Languages on this page:

I slutraden på sin recension i denna uppdatering av boken Research Methods in Sport, som behandlar såväl natur- som samhällsvetenskaplig forskningsmetodik, rekommenderar Bill Sund läsare som är mer humanistiskt orienterade att välja en metodbok som behandlar naturvetenskaplig forskning och metod mer i förbigående. Och nu är den här, eller rättare sagt här är ytterligare en bok i raden av samhällsvetenskapliga orienterade metodböcker för idrottsforskning. Författare är två namnkunniga engelska idrottsforskare, Chris Gratton, som är professor i Sport Economics and chef för Sport Industries Research Centre (SIRC) vid Sheffield Hallam University, och Ian Jones, Senior Lecturer i idrotts- och fritidsforskning vid University of Luton. Boken, som är utgiven av Routledge i en andra upplaga (första upplagan kom 2003 och recenserades på forumet av Bo Carlsson i januari 2004), heter kort och gott Research Methods for Sport Studies, och den recenseras här av David Cardell. Vår recensent är i huvudsak välvilligt inställd till Grattons och Jones’ upplägg och hantering av ämnet, men pekar särskilt på en av få svagheter, avsaknaden av mera djupgående reflektioner kring metodval och vetenskapsteoretiska ställningstaganden.

Användbar metodbok för idrottsforskare

David Cardell
Linköpings universitetChris Gratton & Ian Jones
Research Methods for Sport Studies: Second Edition
304 sidor, hft, with companion website.
Abingdon, Oxon: Routledge 2010
ISBN 978-0-415-49393-2

Idrottsvetenskap är ett flerdisciplinärt fält som involverar olika typer av metoder och angreppssätt. För den student som behöver hjälp att navigera mellan alternativ eller söker konkret stöd i sitt uppsatsskrivande är olika typer av metodböcker läsvärda. Många gånger ger sådana böcker utrymme för detaljerade beskrivningar av och diskussioner om hur insamlings- och analysmetoder inom en specifik skola, som etnografi eller statistiska studier, kan och bör användas. I den andra upplagan av Research methods for sports studies erbjuder Chris Gratton och Ian Jones ett väldukat smörgåsbord av angreppssätt för idrottsvetenskapen, vars delar låter sig brukas på olika sätt beroende av vilken fråga som läsaren är intresserad av.

Boken täcker kvantitativt såväl som kvalitativt orienterade metoder inom samhällsvetenskaperna, från intervjuer till enkätundersökningar. Men den innehåller mer än så. De omkring 300 sidorna låter läsaren ta del av hur planering och genomförande av vetenskapliga studier går till, och hur dessa bland annat innefattar arbete med val av teoretiska utgångspunkter, utveckling av forskningsfrågor, skrivande av litteraturöversikt, metodval och reflektioner om relevansen av arbetet. Gratton och Jones beskriver forskningsprocessen från ”start” till ”mål”, men visar också att omprövningar längs med vägen kan vara analytiskt fruktbara. På ett informativt sätt uppmärksammar författarna metodiska möjligheter och svårigheter.

Research methods for sports studies är riktad framförallt till studenter som arbetar med egna studier. Dess vägledande upplägg, som inkluderar avgränsade träningsuppgifter för läsaren, kan leda till en vidare förtrogenhet med de arbetsformer som boken tar upp. Den kan därför vara lämplig att använda i kurser som handlar om utformande och genomförande av idrottsvetenskapliga studier, såsom inom ramen för metodundervisning. Eller som stöd under uppsatsskrivande för den delen. Tydligheten i boken vad gäller fokuseringar på specifika delar av forskningsprocessen, liksom enkel och god språklig framställning, gör att den bör kunna tilltala studenter på olika nivåer. Att kapitlen är skrivna för att kunna läsas i valda delar är i detta fall en styrka – det är exempelvis inte nödvändigt att ta del av kapitel om hur statistisk programvara fungerar vid intresse för olika etnografiska angreppssätt.

Den huvudsakliga målgruppen är enligt författarna studenter som läser kurser relaterade till idrottsområdet, såsom inom management, marketing, turism, lärarutbildning, rekreation och idrottssociologi. Olika kunskapsintressen lär aktualiseras inom dessa områden vid studier av idrott. Med anledning av detta så fungerar Research methods for sports studies som en grund för vidare arbete och fortsatt läsning. Tänkbar litteratur inom olika fält föreslås kapitelvis. Arbetsuppgifter och frågor för reflektion som även innefattas inbjuder också läsaren till att utveckla nya kunskaper som kan vara praktiskt användbara vid vetenskapligt arbete generellt. I och med detta så lever boken upp till de framskrivna ambitionerna om att stimulera till intresse för idrottsstudier och uppmuntra till vidare läsning och fördjupning. Vidare kan den enligt Gratton och Jones fungera som praktisk handbok, som drar nytta av tidigare erfarenheter inom idrottsforskningens fält. Dessa ambitioner lever boken också upp till.

Författarna avhåller sig således från mer omfattande och utmanande frågor som kan vara av intresse vid vetenskapsteoretiska ställningstaganden samt vid metodologiska diskussioner.
En bok av detta slag kan givetvis inte innefatta alla de tänkbara perspektiv och metoder som idrottsvetenskapen har att utgå från och att utveckla, vilket författarna också noterar. Det finns ändå skäl att kommentera några av de val som gjorts vad gäller inkludering och presentation av utgångspunkter för forskning och dess traditioner, i bokens tidiga delar. Genom att presentera forskningens olika fack som ”tillämpade” eller ”rena” samt som positivistiska eller tolkande, utan att i detalj behandla komplexiteten inom eller möjliga problem med dessa kategoriseringar blir presentationen något trubbig. Författarna avhåller sig således från mer omfattande och utmanande frågor som kan vara av intresse vid vetenskapsteoretiska ställningstaganden samt vid metodologiska diskussioner.

Avsaknaden av detaljerat reflekterande i delar av texten, som noterats ovan, är en av få svagheter i Research methods for sports studies. Utan att vilja göra ned förtjänsterna så är det möjligt att konstatera att den fokuserar mer på detaljer vad gäller process och arbetssätt än mer övergripande grundsatser. Några metoder upptar särskilt fokus. SPSS, en programvara för kvantitativt orienterat arbete inom samhällsvetenskaperna, ges relativt stort utrymme i en specifik genomgång av möjliga arbetssätt. Beskrivningarna gällande kvalitativt analytiskt arbete ligger inte på denna detaljnivå och omfånget är mindre.

Då jag funderar över när Research methods for sports studies kan vara användbar för egen del kommer jag att tänka på handledning vid uppsatsskrivande. I boken tas allt från till synes enkla begrepp till mer generella frågor upp. Att sätta denna bok i händerna på nyfikna och frågvisa studenter som arbetar med eget skrivande kan vara ett sätt att komma vidare i handledningen, att röra sig mot en diskussion som är initierad vad gäller begrepp och praktiker inom forskning och metod. Den tydliga presentation av olika metodalternativ och begrepp som Gratton och Jones erbjuder är en resurs för detta. Kanske kan boken också någon gång bli användbar för min egen del, exempelvis då jag som har ett huvudsakligt intresse för kvalitativa ansatser behöver ge mig i kast med statistiska beräkningar.

Sammanfattningsvis så rekommenderas Research methods for sports studies som ett inslag i metodorienterade kurser och uppgifter. Jämte dess praktik- och processorienterade fokus bör metodologiska frågor av mer generell karaktär diskuteras. Detta är relevant för att utveckla en reflexivitet kring de fundament som vetenskaplig verksamhet har att förhålla sig till, samt att utmana och utveckla.


© David Cardell 2011.Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann