Bode Janzon
Befattning Fil dr , pensionerad arkivman och historiker knuten till Karlstads universitet utan tjänst.
Senaste befattning: landsarkivarie vid Landsarkivet i Uppsala 1999–2008.
Adress

Karlstads universitet, 651 88 Karlstad.
Kontaktadress: Gustaf Kjellbergs väg 32, 756 43 Uppsala
Tfn 0709-383391
bode.janzon@telia.com

Forskningsinriktning

Den svenska idrottsrörelsens historia på det lokala och regionala planet.

Pågående projekt Bedriver sedan 2008/09 forskning som behandlar idrottsrörelsens organisering i Värmlands idrottsdistrikt från sekelskiftet 1900 till 1940. Undersöker
a) föreningarnas geografiska utbredning över landskapet
b) den sociala sammansättningen bland ledare, funktionärer och aktiva/medlemmar i föreningarna, särskilt förändringar under perioden
c) organisationskultur inom distriktet, samarbete och konflikt mellan förbund,funktionärer, föreningar och aktiva
d) tävlingsidrottens primat och många ansikten, aktörer/intressen inom och utom rörelsen
e) föreningshorisonten; stads- och landsbygdsklubbar, resursstarka och resurssvaga, myndiga och undergivna, lokal samverkan och rivalitet.
Undersökningen har ett övergripande perspektiv rörande samverkan och konflikt mellan förbund och föreningar: vem/vilka styrde egentligen den lokalt och regionalt bundna idrotten i Värmland till krigsutbrottet 1939/40? På vilket sätt och med vilka medel sökte förbunden styra/leda verksamheten i distriktet? På vilka sätt kunde föreningarna hävda sin självständighet och även påverka förbunden?
Publikationer i urval
  • Manschettyrken, idrott och hälsa. Studier kring idrottsrörelsen i Sverige, särskilt Göteborg intill 1900. Göteborg 1978. (Avhandling)
  • Ett annat åttiotal: idrott för quinnor, idrott för gentlemen. Ingår i Idrottsarvet 1986.
  • ”En hela folkets sak?" Idrottsrörelse och samhällsintressen under 1900-talets första hälft, några hållpunkter. Ingår i Idrott, historia och samhälle 1992.
  • ”Inhägnad gräsbevuxen plats, ej fullt plan, nödtorftig löparbana”. Om idrottsplatser i Värmland omkring 1910. Ingår i antologin I eldsjälars spår utgiven av Folkrörelsearkivet för Värmland 2009.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2010–11–24