Languages on this page:

ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 3 november 2010
Utskriftsvänlig pdf-fil

I det allmänna popularitetsuppsvinget för historisk forskning och litteratur – som ju fatiskt pågått ett antal år – har idrottens historia en given plats, bland kungar och fältslag. Idrottens starka attraktionsvärde för breda folklager ger utslag också i ett intresse för sportens barndom och dess utveckling. Att utvecklingen mot en allt mer folkligt formulerad idrottshistorik inte är oproblematisk är väl känt, och bland annat i England har detta uppmärksammats. En uppstramning av den akademiska idrottsforskningen, genom tydligare teoretiska utgångspunkter och mer stringent metodologi, anses vara svaret på den utmaning historieinriktningen inom idrottsvetenskapen står inför. Möjligen kan utgivningen av Routledge Companion to Sports History ses som ett symptom på att problemet uppmärksammats, och samtidigt som en del av lösningen (även om Routledge också är en del av problemet med genom sin allt mer frekventa utgivning av idrottshistoriska tidskrifter, med mer utrymme än det, enligt många, finns bra artiklar till). Susanna Hedenborg har läst den nya, voluminösa volymen, som naturligtvis är ett värdefullt bidrag till den idrottshistoriska kunskapsutvecklingen, men som kunde varit betydligt bättre om redaktörerna Steven Pope och John Nauright ställt högre krav på de olika bidragsgivarna.

Handbok i idrottshistoria

Susanna Hedenborg
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskolaS. W. Pope & John Nauright (red)
Routledge Companion to Sports History
655 sidor, inb.
Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Routledge International Handbooks)
ISBN 978-0-415-77339-3

Att det idrottshistoriska fältet växt kraftigt de senaste 40 åren är tydligt i antologin Routledge companion to sports history. Boken, som ingår i serien Routledge International Handbooks, riktar sig till både studenter och forskare inom fältet, och läsaren vägleds genom både idrottshistoriska teman och geografiska områden.

I del 1 presenteras teorier (till exempel marxism och genusteori), metoder och nyckelteman (bland annat kroppskultur, religion, entreprenörskap och nationalism). Här pekas även ut gränsdragningar och brister inom fältet. Till det förstnämnda hör relationen mellan idrottssociologin och idrottshistoria och till det andra hör ett kapitel som behandlar idrottshistorias relativa osynlighet i fältet ”Internationella relationer”. Peter Stearns, välkänd professor i historia, har i förordet understrukit betydelsen av boken just i relation till att man här tydligt ser vilka områden inom det idrottshistoriska fältet som fortfarande är relativt outforskade. Han analyserar även områdets framväxt i relation till socialhistoria och historia underifrån. Del 1 i boken är särskilt förtjänstfull ur detta perspektiv. Författarna till dessa kapitel har lagt sig vinn om att göra noggranna historiografier över sina teman och tidigare forskning presenteras både i brödtext och i noter. För att underlätta för läsaren hade man dock kunnat komplettera handboken med en kommenterad bibliografi eller kanske en bibliografi uppdelad på teman och länder.

I del 2 får läsaren bekanta sig med idrottshistoria från alla världsdelar – några mer än andra. Inte oväntat presenteras världsdelen Afrika i ett kapitel medan Europa representeras av kapitel om Frankrike, Storbritannien, Irland, Tyskland och de nordiska länderna (de senare tillsammans i ett kapitel). Ett problem som denna antologi delar med många andra antologier är att kapitlen inte alltid är jämförbara. Det märks inte minst i del 2. Medan några av författarna valt att göra en historiografisk analys där den idrottshistoriska forskningen i ett land diskuteras i relation till teoribildning eller använda metoder har andra författare valt att presentera världsdelens eller landets idrottshistoria. Det kanske inte är så konstigt eftersom det idrottshistoriska fältet inte genererat samma mängd forskning i alla länder.

Det är också uppenbart att fortfarande handlar den största delen av den idrottshistoriska forskningen om män (och den skrivs av män – av bokens 44 författare är blott fyra kvinnor).
Redaktörerna, S W Pope och John Nauright, påpekar i introduktionen att den anglosaxiska forskningen än så länge dominerar fältet. Det är självklart lättare att skriva om trender och utveckling i forskningen om mer forskning är gjord. Man skulle också kunna vänta sig att en presentation av ett lands idrottshistoria innehåller referenser till den idrottshistoriska forskning som är gjord. Det senare är dock inte alltid fallet. Några författare har valt att själva göra en analys av hur idrotten utvecklats. Det är intressant, men boken hade vunnit på om kapitelförfattarna hade förhållit sig till ungefär samma frågor. Kanske hade det varit möjligt att utifrån del 1 ställa gemensamma frågor om den idrottshistoriska forskningen i relation till nationalism, religion, marxism eller genus (för att ta några exempel). Eventuellt hade denna diskrepans kunnat lösas med den kommenterade bibliografi jag efterfrågar ovan.

Lovvärt är dock att majoriteten av författarna skriver om vad framtida idrottshistorisk forskning skulle kunna ägna sig åt. Det är bra inte minst för alla de studenter som ska skriva självständiga arbeten och forskare som är på väg att skriva ansökningar. Det är till exempel tydligt att det saknas forskning om kvinnor och idrott i Afrika och Asien, medan genusforskningen berett vägen för forskning om både kvinnor och män och maktrelationer baserade på genus i den anglosaxiska världen. Det är också uppenbart att fortfarande handlar den största delen av den idrottshistoriska forskningen om män (och den skrivs av män – av bokens 44 författare är blott fyra kvinnor).

Oavsett min kritik är Routledge companion to sports history en bra introduktion till fältet och jag tror att boken med fördel kan användas i undervisningen på både grundnivå och avancerad nivå. Studenters förståelse för det idrottshistoriska fältets mittfåra och utmaningar framträder. Dessutom skulle det vara fullt möjligt att resonera om hur man skriver historiografi över ett ämne samt låta studenterna göra egna utifrån valda forskningsområden. Vidare ger den de idrottshistoriska forskarna en möjlighet att snabbt sätta sig in i det internationella forskningsläget – något som ofta saknas i olika länders nationella idrottshistoriska undersökningar.© Susanna Hedenborg 2010.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann