Languages on this page:

Det här med idrott är inte så lätt som många tror – det är inte bara att någon springer så fort som möjligt för att vara först över en mållinje. Tävlingen ska ju planeras, arrangörsföreningen ska ha en genomtänkt organisation, personalen i arrangemanget ska tas om hand och avlönas, det måste finnas en klar ledningsstruktur i organisationen, organisationskulturen måste stå i samklang med uppställda mål, ekonomifrågor måste skötas i enlighet med gällande lagstiftning, tävlingen måste marknadsföras gentemot olika avnämare och intressenter, resultaten av evenemanget, sportsligt, ekonomiskt, socialt, etc, måste utvärderas. Och för att ha kompetens på alla de här områdena och fler därtill måste organisationen ha en personalstyrka med gedigen sport managementutbildning. Och en gedigen utbildning av det slaget kräver i sin tur goda lärare och läroböcker. Just en sådan lärare, PG Fahlström, har läst just en sådan lärobok, Sport Management: Principles and Applications (Second Edition) av Russell Hoye, Aaron Smith, Matthew Nicholson, Bob Stewart och Hans Westerbeek (Elsevier Butterworth-Heinemann). I en recension som på ett föredömligt sätt väger bokens för- och nackdelar konstaterar vår skribent att åtminstone han själv kommer att mycket nytta av boken.

Bra lärobok om sport management

PG Fahlström
Institutionen för pedagogik, Växjö universitetRussell Hoye et al
Sport Management: Principles and Applications (Second Edition)
318 sidor, hft.
Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann 2009 (Sport Management Series)
ISBN 978-0-7506-8755-3

Framför oss har vi en ny bok från en grupp produktiva författare som i olika konstellationer har skrivit ett flertal böcker om t ex sport business, sport and social capital, sport governance och sport and policy. De är alla verksamma på olika universitet i Australien och de har alla gett ut böcker på olika förlag. Redaktör för boken är Russell Hoye som är professor på La Trobe University i Australien. Han är en mycket känd och etablerad person i den internationella sport managementvärlden”.

Boken är en uppdatering – en second edition – av en tidigare utgiven bok med samma namn. Den nya upplagan är uppbyggd efter samma struktur och med samma kapitelindelning men nu avslutas varje kapitel med case studies inom det aktuella området. Dessutom har två nya kapitel tillkommit, ”Financial management in sport” och ”Sport marketing” – men mer innehållet nedan.


Bokens struktur

Författarna säger i inledning av boken att de under åren känt en frustration över avsaknaden av goda, övergripande läroböcker på sport management-området. De har med denna bok ambitionen att fylla den luckan genom att i en bok samla grundtexter om (alla) centrala områden inom sport management. Så det är dom glasögonen vi ska ha på oss när vi läser boken.

Boken består av två delar, ”The sport management environment” och ”Sport management principles”. Den första delen innehåller fyra kapitel:

 1. Sport management,
 2. The role of the state in sport development,
 3. Non-profit sport och
 4. Professional sport.

Den andra delen innehåller nio kapitel:

 1. Strategic sport management,
 2. Organizational structure,
 3. Human resource management,
 4. Leadership,
 5. Sport and organizational culture,
 6. Finanacal management in sport,
 7. Sport marketing,
 8. Sport governance och
 9. Performance management.

Boken är tänkt som en lärobok och varje kapitel har en väldigt systematisk uppbyggnad. De inleds med en introduktion (overview) som presenterar kapitlets innehåll. I slutet på varje kapitel finns rubrikerna sammanfattning, kontrollfrågor, litteraturtips och aktuella web-sidor. Sedan finns ett längre case till varje kapitel (jag ska ge exempel på allt detta senare). Till boken kan man dessutom köpa powerpointbilder, lärarhandledning till varje kapitel, läraranvisning till respektive case samt övningsbank om man vill arbeta med boken med hjälp av Blackboard/WebCT.

Eftersom boken är tänkt som lärobok ger jag några korta nedslag, ibland nyckelord, från de olika kapitlen för att ge en översiktlig bild om vilka områden boken behandlar.


Bokens innehåll

Del I. The sport management environment

I kapitlet finns ett intressant exempel på specifik klubbkultur i form av en beskrivning av The All England Lawn Tennis and Croquet Club, den klubb som arrangerar den årliga Wimbledonturneringen.
Det inledande kapitlet beskriver ämnesområdets utveckling utifrån vad som är unikt för det idrottsliga fältet och vad som skiljer sport management från management i generella termer. Här läggs också grunden de tre kommande kapitlen. I dessa behandlar författarna de tre sportsektorer som de definierat, offentligt organiserad sport – public sport, organisationsbaserad idrott av icke-professionell karaktär på alla nivåer – non profit sector och professionell sport. Här märks också några av de stora skillnaderna mellan australiensisk och transatlantiskt idrott i jämförelse med skandinavisk och svensk. I Sverige ryms bredd- tävlings- och professionell idrott ofta i samma förbund och till och med i samma föreningar medan detta inte är fallet i t ex en australiensisk kontext. Därför blir en del av texten lite svår att överföra till våra förhållanden. Men i kapitlen finns många intressanta exempel och case t ex beträffande professionell boxning, idrottssystemet på Cuba, premier league-klubbarnas organisering, Walt Disney Company som en del av underhållningsindustrin och dess koppling t ex till amerikansk professionell basket etc, som ökar läsvärdet.

