Languages on this page:

Liksom snart sagt varje aspekt av det moderna livet är också idrotten i alla dess uttrycksformer genomsyrat och omgärdat av regler och regleringar, lagar och förordningar. Det är således inte att undra på att en växande del av internationell och svensk idrottsforskning ägnas rättens roll i idrottens värld. Idrottsjuridik har blivit en fråga inte bara för nationella och internationella idrottsoranisationer, utan varje liten förening och enskild idrottare konfronteras allt oftare med idrottsjuridiska frågeställningar som påverkar verksamheten i större eller mindre grad. USA var tidigt ute med att applicera olika rättsliga principer och instrument på idrotten, och från USA kommer också den idrottsjuridiska grundbok som Jyri Backman recenserar i denna uppdatering. Linda Sharp, Anita Moorman och Cathryn Claussen är författartrion bakom Sport Law: A Managerial Approach (Holcomb Hathaway), vars första upplaga recenserade här av Bo Carlsson för exakt fyra år sedan. Jyri Backman har läst den andra, reviderade utgåvan, och är mycket positiv till de impulser till fördjupning av idrottsjuridiken i allmänhet som det amerikanska rättssystemet erbjuder.

Lärobok i amerikansk idrottsjuridik

Jyri Backman
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskolaLinda A. Sharp, Anita M. Moorman & Cathryn L. Claussen
Sport Law: A Managerial Approach (2nd ed.)
678 sidor, hft., ill.
Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2010
ISBN 978-1-934432-00-6

Så har då den andra och uppdaterade upplagan av Sport Law: A Managerial Approach kommit ut. Mitt intryck efter en första snabb sondering är att innehållet känns gediget och genomarbetat. Inledningsvis är det dock värt att påpeka att bokens rubrik kan uppfattas som lite missvisande då boken snarare är organiserad runt managementfunktioner istället för juridisk teori. Boken introducerar läsaren och relaterar till speciella managementfunktioner och aktualiserar flera viktiga juridiska områden som olika aktörer på olika nivåer har glädje av. Boken är uppbyggd kring fyra breda affärsfunktioner: human resource management, strategiskt ledarskap/styrning, verksamhetsmanagement samt marknadsföringsmanagement. Därtill ges inledningsvis en introduktion till det amerikanska juridiska ramverket. I respektive del finns sedan flera olika delkapitel som behandlar den aktuella delen på ett bra och förtjänstfullt sätt. Att gå in i alla delkapitel är inte min avsikt i denna recension, utan ett par utvalda; däremot jag kan konstatera att alla delkapitlen framlyfter flera intressanta aspekter.

Bakgrunden till bokens tillkomst sammanfaller med syftet. Den enkla förklaringen är att den amerikanska proffsidrottens utveckling, därsport är en del i underhållningsindustrin och bygger på principerna om ”franchising”, ökat behovet av kunskaper i och om sport management, och i synnerhet inom sport law. Värt att nämna i detta sammanhang är att den amerikanska proffsidrotten tidigt har varit utsatt för rättslig prövning; till exempel prövade Supreme Court (högsta domstolen) i USA redan år 1922 frågan om huruvida konkurrensreglerna (Anti-trust) i Sherman Act var tillämpliga inom baseboll.[1] Att påstå att idrottsjuridiken har sina rötter i USA är således ingen överdrift.

Denna andra upplaga har uppdaterats med de senaste rättsfallen, och innehållet i de behandlade delarna har uppdaterats. Detta ligger så att säga i sakens natur; rättssystem är inte statiska, nya rättsfall kommer hela tiden och lagstiftning justeras. På grund av detta är det nödvändigt med nya upplagor av juridisk litteratur. Den stora fördelen med rättsfallen i den här boken är att läsaren härigenom får en direktingång till de aktuella frågeställningarna som behandlas i det amerikanska domstolssystemet. Rättsfallen har dessutom analyserats och kommenterats på ett bra sätt. Därtill har Internetadresser bifogats i innehållet, vilket utökar möjligheterna till fördjupning inom området som behandlas.

För de läsare som inte är insatta i amerikansk rätt ger kapitel tre dessutom en bra introduktion till det amerikanska rättssystemet.
Förutom att innehållet uppdaterats med de senaste rättsfallen och ny eller förändrad lagstiftning, är boken pedagogiskt uppbyggd med bra struktur. Det finns en stringent ambition som författarna lyckas hålla. Dessutom har innehållet balanserats på ett bra sätt. Detta underlättar läsandet. Vad avser det pedagogiska är det dessutom värt att lyfta fram att boken innehåller kom ihåg-rutor där centrala delar framhävs en extra gång. Detta är bra. En annan finness är att det i slutet finns en ordlista som läsaren kan använda sig av, till glädje för den läsaren som inte är helt uppdaterad med olika juridiska och andra relevanta begrepp och termer. Detta är en service som jag uppskattade. I boken finns även diskussionsuppgifter som läsaren kan fundera kring, och som kan användas i olika undervisningssituationer inom till exempel sport managementutbildningar. Boken är därtill lättläst samtidigt som den ger läsaren en fördjupad kunskap om idrottsjuridik – och i synnerhet amerikansk. Detta är några av fördelarna som jag som läsare särskilt uppskattar.   

Finns det något annat som en svensk läsare har glädje av? Naturligtvis. Av alla intressanta kapitel skulle jag vilja framhålla kapitel 19 om utveckling och skydd av immaterialrättsliga rättigheter. Skälet till att jag framhåller detta kapitel är att svensk idrott enligt min mening har en del kvar att lära om de immaterialrättsliga aspekterna. I USA är man mycket långt framme i denna fråga. I och för sig är det amerikansk lagstiftning som man jobbar med i kapitlet, men det finns annat för läsaren att ta med sig från detta kapitel än den amerikanska lagstiftningen som är av värde. För de läsare som inte är insatta i amerikansk rätt ger kapitel tre dessutom en bra introduktion till det amerikanska rättssystemet.

Finns det då inget negativt med boken? Den enskilt viktigaste frågan som en läsare måste ha med sig är att innehållet fokuserar på förhållanden på andra sidan Atlanten, och amerikansk rätt kan inte alltid överföras till svenska förhållanden. Skälet till detta är att amerikansk rätt bygger på common law-systemet medan det svenska rättssystemet bygger på civil law-systemet. Det ska dock påpekas att det också finns likheter mellan rättssystemen, till exempelvis reglerna om avtal. Boken kan med andra ord inte ersätta svensk idrottsjuridisk litteratur, men den tjänar definitivt som ett viktigt komplement för fördjupad insikt i ämnet.

Hade man då kunnat utveckla boken än mera? Varje kapitel hade kunnat utvecklas ännu mera innehållsmässigt för att kunna tränga in i djupet på ett mera vetenskapligt sätt. Det ska också påpekas att läsaren genom de olika delarna och delkapitlen, och den systematiska och pedagogiska uppläggningen, får en lärorik resa genom regelverket som omgärdar primärt amerikansk idrottsjuridik. Bristerna är få i detta utmärkta . Min bedömning är att boken kan användas av såväl jurister, idrottsledare på olika nivåer och som studentlitteratur för olika utbildningar som berör sport. Boken är ett viktigt tillskott i verktygsboden för idrottsjuridik, det råder det ingen tvekan om; den är bra, läsvärd och lärorik.


[1] USA. Supreme court. (1922). Federal Baseball Club of Baltimore vs. National League of Professional Baseball Clubs.© Jyri Backman 2011.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann