ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 18 april 2007
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om idrottshistoria på idrottsforum.org

Books on method in the various academic disciplines that merges with ”sports” to create new fields of study, e.g. sociology of sport, sport management and sports history, are thin on the ground. Thus, when they do come around, we tend to be very pleased indeed, and if they turn out to be really useful, we get downright excited. So, when University of Southampton’s Martin Polley’s new book Sports History: A Practical Guide (Palgrave Macmillan) landed in the idrottsforum.org mailbox, it was cause for celebration, and the idea of a double review came up. We asked a professor of history, who specializes in sports history, and a PhD-student, with a dissertation project within the realms of sports history, to read Polley's book and to write separate reviews. As it turned out, our reviewers, Mats Greiff (the professor, review in Swedish) and Daniel Arvidsson (the doctorate student, review in English) pretty much confirmed our initial impression. Martin Polley har written a rather splendid textbook on method for sports history studies; it might even be a bit too introductory at times – which is not always a bad thing, though...Martin Polley
Sports History: A Practical Guide
186 sidor, hft.
Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2007
ISBN978-1-4039-4075-9

”Grundläggande och relevant”

Mats Greiff
Historiska studier, Malmö högskola


Martin Polley, lektor i Sport vid University of Southampton, pläderar i sin nyutkomna idrottshistoriska metodbok för att ett historiskt perspektiv är nödvändigt om man vill ha djupare insikter i dagens idrottsvärld. Med en mängd olika exempel visar han på hur historia ofta brukas inom sportens värld, men också hur det är nödvändigt att sätta in dagens förändringar i idrottens värld i ett perspektiv av kontinuitet och förändring över tid.

Syftet med Sports History: A Practical Guide är att hjälpa studenter inom idrottsvetenskap att på ett effektivt sätt arbeta som historiker och att hjälpa historiestudenter att se idrott som ett forskningsfält som kan ge inblickar i de tidsperioder och samhällen de studerar. Det finns emellertid en klar tyngdpunkt i boken på att föra in studenter i historieämnets synsätt, teorier och metoder, vilket också framgår av en andra syftesformulering. Polley vill hjälpa studenter att utveckla sina historiska färdigheter, att avmystifiera historia som ämne och göra det mer tillgängligt för studenter i idrottsvetenskap genom att överbrygga begreppsliga och metodologiska klyftor mellan historia och andra ämnen.

Efter en kort introduktion till boken följer ett antal ”uppvärmningsövningar” som ett slags införande i ett vetenskapligt tänkesätt kring idrott som fenomen i samhället. Polley gör här ett antal vanliga påståenden – till exempel att sport befrämjar hälsa och välstånd eller att det skapar sammanhållning – som problematiseras. Därefter följer en diskussion kring vad idrottshistoria egentligen är. Här fokuseras på frågor kring vad historia är och varför historia. För en historiestudent kan resonemangen te sig aningen triviala, men å andra sidan för en student som tidigare inte varit i kontakt med ämnet kan det vara en nyttig problematisering. I andra kapitlet går Polley vidare med frågor kring närvaron av det förgångna i nutida sport och för en diskussion kring konkreta företeelser som lagar, regler, organisationer, namn, språk, etikettsregler, rekord och så vidare. Med detta vill författaren peka på den historiska tradition som finns i all slags sport. Därefter visar han på exempel om myternas betydelse i berättelser om idrottsliga händelser och menar att en av idrottshistoriens – liksom annan historias – viktigaste uppgifter är att avslöja mytbildningar. Dessa två inledande kapitel tjänar snarast som ett slags införande i och argumentering för varför historiska perspektiv är viktiga inom ett idrottsvetenskapligt fält.

I tredje kapitlet beskriver Polley framväxten och etablerandet av det idrottshistoriska fältet varvid en historiografisk skildring görs. Här visar författaren på betydelsen av såväl den franska annales-skolan som det slags socialhistoria med ett underifrånperspektiv som brittiska marxistiska historiker etablerade kring 1960. Men här finns också en presentation av för idrottshistoria relevanta teoretiska ansatser.

Bokens mer handfasta metodiska del i kapitlen fyra till åtta ger en god vägledning för den oerfarne studenten i hur en forskningsuppgift formuleras, bearbetas och presenteras i text. Med en blandning av vägledande metodråd, problematiseringar, varningar för fallgropar och konkreta övningar leder Polley läsaren genom sin text. Hur man läser idrottshistoria på ett kritiskt-analytiskt sätt för att därigenom redogöra för och ta avstamp i ett forskningsläge för formulerandet av frågeställningar behandlas i kapitel fyra. Därefter följer i kapitel fem, sex och sju en redogörelse för vilka olika slags primärkällor det kan finnas samt hur man kan söka, bearbeta och kritiskt analysera ett primärmaterial. Härvidlag behandlas också aspekter på sådant källmaterial forskaren själv kan skapa genom bruket av muntlig historia. Slutligen diskuteras framställningen av själva uppsatsen i kapitel åtta, där olika vetenskapliga traditioner för hur en text ska se ut problematiseras och diskuteras på ett för studenter fruktbart sätt.

Polleys bok är mycket lättillgänglig och välstrukturerad, med många olika konkreta övningar där läsarna får tillämpa det som tidigare lyfts fram i texten. Ibland är den dock så basal att den nästan känns som mera ägnad åt elever på gymnasienivå än för akademiska utbildningar. Men å andra sidan kan den säkerligen också fungera som en bra introduktionsbok inför skrivandet av så kallade b-uppsatser eller rent av inför examensarbetsstudenter som tidigare inte haft mer avancerade metodövningar i sin utbildning. Styrkan hos Polley är att han sätter ord på den erfarenhetsbaserade ”tysta kunskap” som de flesta forskare tillägnat sig, men som inte alltid är enkel att förmedla till studenter. På så sätt kan boken också vara användbar i andra sammanhang än det idrottsvetenskapliga. Min egen erfarenhet från till exempel examensarbeten inom lärarutbildning är att ett flertal av Polleys tillämpningsövningar också skulle kunna vara användbara i ett sådant sammanhang. Genom till exempel de konkreta övningarna kring och anvisningar för hur man kan läsa sekundärlitteratur på ett kritiskt-analytiskt sätt bidrar Polleys bok till att stärka sådana färdigheter hos studenterna.

Boken är i första hand skriven för en brittisk läsekrets, vilket tydligt avspeglas i avsnitten om primärkällmaterial och i de olika exempel som ges, men också i bokens övningar. Inte desto mindre kan den vara fruktbar att använda också i en svensk kontext som en grundläggande metodbok med relevanta tillämpningsövningar.


© Mats Greiff 2007
”Deserves to be widely read”

Daniel Arvidsson
Department of Humanities, Örebro University

Sport is not socially, politically, economically, culturally, or historically neutral… Sport has both positive and negative features… Sport is as much a legitimate area for historical study as war, religion, social conditions, politics, and any other subject traditionally taught in history departments. History is just as much a legitimate area for sports studies as physiology, psychology, pedagogy, sociology, management, and any other subject traditionally taught in sport departments. (Polley 2007:xiv)

Writing this, on a sport website, might sound as a sermon for the saved. But still, in some Swedish history departments, sports history struggles for its recognition. The quotation is from Martin Polleys’s new book Sports History: A Practical Guide. To put it briefly, it is about the “didactics” of sports history. Books like Qualitative methods in sports studies, Research methods for sport studies, Historiska undersökningar and Källkritik are methodological “classics” in sport studies and Swedish history. For the students these books are the first contact with the handicraft of the discipline. Until now there hasn’t been a serious book on methodology in sports history. Polleys’s book is therefore an important and longed-for work that will help many students and other people interested in sports history to do research. Its aim is to give an historical complement to the growing methodology literature in sports science, and to deepen the understanding of sports history. Polley prescribes a contextual study of sports history. As quoted above, sport is seen as a cultural product of its time, linked to traditions, politics and values in society.

Polley writes in a dedicated and reader friendly language. He cares for his readers. In fact, he cares so much that he encourages me to do some mental warming-up before I am confronted with the contents itself. Throughout the whole book reader meets a number of inspiring activities, designed as small methodological practises. In chapter two, there is an activity called “The aviator, the casino owner, and the politician”. The reader should, for example, find out who Roland Garros was and discuss why the tennis stadium in Paris was named after him. The intention is to draw attention on and discuss the naming of stadiums. I think these activities will help students to move towards understanding of some key concepts of sports history and develop a history consciousness as well. To become a real historian of sports you must practise hard, at least mentally.

As an academic teacher I think this book might be useful as a springboard for reading, thinking about and writing sports history, and thus, for how we experience sport today. By dealing with questions such as “What is history/ sports history?” Polley forces his reader to think critically and in abstracto: What should I think about when I am reading sports history literature? What are the characteristics of sport as it appears in the present? How do the connections between sports and mythology, myth creation, religion and politics function? How are the supposedly mutually exclusive goals of striving for new world records, immortality, appeasing of gods, and saving our souls, connected to each other? By answering those, and other questions, Polley guides the beginner readers through the landscape with interesting examples, a sharp look, and instructive voice.

 The book is obviously basic, and should be that. It is also instructive and accessible but never superficial. Among the many things Polley’s book shows, one is that the historian herself plays an important role in the creation of history. Taking a look back, Polley shows the reader that even a history book is produced under the influence of social trends, and is always linked to the time in which it was created.

As an historian I am dealing with the past, which makes the sources of the past crucial for my scientific endeavours. In his book, Polley emphasizes source evaluation. (Inspired by French historians, it was the Weibull brothers who introduced this method in Swedish history studies in the beginning of the 20th century.) Polley discusses not only different kinds of sources, such as film, ephemera, club and government records, private papers and other documents, but also how they can be fruitful for the sport historian. The common pitfalls, such as misunderstanding the tendency of a source or not reflecting on the nature of ones secondary literature, are treated here as well. This is one of the most important characteristics of history science and these chapters are the sum and substance of the book.

But, how should I write my own history of sport? After identifying the project’s remit and a subject area I should study secondary readings. This will hopefully help me proceed to my research questions. Coming this far I must locate my primary sources. After that I should simply enter the records and archives. At the end, after studying the files, I will have to structure my project to make it understandable and readable. At the end of his work, Polley provides an accessible glossary, and some suggestions for further reading and online resources. This is a good example of a sport history project, and I hope it will soon be translated into Swedish and adapted to Swedish circumstances, since it deserves to be widely read.

 

Andrews, David L., Daniel S. Mason and Michael L. Silk (2005) Qualitative methods in sports studies Oxford: Berg

Florén, Anders and Henrik Ågren (2006) Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt Lund: Studentlitteratur

Gratton, Chris and Ian Jones (2004) Research methods for sport studies London: Routledge

Thurén, Torsten (2005) Källkritik Stockholm: Liber© Daniel Arvidsson 2007


By this book from Amazon.co.uk

Köp boken från Adlibris.se

Kjøp boken fra Akademika.no

Køb bogen fra Saxo.dk


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann