Languages on this page:

ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 1 september 2010
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om sport management på idrottsforum.org

I takt med att idrotten kommit att få allt större betydelse för att generera kapital till utövare, deras klubbar, och en mängd andra aktörer i området, har alla aspekter av idrottslig verksamhet, träning, tävlingsarrangemang, marknadsföring, och så vidare, kommit att genomgå en genomgripande professionaliseringsprocess. Sport management är numera ett eget utbildningsområde på många universitet och högskolor i de nordiska länderna för att få fram yrkeskunnigt folk som ska svara mot behovet när idrottsklubbarnas administration professionaliseras. Just styrning och förvaltning av idrottsklubbar, som ju i de nordiska och i många andra länder länge skötts lite med vänster hand av frivilliga krafter, har blivit ett viktigt område att professionalisera och effektivisera. Klassisk organisationsteori inom sociologi och företagsekonomi har applicerats på idrottsområdet, och nu föreligger ännu en bok som tar tag i den problematiken med ett helhetsgrepp. De kända australiska sport management-forskarna Russell Hoye och Graham Cuskelly har skrivit Sport Governance (Elsevier Butterworth-Heinemann), och vi bad Josef Fahlén om en recension. Vår recensent har inte mycket att komma med i termer av kritik när det gäller den här boken. Den är helt uppenbart riktigt bra, och den kommer att vara obligatorisk läsning för sport management-studenterna vid Umeå universitet under de kommande åren.

Utmärkt om styrning av idrottsorganisationer

Josef Fahlén
Pedagogiska institutionen, Umeå universitetRussell Hoye & Graham Cuskelly
Sport Governance
225 sidor, hft.
Oxford, Oxon: Elsevier Butterworth-Heinemann 2007 (Sport Management Series)
ISBN 978-0-7506-6999-3

I djungeln av engelskspråkig textbook-litteratur dras mina ögon ofta till de australiensiska bidragen.  Därför var det glädjande när redaktör Eriksson hade den goda smaken att skicka mig en text från herrar Hoye och Cuskelly. Deras forskning, som jag är väl förtrogen med genom min egen, håller alltid hög kvalitet och detsamma visar sig gälla när de tar sig an uppgiften att sammanställa andras. Denna ansats är också det som bygger textens främsta kvaliteter. Graham Cuskelly vid Griffith University och Russell Hoye vid La Trobe University har producerat en ansenlig mängd böcker, bokkapitel och artiklar inom områdena sport development, sport policy, volunteering in sport och sport management vilket skänker bokens innehåll såväl trovärdighet som spets. Det är helt enkelt inte gammal skåpmat som författarna klippt ihop i ny glansig förpackning, vilket inte är alldeles ovanligt i en del sammanhang. Istället får läsaren ta del av både författarnas egna men även andra forskares fräscha forskningsresultat. Ett annat avtryck författarnas bakgrund lämnar i texten är deras långa erfarenhet av redaktionellt arbete i bland annat Elseviers Sport Management serie, Sport Management Review och International Journal of Sport Policy. Det märks att författarna är vana att skära alternativt konkretisera där det behövs.

Bokens inledning utlovar vägledning till praktisk applicering av styrningsprinciper i professionella såväl som ideella idrottsorganisationer på alla nivåer från gräsrot till topp. Genom en tilltalande spelmetafor blandar författarna vedertagen praktik med mer forskningsgrundade argument och betonar ofta och gärna skillnaderna mellan dessa två kunskapsbaser. Många av forskningsresultaten som författarna själva bidragit med ställs dessutom ofta i relation till vad den preskriptiva litteraturen, argumenterar för vilket säkert kan erbjuda läsaren en del aha-upplevelser. Författarna gör ingen hemlighet av vad de anser om den icke forskningsbaserade litteraturen och genom skickliga framställningar slår de hål på många myter man kan misstänka florerar i praktiken (och akademin också för den delen).

Den här boken kan jag rekommendera till alla som har ett intresse av idrottens styrning, oavsett om det är ett praktiskt eller ett teoretiskt sådant.
Med spelmetaforen till hjälp inleds boken med en beskrivning av spelets idé (The Sport Governance Game) och en genomgång av de interna faktorer som påverkar styrningen av idrottsorganisationer. Särskild tonvikt läggs vid att utforska skillnaderna mellan styrning av privat näringsverksamhet och ideella organisationer samt vilka konsekvenser dessa skillnader får för forskningen om och teoretiseringen av studieobjektet. För läsaren som bekantar sig med ämnet för första gången föreställer jag mig att passagerna om varför traditionella teorier och modeller inte utan problem lånar sig till studiet av idrottsorganisationer blir särskilt intressanta. I kapitel 2 (The Playing Field: Influences on sport governance) fortsätter spelmetaforen med en genomgång av de externa faktorer som påverkar styrningen av idrottsorganisationer. För en svensk läsare är avsnittet om det förändrade förhållandet mellan staten och den tredje sektorn synnerligen aktuellt och intressant. Det är inte så vanligt att dylika frågeställningar utforskas i den engelskspråkiga litteraturen, vilket är naturligt då det mesta i den här genren är skrivet av amerikanska författare med den amerikanska praktiken som spelplan. Därför är det väldigt givande att få en genomgång i en fråga som engagerat många svenska idrottsforskare av några som studerat ungefär samma saker men i en helt annan kontext. Särskilt intressant blir det när författarna utvecklar ett resonemang om statens ökade fokus på elitidrott och konsekvenserna av detta, något som är högaktuellt i ett svenskt sammanhang.

Kapitel 3 (Team Structures: Governance structures in sport), 4 (Team Positions: Governance roles and responsibilities), 5 (Team Selections: Board composition and recruitment issues) och 6 (Teamwork: Board behavior and culture) går i tur och ordning igenom organisationsstruktur, rollfördelning mellan ideella styrelsemedlemmar och anställd personal, rekrytering av desamma samt styrelsekultur. Det genomgående temat i dessa kapitel är för det första hur dessa faktorer påverkar det praktiska styrelsearbetet och för det andra hur forskningen om dessa teman skiljer sig från vad som föreskrivs i den normativa managementlitteraturen och branschpraxis. Författarna följer även fortsättningsvis den inslagna vägen att synliggöra skillnaderna mellan ideell och professionell verksamhet genom många och illustrativa exempel. Den främsta behållningen i den här delen av boken för min egen del är diskussionen om rekrytering av ideella och anställda där författarna på ett elegant sätt pekar ut de utmaningar som springer ur organisationers strävan efter att säkra demokratisk representation för alla olika intressegrupper samtidigt som man också vill ha ”rätt man på rätt plats”. Ett tema som förmodligen alla som på något sätt arbetat i en idrottsförening kan relatera till.

I kapitel 7 (Offensive Game Plans: Strategic governance), 8 (Defensive Game Plans: Risks, compliance and conformance), 9 (Team Leadership: Dual leadership challenges), 10 (Team Performance: Board, board member and CEO performance) och 11 (Team Rules: Ethics and principles of good governance) får vi följa forskning om styrelsers strategiska arbete, riskhantering, det ideella kontra professionella ledarskapets kontroverser, styrelsers och anställdas prestationer och utvärderingsmetoder för dessa, samt styrelsers handlande utifrån etik, moral och redlighet. Förutom tidigare nämnda teman, forskning kontra praxis och ideell kontra professionell, lägger författarna i denna del av boken ytterligare ett raster över sitt material och leder läsaren in på frågor om resultat och ansvar. Det vill säga vilka fallgropar finns det för den ideella idrottsorganisationens styrelse i balansgången mellan idrottsliga resultat, ekonomisk framgång, ekonomisk redlighet och god affärs/föreningsetik. Med Björklövens pågående konkursförhandling inte långt från mitt arbetsrum där jag sitter och skriver denna recension känns just denna tematik brännhet.

Sport Governance avslutas på sedvanligt sätt för den här typen av litteratur med kapitel om förändring (Team Changes: Surviving and managing governance change) och framtida utmaningar ( Future Seasons: Sport governance challenges of the 21st cantury) utan att för den skull bli vare sig tjatigt eller urvattnat. Istället får vi en vass ”spaning” om hur omvärldens fortsatta föränderlighet förmodligen kommer att öka pressen på idrottsorganisationer att bättre och i snabbare takt anpassa sig till interna och externa intressenters krav på transparens, tillräknelighet och resultat av olika slag, tre teman som man kan anta blir särskilt viktiga för svenska idrottsorganisationer att förhålla sig till med tanke på den höga graden av externfinansiering.

Den här boken kan jag rekommendera till alla som har ett intresse av idrottens styrning, oavsett om det är ett praktiskt eller ett teoretiskt sådant. Jag hade redan innan jag fick den levererad från idrottsforum.org sneglat på titeln för vår grundutbildnings skull och behöver efter dessa genomläsningar inte fundera längre. Sport Governance av Russel Hoye och Graham Cuskelly blir utmärkt som kurslitteratur för studenterna på Idrottsvetenskapliga programmets sport management inriktning, såväl som för min egen kompetensutveckling.© Josef Fahlén 2010.


Hitta bästa pris på boken på Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann