Languages on this page:

ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 23 september 2009
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om idrott och fysisk bildning på idrottsforum.org

Bolognaöverenskommelsen har förändrat vardagen för samtliga högre utbildningar i Europa, och inneburit en omfattande insats, för att inte säga mastodontarbete, för tiotusentals lärare och utbildningsadministratörer över hela Europa. Målet är som bekant att akademiska examina och utbildningskvalitet ska bli jämförbara på ett tydligare sätt än tidigare, och därmed att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde. Inom idrottsvetenskapen har mycket av arbetet koordinerats inom ramen för AEHESIS – Aligning a European Higher Education Structure in Sport Science, ett projekt inom Socratesprogrammet som bedrevs mycket framgångsrikt mellan 2003 och 2007. 2008 förklarades AEHESIS vara en ”ERASMUS Success Story” av EU-kommissionen. Inom AEHESIS har 86 institutioner för högre utbildning inom idrottsvetenskap i Europa samarbetat, och en biprodukt av det arbetet är antologin Higher Education in Sport in Europe: From Labour Market Demand to Training Supply sammanställd av Karen Petry, Karsten Froberg, Alberto Madella och Walter Tokarski (Meyer & Meyer Sport). Anders Östnäs har läst boken för vår räkning, och det är väl knappast vad man kallar en bladvändare; snarare är det ett referensverk som kan tjäna som en viktig inspirationskälla för fortsatt utveckling av idrottsutbildningar i Europa.

Bolognaprocessen inom den högre idrottsutbildningen

Anders Östnäs
Nordic Evaluation Group, NORDEGKaren Petry & al (red)
Higher Education in Sport in Europe: From Labour Market Demand to Training Supply
190 sidor, hft.
Maidenhead, Berks: Meyer & Meyer Sport 2008
ISBN 978-1-84126-230-7

Inledning

Som bekant har akademiska studier i Europa ändrat karaktär sedan Bolognaprocessens införande. Alla verksamma inom universitet och högskolor runt om i Europa – studenter, lärare, forskare och administrativ personal – har på olika sätt brottats med de förändringar som Bolognaöverenskommelsen inneburit. Idag har grunderna för det mer standardiserade europeiska akademiska systemet lagts. Detta har naturligtvis även ”drabbat” den högre idrottslärarutbildningen. Redan 2003 togs de första stegen inom ERASMUS Thematic Network att skapa en form av enhetlighet i AEHESIS – Aligning a European Higher Education Structure in Sport Science. Under perioden 2003 – 2008 har femton olika projektmöten och ännu fler gruppmöten hållits kring följande fyra sektorer: Sport Coaching, Physical Education, Health and Fitness och Sport Management. Basalt var att arbetet skulle följa Bolognadeklarationens intentioner. Samtidigt var tanken att AEHESIS på sikt ska förbättra relationerna mellan utbildningen och avnämarfältet. Under resans gång har olika verktyg och curriculum-strukturer utvecklats för att så långt möjligt standardisera utbildningen och möjliggöra en ökad rörlighet för europeiska idrottsstuderanden.

Den här boken redovisar huvudresultaten i AEHESIS-projektet. Totalt figurerar sexton utbildare och forskare från olika länder i boken som författare fördelade på tio länder. Tyskland dominerar med fyra författare, varav två – Karen Petry (projektkoordinator och verksam i Köln) och Walter Tokarski (Köln) - tillhör den fyrhövdade redaktionen. Övriga i redaktionen är dansken Karsten Froberg och italienaren Alberto Madella. Tre författare kommer från England – Allan Pilkington, Ken Hardman och Patrick Duffy – och två från Frankrike – Jean Camy och Gilles Klein. Sverige representeras av Göran Patriksson, verksam på Idrottshögskolan i Göteborg. Övriga författare kommer från Finland, Tjeckien, Portugal och Litauen. Det ska också sägas att samtliga författare har egna forskningsfält och intressen både inom och utanför den rena idrottsforskningen.


Innehåll

Det ska sägas direkt: Det här är ingen bok man sträckläser från sida till sida.
Boken är uppdelad i 10 kapitel utöver förordet författat av tyskarna Petry och Tokarski. Jag redovisar kapitlen med författare i ordning. Petry, Gutt & Fischer inleder med ett baskapitel kring ”European Education Policy and the Implementation of the Bologna Process in Sport”. Klein följer upp med ”Curriculum Development Strategies in Sport Education: From the ’Six-Step Mode’ to the ’Five Processes Framework’”. Göran Patriksson har samarbetat med Hardman, Klein, Rychtecky och Carreiro da Costa i ett av antologins längsta kapitel – 24 sidor – kring ”Implementation of the Bologna Process and Model Curriculum Development in Physical Education Teacher Education”.  Duffy, som är inriktad på coaching, har följande titel på sitt kapitel: ”Implementation of the Bologna Process and Model Curriculum Development in Coaching”. Cingiene & Puronaho tar upp Sport Management i ”Sport Management: An Adapted Model Used to Classify Competencies and to Analyse the Future”. Pilkington skriver om ”Professional Area of Health and Fitness”, medan Camy & Madella resonerar kring ”Higher Education and Employability in Sport”. Samma par återkommer med ett kapitel kring ”Academic and Professional Aspects of Sport Education and Training Systems and Programmes in Higher Education”.  Camy blickar framåt med ett avsnitt kring ”A New Challenge for Sport Education Institutions: Education and Training 2010”. Madella, Froberg & Pilkington avslutar boken med ett kapitel kring ”The EQF, Quality Assurance and Accreditation in Higher Education within the Sport sector”.


Några avslutande reflektioner

Det ska sägas direkt: Det här är ingen bok man sträckläser från sida till sida. Det är heller ingen bok där man kan sammanfatta resultatet rätt av. Det är snarare resultatet av ett gediget samarbete mellan forskare och utbildare kring den omvälvning inom det europeiska akademiska systemet som kallas Bolognaprocessen. För dem som är involverade i den högre idrottsutbildningen i Europa är boken tveklöst en guldgruva. Den främsta målgruppen är därmed given: främst lärare och forskare som är i färd med att bygga om eller bygga nya utbildningar i enlighet med Bolognaprocessen och samtidigt skapa nätverk med andra idrottsutbildningar runt om i Europa.  Jag kan nämna att motsvarande process sker på mitt andra ”hemmafält” vid sida av idrottsforskning och idrottsutbildning – socialt arbete. Hela projektet AEHESIS genomsyras, såvitt jag kan utläsa, av kollegial intereuropeisk samarbetsvilja och framtidstro. Man kan konstatera via en översiktskarta i boken att hela 86 partnerorganisationer har på olika sätt deltagit i AEHESIS-projektet, uppdelat, som tidigare nämnts, i de fyra grundläggande områdena Physical Education, Sport Management, Health and Fitness samt Sport Coaching. I Sverige är det Stockholm (läs: GIH), Göteborg (Idrottshögskolan) samt idrottsutbildningsverksamheten på Malmö högskola som tillhört denna exklusiva skara. Boken ger en antydan om möjligheterna inom det breda idrottsutbildningsfältet i Europa, men också om svårigheterna – det vill säga möjligheter och svårigheter att skapa en gemensam och standardiserad utbildning på idrottens olika fält i Europa.  Men ett första steg är i alla fall taget; det är vackert så!© Anders Östnäs 2009.


Köp boken från Adlibris.se

Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra Saxo.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann