ISSN 1652–7224 Publicerad den 22 februari 2005

Juridiska aspekter på idrottsaktivism

Jyri Backman
Idrottsvetenskap, Malmö högskola
Björn Lindquist
Medlem i en idrottsförening: Om medlemmens rättigheter och skyldigheter
163 sid, hft.
Stockholm: Sisu Idrottsböcker 2004

Björn Lindquist har i sin bok tillfört Idrottsjuridiken och föreningsrätten ett mycket bra tillskott då han har behandlat medlemmens rättigheter och skyldigheter i en idrottsförening. Tidigare har bl.a. Krister Malmstens behandlat idrottens föreningsrätt, en fråga som berör så många individer i Sveriges största folkrörelse.

Boken är upplagd så att kapitel 1 utgör en inledning som ger läsaren en kort beskrivning av själva medlemskapet och om regleringen av en ideell förening. Inträde i föreningen behandlas i kapitel 2 och öppenheten framförallt i de ideella föreningarna. Kapitlet ger läsaren dessutom en bild av beslut om att avslå medlemsansökan, och när blir man medlem. Författaren för en intressant diskussion om öppenheten i golf och dess kösystem i detta kapitel. Frågeställningen är mycket intressant då många enskilda individer inte får möjligheten att spela golf i sin närförening. Kapitel 3 behandlar bl.a. frågor om medlemmens rätt till utträde, uteslutning av medlem och på vilka grunder detta kan ske. Kapitlet behandlar också den idrottsinterna handläggningen och domstolarna och uteslutningsärenden; här kan nämnas bl.a. Ringsjö-fallet (NJA 1990 s 687). Läsaren får i detta kapitel en bra och enkel förklaring om domstolarnas syn på den formella och materiella prövningen som kan ske vid uteslutning ur ideella föreningar. Kapitel 4 behandlar frågor om medlemmen och stadgarna. Kapitlet ger läsaren en lite mera fördjupad förståelse för innehållet i de avtal – stadgarna skall ses som ett avtal – en enskild accepterar i samband med att man blir medlem i en idrottsförening.

Medlemmens rättigheter och skyldigheter behandlas i kapitel 5 och bl.a. rätten att delta i den idrottsliga verksamheten och demokratifrågorna som genomsyrar hela idrottsrörelsen. De ekonomiska skyldigheterna och rättigheterna behandlas också i kapitlet. Kapitel 6 behandlar bl.a. frågor som valbarhet till styrelsen och styrelsearbetet i föreningarna. Kapitel 7 behandlar frågor om medlemmen som anställd i föreningen. Skillnad skall göras på administrativ och idrottslig personal och detta är viktigt inte minst på tanke på de skatterättsliga spörsmålen som blir aktuella i idrottsföreningarna, beroende på vilken typ av anställning den enskilde innehar. I kapitel 8 behandlas föreningsmedlemmens ställning i förhållande till föreningsägda bolag och här kan speciellt nämnas rätten för ideella föreningar att i vissa fall börja bedriva verksamhet i IdrottsAB. Kapitel 9 behandlar frågor speciellt om underåriga i idrottsföreningar. Boken avlutas med en sammanfattning.

Boken är lättläst och ger läsaren en fördjupad kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter en medlem har i en idrottsförening. Boken skall ses som en bra grund för inblick i frågor som är aktuella för idrotten. Läsaren får genom denna bok tillsammans med Krister Malmstens böcker Idrottens föreningsrätt och Idrottens bestraffningsregler, samt den Idrottsjuridiska skriftserien. Artikelsamling för åren 1996–2004 en bra grund för förståelsen för dels föreningsrätten och dels de idrottsjuridiska frågor som kan bli aktuella i en idrottsförening. Skatterättsliga frågor och beskattning av ideella föreningar är ett mycket stort område och här hänvisas läsaren bl.a. till Gunne & Löfgren, Beskattning av stiftelser och ideella föreningar. Boken kan användas av jurister och idrottsledare på olika nivåer och som undervisningslitteratur för olika utbildningar som berör idrott.

Bokens omfång innebär att författaren av naturliga skäl inte kan ha med allt som berör de föreningsrättsliga och idrottsjuridiska frågor som kan bli aktuella. Det hade t.ex. varit mycket intressant att ta del av författarens tankar om medlemmen och eventuella skadeståndsrättsliga frågor som kan bli aktuella i olika situationer.


Sammanfattningsvis konstaterar jag att boken är nyttig och viktig för alla som arbetar inom idrottsrörelsen och intresserar sig för föreningskunskap.

www.idrottsforum.org  |  Redaktörer Bo Carlsson & Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann