ISSN 1652–7224   :::   Publicerad den 17 maj 2006
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om idrottspsykologi på idrottsforum.org

Idrottspsykologi är stort i USA. Det märks på bokutgivningen, som flödar över av litteratur i ämnet, det märks på den amerikanska idrottspsykologiska e-postlistan, som är den i särklass mest frekventerade av de idrottsvetenskapliga listorna – brevlådan flödar över. Psykologi överhuvud taget är ju stort over there, det blir väl så när strukturella förklaringsmodeller a priori förkastas till förmån för individualistiska. Det är därför positivt överraskande, konstaterar Sverker Bengtsson, att just ett omvärldsperspektiv präglar synen på idrottspsykologens roll i Mark B. Anderssons Sport Psychology in Practice. Här tas bland annat frågor om alkohol och våld upp, liksom hur idrottpsykologin handskas med sexuella relationer i idrottsvärlden, med handikappade idrottare och med homofobi.

Idrottspsykologi utan tunnelseende

Sverker Bengtsson
Idrottsvetenskap, Malmö högskolaMark B. Andersen (red)
Sport Psychology in Practice
338 sidor, hft.
Champaign, IL: Human Kinetics 2005
ISBN 0-7360-3711-X

Mark Andersen är ett känt namn inom tillämpad idrottspsykologi i västvärlden, och står som redaktör för Sport Psychology in Practice. I denna bok har tjugofyra erkända forskare, lärare och tillämpare inom området, främst från USA, men även från Australien, bidragit till innehållet. Alla har stor erfarenhet både från forskning, undervisning och tillämpat arbete i idrottspsykologi.

Boken riktar sig främst till personer som arbetar aktivt med tillämpad idrottspsykologi, och möjligtvis även till studenter i idrottspsykologi vid högskolor och universitet, där utbildningen har en tydlig tillämpad inriktning. Jag ser även en vinst för en del tränare att få en ökad förståelse för området och den idrottspsykologiska dialogen som går att föra med en aktiv utifrån tränarrollen.

Det finns idag en uppsjö av litteratur inom området tillämpad idrottspsykologi, främst från USA, och hur aktiva och tränare ska kunna använda sig av olika psykologiska processer för att höja sin prestation, samt hur detta kan förmedlas av en rådgivare/coach. Därför undrar man såklart om denna bok bidrar med något nytt. Svaret blir ett rungande ja! Varför återkommer jag till lite längre fram.

Boken är uppdelad i tre större sektioner. Den första sektionen (”Teamwork: Doing Sport Psychology With Groups”) behandlar grupper och hur det går att införliva det idrottspsykologiska arbetet i en grupp aktiva, eller i ett lag. Detta innefattar bl.a. hur det går att sälja in idrottspsykologi, hur det går att arbeta med yngre idrottare i lag och kommunikationsproblematik i  grupper.

Den andra sektionen (”Not exactly on the map: Surveying Old and New Territories”) behandlar områden som det vanligtvis inte går att finna i den här typen av litteratur. Detta innefattar frågor kring alkohol och våld i den aktive idrottarens värld, mental träning för dansare och sexuella relationer i idrottsvärlden och hur dessa kan komma att påverka den aktive.

Den tredje sektionen (”Expanding Repertoires and Understanding Self: Diversity in Service and Delivery”) försöker vidga området ytterligare och lyfter fram frågor kring bl.a. hur idrottspsykologiskt arbete kan användas i arbete med handikappade idrottare, homofobi inom idrotten, och hur vi kan arbeta med aktiva från olika kulturella och etniska grupper. 

Jag har läst Sport Psychology in Practice med stort intresse och glädje. De som arbetar aktivt med tillämpad idrottspsykologi kommer att finna stora vinster i boken, som bryter ny mark inom området och lyfter fram kontroversiella frågor inom tillämpad idrottspsykologi. Den aktive idrottaren ses som en människa som befinner sig i en kontext som kommer att påverka deras prestationer, och som de som arbetar med tillämpad idrottspsykologi måste ta hänsyn till. I många böcker som behandlar tillämpad idrottspsykologi ses den aktive nästan som en robot som vi ska fylla med mentala tekniker för att optimera deras idrottsprestation. I Sport Psychology in Practice sätts den aktiva idrottarens mänskliga sida i fokus, och blir även utgångspunkten för den idrottspsykologiska interventionen.

Boken ger ingen direkt teoretisk genomgång av hur och varför vissa tekniker eller tillvägagångssätt används. Däremot ges det en klar och tydlig förklaring till de rent praktiska upplevelserna och följder av de olika interventionerna. Med andra ord förutsätts det att läsaren redan har någon form av teoretisk grund att stå på, idrottspsykologiskt sett, och arbetar aktivt med tillämpad idrottspsykologi. Sådana läsare är också bokens målgrupp.

I många avsnitt får läsaren följa hela dialoger mellan klienten och rådgivaren/coachen. Detta ger en intressant och bra grund för att få en förståelse för hur viktig dialogen är i den idrottspsykologiska processen. Kan man relatera detta till sitt eget arbete framstår dessa dialoger som en tydlig källa till insikt och fortbildning.

Löpande i boken finner läsaren små faktarutor med knep, eller påminnelser, att tänka på och använda sig av i det tillämpade arbetet. Detta förhöjer läsvärdet ytterligare. Vidare ger boken en pragmatisk bild av det tillämpade idrottspsykologiska arbetet, utan att ge avkall på evidensbaserade kopplingar.

Om jag ska summera mina intryck från Sport Psychology in Practice kan jag konstatera att om du arbetar med tillämpad idrottspsykologi eller vill få en ökad förståelse för hur idrottspsykologiska interventioner kan te sig, även under lite mer ”problematiska” förhållanden, tycker jag att du ska läsa den. Om inte annat kommer den säkert att föranleda många intressanta reflektioner och diskussioner inom området.©   Sverker Bengtsson 2006


Köp boken från Adlibris.se

Kjøp boken fra Akademika.no

Køb bogen fra Saxo.dk


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann