Languages on this page:

ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 13 oktober 2010
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om coachning på idrottsforum.org

Det är viktigt att känna till att en idrottscoach i England är en tränare rätt och slätt, medan samma position i Sverige innebär att ett mått av att leda laget också ingår. Detta lär vi av PG Fahlström när han recenserar boken Foundations of Sports Coaching av Paul E. Robinson (Routledge). Robinson är verksam som universitetslektor vid University of Chichester, och har en imponerande rad examina och diplom till sitt namn: ”BSc, MSc, PGCE (FE), PGCE (HE), Int Dip SAQ, A1 Assessor, England Hockey Level  3 Coach, coach educator, tutor and assessor”. Med den bakgrunden, det vill säga både som tränare och akademiker, vill han med sin bok överbrygga klyftan mellan praktik och teori, en alltid lika välkommen och uppskattad ambition, som dock som regel är ganska svår att realisera. Men problemet med den här boken, menar vår recensent, är snarast att den försöker gripa över hela det gigantiska fält som coachning är en del av, och redovisa detta för såväl studenter inom idrottscoachning som praktiserande tränare på 230 sidor. Det går dessvärre inte, menar Fahlström, det blir för lite och för mycket, och då fungerar inte boken som lärobok.

Ytlig och spretig coachningbok

PG Fahlström
Linnéuniversitetet, VäxjöPaul E. Robinson
Foundations of Sports Coaching
232 sidor, inb., ill.
Abingdon, Oxon: Routledge 2010
ISBN 978-0-415-46971-5

Paul Robinson har lång erfarenhet som coach och coachutbildare i England. Under hans år som verksam coach har antalet utbildningar på området ökat kraftigt. Det gäller såväl de olika idrotternas utbildningar som akademiska utbildningar. I takt med ökad professionalisering och konkurrens har också antalet kortare fortbildnings- och vidareutbildningskurser ökat. Dessa kurser spänner över mängd olika områden som, taktikutveckling, metodik, träningslära etc. Enligt Robinson har boken tillkommit för att överbrygga gapet mellan akademiskt och praktiskt kunnande på coachingområdet. Boken är särskilt anpassad till coachutbildning i England.

En bok om coaching kan ha många olika perspektiv och utgångspunkter. I engelskspråkig litteratur är en coach en tränare och en coachingbok handlar om träning. I vårt land har coachingbegreppet inom organisations- och näringsliv, i utbildningsvärlden, etc. ofta blivit synonymt med ett visst sätt att leda. En process som innebär att hjälpa andra att utveckla sina inre resurser, närbesläktat med vägledning, mentorskap, rådgivning etc. Inom framför allt lagidrotterna är coaching en viss del av jobbet. Det handlar då om taktiska dispositioner, lagförändringar, toppning etc. Vi kan ofta höra uttrycket att han är en bra tränare men en dålig coach. Tränaren anses då duktig på att planera och genomföra träning men mindre skicklig i matchsituationen. Dessutom översköljs vi i TV, via bokutgåvor och genom olika företag av den växande coachingbranschen. TV-soffor och bokhyllor är fyllda av företagare med yrkesbeteckningar som hälsocoach, relationscoach, företagscoach och till och med livscoach.

Denna bok utgår från coachbegreppets engelskspråkiga betydelse och när Paul E. Robinson presenterar grundläggande kunskaper för coaching så handlar det om kunskaper för att vara tränare. Ambitionen med boken är att den ska vara en god introduktion för coacher till väsentlig praktisk, erfarenhetsbaserad och vetenskaplig kunskap. Det handlar om träningslära, träning av teknik och taktik, fysiska och mentala faktorer etc.


Bokens innehåll

Boken består av sex delar med tre till fyra kapitel i varje del. Författarens ambition med en bred introduktion till tränarsysslan är bokens stora problem. Den vill spänna över så mycket så att den bara mycket ytligt och rapsodiskt behandlar de olika områdena, det blir väldigt lite om väldigt mycket.

Den vill spänna över så mycket så att den bara mycket ytligt och rapsodiskt behandlar de olika områdena, det blir väldigt lite om väldigt mycket.
Del 1 Sport coaching today: Här behandlas tre områden. Först ges en kort beskrivning av coachens/tränarens historia. Denna beskrivning är dock mycket kortfattad och för snabbt över på en ganska snäv beskrivning av tränarutbildning i en brittisk kontext. Här finns också en beskrivning av SportsCoachUK som samverkar med olika nationella förbund och myndigheter när det gäller utbildning och forskning på coachingområdet. I denna första del behandlas också kortfattat coachen som anställd respektive ideellt arbetande. Dessutom diskuterar Robinson begreppet high performance coaching. Det är dock en mycket övergripande beskrivning som inte handlar så mycket om innehåll utan mer om hur verksamheten organiseras.

Del 2 Effective sports coaching: Amerikansk och engelsk organisations- och ledarskapslitteratur på idrottsområdet behandlar ofta effektivitet. Det kan gälla organisationers effektivitet i olika avseenden eller som i detta fall coachingens effektivitet. Dessutom har denna litteratur ofta en normativ ansats syftande till att visa på goda förebildliga exempel. Ibland används till och med begreppen master coaching eller master teaching som benämning på dessa goda förebilder. I detta avsnitt radar Robinson upp en mängd kompetenser, kvalitéer, roller och ansvarsområden för en coach. Därefter behandlas, mycket översiktligt, olika ledarstilar och ledarbeteenden och vilken effekt de har på individer och grupper. Här lyckas faktiskt Robinson någorlunda schematisk att göra en översiktlig kategorisering av olika ledarstilar. Men sedan glider innehållet över till att mera behandla metodiska aspekter som demonstration, inspiration och feedback. Återigen är det alltså stora områden som behandlas tämligen svepande och utan fokus.

Del 3 Planning, management and the role of the coach: Här behandlas i tre kapitel både planering av det enskilda träningspasset och den mera långsiktiga säsongsplaneringen. Kortfattat behandlas områden som planering och utvärdering, individualisering och periodisering, formtoppning och återhämtning. Med tanke på att alla dessa delar behandlas på 14-15 sidor så kan man förstå att det blir mycket översiktliga beskrivningar. Innehållet är mycket ytligt för den okunnige men kan kanske fungera som en god sammanfattning för den som är mera bekant med området.

Del 4 Anatomy and physiology, training principles and the role of the coach: Detta avsnitt fokuserar olika centrala delar inom fysiologi-träningslära. Först beskrivs skelettet och musklernas uppbyggnad och funktion och därefter de grundläggande principerna bakom fysisk träning. Till sist beskrivs också under rubriken skadeförebyggande hur uppvärmning och nedkylning kan underlätta återhämtningen och minska skaderisken.

Del 5 Psychology, performance analysis and the role of the coach: Här avhandlas olika psykologiska faktorer som är viktiga för inlärning och prestation. Dessutom diskuteras olika exempel på hur coachen kan ta hjälp av professionella mentala rådgivare i sitt arbete. Därefter behandlas olika viktiga psykologiska aspekter inom prestationspsykologin som självförtroende, koncentration, motivation, ångest, anspänning/arousal och spänningsreglering. I detta avsnitt beskrivs också betydelsen av visualisering, förberedelserutiner och målformulering. Sedan återkommer Robinson till inlärningssituationen. Men denna gång ligger fokus på hur man lär och minns, betydelsen av beslutsfattande i de motoriska färdigheterna, förmågan att förutse olika skeenden, reaktionstid etc samt hur dessa faktorer har betydelse för en god inlärningssituation. I avsnittet om biomekanik behandlas linjära och icke-linjära rörelser, tyngd och tyngdpunkt etc.

Del 6 Further considerations for the coach: I bokens avslutande avsnitt diskuterar Robinson den nyutbildade coachens fortsatta utveckling. Han menar att de färska coacherna har ett behov av samarbete med en mentor och ger i boken förslag på hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut. Här tar Robinson också upp hur coachen bör anpassa sitt sätt att arbeta till vilken grupp han eller hon leder. Särskilt fokus läggs på coaching av barn och hur coachen alltid bör ha det enskilda barnet bästa i fokus.


Summering

Det är svårt att sammanfatta denna bok. Jag har själv varit tränare på olika nivåer i cirka 35 år. För mig blir denna bok en sorts påminnelse om olika viktiga områden och på så sätt är den användbar och läsvärd. Jag är mindre övertygad om att fungerar som kursbok för den som ska sätta sig in nya områden eftersom den är så ytlig och spretig.

Om jag tillåts göra en lite skämtsam jämförelse så kan jag, när jag läser denna bok inte låta bli att tänka på min barnsdoms Kalle Anka-tidningar. Brorsönerna Knatte, Fnatte och Tjatte hade tillgång till Gröngölingsboken, en bok som innehöll världens samlade kunskap, essensen av all visdom. En bok som var mycket bra att ha i svåra situationer. Kanske något vanvördigt får jag lite av den känslan när man läser föreliggande bok. Robinson vill få med (lite av) allt som är viktigt för en coach. Som jag tidigare sagt så innehåller boken väldigt lite om väldigt mycket och därför är det svårt att se den som just den brygga mellan praktik och teori som Robinson vill. Jag tror inte heller att den fungerar som en grundbok för den någorlunda oinvigde eftersom den är för ytlig och för lite förklarande. Möjligen kan den användas som en grundbok kompletterad med särtryck, artiklar etc, och kanske vara användbar som repetitionsbok för ”den som redan kan”.© PG Fahlström 2010.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann