ISSN 1652–7224 Publicerad den 17 maj 2005

Tråkiga tillkortakommanden

Björn Ekblom
Idrotthögskolan, Stockholm
Thomas Reilly & Jim Waterhouse
Sport, Exercise and Environmental Physiology
204 sidor, hft.
London: Elsevier Churchill Livingstone 2005

Denna bok fokuserar ett segment inom humanfysiologin med inriktning på idrott och fysisk aktivitet, som faktiskt i vissa delar inte behandlas i de större verken på området. Därför skulle den kunna kännas välkommen. Ett par kapitel är ganska bra medan andra är mindre lyckade för såväl den allmänintresserade vetenskaparen, idrottsmedicinaren och undervisaren som idrottaren eller personer, som söker kunskap på dessa smått undanskymda områden.

Ett genomgående problem är att boken inte verkar vara riktigt genomarbetad; den är av mycket ojämn kvalitet, och vad gäller den fysiologiska delen finns det mycket övrigt att önska. Bland annat gör sig författarna till det vanliga misstaget att ta de referenser som man känner till. Man tar inte de som var först med observationerna, man refererar mindre viktiga påståenden och väldigt ofta utelämnas centrala referenser. Viktiga delar eller detaljer i resonemanget finns inte med. Det leder till att man som läsare blir lite osäker på boken – hur mycket kan författarna egentligen om de områden som är lite nya?

Det bästa kapitlet är ”Exercise in The Heat” som skulle kunna passa i många inte alltför kvalificerade böcker. Till skillnad från övriga nio kapitel finns en bra fysiologisk bakgrund om termoreglering, därefter om mätning av temperatur, om effekt av värme på den fysiska prestationsförmågan inklusive skador, om svettning och om hur man skall göra för att förhindra negativa värmeeffekter på idrottare. Avsnitten om vätsketillförsel och acklimatisering kunde ha varit betydligt större och det finns till och med delar som saknas helt. 

”Exercise in The Cold” är nästan av samma klass som värmeträningskapitlet, och invändningarna är likartade. Förvånande är att det stora området ”muskelfysiologi” inte avhandlas alls, samt att den kända ”pseudodöden” av nedkylda människor inte nämns överhuvudtaget!

”Altitude Stress and Hypoxia” är ett område där det finns väldigt mycket att behandla. Som i de övriga kapitlen finns här varierande kvalitet. Till exempel varierar författarna mellan bergklättring och anpassning till hypoxi utan någon riktig ordning. De skriver om ”Changes in muscle capacity…” men talar inte om i vilken riktning eller hur mycket. Även om avsnittet om elitidrottares anpassning till hypoxia på både höghöjds- och havsnivåtävlingar inte är tillräckliga, så är kapitlet acceptabelt.

Kapitlet om ”The Stress of Travel” är ett av Thomas Reillys forskningsområden. Därmed är det välskrivet men tyvärr har han inte gjort den viktiga och avgörande distensionen mellan tidzonsförflyttningar och sömnbrist. Fysioloin kring effekterna av sömnbrist på den fysiska prestationsförmågan eller andra medicinsk-fysiologiska funktioner nämns inte alls. Därmed blir kapitlet inte riktigt bra.

Kapitlet om ”Effects of Space Flights” är förmodligen skrivet av professor Waterhouse. Det innehåller en del information men man undrar vad det har med bokens målgrupper att göra. Det finns diger svensk forskning på området (Per Tesch) som inte alls nämns.

Övriga delar i boken om undervattensport, ”Air Quality”, buller och det avslutande kapitlet om ”Living and Exercise in Hostile Environments” faller till stor del utanför de övriga kapitlens kvalitet och uppbyggnad. Någon genuin forskning verkar heller inte finnas. Därför verkar de vara med för att fylla ut boken.


Som recensent är det inte roligt att behöva vara negativ till två personers stora arbetsinsats, men det är ju min uppgift att ge en professionell och personlig syn på boken. Som framgår ovan så kan jag generellt inte rekommendera den. Men den som vill finna enstaka uppgifter om de olika ämnesområdena kan säkert hitta ett och annat.


www.idrottsforum.org  |  Redaktörer Bo Carlsson & Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann