Languages on this page:

ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 17 februari 2010
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om idrottspsykologi på idrottsforum.org

Går man omkring i en engelsk bokhandel, till exempel Blackwells eller Heffers eller motsvarande, stöter man för eller senare på bokserier med korta och lättfattliga introduktioner i olika ämnen och frågor. Ett bra exempel är Oxford University Press och deras serie ”A very short introduction” som i skrivande stund stoltserar med närmare 250 titlar, om allt från Music: A Very Short Introduction, den första från 2000, till Privacy: A Very Short Introduction, som utkom i januari i år. Böckerna är som regel på 100–200 sidor och kostar åtta pund. Och det finns flera förlag som satsat på detta, till exempel Pantheon Books och deras ”for beginners” serie med bland andra Marx for Beginners och Post Modernism for Beginners. Ytterligare ett exempel är den välkända ”for dummies”-serien. Det finns således en beprövad utgivningstradition att luta sig mot för Human Kinetics när förlaget nu inleder en serie utgivningar av grundböcker med det imposanta namnet ”Human Kinetics’ Fundamentals of Sport and Exercise Science Series”. Först ut är Fundamentals of Sport and Exercise Psychology av Alan Kornspan, lärare och forskare i idrottspsykologi vid University of Akron i Ohio. Karin Josefssons personligt hållna och sedvanligt insiktsfulla recension ger en bra bild av vad det är fråga om för bok; på många sätt en klassiskt upplagd och utlagd HK-bok, pedagogisk och lättillgänglig, mycket USA-orienterad, men sammantaget inte oäven.

Idrottspsykologisk fundamenta

Karin Josefsson
Högskolan i HalmstadAlan S. Kornspan
Fundamentals of Sport and Exercise Psychology
179 sidor, hft., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2009 (Human Kinetics’ Fundamentals of Sport and Exercise Science Series)
ISBN 978-0-7360-7447-6

Boken jag fått i min hand är den första i en ny serie ”Fundamentals” från Human Kinetics med syftet att hjälpa studenter och professionella att förstå grundläggande beståndsdelar, mål och tillämpningar som ett avstamp för vidare studier inom olika områden, i detta fallet idrotts- och motionspsykologi. Det handlar alltså inte om att ge fördjupade kunskaper utan snarare ett smakprov som belyser vad professionella utövare inom idrotts- och motionspsykologi gör och var de verkar, samt motivera till vidare utforskning av de olika karriärvägar som står till buds inom fältet. Grundtanken är att boken ska fungera som en resurs för exempelvis nybörjare eller för den som vill fräscha upp sina kunskaper.

Boken är en liten och behändig pocketversion indelad i tre delar och omfattande totalt nio kapitel. Del ett är i vanlig känd stil en introduktion till ämnesområdet där kapitel ett går igenom en kort historisk överblick och förklarar vad professionella utövare inom motions- och idrottspsykologi arbetar med. Därefter presenterar kapitel två olika karriärmöjligheter och arbetsformer. Del två omfattar resterande sju kapitel och behandlar nyckelområden som yrkesverksamma inom området vanligen möter. Man fokuserar inledningsvis på de vanliga frågorna inom idrottspsykologi (tex prestationsfrämjande arbete) men behandlar även personlig utveckling, mental hälsa och välbefinnande samt motionspsykologi. Läsaren får en översikt av hur professionella inom idrotts- och motionspsykologi kan förbättra prestationen hos individuella idrottare och lag, hur en positiv idrottsmiljö skapas, metoder att skatta mentala färdigheter och hur skadade idrottare tas om hand samt hur människor kan stimuleras till regelbundna motionsbeteenden. Även områden som livsfärdigheter (life skills) och kliniska frågor diskuteras. Avslutningsvis får läsaren en epilog som behandlar framtida frågor inom idrotts- och motionspsykologi, samt två appendix där det ena erbjuder tips på fördjupad läsning och litteratur och det andra illustrerar hur idrotts- och motionspsykologi kan implementeras i verkliga livet.

Det kapitel som ligger mig varmast om hjärtat är såklart det med motionspsykologisk inriktning och för att balansera den sura minen med lite ros är det kapitlet faktiskt ganska bra.
Nåväl, nog med den (någorlunda) objektiva översikten och dags att sätta tänderna i den mer subjektiva bedömningen. Min första reaktion var lite cyniskt ”Jaha, ännu en grundbok i idrottspsykologi” men den känslan har mer eller mindre förvandlats till ett slags motvilligt gillande. Denna bok gör på intet sätt anspråk på att förmedla kunskap motsvarande den erkända klassikern Foundations of Sport and Exercise Psychology, utan syftar snarare till att ge en presentation av vilka möjligheter och föresatser området erbjuder. Den fokuserar alltså inte särskilt mycket på teorier, idé- eller begreppsbildningar, utan svarar mer översiktligt på grundläggande frågor. Den gör det dessutom på ett tillfredsställande vis.

Det är som jag nämnde ovan en förhållandevis liten skrift rent fysiskt och den betingar i pocketformatet (paperback) ett ganska förmånligt pris (ca 250 sek). Att den även finns som e-bok till det facila priset av ca 140 sek borgar för dess lättillgänglighet och spridning. Layoutmässigt får den också godkänt, trots den gråtrista färgskalan (om nu grå rent begreppsmässigt är att betrakta som en färg?). Framförallt beror det på att man lyckats skapa en behaglig komposition av löptext, rubriker, bilder och faktarutor som gör uppslagen lättöverskådliga och helheten lättmanövrerad. Nyckelbegrepp är här och var betonade genom fetstil och en och annan illustration tydliggör på ett bra sätt samband mellan olika faktorer i schematiska exempel. Infällda textrutor med givna teman är vanligt förekommande, till exempel har man så kallade ”Success stories” som ska ge läsaren en bild av hur forskare och konsulter tillämpar kunskapen och vilka olika karriärmöjligheter som står till buds, samt citat och kortfattad information i stil med ”visste du att…?”. Varje kapitel inleds med ett antal läromål och avslutas med en kort sammanfattning i punktform. Språket är enkelt, tydligt och troligen hyfsat begripligt även för den som föredrar svensk litteratur (dvs flertalet studenter). Referenslistan är diger och i hög grad aktuell, nästan uteslutande innehållande alster producerade det senaste decenniet. Förutom referenslistan finns föredömligt nog både ett författarindex och ett ämnesindex, något som gör i alla fall mig glad var gång man stöter på det.

Upplägget av själva innehållet finner jag också trevligt och som i mycket annan amerikansk litteratur pedagogiskt serverat. Som nämndes ovan är materialet indelat i två huvudsakliga delar. Del ett heter ”Välkommen till idrotts- och motionspsykologi” och del två ”Målsättningar med idrotts- och motionspsykologi”. Det tilltalar mig att man pratar om vilka målsättningar som finns med arbetet inom fältet och delar in dem utifrån detta i olika områden (t ex välbefinnande och skaderehabilitering, kliniska perspektiv, motionspsykologi) istället för den traditionella systematiken. Skillnaden kan tyckas försumbar men ger enligt min åsikt en trevlig och positiv ansats.

Finns det då något som sticker ut? Det inledande kapitlet är den sedvanliga genomgången av historiken kring det vetenskapliga området de senaste hundra åren, vilken i regel brukar vara tämligen amerikanskt orienterad. För att utdela en smula ris kan jag säga att jag studsade lite på att detta förmodligen faktiskt är den mest ensidiga och vinklade version jag stött på hittills och behandlar nästan uteslutande amerikanska åstadkommanden. Nåväl, kanske ingen större överraskning och det säger kanske mer om mig än om boken, men jag blev faktiskt lite misslynt. Det kapitel som ligger mig varmast om hjärtat är såklart det med motionspsykologisk inriktning och för att balansera den sura minen med lite ros är det kapitlet faktiskt ganska bra. Framförallt gillar jag att man lägger fokus på problematiken med fysisk inaktivitet i samhället och vilken roll tillämpad motionspsykologi spelar på olika nivåer. Det känns även mycket positivt att man starkt rekommenderar forskningsdriven praktik och exemplifierar olika arbetsfält och möjligheter inom området, samt förespråkar olika strategier för hur professionellt utövad tillämpad motionspsykologi kan främja adherence mm. Betydelsen av tillämpad motionspsykologi tillhör mina absoluta käpphästar och det känns givetvis extra skönt att läsa samstämmig skrift. Lite smolk i glädjebägaren är emellertid att Transtheoretical Model refereras till ”Dishman & Buckworth, 2006” och själva figuren till ”Weinberg & Gould, 2007”. –Vad hände med Prochaska och DiClemente…? Eller är det jag som är ute på cykelturné?

Summa summarum. Boken håller vad den lovar och fyller sitt syfte. Dock är som bekant ingen perfekt och den snubblar ibland, så med undantag för ett och annat hoppsa-steg når den kanske inga extatiska höjder. Betyget blir dock klart Godkänt.© Karin Josefsson 2010.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann