Utlagd den 14 september 2004

Lättläst om idrottsfysiologi

Torsten Buhre
Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskolaJack Wilmore
David Costill
Physiology of Sport and Exercise
744 sid, hft.
Leeds: Human Kinetics Europe 2004

David Costill och Jack Wilmore har under lång tid bidragit med mycket forskning inom det arbetsfysiologiska området. Nu har de reviderat sin bok som kommer i en tredje upplaga. Boken som omfattar 744 sidor, inklusive referenslitteratur, är användbar för många som sysslar med idrott. Framför allt är det en lärobok för studenter på kandidatnivå, med den fungerar även bra som litteratur åt tränare, idrottsmedicinare, hälsopedagoger och idrottslärare.

Trots bokens omfattning är den lättläst och ger ett luftigt intryck, med inledningar, ordlistor, sammanfattningar och studiefrågor. Illustrationerna är både lättbegripliga och pedagogiska. Till texten finns ytterligare material i form av handbok för lärare, presentationsmaterial, testfrågor och en studieguide som finns tillgängliga via Human Kinetics webbsida.

Ett genomgående tema i boken är ny forskning. Denna är speciellt avgränsad och uppmärksammas i speciella boxar i texten där den hör hemma, vilket ger läsaren ytterligare en dimension på hur föränderlig kunskapen inom vetenskapen är. Det vi trodde var riktigt i dag, kan i morgon visa sig vara någonting annat.

Författarna har haft som syfte att göra inlärningen både lätt och njutbar, och de lyckas verkligen. De börjar boken med en historisk tillbakablick på fältet som också inkluderar en översiktlig beskrivning av olika forskningsmetoder, dess fördelar och nackdelar. I inledningen finns också en genomgång av träningsprinciper som är grunden för all träningsplanering, allt ifrån breddidrott till elitnivå.

De tre första huvudavsnitten, som är rörelse, metabolism och hjärtvaskulära och respiratoriska funktioner, är uppdelade i tre delar, där det sista kapitlet handlar om anpassning till träning med utgångspunkt från de olika perspektiven. Därefter följer två avsnitt om påverkan utifrån på den fysiologiska mekanismen. Dessa handlar om dels miljöfaktorer som inte kan påverkas och dels om faktorer som näring, kroppskonstitution och olika former av tillskott som kan påverka idrottsprestationen. De avslutande två kapitlen handlar om ålder och kön, samt träning ur ett hälsoperspektiv. Upplägget skapar klarhet och tydlighet, vilket underlättar både läsningen och inlärningen.

Den nya upplagan inkluderar en hel del nytt material. Här finns ny information om kategoriseringen av muskelfiber. Det finns också en överblick över den senaste forskningen då det gäller nervernas delaktighet i utvecklingen av styrka och de strukturella molekylära förändringarna som är ansvariga för dessa ökningar. Ny forskning om muskelvärk och troliga orsaker till att det uppstår, och orsakerna till trötthet och utmattning på muskulär och neurologisk nivå.

Ytterligare ny forskning som är inkluderat i denna upplaga är forskning om krav på träning och formtoppning. Det ska dock påpekas att omständigheterna för dessa studier inte alltid stämmer överens med det verkliga förloppet då man tränar idrottare. Med det menar jag inte att man ska ha en negativ attityd till materialet, utan snarare bör man kritiskt granska materialet, på samma sätt som man bör närma sig forskning i största allmänhet, antingen man är praktiker eller teoretiker.

Avsnittet om överträningsprinciper har utökats och utvecklar förståelsen för komplexiteten av att utforma och genomföra träning på elitnivå.

Förutom detta finns här nytt statistiskt material från American Heart Association om dödsorsaker, och uppdaterad information om övervikt, risker och förebyggande åtgärder med hjälp av träning.

Jag kan av tre orsaker vara part i frågan av bedömningen av boken. För det första är Dave Costill en bekant. För det andra är hela min akademiska fostran amerikansk. Slutligen är arbetsfysiologi mitt ämnesområde. Dock finner jag det oftast ödmjuka förhållningssättet som boken genomsyras av som positivt och stimulerande både för utvecklingen av fältet och av det egna kritiska tänkandet, oavsett om det är i rollen som utbildare eller tränare. 

Boken har ännu inte använts vid Malmö Högskola varför jag inte kan inkludera synpunkter från ett annat perspektiv. Dock har den befunnits så pass tillfredställande att den kommer att ingå som kurslitteratur för idrottsvetare, idrottslärare och elittränare i deras respektive kurser. Jag ber då att få återkomma med ytterligare synpunkter.

www.idrottsforum.org  |  Redaktörer Bo Carlsson & Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann