ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 9 april 2008
Utskriftsvänlig pdf-fil

Alla goda krafter måste bidra till att tillvarata ungdomars intressen i ett samhälle som blir allt hårdare för de svaga och utsatta, och allt mer lättmanövrerat och vinstgivande för de resursstarka. Idrotten tillmäts i det hänseendet speciell betydelse, men även andra frivilligverksamheter anses fylla viktiga funktioner. KFUM har som väntat tagit sitt ansvar, i och med igångsättandet av KIOSK-projektet, där KIOSK står för KFUM Idrott och social kompetens. Projektet har fått del av Riksidrottsförbundets handslagspengar, och varit igång sedan 2004. KIOSK-konceptet har utvecklats, man kan få KIOSK-utbildning, och därpå KIOSK-certifieras. Nu finns också en liten rapport, KIOSK: Idéer och praktik (KFUK-KFUM) som sammanställts av Lars Antin och Tommy Karlsson. Katarina Schenker har läst KIOSK-boken, som hon dock fann alltför mager på handfast information för att en oinvigd läsare ska få förståelse för verksamheten – men vår recensent applåderar tankarna bakom projektet.

Mer fakta, mindre mission!

Katarina Schenker
Idrottsvetenskap, Malmö högskolaLars Antin & Tommy Karlsson
KIOSK: Idéer och praktik
36 sidor, hft., ill.
Malmö: KFUK-KFUM 2007
ISBN 978-91-631-9735-2

KIOSK – Idéer och praktik är en kortare skrift där KIOSK-konceptet beskrivs. Akronymen KIOSK står enligt skriften för KFUM Idrott och social kompetens. KFUM i sin tur står för Kristliga Föreningen Unga Män. Det är dock inte bara män/pojkar som ingår i KIOSK-projekten, utan här är även tjejer välkomna – trots namnet.

Fakta om KIOSK-projekten, så som när det första projektet startades, hur många som har deltagit och vilka det är som kan delta, saknas information om i häftet, det är sålunda upp till läsaren att ta reda på mer information, vid intresse. Samtidigt kanske detta kan förklaras med att skriftens främsta målgrupp verkar vara ledare som redan har en viss kunskap om KIOSK-konceptet. Skriften används också vid KIOSK-utbildning, som krävs för att få KIOSK-certifikat. Med ett sådant certifikat ges möjlighet att benämna verksamheten som ett KIOSK-projekt.

En snabb sökning på nätet var därför nödvändig för att försöka bringa klarhet i vad KIOSK är. En äldre hemsida från 2005 vittnar om att verksamheten startade 2004 med 25 elever på Möllevångsskolan i Malmö. På KIOSKs officiella hemsida, uppdaterad 2007-08-23, framgår inte omfattningen av verksamheten, men däremot att den delvis har finansierats av handslaget. I rapporten Handslaget i Skåne år 1-3, utgiven av Skåneidrotten, 2006-03-23, finns information om att föreningen samarbetar med 13 skolor/ skolklasser i Malmö (i rapporten är det oklart om det handlar om skolor eller skolklasser och vilken förening som avses, troligen är det KFUM-KFUK). Sammanfattningsvis gav sökningen på nätet information om att KIOSK är relativt ny verksamhet som har expanderat mycket sedan uppstarten, bland annat med hjälp av handslagsmedel från RF.

Det är svårt för en utomstående att förstå hur organisationen kring KIOSK ser ut och på vilket sätt som KIOSK samarbetar med föreningar och skolor. Kanske har inte heller informationen till det omgivande samhället varit det primära i KIOSK-verksamheten, där stort fokus läggs på att skapa en god utvecklingsmiljö för barn och ungdomar. KIOSK-verksamhetens målsättning är att bygga upp ungdomarnas självkänsla. Bland annat betonas vikten av att ledaren vågar vara vuxen, ta ansvar och sätta gränser, samtidigt som han/hon är mänsklig och ärlig mot ungdomarna. Konceptet innebär att teori och praktik kombineras och i skriften presenteras exempel på praktiska övningar och teoretiskt innehåll (droger, kost, träning, säkerhetspaket, dvs fakta om brott och påföljder, och oskrivna sociala regler i samhället). De praktiska övningarna, som syftar till att förmedla trygghet och tillit, kan genomföras med enkla medel, samtidigt som de är varierande i svårighetsgrad för ungdomarna som utför dem. KIOSK-verksamheten, som den beskrivs, verkar kunna komplettera skolans verksamhet. Där skolan inte räcker till kan KIOSK-verksamheten bidra genom att skapa trygga miljöer för ungdomar där de får möjlighet att utvecklas i enlighet med en kristen värdegrund, vilket också ingår i skolans uppdrag (se Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, LPO 94).

Skriften innehåller tyvärr inte tillräckligt mycket information om KIOSK för en mindre insatt läsare. Jag hade önskat mer fakta och mindre mission. Ett sätt att kompensera bristen på information kan vara att tillhandahålla en uppdaterad hemsida för projektet, eller att ge ut en kompletterande skrift innehållande fakta och en bakgrundsbeskrivning av projektet, som trots allt verkar vara genomtänkt och viktigt i sitt sammanhang.© Katarina Schenker 2008


Köp boken från utgivaren

Kjøp boken fra utgivaren
Køb bogen fra utgivaren

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann