Languages on this page:

Det stora danska forskningsprogrammet ”Kunst, Kompetence, og Konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi” tillkom i samband med att Tuborgfonden fyllde 75 år och i det sammanhanget avsatte 6,2 miljoner danska kronor för forskning om dansk upplevelseekonomi vid Copenhagen Business School (CBS). Syftet var dels att kartlägga sektorn, dels att identifiera hinder för dess tillväxt, samt dels att utveckla ledningsverktyg för framtiden. Projektet är treårigt och bedrivs vid CBS:s forskningscentrum ”imagine.. Creative Industries Research”. De upplevelsebranscher som studeras i projektet är musik, film, design, datorspel, mode, media samt events/turism/sport. I juni 2008 presenterades på imagine.. de första åtta delrapporterna, däribland sex casestudier av vilka en behandlade idrotten, Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi: Mellem forening och forretning, en antologi sammanställd av Rasmus K. Storm och Henrik H. Brandt vid Idrættens Analyseinstitut i København, och med bidrag från en rad forskare knutna till institutet. Vi gav boken till Harry Arne Solberg vid Trondheim Økonomiske Høgskole för en recension, och han finner för gott att gratulera författarna till en mycket intressant rapport.

Idrottens plats i dansk upplevelseekonomi

Harry Arne Solberg
Trondheim Økonomiske HøgskoleRasmus K. Storm & Henrik H. Brandt (red)
Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi: Mellem forening och forretning
449 sidor, hft.
Fredriksberg: Imagine.. 2008
ISBN 978-87-7071-003-9

Denne boken inngår i en serie av rapporter som er en del av forskningsprosjektet: ”Kunst, Kompetence, og Konkurrenceevne i den Danske Oplevelsesøkonomi” ved Copenhagen Business School. Formålet er å plassere og definere idretts- og sportssektoren i den danske opplevelsesøkonomi, samt anvise en rekke potensialer. Det reises viktige spørsmål – som eksempelvis: Hvilke virkemidler kan brukes til å realisere potensialet på de ulike områdene? Hvilke barrierer kan eventuelt stå i veien for dette?

La det være sagt med en gang. Dette er en meget interessant bok som vil gi leseren god innsikt i en rekke problemstillinger som er velkjente både innen dansk og europeisk idrett. Mange områder berøres. Naturlig nok får problemstillinger relatert til eliteidretten betydelig oppmerksomhet. Dette gjelder de mest populære idrettene, som fotball og håndball, men også de som befinner seg lengre nedover på popularitetsstigen. I tillegg fokuseres det også på en lang rekke andre aktiviteter, eksempelvis avholdingen av sports events, forskning og undervisning relatert til idrett, bruken av frivillige i produksjonen av sportslige aktiviteter. Som tittelen indikerer, får økonomiske forhold spesiell oppmerksomhet.

Når en skal analysere økonomiske sider ved idretten som konsumvare er det viktig å ta hensyn til et par spesielle egenskaper. Et av disse er det såkalte uncertainty of outcome, som betyr at tilskuerne ønsker at det skal være en viss usikkerhet om utfallet av konkurransene. Videre er den primære målsettingen til danske (og europeiske) sportsklubber å gjøre det best mulig sportslig, noe som i realiteten betyr at de drives på ”non-profit” basis. Dette i motsetning til hva som er vanlig ellers i næringslivet, hvor målsettingen som regel er å maksimere profitten. Konsekvensene av disse to egenskapene blir godt illustrert i boken. Som kjent har mange klubber, både innen fotball og andre lagidretter, slitt med store økonomiske problemer. Gjennom å anvende teoretiske elementer knyttet til disse egenskapene, som jo er velkjent fra økonomisk teori, får leseren god innsikt i flere forhold. Dette gjelder bl. a. mekanismene som har ført til at mange klubber sliter med store økonomiske problemer.

De siste årene har media spilt en stadig viktigere rolle når det gjelder den økonomiske utviklingen – spesielt for toppidretten. Denne utviklingen, samt konsekvensene av det, vies betydelig oppmerksomhet. Spesielt gjelder det kommersiell TV, som jo har en tendens til å prioritere de mest populære idrettene. Dette har bidratt til en betydelig grad av polarisering, noe boken også drøfter. Framveksten av nye medier, bl. a. Internett, behandles også.

Bokens styrke er at den kombinerer relevante teoretiske perspektiver med praktiske eksempler på en måte som skaffer leserne innsikt i idrettens samfunnsrolle.
Boken gir en utførlig oversikt over de mange (og ulike) aktørene på tilbudssiden (produsenter) – samt hvilke faktorer og målsettinger som styrer deres atferd. Man får også innsikt i hvilke områder den private sektoren har ekspandert – eksempelvis fitness sektoren – samt årsakene til dette. Rollefordelingen mellom den private- og offentlige sektoren behandles også, bl. a. gjelder utbygging/finansiering av idrettsanlegg. 

I motsetning til sine naboland mangler Danmark tradisjoner med å arrangere større internasjonale sportsarrangementer. Den senere tiden har det blitt tatt flere initiativ for å gjøre noe med dette – noe som bl. a. har resultert i initiativet om å søke sommer OL i 2020 eventuelt 2024. Denne prosessen, som også involverer den offentlige sektoren vies også oppmerksomhet.  

Utviklingen på utdanningssektoren de senere årene, med en betydelig vekst av nye utdannings tilbud, får også bred omtale. Dette omfatter både den offentlige sektoren, så vel som den private sektoren hvor bl. a. såkalte sport college har dukket opp. 

Det vies oppmerksomhet til problemene med å måle omfanget og verdien av idrettsproduksjonen. Eksempelvis gjelder det produksjon av utstyr og sportsturisme. Årsaken er den store graden av overlapping til andre sektorer – noe som gjør det vanskelig å avgrense idrett fra andre næringsvirksomheter.

Bokens styrke er at den kombinerer relevante teoretiske perspektiver med praktiske eksempler på en måte som skaffer leserne innsikt i idrettens samfunnsrolle. Derfor er det god grunn til å gratulere forfatterne med en meget interessant rapport som gir en god forståelse av over viktige utviklingstrekk i dansk idrett de senere ti-årene.© Harry Arne Solberg 2009.


Köp boken från Adlibris.se

Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra eLounge.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann