Languages on this page:

Den fulla omfattningen av begreppet idrott är ibland svår att fånga; vi tenderar att tänka i termer av till exempel det ökade antalet sporter som accepteras av IOC eller av nationella olympiska kommittéer eller andra idrottsorganisationer. Men den typen av definitioner räcker inte särskilt långt, och lite klokare kan man bli om man beaktar innehållet i idrottslärarutbildningarna – och i skolämnet idrott. Ta friluftsliv. Är det idrott? Det är nog inte en sport, där brukar tävlingsmomentet vara utslagsgivande. Men är det idrott? Många skulle nog säga nej, men det är mycket närliggande, lite som dans, motion och andra fysiska aktiviteter som ligger utanför tävlandets domän. idrottsforum.org gör i alla händelser bedömningen att friluftsliv ligger inom dess intressesfär, så att säga, och kommer med början i denna uppdatering att recensera några böcker som berör friluftsliv. Först ut är Bjørn Tordssons minor classic på området, nu i dansk översättning av Torbjørn Ydegaard, Perspektiv på friluftslivets pædagogik (CVU Sønderjylland University College). Boken recenseras av nyblivne doktorn på en PhD-avhandling om friluftsliv i Danmark, Søren Andkjær (för övrigt en av de friluftsböcker vi återkommer till senare i vår). Tordssons välskrivna och personliga bok bjuder på inspirerande läsning, menar vår recensent, som dock uttrycker vissa tvivel rörande bokens lämplighet som kurslitteratur på högre nivåer.

Välskrivet och personligt om friluftslivets pedagogik

Søren Andkjær
Forskningsenheden Idræt, Fysisk Aktivitet og pædagogik (IFAP)
Institut for Idræt og Biomekanik, , Syddansk UniversitetBjörn Tordsson
Perspektiv på friluftslivets pædagogik
Översättning från norska till danska av Torbjørn Ydegaard
283 sidor, hft.
Haderslev: CVU Sønderjylland University College 2006
ISBN 978-87-991268-1-1

Bjørn Tordsson skrev i 1993 en hovedfagsopgave med titlen ”Perspektiv på friluftslivets pedagogikk”. Opgaven viste sig at være meget anvendelig og relevant for studier hvor man arbejder pædagogisk med friluftsliv. Dette skyldes dels at opgaven både var velskrevet og havde et spændende og relevant indhold. Og dels skyldes det mangelen på egnet litteratur som præsenterer og diskuterer pædagogiske metoder og teorier i relation til friluftsliv.

Friluftsliv har i perioden 1990 og frem til i dag udviklet sig voldsomt og man kan med god ret tale om en pædagogisering og institutionalisering af friluftslivet i Danmark. Tordssons afhandling har i denne periode vundet udbredelse og er bl.a. blevet anvendt som pensumlitteratur på frilufts- og idrætsstudier på Københavns og Syddansk Universitet.

På initiativ fra Torbjørn Ydegård er afhandlingen nu dels blevet oversat til dansk og dels blevet bearbejdet og foreligger nu som lærebog. Initiativet er meget positivt idet der i høj grad savnes teoretisk baseret materiale til undervisning i friluftsliv og pædagogik på et højere niveau.

Bogen Perspektiv på friluftslivets pædagogik er omfattende og kommer langt omkring temaet med emner som - Hvad er friluftslivets pædagogik?, Hvad er friluftsliv godt for?, Hvad er det naturmødet gør ved os?, Naturtanker,  Sammenhængende naturoplevelse, Den lille gruppe i friluftsliv, Lederskab og friluftsliv, Vejledning, Det gode pædagogiske håndelag, friluftsliv i det moderne kundskabssamfund og Kundskaben uden for bøgerne

Bogen glimrer ved sit levende og flotte sprog og det er tydeligt at Torbjørn Ydegård har haft en stor udfordring og gjort et stort arbejde med at oversætte Tordssons norske sprogblomster til dansk.

Der er tale om en meget personlig bog hvor forfatteren øser af sin store viden og lader sin interesse, erfaring og engagement udfolde sig. Bogen rummer stærke og relevante kapitler om naturmødet, om grupper og gruppedynamik samt om vejledning. Den store styrke er utvivlsomt den filosofiske tilgang til friluftsliv og pædagogik samt ikke mindst den tætte sammenkobling mellem teori og praksis. Gennem hele bogen forsynes de teoretiske og pædagogiske refleksioner med relevante og velvalgte eksempler fra praksis, fra vandreturen på fjeldet til kanoturen på elven.

Tordsson starter med at anslå en central diskussion: er friluftsliv et fagområde eller er det en pædagogik? Han mener tilsyneladende at friluftsliv er begge dele, også selvom det indimellem bliver benægtet.

Man kan sige at der overordnet er to nært forbundne præmisser som Bjørn Tordsson med bogen lægger frem – og som man som læser skal acceptere for at bogen skal fungere efter hensigten.

For det første skal man kunne acceptere en normativ tilgang til friluftsliv hvor friluftsliv rummer særlige værdier bl.a. i forhold til natur og miljø samt mennesker imellem. Friluftsliv i Tordssons forståelse er lig med det enkle friluftsliv hvor miljøet og den lille gruppe er centrale konstituerende faktorer og hvor vejledning er pædagogikken. Dette standpunkt står i modsætning til et mere åbent, bredt og analytisk begreb om friluftsliv.

Den anden præmis eller forudsætning handler om naturens påvirkning af os mennesker og om friluftsliv som pædagogik. Tordsson mener tydeligvis at naturen ”gør noget ved os” (i sin doktorafhandling beskriver han”naturens åbne tiltale”), og i forlængelse heraf mener han at friluftsliv i sig selv rummer eller er en pædagogik - uden at skelne klart mellem pædagogisk praksis og pædagogik som videnskab. Han taler her om den ”iboende pædagogik” i friluftslivet. Der er således ikke i udgangspunktet tale om forskellige mulige pædagogiske valg grundantagelser eller om en spændvidde i den pædagogiske praksis.

Tordsson har igennem bogen en række fine pointer – her nævnes blot et par:

Tordssons introduktion af og brug af begrebet phronesis hentet fra Aristoteles i forbindelse med vejlederen og det pædagogiske håndelag er flot beskrevet og brugbart  i forståelsen af det særlige ved den pædagogiske situation i friluftsliv.

Tordsson melder i bogen klart ud at pædagogik handler om formidling af værdier og at selve formidlingssituationen altid vil påvirke i een eller anden retning. En del af denne påvirkning rummer også kropslig læring og ”tavs kundskab”. Tordssons pointe er at det handler om at at tænke ud fra et helhedssyn og skabe grundlag for en reflekteret og bevidst pædagogisk praksis.

Bogens meget personlige præg er dens styrke men måske også dens svaghed. Læser man bogen som en inspirationsbog for at blive klogere på friluftsliv fungerer den efter min mening rigtigt godt. Læser man den imidlertid som del af et studie i friluftsliv kan der stilles spørgsmål om ikke bogen ville have vundet ved at være mindre personlig, mindre normativ, værdiorienteret. Den kunne fx have betjent sig af et mere åbent begreb om friluftsliv og anlægge et bredere og mere åbent pædagogisk perspektiv på mulighederne for formidling af oplevelser og læring i friluftsliv. Set som pensumbog i forbindelse med et studie på universitetsniveau savnes endvidere mere lettilgængelige referencer til anden litteratur og teori samt et stikordsregister.

Man kan på den måde mene at bogen i særdeleshed egner sig til at give inspiration, stof til eftertanke og diskussion til studerende og undervisere i friluftsliv som har en del erfaring og egne holdninger til temaet.

Bjørn Tordsson er naturligvis bevidst om at han skriver en anderledes lærebog, hvilket han udtrykkeligt gør opmærksom på i introduktionen. På denne måde kan man sige at bogen med sin form meget fint illustrerer Tordssons egen holdning til pædagogiseringen og institutionaliseringen af friluftsliv. Denne holdning kan, med Tordssons eget billedsprog, udtrykkes i problematikken om friluftslivet som den vilde blomst der er blevet omplantet som nytteplante i samfundets forskellige blomsterbede.

Tordssons bog fremstår som en utraditionel, men meget spændende, læseværdig og værdiladet pædagogisk lærebog som retter sig mod et spændende og oplevelsesrigt fagområde, som dels er relativt ubeskrevet og dels rummer mulighed for tematisering af værdier og holdninger.© Søren Andkjær 2009.


Köp boken från Akademiskboghandel.dk

Kjøp boken fra Akademiskboghandel.dk
Køb bogen fra Akademiskboghandel.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann