Uppdaterad den 8 juli 2008

idrottsforum.org har startat bokförlag!

idrottsforum.orgs nya bokförlag har fått en flygande start. De tre första titlarna kommer ut under oktober månad, en är klar, en leverars vecka 43 och den tredje vecka 44. Bakgrunden till forumets satsning på förlagsverksamhet är denna:
Det finns några förlag i Norden som specialiserar sig på idrottslitteratur. i Sverige är SISU Idrottsböcker idrottsrörelsens eget förlag, och här finns också Sportförlaget med en utpräglad idrottsprofil. Akilles Idrettsforlaget är den norska idrottsrörelsens förlag. I Danmark finns inget förlag som är knutet till landets idrottsrörelse på samma sätt som i Sverige och Norge, utan där förläggs idrottslitteraturen av flera olika förlag.
När det gäller idrottsvetenskaplig litteratur är specialiseringen ännu mindre påtaglig, och någon motsvarighet till brittiska Routledge finns inte i något nordiskt land. Dock finns ett mindre förlag i Danmark, Bavnebanke, som satsar exklusivt på idrottsvetenskapliga utgivningar. Det är i den här nischen det nya bokförlaget idrottsforum.org kommer att verka.
Det nya förlaget, som publicerar tre böcker under oktober månad och har ytterligare ett halvt dussin titlar inplanerade, avser att anpassa verksamheten till den nya situation som råder, vad beträffar dels tekniken för bokproduktion, dels publiceringsbehoven inom högre utbildning och forskning.
Idag kan vem som helst med pengar på fickan köpa sig en internationell publicering på förlag som Ashgate eller Kluwer. Den akademiska kvalitetskontroll som de vetenskapliga tidskrifternas peer review-förfarande innebär saknas helt vid bokpublicering, även när förlagen väljer att publicera utan att kräva ekonomiskt stöd från författaren. Idag väger en internationellt publicerad och sakkunniggranskad vetenskaplig artikel tyngre i en meritförteckning än en bokutgivning.
Samtidigt har behovet av att snabbt få ut forskningsresultat ökat i takt med att Internet på ett avgörande sätt bidragit till att omvälvande förändra våra förväntningar på omedelbar tillgång till ny information. Praktiskt taget alla vetenskapliga tidskrifter har idag en online-edition. I denna situation riskerar boken genom den långa produktionstiden – såväl för skrivandet som för den tekniska produktionen – att marginaliseras som vetenskaplig informationsbärare.
idrottsforum.org avser att arbeta med det nya förlaget så som vi redan arbetar med webbpublikationen. En artikel som bedöms angelägen kan komma med i en uppdatering på mindre tid än två veckor. På motsvarande sätt ska ett manuskript förvandlas till bok utan onödiga omvägar och dröjsmål. Och en sådan just-in-time-organisering av publiceringsverksamheten förutsätter en motsvarande organisering av den tekniska produktionen – det kallas print-on-demand, höghastighetskopiering av små upplagor efter hand som behov uppstår
Krutet ska alltså läggas på innehållet i boken, snarare än på dess utformning. Med denna low cost-approach blir bokförlaget idrottsforum.org i första hand intressant för idrottsvetenskapliga publiceringar där det är av högsta vikt att snabbt nå ut till de presumtiva läsarna – som naturligtvis i de flesta fall redan läser webbpublikationen idrottsforum.org och blir informerade om boken på det sättet.
Men självfallet kommer också annan idrottsvetenskaplig litteratur, till exempel kursböcker, att ges ut för förlaget, i mer konventionell produktion och utformning. Förlaget är öppet för idrottsforskare från alla de nordiska länderna, och böcker på såväl engelska som danska, norska och svenska kan bli föremål för övervägande om utgivning.

idrottsforum.orgs fjärde titel publicerades i april 2008:

Susanna Hedenborg disputerade 1997 i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och blev docent i ekonomisk historia år 2004 vid Uppsala universitet. Hon har intresserat sig för barndomshistoria och avhandlingen hette Det gåtfulla folket. Barns villkor och uppfattningar av barnet i 1700-talets Stockholm. Hon har även studerat spädbarnsvård i Stockholm 1750–1850. Denna studie presenteras i boken Spädbarnsvård i stagnationens Stockholm 1750–1850 (2004). Sedan 2003 har Susanna Hedenborg bedrivit en studie om galoppsportens historia i Sverige under 1900-talet. Resultat från studien har publicerats i internationella och svenska tidskrifter, och presenteras slutgiltigt i hennes nya bok på idrottsforum.orgs förlag, Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv.

Gröna gräsmattor, vackra hattar, kostymer och champagneglas är vanliga bilder när galoppsporten skildras i filmens värld. De välklädda damerna och herrarna håller sällan i stirriga hästar. Inte heller mockar de. Samtidigt är hästarnas skötsel nödvändig om tävlingen ska bli av, och några måste göra jobbet. I Arbete på stallbacken presenteras galoppsportens nittonhundratalshistoria. Arbetet på stallbacken är i fokus utifrån genus- och generationsperspektiv. Hur ser arbetet ut? Vem – kvinnor och män, vuxna och barn – arbetar med vad? Vad i arbetets villkor och organisering är konstant och vad är föränderligt? Hästsport har hittills, trots det stora intresset för sporten i dagens Sverige, uppmärksammats i mycket liten utsträckning av historisk och idrottshistorisk forskning. Därför är Susanna Hedenborgs nya bok, som vänder sig till såväl studerande på högskola och universitet som en historieintresserad allmänhet och den hästintresserade i synnerhet, ett välkommet bidrag till hästsportens och speciellt galoppsportens historia.

”Det här är en bok om arbetet på stallbacken ur ett historiskt perspektiv. En del har förändrats inom hästsporten under de senaste femtio åren. Inte minst har kvinnor kommit att få en allt större roll. Trots att boken handlar mycket om förr i tiden tror jag att dagens hästskötare, arbetsryttare, lärlingar, jockeyer och tränare kommer att känna igen sig. Själva arbetet runt hästen är ganska oförändrat och, precis som för femtio år sedan, började många av dem som håller på med hästar idag redan som barn i stallet. I boken har jag valt att berätta mer om det vardagliga lunket på stallbacken än om de fantastiska ögonblicken på tävlingsbanan. Inte för att dessa ögonblick är oviktiga om man vill berätta galoppsportens historia, utan för att jag har varit mer intresserad av att förstå varför människor har valt och väljer att arbeta med och runt hästen i alla väder, varje dag året runt.” (Ur författarens förord)

”/.../ [D]enna idrottshistorik, som på ett lättfattligt sätt kombinerar deskriptiva inslag med teoribildning, bygger på djupintervjuer och källmaterial. Här skildras de som arbetar med galopphästar: hästskötarna, ryttarna, galopptränarna, barnarbetarna. Vi får veta mycket om arbets- och lönevillkor, hur kvinnorna och de professionella gör sitt intåg efter att de ridande officerarna försvunnit, attityder till kön och klass, obetalt stallarbete av de unga som gillar djuren. ...intressant för den historiskt intresserade galoppentusiasten och arbetet tecknar konturerna av viktig forskningsinriktning.” Stig-Lennart Godin, ut BTJ-häfte 11 2008.

Ladda ner en pdf-fil med inledningskaptlet. Klicka här.

Beställ Susanna Hedenborgs nya bok! Skicka ett mail till bokorder@idrottsforum.org. Glöm inte att ange namn och adress. Bokens ordinarie cirkapris är 260 kronor. Beställ idag, och köp den för 200 kronor, inkl moms. Frakt tillkommer.

Susanna Hedenborg
Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv
Malmö Studies in Sport Sciences Vol 5
212 sidor, 145x218 mm, hft, ill.
Malmö: irottsforum.org 2008
ISBN 978-91-85645-03-9
Kirsten Kaya Roessler disputerade 1996 på anhandlingen Gestalttherapie und Geschichte. Brüche in der deutschen Erzähltradition (Egelsbach: Hänsel-Hohenhausen), och har därutöver en imponerande publikationslista med böcker och artiklar inom psykologiämnet, och på senare tid med en markant inriktning på idrottspsykologi, till exempel Sport und Schmerz: Ein sportpsychologischer Ansatz zur Schmerzforschung (Immenhausen: Prolog Verlag 2004) och antologin New Approaches to Sport and Exercise Psychology (med Reinhardt Stelter; Oxford: Meyer & Meyer, 2004). 2003 publicerade hon Arkitekturpsykologi – idrætsrum som med- eller modspiller, som nu utkommer i engelsk översättning på idrottsforum.orgs förlag, Environmental Psychology and the Sporting Space. Kirsten Kaya Roessler är verksam som lektor vid Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet i Odense.

Hur påverkas vi när vi går in i en byggnad för att utöva idrott eller anna form av fysisk aktivitet? Är idrottsrummet en medspelare, eller upplevs det som en motståndare? Bakom dessa ytligt sett enkla frågor finns en komplex problemställning som kräver kunskap om både arkitektur och psykologi. I sin bok belyser Roessler arkitektur och idrottsbyggnader utifrån ett psykologiskt perspektiv. Faktorer som ljus, färger, ljud, värme, ventilation och inredning stimulerar våra sinnen och har stor betydelse för hur vi mår och hur vi presterar. Men de individuella skillnaderna är stora, och psykologiska insikter kan inte alltid appliceras på idrottens rum och platser. Även om man vet att människan mår väl av dagsljus kan det vara besvärande när man spelar badminton eller volleyboll i en hall med mycket naturligt ljus. Det gäller att hitta eller skapa balans mellan behov och funktionella krav. Behov handlar inte enbart om det funktionella eller om välbefinnande. Vi behöver också känna trygghet, klarhet, identitet och avskildhet i de idrottsbyggnader där vi tillbringar så mycket tid. Environmental Psychology and the Sporting Space ger inga färdiga lösningar, men sammanfattar vad psykologin lär oss om arkitekturens betydelse för människans upplevelser, reaktioner och interaktion. Derutöver får läsaren ett bra arbetsredskap i form av en checklista med de punkter som måste beaktas när målet är att skapa idrottsarkitektur som främjar alla sinnesupplevelser.

Boken är illustrerad i fyrfärg genomgående.

Beställ Kirsten Kaya Roesslers bok! Skicka ett mail till bokorder@idrottsforum.org. Glöm inte att ange namn och adress. Bokens ordinarie cirkapris är 530 kronor. Beställ idag, och köp den för 330 kronor (inkl moms). Frakt tillkommer.

Kirsten Kaya Roessler
Environmental Psychology and the Sporting Space
52 sidor, 200x270 mm, hft, 57 ill, varav 42 fyrfärsfotografier
Malmö: idrottsforum.org 2007
ISBN 978-91-85645-02-2
Kutte Jönsson, som disputerade i praktisk filosofi 2004 vid Lunds universitet med avhandlingen Det förbjudna mödraskapet: En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap (Bokbox Förlag), har de senaste åren varit verksam som lärare och forskare i genus- och idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hans nya bok, som också är en av tre från bokförlaget idrottsforum.org under oktober 2007, har Kutte Jönsson arbetat fram under sin tid som lärare i idrottsfilosofi vid Enheten Idottsvetenskap, Malmö högskola. Boken, Idrottsfilosofiska introduktioner, har undertiteln Nio kapitel om idrott och sport, moral och etik, kultur och kritik, kön och genus, politik och ideologi, kropp och teknologi, och här antyds bredden i Jönssons idrottsfilosofiska ansats.

Är idrott moraliskt försvarbart? Kan idrotten vara rättvis och jämlik? Kan den vara jämställd? Är idrott och sport nyttigt för samhället? Utgör kommersialisering och professionalisering hot mot idrottens värden? Och utgör dopning och genetisk teknologi hot mot ”idrottens natur”? I boken introduceras och problematiseras dessa och andra frågor genom ett raster av filosofisk argumentation. Bokens allmänna utgångspunkt är att idrott inte bara är politik och kultur. Idrott är även filosofi. Boken innehåller en kartläggning av det idrottsfilosofiska fältet, och introducerar vissa av de mest centrala idrottsfilosofiska och idrottsetiska problemen i vår tid. Framställningen genomsyras av genusperspektivet, då Jönsson menar att kön och genus är kopplat till centrala idrottsfilosofiska problem. Den grundläggande hållningen är dessutom ”idrottskritisk”, i bemärkelsen att många av de argument som presenteras i boken är argument riktade mot den officiella idrottsmoralen.

Kutte Jönsson har med sin första idrottsfilosofiska bok lyckats producera en veritabel sidvändare. Hans språk är lättflytande, hans stil är resonerande, hans filosofi är försiktigt undersökande och lätt provokativ, och tillsammans borgar det för en lärorik och underhållande läsning, för såväl studenter av idrottsfilosofi som för en idrottsintresserad allmänhet.

”Denna bok /.../ handlar om idrottens filosofi. Det är en underhållande, välskriven och pedagogiskt upplagd bok, som med sina många konkreta exempel kan läsas inte bara av filosofiskt intresserade och högskolestudenter utan av var och en som är intresserad av idrottens moraliska och politiska frågor. /.../ Läsaren introduceras i idrottens regelverk och fair play, dopning, nationalism, rasism och ny teknik inom sporten samt användningen av djur, maskiner och cyborger inom idrotten.” Kent Lindkvist, ut BTJ-häfte 2 2008

Ladda ner en pdf-fil med bokens inledningskapitel. Klicka här!

Beställ Kutte Jönssons nya bok! Skicka ett mail till bokorder@idrottsforum.org. Glöm inte att ange namn och adress. Bokens ordinarie cirkapris är 340 kronor. Beställ idag, och köp den för 250 kronor, inkl moms. Frakt tillkommer.

Kutte Jönsson
Idrottsfilosofiska introduktioner: Nio kapitel om idrott och sport, moral och etik, kultur och kritik, kön och genus, politik och ideologi, kropp och teknologi
Malmö Studies in Sport Sciences Vol 4
260 sidor, 150x233 mm, hft
Malmö: idrottsforum.org 2007
ISBN 978-91-85645-00-8
Jyri Backman är jur kand och idrottslärare, och undervisar sedan flera år i idrottsjuridik på sport management-programmet på Enheten Idrottsvetenskap, Malmö högskola. Han har tidigare publicerat Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer och lästips (Lund: KFS 2006), och därtill ett antal idrottsjuridiska artiklar. Tanken på att skriva en lärobok i idrottsjuridik har växt fram under lång tid i djup frustration över avsaknaden av riktade läromedel i det här området. Boken bygger på en bred kunskapsbas som täcker in merparten av den juridik som är relevant ur ett idrottsperspektiv.

Traditionellt är idrotten en fritidsverksamhet som bygger på ideellt engagemang. Idrottens autonomi bygger på de demokratiska värderingar som styr vårt samhälle och förväntas utövas och organiseras utifrån denna värdegrund. I takt med idrottens kommersialisering har förutsättningarna förändrats, vilket leder till att samhällets regler och normer får en allt viktigare funktion. Elitidrotten blir i allt högre grad styrd av det juridiska regelverket. Här kan vi tala om idrottsjuridik som en egen disciplin. Idrotten, vår största folkrörelse, utövas till största delen som motions-, barn- och ungdomsidrott. I dessa idrottsliga sammanhang är inte idrottsjuridik avgörande på något sätt; men juridikens betydelse bör inte underskattas när det handlar om den professionella idrotten. Boken introducerar läsaren till vissa utvalda rättsområden inom idrottsjuridikens värld och är tänkt att fungera som ett undervisningsunderlag för utbildningar som hanterar idrottens organisering och reglering, för föreningsaktiva, och för alla andra intresserade.

Jyri Backmans bok fyller en djupt känd lakun inom svensk idrottsjuridik, och från flera idrottsutbildningar i landet har intresse uttryckts för att använda boken som kurslitteratur.

”Denna välskrivna och pedagogiskt upplagda bok behandlar allt inom lagstiftningen som är relevant för idrotten. /.../ Här finns kommenterade exempel på idrottsrelevanta domar inom olika områden och en samling bilagor med utdrag ur lagstiftningen med exempel på anställningsavtal, spelaravtal, hockeyavtal samt en omfattande litteraturförteckning. /.../ Boken är avsedd som undervisningsunderlag för idrottsutbildningar och som handbok för idrottsföreningar. Den kan med fördel användas som referenslitteratur.” Kent Lindkvist, ut BTJ-häfte 1 2008.

Ladda ner en pdf-fil med innehållsförteckningen. Klicka här!

Beställ Jyri Backmans nya bok! Skicka ett mail till bokorder@idrottsforum.org. Glöm inte att ange namn och adress. Bokens ordinarie cirkapris är 255 kronor. Beställ idag, och köp den för 170 kronor (inkl moms). Frakt tillkommer.

Jyri Backman
Idrottsjuridik – en introduktion

134 sidor, 165x240 mm, hft
Malmö: idrottsforum.org 2007
ISBN 978-91-85645-01-5
www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann