Utlagd 26 juli 2003

TOMAS PETERSON:

Vad är idrottsvetenskap och idrottsforskning?


Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt kunskapsområde med inriktning mot humaniora/samhällsvetenskap, fysiologi/biomekanik/medicin samt traumatologi. Forskning och utbildning om idrott söker skapa och förmedla ny kunskap om den idrottande människan och om idrottskulturen. Idrott skall här förstås i sin vida betydelse och kan omfatta tävlingsidrott, motionsidrott, idrott som undervisningsämne, friluftsliv och fysisk rekreation. Idrott ses med andra ord som en fysisk aktivitet, som individen medvetet iscensätter med syftet att bibehålla eller förbättra hälsan och prestationsförmågan, att uppnå tävlingsresultat eller för att genom kroppsövning få rekreation.

Idrotten utgör ett brett kunskaps- och verksamhetsfält med många arbetsmöjligheter. Idrotten håller idag i snabb takt på att förvandlas från en traditionell folkrörelse till en modernt organiserad, professionellt styrd och ekonomiskt betydelsefull del av samhället. Den knyts allt tätare till underhållningsindustrin och får en stor massmedial uppmärksamhet. Samtidigt utgör barn- och ungdomsidrotten den största organiserade uppfostringsmiljön i samhället efter familjen och skolan.

Idrottsforskning är det vetenskapliga studiet av

  • idrottskulturen och dess roll i samhället
  • individens förhållningssätt och relation till olika uttryck för denna kultur
  • hur individens påverkas socialt, psykiskt och somatiskt av olika idrottsliga aktiviteter
  • människans motoriska och fysiska prestationsförmåga
  • förändringar i och påverkan på idrottslig förmåga.

Ansvaret för utveckling av idrottsforskning nationellt ligger på Centrum för Idrottsforskning (CIF), som för närvarande fördelar cirka 20 miljoner kronor per år till svensk idrottsforskning. Medlen, som ges både till forskningsprojekt och till tjänster, fördelas inom tre huvudområden: Humaniora/Samhällsvetenskap, Fysiologi/Biomekanik/Medicin samt Traumatologi.

När vi talar om idrottsvetenskap vid programutbildningen vid Malmö Högskola, och i anslutning till idrottsforum.org, är det humaniora/samhällsvetenskap som avses. Svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig idrottsforskning är svagt utvecklade forskningsområden. Inom humaniora dominerar historieämnet. Det som hittills präglat utvecklingen kan sammanfattas med uttrycket koncentration. Geografiskt markeras den av Stockholm, tematiskt av 1900-talets svenska idrottsrörelse och disciplinärt av moderdisciplinen historia. En sammanhållande kraft finns här via professuren i idrottshistoria vid Stockholms universitet, Jan Lindroth. Utöver historiker finns det inom humaniora endast enstaka etnologer och litteraturvetare som bedriver idrottsforskning.

Den samhällsvetenskapliga idrottsforskningen har länge dominerats av, för att inte säga utgjorts av, de beteendevetenskapliga ämnena. I första hand gäller detta pedagogiken, i andra hand psykologin och på senare tid även sociologin. Idrottspedagogiken är starkast kring professurerna i idrottspedagogik vid Lärarhögskolorna i Stockholm (Lars-Magnus Engström) och Göteborg (Göran Patriksson), samt vid Pedagogiska Institutionen i Umeå (Martin Johansson). Sedan 2002 finns det en professur i Idrott vid Örebro universitet, som innehas av psykologen Peter Hassmén. Idrottspsykologiska forskningsmijöer är också under framväxt i Stockholm och Halmstad. Idrottssociologin består alltjämt av enstaka forskare på olika orter; den ende idrottsforskande sociologiprofessorn finns i Malmö (Tomas Peterson). Ännu svagare står andra samhällsvetenskapliga discipliner som statsvetenskap, ekonomi, juridik och massmediaforskning.

Läs mer om Tomas Peterson här >>>

och här>>>