Languages on this page:

ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 25 mars 2009
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om idrottspsykologi på idrottsforum.org

Det finns en omfattande litteratur som på olika sätt presenterar det i för sig omfattande kunskaps- och vetenskapsområdet idrottspsykologi, med alla dess specialiteter och ständiga forskningsuppdateringar. Inte sällan hamnar nya fynd, efter originalpublicering i vetenskapliga tidskrifter, i nya upplagor av idrottspsykologiska läroböcker – och inte sällan är dessa utgivna av det amerikanska sportbokförlaget Human Kinetics, med kontor i Champaign, Illinois. Läroböckerna är ofta formelmässigt utformade, stora, inbundna böcker med flitig användning av dekorfärg, grafer, boxar och bilder för att lätta upp texten och följa upp det pedagogiska upplägget. Man kan väl säga att just det greppet lyckades mindre väl i boken Psychological Dynamics of Sport and Exercise: Third Edition av Diane L. Gill & Lavon Williams. Uppdraget att recensera boken gick till Karin Josefsson, som kunnigt och kritiskt analyserar och bedömer bokens innehåll i jämförelse med andra, liknande titlar från samma eller andra förlag. Slutsatsen är att innehållsligt är detta en användbar bok, men kanske inte den bästa i sitt område. Vår recensent har som sagt också bedömt det pedagogiska upplägget i texten och layouten, och det föll inte väl ut; det har blivit en bok som ger ett rörigt och tråkigt intryck.

Intressant innehåll i odynamisk form

Karin Josefsson
Högskolan i HalmstadDiane L. Gill & Lavon Williams
Psychological Dynamics of Sport and Exercise: Third Edition
322 sidor, inb.
Champaign, IL: Human Kinetics 2008
ISBN 978-0-7360-6264-0

Den här boken bygger på material som presenterats i tidigare versioner men i reviderad och uppdaterad form. Boken erbjuder en översikt av idrotts- och motionspsykologi för lärare, coacher, rådgivare och andra professionella där man beskriver praktiskt orienterade teorier och har adderat en hel del nyare forskning inom området. Tyngdpunkten ligger på idrotts- och motionspsykologi inom tre idrottsvetenskapliga yrkesdiscipliner: idrottslärare, instruktörer och tränare inom motionsidrott samt verksamma inom idrottsmedicin, rehabilitering och idrottsträning. Enligt författarna är boken framförallt ämnad för kurser på avancerad nivå men skulle även kunna användas i senare skeden av grundutbildningar. I förordet betonar man en strävan att ge läsaren ett tillämpat perspektiv och ordet ”guidelines” är frekvent förekommande även fortsättningsvis i texten, vilket ger en tydlig vink om ansatsen.

Nytt för den här utgåvan är att man belyser den teoretiska kunskapen genom att applicera den på case och liknande för att få en mer tillämpad kunskapssyn. Varje kapitel inleds dessutom med en introduktion och läromål, speciella nyckelpunkter markeras efterhand i texten och kapitlet avslutas med ett antal instuderingsfrågor, en summering samt rekommendationer av kompletterande litteratur. Sammantaget gör detta pedagogiska upplägg kunskapen lättillgänglig och underlättar bearbetningen av det teoretiska innehållet även om man som läsare kan känna sig ”klappad på huvudet” av själva serveringen. Detta förfarande kan sägas vara signifikativt för nordamerikansk studielitteratur i gemen och det kanske är en smaksak huruvida man uppskattar ett sådant upplägg. Själva layouten är i mitt tycke tämligen tråkig och grafiken något plottrig vilket motverkar det initiala intrycket av pedagogisk känsla. Troligen har författarna försökt göra bokens disposition tilltalande men lyckas inte helt i sitt uppsåt. Här och där dyker enklare modeller, matriser och grafer upp, i övrigt förekommer inga illustrationer eller bilder, något som bidrar till upplevelsen av en torr komposition. Hade boken rätt och slätt varit en textbok hade jag nog inte reflekterat över detta; emellertid ger denna kvasikombination med massa olika rubriksättningar ett aningen rörigt intryck.

Texten omfattar 333 sidor fördelat på 16 kapitel, vilka i sin tur är indelade i fem övergripande sektioner där del ett är en överblick med historik såväl som moderna synsätt; del två behandlar individen utifrån exempelvis personlighet och självuppfattning; del tre tar upp motivation, del fyra emotioner såsom anxiety och stress, och slutligen handlar del fem om sociala processer och gruppdynamik.

Del ett ger en översikt över idrotts- och motionspsykologi där man presenterar en sorts ramverk för de olika psykologiska faktorer som relateras till fysisk aktivitet, idrott och motion. Bland annat redovisar man vad som omfattas av disciplinen, den vanliga historiska tillbakablicken på hur vetenskapsområdet utvecklats samt moderna ansatser. I del två fokuserar författarna på individen och här finner man kapitel som synar personlighet, kognition och självuppfattning såsom exempelvis självkänsla och situationsspecifikt självförtroende. Därefter följer del tre som behandlar den viktiga aspekten motivation i hela fyra kapitel i allt ifrån beteendemässiga ansatser, tävlingsorientering, kognitiva aspekter av motivation samt motivation i relation till fysisk aktivitet och hälsa. Man presenterar olika socialkognitiva teoretiska perspektiv, inre motivation och fysisk aktivitet som en livsstil. Del fyra är intressant då den inte bara behandlar tävlingsnervositet och stress utan även tar upp grundläggande teorier kring emotioner och motionens effekt på känslor. Här betonas också betydelsen av känslomässig kontroll och stresshantering i samband med fysisk aktivitet och olika tekniker för kognitiv såväl som fysisk stresshantering presenteras. Slutligen studeras utförligt i del fem de sociala processer som uppstår mellan individen i relation till andra. Denna del täcker in områden som social påverkan och utveckling, gruppdynamik, genusaspekter och kulturella skillnader.

Likaså är jag imponerad av den föredömliga aktualiteten i allmänhet, en stor del av forskningen i texten är producerad inom det senaste decenniet.
Båda författarna är välrenommerade och kunniga; dock bör nämnas att de är verksamma i Nordamerika, vilket föga förvånande visar sig inte bara i valet av redovisad forskning och referenser generellt, utan även i den underliggande förståelsen av samhället och de motions/träningsrelaterade sammanhangen. Detta är inte ovanligt, se exempelvis Magnus Lindwalls recension av Foundations of Sport and Exercise Psychology (Berger Pargman och Weinberg, 2007) men kan såklart ha viss betydelse genom sin vinkling, inte minst för (de svenska) studenternas upplevelse och förmåga att relatera kunskapen. Poängteras bör dock att de fakta som presenteras i gemen är väl underbyggda med adekvata och vedertagna referenser oaktat geografiskt ursprung. Likaså är jag imponerad av den föredömliga aktualiteten i allmänhet, en stor del av forskningen i texten är producerad inom det senaste decenniet.

Boken tar upp många av de vanligaste begreppen och ämnesområdena för denna typ av litteratur även om författarnas fokus främst verkar ligga på motivation och sociala processer. Koncentration, visualisering, målsättning och självbegreppen berörs exempelvis förhållandevis kortfattat. Det bjuds få överraskningar, dock är kapitlet om den såkallade multikulturella psykologin med genusrelaterade och kulturella skillnader ett trevligt och intressant inslag. Vad jag saknar är ett psykobiologiskt perspektiv med psykologins fysiologiska förutsättningar och samband däremellan, liknande det som finns i Exercise Psychology (Buckworth & Dishman, 2002) – en bok där jag för övrigt efterlyser en uppdaterad upplaga då den har några år på nacken. Jag anser nämligen att en psykobiologisk bakgrund är central för förståelsen av exempelvis de mentala effekterna av fysisk aktivitet och motion. Jag hade även gärna sett att man berörde mer negativt laddade faktorer såsom skador, överträning, träningsberoende och ätstörningar. Visst måste man som författare välja bort vissa bitar för att få en balans, men jag menar ändå att de beståndsdelar som jag saknar här är relevanta för ett verk av detta slag.

Jämfört med liknande litteratur inom området ställs då frågan kring användbarheten av just denna bok. Språket är mycket enkelt och den pedagogiska inlärningshjälp som erbjuds i varje kapitel gör att boken troligen uppfattas som användarvänlig även av studenter som föredrar svensk litteratur. Den tar som sagt upp de sedvanliga ingredienserna på ett överskådligt sätt men skulle som kurslitteratur behöva kompletteras med andra skrifter innehållande de faktorer jag saknade enligt ovan. Själv skulle jag sannolikt välja bort Psychological Dynamics of Sport and Exercise till förmån för andra inom genren av bland annat detta skäl. Jag ställer mig även tveksam till att denna bok skulle tillfredsställa behovet på avancerad nivå, utan snarare på grundnivå i likhet med exempelvis klassikern Foundations of Sport and Exercise (Weinberg & Gould, 2007). Den strategi författarna använder för att skapa en tillämpad orientering är mycket bra och applicerbar för kurser på grundnivå men når enligt min mening inte riktigt upp till föresatsen att användas i mer avancerade kurser.

Summa summarum är detta verk ännu ett i en stadigt växaßßnde genre och har en klar plats bland de användbara publikationerna. Att använda eller inte använda sig av just det här exemplaret är såklart till syvende och sist en smaksak. Den står bra i min bokhylla, härligt grön och fin och kommer sannolikt att användas som idéinspiratör för skapande av studentuppgifter, som kompletterande uppslagsverk, referenskälla och - sist men inte minst - kommer kapitlet om den multikulturella psykologin vara ett värdefullt inslag i vårt dagliga arbete för integrerande av mångfald i undervisningen.© Karin Josefsson 2009.


Köp boken från Adlibris.se

Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra Akademiskboghandel.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann