Languages on this page:

Anatomi, som faktiskt betyder ”att skära upp”, är ett väldigt naturvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde, som omfattar såväl växter som djur. En för människan viktig del av det som kallas zootomi, djurens anatomi, är humananatomi, vilket är det som oftast avses då ordet anatomi används ospecificerat, och som oftast hänförs till medicinen. Inom humananatomin studerar man den friska kroppen och de förändringar som uppkommer i samband med sjukdomar. Underämnena här är många, till exempel makroskopisk respektive mikroskopisk anatomi, systematisk respektive topografisk anatomi, men av speciellt intresse i det här sammanhanget är funktionell anatomi, som studerar rörelseapparaten, skelett och leder, samt musklerna. I boken Anatomi för idrotten av Robert S. Behnke (SISU Idrottsböcker) är det denna del av anatomin som avhandlas. Fredrik Offerlind, legitimerad sjukgymnast och adjunkt vid sjukgymnastutbildningen, Lunds universitet, har läst Behnkes bok såväl i original som i svensk översättning, och tycker att detta är en alldeles utmärkt lärobok.

Lärobok om rörelseapparaten

Fredrik Offerlind
Sjukgymnastutbildningen, Lunds universitetRobert S. Behnke
Anatomi för idrotten
Översättning Anette Glad
256 sidor, hft., ill.
Stockholm: SISU Idrottsböcker 2008
ISBN 978-91-85433-52-0

Anatomiböcker finns det gott om. Det var med en viss skepsis som jag tog mig an boken Anatomi för idrotten – vad skulle den tillföra som tidigare anatomiböcker inte har? Jag blev dock positivt överraskad av dess innehåll. På bokens baksida står att utbildningsmaterialet är pedagogiskt, vilket jag förutsätter att alla utbildningsmaterial ska vara. I denna bok utgör fakta grundstommen vilket också tydliggörs på bokens omslag genom att anatomin hänför sig till rörelseapparaten.

Boken indelas i olika delar. Den första berör anatomins grundbegrepp och terminologi för strukturer och rörelser. I de tre följande redogörs för övre- respektive nedre extremiterer och ryggrad/bäcken/bröstkorg. I varje kapitel återfinns de kärl och nerver som försörjer de olika delarna av rörelseapparaten. I slutet av respektive område finns två sammanfattande tabeller. Den ena beskriver leder, vilken ledtyp som är aktuell och vilka ben som ingår i leden. Därefter vilka ligament som engagerar leden och slutligen vilka rörelser leden kan utföra.  I den andra beskrivs de muskler som kan utföra rörelsen i leden med sitt namn, usprung/fäste samt nerv och blodförsörjning. Till varje område hör även instuderingsuppgifter grupperade enligt benämningarna ”förslag på inlärningsuppgifter”, ”flervalsfrågor” och ”lucktest”.

Till boken medföljer en oöversatt CD-rom, således med engelska instruktioner, som gör det möjligt att interaktivt studera det som lästs.

Bokens struktur är enligt min mening det sätt på vilket anatomi måste introduceras och fördjupas. En introduktion som ger studenten möjlighet till överblick och intresse av att gå vidare och fördjupa sig. Inledningen ger läsaren en insikt i varför anatomiska studier är viktiga men också om nödvändigheten av en korrekt terminologi, där det medicinska ordförrådet, som härstammar från såväl grekiska som latin, gör det möjligt att kommunicera universellt. Detta gäller självklart inte bara muntligt utan även skriftligt som exempel genom aertiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Anette Glad, leg sjukgymnast och översättare av Kinetics anatomy (Human Kinetics), har lyckats väl med att översätta terminologin och dessutom anpassa väletablerade svenska namn av olika bendelar och muskler i anslutning till de medicinska termerna. Den enda felaktigheten jag har hittat finns i figur 4.12, som avser att illustrera M brachioradialis. Bilden är dock densamma i den amerikanska utgåvan och illustrerar M. Extensor carpi radialis longus.

Boken lämpar sig mycket väl för anatomistudier på olika nivåer, men den kräver att pedagogen mycket nogsamt vet sitt ämnesinnehåll och också kan sovra bland det material som står till buds. I kombination med fina flashbilder kan undervisningen berikas på ett sätt som nyare undervisning kräver för att göra ämnesinnehållet tillgängligt för studenter eller andra lärandekategorier.© Fredrik Offerlind 2010.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra Adlibris.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann