Languages on this page:

Fotbollen kom till Frankrike på samma sätt som den kom till så många andra länder – engelsmän tog dit den. Redan 1863 startade engelska gentlemen en fotbollsklubb som spelade matcher i Bois de Bologne, till parisarnas förvåning. Modernt organiserad fotboll började spelas 1872 i Le Havre på initiativ av engelska sjömän. År 1903 formerades det första landslaget och Frankrike gick året efter med i FIFA, men det fanns inget nationellt förbund förrän Fédération Française de Football (FFF) grundades 1919, och först på 1930-talet iscensattes inhemskt ligaspel. Fotbollen spelades länge i skuggan av nationalsporterna cykling och rugby, och först på 1990-talet, med bland annat Olympique de Marseilles europacupseger 1993 och VM-guldet 1998 vann fotbollen mark. Trots den lite trevande starten kom fotbollen att spela en betydande roll för de franska kolonialmaktsambitionerna, precis som olika lagsporter, kanske särskilt cricket, gjort i den engelska kolonialhistorien. Men, sporten är som den är, och fotbollen gick från att vara ett sätt att skapa lydnad och lojalitet till att bli ett medel för frigörelse. Om detta skriver Laurent Dubois, historieprofessor vid Duke University, Durham NC, i boken Soccer Empire: The World Cup and the Future of France (University of California Press). I sin recension vidgar Christer Ericsson perspektivet till sport och samhälle i allmänhet och sporten som ett nästan universellt kolonisationsverktyg, för att skapa en bakgrund till Dubois’ intressanta, men knappast invändningsfria, bok.

Fransk fotboll då, nu och i framtiden

Christer Ericsson
Örebro universitetLaurent Dubois
Soccer Empire: The World Cup and the Future of France
329 sidor, inb., ill.
Berkeley, CA: University of California Press 2010
ISBN 978-0-520-25928-7

Min grundläggande uppfattning är att det inte är fruktbart att studera idrott som en passiv reflektion av abstrakta sociala krafter, som en avspegling av samhället, utan som något som konstitueras av skiftande sociala krafter och producerande diskurser. Denna position delar jag med Laurent Dubois, professor i franska och historia vid Duke Universitet och författare till boken Soccer Empire. Idrott, och i detta fall fotboll, spelar en aktiv roll i samhällsutvecklingen och är lika relevant forskning som forskning om politik eller ekonomi eftersom idrott på alla kontinenter, nationellt och lokalt varit en viktig del i människors liv, människor med olika klassursprung, olika etniskt ursprung och religiös trosuppfattning. Idrott har alltid varit socialt viktigt.

Det är alltså inte särskilt anmärkningsvärt att påstå att den moderna idrotten har historiskt påverkat människors sociala liv och levnadsvillkor. Cricket är i mitt tycke en föga engagerande idrott, men just cricket har spelat en väsentlig roll i omskapandet av människors sociala liv och levnadsvillkor i skilda delar av världen. Med sitt ursprung i England exporterades denna gentlemannasport under 1800- och 1900-talet till de engelska kolonierna i de Karibiska öarna, Indien, Singapore, Malaysia osv, som ett medel för kontroll och civilisering, som ett sätt att förstärka kolonialmaktens hegemoniska kulturella ordning. Cricketspelets viktigaste funktion var didaktiskt. Genom det i kolonierna etablerade brittiska public-school systemet poängterades speciellt de sociala värderingarna i lagsporter. Genom att utöva lagsport lärde sig deltagarna teamwork, värdet av att lyda auktoriteter, lojalitet till lagkamrater samt respekt för gällande regler. Genom idrottsgrenar som cricket utbildades medel- och överklassen att respektera brittiska kulturella värden och brittiska moraliska koder, brittiskt uppförande och brittiska attityder om hur ett civiliserat samhälle skulle byggas. Det fanns en uttalad målsättning att skapa kristna män, lojala, modiga, pålitliga gentlemän av den lankesiska medel- och överklassen och ett av de viktigaste medlen för att uppnå detta syfte var idrott och då speciellt cricket. Vid de många missionärsskolorna som grundades framhölls, precis som vid de engelska public schools, vikten av och tron på idrott som moralisk fostrare.

Det senviktorianska engelska sportsmanship-idealet inspirerade också ansvariga inom det japanska utbildningssystemet. Inspirationen från England bejakades samtidigt som japanerna förödmjukades av den västerländska imperialismen. Japanerna hade ju genom militärt hot tvingats ge upp sin isolering och öppna upp landet för imperialistiska intressen. Japanerna svarade med att lära och imitera. Om modern sportsmanship hade hjälpt England till deras globala maktställning då ville Japan ha både medlen och metoderna för att stärka sin egen ställning. I början av 1900-talet fastslogs att engelsk sportsmanship hade samma kvalitéer som samurajkulturen eller bushi, moraliska kvalitéer som idrotten kunde lära den japanska ungdomen, bland annat fair play, att lära sig fatta beslut, bygga självförtroende, mod, klokhet, medkänsla, anständighet, disciplin och lojalitet med överordnade. Så småningom sammansmälte sportsmanship och den gamla samurajkulturen och kom på ett påtagligt sätt att påverka japanernas sociala situation och levnadsvillkor. Fram växte en övertygelse om att atletisk utbildning var en av de viktigaste metoderna att bygga en stark nation – moraliskt, fysiskt och intellektuellt. En atletisk utbildning som fostrade starka män som iakttog sträng lydnad mot auktoriteter. I den andan formades en brutal asiatiskt imperialistisk stormakt.

Fotboll, enligt Dubois, är den yttersta personifieringen av den jämlika meritokratin, ett område där alla har samma möjligheter oavsett individuell bakgrund.
Sammantaget kan man konkludera att den engelska idrotten eller sporten var en universalistisk ideologi och praktik och ett tidigt exempel på globalisering i praktiken. Idrott var ett viktigt medel i etablerandet och stärkandet av kolonialt styre byggd på den vite mannens överlägsenhet, över stora delar av världen. Det intressanta är att man genom betoningen av idrottens regler och iakttagande av sportsmanship, och genom att lära alla skilda sociala och etniska grupper i kolonierna teamwork genom lagspel, samtidigt också skapade kontaktytor för det som så småningom bildade grunden för självständighetsrörelser.

I boken Soccer Empire vävs fotboll och det koloniala franska imperiet samman. Utgångspunkten i Dubois berättelse, eller långa essä, är att fotboll av den franska koloniala maktens administratörer sågs som ett medel för att implementera den västeuropeiska civiliserade kolonialmaktens moraliska värden i kolonierna, speciellt i Karibien och Algeriet, men blev snabbt, hävdar Dubois, ett medel för individuella och samhälleliga uttryck för krav på rättvisa och jämlikhet. Dubois sympatiska position är att de erfarenheter som gjorts och handlingar som utförts i de tidigare förslavade kolonierna, som Karibien och Guadaloupe, måste breddas och integreras i ett större perspektiv genom att sammanfogas med eller kopplas till den europeiska och afrikanska historien. I Soccer Empire förs den koloniala historiska erfarenheten in i samtidens politiska och litterära diskussioner om hur man kommer ihåg och representerar denna koloniala historiska period och hur man ska förstå den idag. Med det mest universella språket av alla, fotbollen, låter Dubois oss följa med på en intresseväckande resa genom det koloniala Frankrike dit fotbollen gick på export och mottogs med entusiasm av koloniernas lokalbefolkning och blev så småningom också en arena för kolonialt motstånd. Fotboll, enligt Dubois, är den yttersta personifieringen av den jämlika meritokratin, ett område där alla har samma möjligheter oavsett individuell bakgrund. Dubois påminner oss om att det franska landslaget i fotboll alltsedan 1920-talet innehållet ett stort inslag av immigranter från kolonierna och att fransk fotboll inte bara blivit format av migration utan också har sina rötter djupt planterade i det franska imperiets historia. Bokens elva kapitel hålls samman av det övergripande syftet att problematisera kopplingen mellan politik och fotboll i ljuset av det franska imperiets historia.

Huvudaktörer från vilka historien tar sitt ursprung, in i den samtida franska migrations- och integrations politiken, är två av den franska fotbollens främsta hjältar, Lilian Thuram och Zinedine Zidane, och deras familjers historia från sitt koloniala ursprung till bosättare i de från efterkrigstiden uppförda banlieues eller förorter till de stora franska städerna, den ene med rötterna i Guadeloupe den andre i Algeriet. Thuram – den frispråkige närmast intellektuelle debattören för allas lika rättigheter och mot all former av rasism. Zidane – den mer tillbakadragne tystlåtne och svårtolkade, förutom att han alltid påminner om sitt algeriska ursprung. Thuram och Zinidane var två av spelarna i det multikulturella franska landslaget som vann VM 1998 och som efter finalen fick, enligt Dubois, Frankrike att exploderade i en natt av segerglädje och tron på framtiden som möjlig för alla oavsett ursprung eller hudfärg. Det franska landslaget visade med sin multikulturella sammansättning upp bilden av det faktiska Frankrike och dess historia, men den tolerans och öppenhet som växte fram i spåren av mästerskapet bleknade snart bort och omvandlades i stället till framgångar för Jean-Marie Le Pen och hans öppet rasistiska högerextrema Nationella Fronten. I oktober och november 2005 blossade så oroligheterna upp i de franska banlieues, händelser som öppet visade på rasismens och ojämlikhetens Frankrike.

Det finns en hel del positivt att säga om boken och då inte minst på det sätt som Dubois tar sig an uppgiften. Berättelsen är en välformulerad och i långa stycken mycket intressant essä, men ingalunda invändningsfri. Till att börja med infinner sig en undran över de historiska källorna och hur de används. Berättelsen bygger på många olika källsorter av allehanda karaktär som borde diskuterats. Det hade varit klargörande om Dubois ägnat några rader om hur han kombinerat och värderat de källor han använder. Berättelsen bjuder egentligen inget motstånd eftersom den löper på utifrån det Dubois vill belysa. Jag saknar författarens egna analyser av händelseförloppen som kunnat lyfta texten ovanför källornas utsagor. I vissa kapitel blir han väl mycket försvarsadvokat i stället för en kritisk betraktare av skeendet. I kapitlet om banlieue-upploppen 2005 ägnas mycket utrymme åt att förminska våldsamheterna i upploppens spår. Enligt Dubois så är det normalt att bränna bilar. Det är helt enkelt en väletablerad form för att visa sitt missnöje i en urban miljö. Det är möjligt han har rätt, men är det oproblematiskt? Han lyfter fram att bara en person dog. Dessutom en person som inte förstått sitt eget bästa då han dumt nog försökte skydda sin bil från att brännas. Detta faktum att man ”bara” brände bilar och att bara ett dödsoffer krävdes var, menar Dubois, ett resultat av ett strategiskt val av upploppsmakarna själva. Upploppen var alltså välorganiserade. Inte för att han visar det utifrån någon källkritisk granskning av de källor han använder, utan utifrån banlieue-ungdomarnas egna utsagor, bilarna brinner som ett bevis för att ”vi existerar”. Jag kan förstå det politiska syftet, men särskilt övertygande är det inte. Framställningsformen blir ibland ovetenskaplig och det är synd på det i övrigt mycket sympatiska greppet att tydligt koppla samman historia, politik och fotboll. Trots mina invändningar är det en bok jag varmt rekommenderar.


© Christer Ericsson 2011.Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann