Languages on this page:

Glädjande nog har på senare tid ett antal idrottspsykologiska texter skrivna av svenska forskare tagit upp kampen mot det allt överskuggande amerikanska utbudet av läroböcker i det här området. Kritiken i dessa spalter mot USA-producerade läroböcker, generellt såväl som inom det idrottspsykologiska området, är just den ensidiga fokuseringen på amerikanska, eller i bästa fall engelskspråkiga, förhållanden och amerikansk forskning. Det senaste bidraget till idrottspsykologin på svensk botten tar upp tillämpningsaspekten, och det görs i en bok av Peter Hassmén, Göran Kenttä och Henrik Gustafsson, Praktisk idrottspsykologi (SISU Idrottsböcker). Joakim Ingrell har läst boken för forumets räkning, och han kan konstatera att kravet på tydlig koppling mellan den praktiska tillämpningen och en tydlig bakomliggande teori uppfylls i boken.

Efterlängtad svensk lärobok

Joakim Ingrell
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskolaPeter Hassmén, Göran Kenttä & Henrik Gustafsson
Praktisk idrottspsykologi
252 sidor, hft., ill.
Stockholm: SISU Idrottsböcker 2009
ISBN 978-91-85433-74-2

Äntligen! – var den första känslan som dök upp då jag såg boken ligga på mitt skrivbord. En bok om praktisk idrottspsykologi skriven av välkända svenska forskare och tillämpare. Boken, med den passande titeln Praktisk idrottspsykologi, är skriven av Peter Hassmén, Göran Kenttä och Henrik Gustafsson, och syftar till att öka kunskapen, hos främst tränare, om den praktiska tillämpningen av idrottspsykologi. Jag ska erkänna att jag alltid blir nervös då nya böcker med praktiska tillämpningar dyker upp då de ofta missar en viktig detalj, nämligen den teoretiska bakgrunden. Många böcker beskriver bara mentala övningar för att optimera prestationen utan att beskriva varför dessa övningar kan vara användbara utifrån ett teoretiskt perspektiv. Dessa böcker beskriver heller inte vilket empiriskt stöd övningarna har. Är detta något de här författarna lyckas med?

Boken är uppdelad i fyra delar där den första delen beskriver den mentala träningsprocessen. Här ger författarna ett ramverk för hur tränare kan tillämpa idrottspsykologin i sin verksamhet.

Den andra delen fokuserar på coachens, idrottarens och teamets välbefinnande. Författarna beskriver bl.a. vikten av att må bra, både på och utanför idrottsarenan, för att kunna prestera.

Tredje delen i boken tar upp beskriver den praktiska tillämpningen av de idrottspsykologiska färdigheterna; motivation/målsättning, självförtroende, spänningsreglering, koncentration och mentala föreställningar. Författarna ger en teoretisk bakgrund till varje psykologisk färdighet innan de sätter in dessa i idrottsliga sammanhang. En trevlig detalj är de övningar och självskattningsformulär som finns i slutet av varje kapitel. Dessa kan hjälpa läsaren att implementera kunskapen på fältet. Något som författarna nämner är att råden och övningarna som presenteras i denna bok kräver anpassning till verkligheten, med vilket menas att tränare måste ta hänsyn till idrottarens förutsättningar och krav, den enskilde idrottarens utvecklings- och kunskapsnivå samt tränarens egen kompetens och erfarenhet av idrottspsykologisk teori och praktik. Därför är det bra att boken trycker lite extra på vikten av självinsikt, både för tränaren och den aktive. Detta illustreras med hjälp av frågeställningar till läsaren där denne får ”klura” på sin egen tränarfilosofi och kunskap.

Fjärde och sista delen ägnas åt att knyta ihop säcken, att sätta samman de teoretiska och praktiska kunskaperna med fokus på det optimala prestationstillståndet. Denna del består av tre kapitel där författarna försöker sätta samman tidigare kapitel till ett helhetsperspektiv. Här problematiseras begrepp som överträning, mental förberedelse och optimalt prestationstillstånd.

Praktisk idrottspsykologi är lättläst och har en tydlig röd tråd i form av ett integrerat samband mellan de olika kapitlen med tydliga återkopplingar. Personligen tycker jag att författarna lyckas bra med att beskriva den teoretiska bakgrunden till den praktiska tillämpningen och därmed ge läsaren en inblick i den idrottspsykologiska teorin, vilket var bokens syfte.

Praktisk idrottspsykologi skulle vara ett förnuftigt val för tränare, blivande idrottspsykologiska rådgivare samt andra inom idrottsrörelsen med ett intresse för hur man kan använda idrottspsykologisk kunskap för att både må bra och prestera. Jag ser även boken som en utmärkt litteratur vid gymnasieskolor.© Joakim Ingrell 2010.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra Adlibris.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann