Languages on this page:

Är det sexhundratusen? Vi drar oss till minnes att det är så, att den svenska idrottsrörelsens alla miljoner aktiva leds av sexhundratusen frivilliga idrottsledare – i sanning imponerande, även med tillägget plus minus hundratusen. Så är därmed frågan om idrottsledarskap färdigdiskuterad? Nej, knappast, säger vi och många med oss. Faktum är att idrottsledarskap är en så komplex och viktig problematik att vi måste fråga oss hur idrottens frivilliga ledare skolas. Hur förmedlas kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och värderingar inom och kring idrott i vid mening, och under vilka villkor, och med vilken effekt, sker denna kunskapsförmedling? Det finns mycket att lära ut till idrottsledare, och nu finns god hjälp, i form av en ny bok med den i sammanhanget passande titeln Idrottsledarskap, skriven av flitiga Peter Hassmén och Nathalie Hassmén (Natur & Kultur). Vi bad Karin Josefsson, idrottspsykolog på Högskolan i Halmstad, om en recension, och vi blev inte besvikna. Hennes läsning av boken innefattar inte bara en preferensdriven diskussion om typsnitt, teckenstorlek och papperskvalitet, utan, än viktigare, en grundlig genomgång av de olika kapitlen och en värdering av innehållet på basis av egna erfarenheter av såväl inlärning och utlärning av ledarskapskompetens på idrottsområdet. Det blev återigen mycket väl godkänt för paret Hassméns läroboksförfattarskap.

Att lära sig leda

Karin Josefsson
Högskolan i HalmstadPeter Hassmén & Nathalie Hassmén
Idrottsledarskap
408 sidor, inb.
Stockholm: Natur & Kultur 2010
ISBN 978-91-27-08821-4

Ledarskap är ett område som berör, intresserar och fascinerar många och följaktligen finns det en uppsjö av utbildningar och kurser i ledarskap, liksom mängder av både akademisk och populärvetenskaplig litteratur. Jag har själv studerat ledarskap inom såväl akademin, idrottsrörelsen som försvarsmakten och håller i en del undervisning i ämnet i min yrkesutövning, så även jag hör alltså till den intresserade skaran.

Först var jag ändå lite skeptisk till boken eftersom jag trodde att den mest skulle handla om fotboll och andra tråkiga lagidrotter, och eftersom jag dessutom haft en hektisk höst sköt jag därmed på recensionen in i det sista. Men när jag väl tog mig an uppgiften blev jag väldigt förtjust i den här boken av flera olika skäl. För det första vänder den sig inte alls endast till lagidrotter utan även motions- och breddidrott, alltså en betydligt större målgrupp. För det andra är den väldigt trevligt skriven, språket känns vänligt och texten lätt att ta till sig. Även det gör att den har potential att nå en större målgrupp och här har författarna lyckats i sin ambition att boken ska kunna användas både inom akademin och inom idrottsrörelsen. För det tredje känns den faktiskt användbar även utanför idrottsvärlden eftersom kunskapen mycket väl kan appliceras på andra arenor (haha) och för det fjärde har den en imponerande bredd utan att bli alltför ytlig. Ja, faktum är att jag skulle uppskattat en allmänpsykologisk variant av boken i en och annan kurs jag medverkat i, både som student och som lärare.

Lite kort om bokens layout. Teckensnittet och storleken på löptexten är mycket lättläst. Personligen föredrar jag en något mindre modligen en smaksak. Rubrikerna är beskrivande och rikliga vilket gör det lättöverskådligt och lätt att hitta. Det finns ett väl avvägt antal beskrivande figurer och tabeller och varje kapitel avslutas med ett antal reflektionspunkter och kritiska frågor kring innehållet. En parentes är att jag reagerade på att sidorna är lite gulaktiga, som böckerna i gammelfarmors bokhylla, vilket gör att boken känns gammal. Förhoppningsvis beror det på att det är miljövänligt papper eller liknande.

Raskt över till innehållet och författarna bjuder läsaren på en expedition med idrottsperspektivet som en röd tråd genom ledarskapets grunder. Boken är indelad i tre delar; introduktion, teori och praktik. Första delen inleds med definitioner och avgränsningar, exempelvis görs den sedvanliga distinktionen mellan chef/ledare, man behandlar förändringsarbete och organisationskultur samt belyser fenomenet ideellt ledarskap. Därefter kommer ett intressant kapitel om makt och inflytande vilket även behandlar både empowerment och destruktivt ledarskap, faktorer som sällan får större utrymme i ledarskapslitteratur och som jag därmed applåderar. Del ett avslutas med ett kapitel om visioner och förändringsarbete, faktorer vars betydelse inte nog kan understrykas i ledarskapssammanhang. Förmågan att skapa och kommunicera en vision, att bemöta motstånd och attityder till förändringsarbete skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap.

Ett värdefullt inslag är att begreppet hostilitet och dess effekter berörs, likaså avslutas kapitlet med en tjusig konceptuell modell över inre och yttre faktorer som kan påverka ledarens prestation.
Del två handlar om ledarens personlighet och egenskaper och innehåller den sedvanliga historiska översikten (till exempel traitperspektivet) samt några vanliga teorier och begrepp, såsom Big Five, Self-Efficacy, Locus of Control, perfektionism och typA-personlighet. Detta avhandlas i ett och samma kapitel och det blir således ingen djupare redogörelse, men ändå tycker jag att man ger en acceptabel bild över de olika faktorerna. Ett värdefullt inslag är att begreppet hostilitet och dess effekter berörs, likaså avslutas kapitlet med en tjusig konceptuell modell över inre och yttre faktorer som kan påverka ledarens prestation. Modellen omfattar inte bara ledarens motivation, personlighet och färdigheter (vilka även påverkar individens omedelbara reaktioner), utan även den fysiska och sociala omgivningen. Därefter avhandlas ledarens färdigheter och förmågor i ett eget kapitel, bland annat genom Katz’ och Mumfords modeller. Författarna adderar även några kompletterande färdigheter och presenterar en indelning av de genomgångna färdigheterna i fem olika kategorier, och slutligen diskuteras färdigheter utifrån kravprofil, balans och det faktum att det kan ske förändringar över tid.

I nästa kapitel behandlas det intressanta området ledarstil och ledarens beteende, till exempel olika ledarskapstyper, och författarna beskriver kort några vanliga transaktionella ledarskapsteorier, exempelvis situationsanpassat ledarskap. Fokus ligger dock på det som författarna benämner ’Det nya ledarskapet’, nämligen karismatiskt ledarskap och utvecklande ledarskap. Här berörs intressanta faktorer som idealiserat och narcissistiskt ledarskap och man kopplar ihop det utvecklande ledarskapet med personlighet, samt klargör skillnader mellan det karismatiska och det utvecklande ledarskapet. Avslutningsvis beskrivs Chelladurais multidimensionella ledarskapmodell som är speciellt riktad mot idrottssammanhang. Det sista kapitlet i del två handlar om olika perspektiv på ledarskapet, såsom kön, kultur, etik och moral, ett viktigt och högst aktuellt område i dagens samhälle som de flesta idrottsrelaterade böcker berör på något vis (vissa mer pliktskyldigt och andra mer seriöst) och författarna uppmärksammar här de olika aspekterna på ett föredömligt vis.

I tredje delen behandlas idrottsledarskap i praktiken, vilket kan sägas vara kronan på verket. Det första kapitlet handlar om hållbart ledarskap där man tar ett holistiskt grepp på människan och diskuterar sådant som passion, lärande, självledarskap och – vilket tilltalar mig – hälsosamt ledarskap där stress, återhämtning och känsla av sammanhang ingår. Nästa kapitel handlar om ett av de mest centrala områdena för en framgångsrik ledare, nämligen motivation. Här kommer gamle Maslow till heders i en sammanfattande text om hans behovsteori där även kritiken avhandlas på ett bra vis. Motivation är som bekant nära relaterat till målsättning och i linje med detta beskrivs även de mest elementära delarna av målsättningsstrategier samt målorienterad prestationsmotivation speglat ut den klassiska Achievement Goal Theory. Fokus ligger dock på min favoritteori gällande motivation: Self Determination Theory, vilken till min stora glädje får stort utrymme. Kapitlet rymmer även attributioner och ett större avsnitt om coachande idrottsledarskap.

Som ett brev på posten kommer därefter ett kapitel tillägnat grupprocesser, kommunikation och konflikthantering, vilket behandlar de mest grundläggande delarna av dessa fundamentala aspekter på samarbete och ledarskap. Det sista kapitlet är det mest omfattande och handlar om hur man lär känna och utveckla sig själv som ledare och är ett mycket praktiskt orienterat kapitel som innehåller diverse verktyg (bland annat frågeformulär och reflektionsuppgifter) för ändamålet. Kapitlet är indelat i två delar som på olika sätt återkopplar till bokens tidigare innehåll med en tillämpad ansats. I inledningen poängteras att boken inte erbjuder någon enkel metod för ledarskapsutveckling; däremot kan jag konstatera att genom denna avslutande praktiska del ges ändå en möjlighet att fördjupa sin självkännedom och därigenom utveckla sig själv och sitt ledarskap.

Summa summarum är det här en välskriven och intressant bok om ledarskap i allmänhet och idrottsledarskap i synnerhet, en bok med flera användningsområden och som möter en bred målgrupp. Jag kommer att använda och rekommendera boken flitigt och tackar idrottsforum.orgs redaktör för möjligheten att få lägga vantarna på en bok som jag annars förmodligen ratat.© Karin Josefsson 2010.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra Adlibris.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann