ISSN 1652–7224   :::   Publicerad den 15 februari 2006
Läs mer om coachning på idrottsforum.org

I denna uppdatering recenseras en bok om att applicera idrottsliga koncept och strategier inom näringslivet. I The Administrative Side of Coaching: A Handbook for Applying Business Concepts to Coaching Athletics tittar Richard Leonard på kunskapsflödet i motsatt riktning, alltså vad idrotten kan tillgodogöra sig av näringslivets koncept och strategier. Idrottens politiska ekonomi kan således studeras på såväl makro- och mikronivå. Hur har då Leonard, själv före detta volleybollcoach och doktor i ”Administration and Management”, lyckats med att presentera den här kunskapsöverföringen? Vår recensent PG Fahlström är inte överdrivet imponerad. Förutom att boken knappast är ”unputdownable” (blir det sidvändare på svenska?) så är dessutom resonemangen ytliga och spretiga, menar Fahlström.

Coaching i näringslivet och i idrotten

PG Fahlström
Institutionen för pedagogik, Växjö universitetRichard Leonard
The Administrative Side of Coaching: A Handbook for Applying Business Concepts to Coaching Athletics
202 sidor, hft.
Morgantown, WV: Fitness Information Technology 2004
ISBN 1885693540

The Administrative Side of Coaching är en intressant bok eftersom den kopplar samman coachens roll med Sport Management. Personligen tycker jag att idén är mycket relevant eftersom coachen naturligtvis styrs av olika ekonomiska och administrativa ramar. Dessutom är, i varje fall i Sverige, många jobb inom idrottsorganisationer en kombination av arbetsuppgifter som coach respektive Sport Manager.

Richard Leonard är en fd NCAA-coach i volleyboll vid Georgia State University. Han är utbildad företagsekonom och tog sin doktorsexamen inom Administration and Management vid Walden University.

Boken vänder sig till både studenter och yrkesverksamma inom coaching och Sport Mangement. Leonard betonar själv betydelsen av att inte bara planera sina träningspass utan att både se till att man har en fungerande långsiktig planering och en god organisationsstruktur som har stöd för planeringen.

Boken består av fyra huvuddelar: 

  • Management Concepts for Coaches
  • Internal Program Administration
  • Marketing Concepts
  • External Program Administration and Other Business Applications

Alla huvuddelar och kapitel är väldigt stramt strukturerade. Författaren talar om vad som kommer att behandlas, lyfter ut viktiga kommentarer och tips i marginalen och sammanfattar innehållet respektive kapitel. Det är väldigt metodiskt men också lite enformigt.

Den första delen, Management Concepts for Coaches, innehåller traditionella Sport Management-teman: planering, organisering, Human Resource Management, ledarskap och kontroll. Dessa teman är enligt Leonard och många andra (t ex Artur Bedeian som citeras i boken) de fem grundfundamenten i Sport Management. De olika delarna beskrivs mycket kortfattat och ofta lite  schablonartat. Det bästa avsnittet är enligt min mening, kapitlet som behandlar ledarskap (som kanske är det bästa kapitlet i hela boken). Även detta kapitel är kortfattat men innehåller grundläggande ledarskapsteori, några etablerade ledarskapsmodeller och ett intressant avsnitt om ledarskap och kommunikation

I den andra delen behandlas Internal Program Administration. Denna del består av två kapitel, dels ett kort, mycket grundläggande och förenklat kapitel om budgetering och sedan ett kapitel om reskostnadsplanering som av någon anledning fått mera utrymme än budgeteringsavsnittet.

Del tre har huvudrubriken Marketing Concepts. Här ingår kapitel om grunder i marknadsföring, sponsring och public relations. Denna del är mera omfattande än del två, särskilt ingående är markadsföringskapitlet. Det innehåller flera schematiska modeller som beskriver marknadsföringskoncept i kontext, olika steg i produktuveckling, olika modeller som beskriver konsumenters beslutsfattande etc.  De andra två kapitlen är mycket kortfattade och översiktliga.

Del fyra, External Program Administration and Other Business Applications, består av fyra kapitel. Det första handlar om hur man förvärvar intäkter till verksamheten. Det är mycket konkret och beskriver t ex olika typer av aktiviteter och åtgärder för att skapa intäkter. Nästa kapitel beskriver Risk Management. Författaren definierar detta som de åtgärder som görs för att förebygga förluster. Det gäller såväl emotionella eller prestigeförluster som ekonomiska förluster. I det tredje kapitlet om Strategic Management  behandlas åtgärder för att anpassa organisationen och dess mål till det omgivande samhällets förändrade krav. Till sist kommer ett mycket kort avsnitt om affärsetik och coaching. Här presenteras t ex  Hills och Jones’ ofta citerade modell för Ethical Decision Making.  På senare års Sport Managementkonferenser (t ex European Association  for Sport Management) har sport business och etik blivit ett allt vanligare förekommande ämne. I denna bok fick detta område dock endast sex sidor.

Inledningsvis framhöll jag det intressanta i upplägget att kombinera coachens verksamhet med Sport Management. Richard Leonard säger sig också ha för avsikt att presentera etablerade redskap som kan användas av coacher och administratörer. Tyvärr tycker jag dock att han skrivit en bok som rör sig över alltför många områden och som därför bara förmår att ge förenklade och ytliga beskrivningar.

Boken är som tidigare sagts mycket metodisk och strukturerad. Den är normativ och utgår från amerikanska förhållanden och kan därför vara svår att överföra till europeiska/skandinaviska förhållanden. Man skulle kunna beskriva boken som förenklad och spretig och något av ett litet normativt smörgåsbord. Det finns något åt alla men för lite för att någon skall kunna känna mättnad inom något område. Boken kan kanske vara en aptitretare för den som är nybörjare på området men jag tror att den är för ytligt för att kunna fungera som lärobok i akademiska sammanhang.


©  Per Göran Fahlström 2006


Köp boken från AdLibris.se

Kjøp boken fra bokkilden.no

Køb bogen fra Amazon.co.uk


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann