Kari Steen-Johnsen
Befattning Dr.scient-student ved Norges Idrettshøgskole. Disputerer høsten 2004. Midlertidig engasjement som universitetslektor innenfor Sport Management.
Adress Norges idrettshøgskole, Seksjon for Idrett og Samfunn, Pb. 4014 Ullevål Stadion, N-0806 Oslo, Norge
Kari.Steen-Johnsen@nih.no
Forskningsinriktning

Idrettsorganisasjoner som arena for danning av sosiale bånd. Sammenligning av frivillige og kommersielle organisasjoner. Individuell mening og identitet knyttet til mosjonsaktivitet for voksne. Individualisering og endring.

Pågående projekt Vil disputere over avhandlingen "Individualised Communities. Keep-fit exercise organisations and the creation of social bonds" i November 2004
Publikationer i urval
  • Steen-Johnsen, Kari (2001): Treningssenteret som arena for individualisert trening? En sosio-semiotisk fortolkning. In Sosiologi i dag 1/2001.
  • Steen-Johnsen, Kari og Engelsrud, Gunn (2002): Mellom frihet og forpliktelse. Treningssenteret som arena for tvetydig erfaring. In Seippel, Ø. (ed.) Idrettens bevegelser. Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn, Novus, Oslo.