Del II. Sport management principles
I denna del behandlas olika teman som författarna ser som centrala inom sport management. Jag ger en kort beskrivning av innehållet i respektive kapitel:

5. Strategic sport management
I detta kapitel behandlas olika steg i strategisk planering och man finner delar som swotanalys, olika modeller för analys av marknad, intressenter och konkurrenter, olika metoder för strategival etc. Som exempel beskrivs planläggning av paralympics mellan 2006 och 2010.

6. Organizational structure
Först behandlas olika sätt att beskriva organisationer med särskild tonvikt på idrottsorganisationer. Författarna menar att det finns många verk som ger generella organisationsteoretiska beskrivningar varför de fokuserar på idrottens exempel och eventuella avvikelser. Som exempel på organisationsstruktur finns en längre beskrivning av engelska fotbollförbundet (The Football Association).

7. Human resource management
Efter att ha grundläggande ha beskrivit begreppet Human Resource Management (HRM) läggs mera vikt på att behandla HRM på idrottsfältet. Här diskuteras t ex lönenivåer, HRM i förhållande till event med lång förberedelseperiod med liten mängd personal men med kort genomförande med mycket stora krav både vad gäller antal medarbetare och särskilda kompetenser. Som exempel på detta beskrivs t ex förberedelserna inför OS i Vancouver 2010, Wimbledon och den spektakulära årliga draften inom professionell american fooball.

8. Leadership
Ett mycket översiktligt och traditionellt kapitel som nosar på några av de klassiska ledarskapsperspektiven. Är ledarskap medfött eller inlärt, generellt eller situationsspecifikt, förhållandet ledarskap och management etc. Här saknar jag flera ledande modeller men framför allt tycker jag att det är en brist att boken över huvudtaget inte gör någon kontextualisering, beskrivning av ledarskap utifrån i vilket sammanhang det utövas. Det är inte ett av bokens starkaste kapitel.

9. Sport and organizational culture
Här diskuteras bland annat om kulturen inom idrottsorganisationer skiljer sig från andra. Författarna lyfter fram betydelsen av att förstå kulturen i olika idrotter och till och med i den enskilda idrottsföreningen. I kapitlet finns ett intressant exempel på specifik klubbkultur i form av en beskrivning av The All England Lawn Tennis and Croquet Club, den klubb som arrangerar den årliga Wimbledonturneringen.

10. Financial management in sport
Stor vikt läggs vid idrottens förändring i termer av ekonomisering, professionalisering och hur detta har lett till att idrottsorganisationer har importerat och utvecklat företagsekonomiska begrepp och metoder. Här finns en god beskrivning av budgeteringen inför OS i London.

11. Sport marketing
Här behandlas teman som marknadsföringsstrategier, genomförande och uppföljning av dessa strategier, exempel på hur olika idrotter och specifika klubbar utvecklat sitt varumärke etc.

12. Sport governance
Kapitlet handlar om ledning, styrning, reglering av organisationer. Området behandlas både generellt och specifikt – finns det en särkild sport governance? Exempel tas från kanadensisk ishockey, aussie rules – australiensisk fotboll och olika basketförbund.

13. Performance management.
Detta område har under senare år uppmärksammats på olika konferenser, i artiklar, i läroböcker etc. Det handlar om att definiera, planera, styra och utvärdera organisationens och dess aktörers prestationer. Vad är framgång för olika intressenter inom en organisation, coacher, aktiva, sponsorer, åskådare? Kan man mäta framgång, vad får man ut av satsad tid, investeringar etc?


Sammanfattande kommentarer om boken

Det absolut bästa med boken är alla goda exempel och case som ges.
Som framgår av min genomgång av boken är många avsnitt mycket svepande och generella. Detta tror jag har på flera orsaker. Om man vill ha med ”allt” i samma bok så kan det inte bli så omfattande. Boken har också fokuserat på att beskriva det idrottsspecifika vilket göra att man förutsätter att läsaren har en god generell kunskap om de olika områdena. Dessutom kan det bero på att akademiska sport managementutbildningar i många andra länder ofta ligger på masternivå, efter en grundutbildning i ekonomi. Då behöver ju inte kurserna och kurslitteraturen ta upp grunderna utan det avvikande, det specifika. Det gör också att boken kanske inte lämpar sig lika bra på grundnivå, t ex på svenska universitetsutbildningar, om den inte kombineras med grundböcker t ex inom marknadsföring, organisationsteori, ledarskap etc.

Boken har också styrkor. Det finns fördelar med att i en bok ta upp alla de områden som anses centrala inom sport management, just för att ge en överblick. Men det absolut bästa med boken är alla goda exempel och case som ges. Dem har jag läst med stort intresse. Jag menar att boken kan användas på avancerad nivå på kurser för studenter som har goda grundkunskaper.

Men jag tycker framför allt att det är en alldeles utmärkt bok för dem som undervisar på sport managementutbildningar, just för att den är så välstrukturerad, fokuserar på idrottsfältets särart och på grund av alla goda exempel och case. Så jag tror att jag kommer att ha stor nytta av boken i mitt arbete.© PG Fahlström 2009.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann