Languages on this page:

I takt med att idrotten fått en vidgad roll i samhället, och all slags fysisk aktivitet uppmuntras för att förbättra folkhälsan, har uppmärksamhet i ökad utsträckning riktats mot skolidrotten, det som i redaktörens ungdom hette gymnastik (och som det blev en sport att undvika) och som numera har fått beteckningen ”skolämnet idrott och hälsa”. På likartat sätt som övriga skolan ska stimulera till livslångt lärande förväntas undervisningen i idrott och hälsa stimulera, ja locka till livslång fysisk aktivitet. Det är ett tungt ansvar som läggs på landets idrottslärare och vidare tillbaka till idrottslärarutbildningen och idrottslärarutbildarna. Och mycket riktigt går diskussionernas vågor höga i branschen, didaktik är modeordet för säsongen när det gäller idrottslärarvärvet. Bra då med bra undervisningslitteratur i ämnet, och ett exempel på det verkar Jane Shimons bok Introduction to Teaching Physical Education: Principles and Strategies (Human Kinetics) vara. Det är Jane Meckbach som läst och recenserat Shimons bok, som hon gärna skulle se som kurslitteratur i den svenska idrottslärarutbildningen.

Utmärkt idrottslärarlärobok

Jane Meckbach
Gymastik- och idrottshögskolan, GIH, StockholmJane M. Shimon
Introduction to Teaching Physical Education: Principles and Strategies
228 sidor, inb., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2011
ISBN 978-0-7360-8645-5

En perfekt bok för den amerikanska idrottslärarstudenten – och kanske något för lärarutbildare och studenter i Skandinavien? Boken Introduction to Teaching Physical Education: Principles and Strategies erbjuder även en online-resurs (inloggningskod erhålls när man köpt boken). Boken handlar om att lära sig bli idrottslärare ”från ax till limpa” och kan läsas från första till sista sidan, men man kan också läsa enskilda delar efter behov och intresse. Det är en bok vars innehåll omfattar allt från hur man får tyst på elever, stoppar aktiviteter (blåser i pipan), motiverar elever, planerar lektioner, bedömer kunskaper, och hur man handskas med att inte få idrottslärarjobbet man drömt om. Boken lyckats kombinera teori och praktik, goda råd, reflektionsavsnitt och frågor som man kan diskutera i exempelvis seminarier under utbildningens gång. Det är en lärobok för blivande idrottslärare på alla stadier i det amerikanska skolsystemet med utgångspunkt i National Standards for Physical Education (NASPE, 2004).

Boken syftar till att ge de grundläggande principerna till att undervisa i idrott (Physical Education) vilket benämns som kvalificerad undervisning utifrån det amerikanska skolsystemet (K-12 nivån). Boken riktar sig till nybörjare inom det akademiska fältet och är en startbok för idrottslärarstudenter. Varje kapitel startar med mål som ska uppnås utifrån det presenterade materialet samt nyckelbegrepp som kommer att behandlas. I varje kapitel återfinns även diskussionsfrågor och reflektioner kring innehåll och begrepp. En kort summering avslutar dessutom varje kapitel.

Boken omfattar fyra väl avgränsade avsnitt:

Del 1: Behind the Scenes of Physical Education
Del II: Teaching Physical Education
Del III: Lesson Planning and Outcomes
Del IV: Beyond the Classroom

Den första delen består av tre kapitel och i det första behandlas de två grundläggande gymnastiksystemen (den svenska Linggymnastiken och det tyska Turnen) vilka har influerat det amerikanska skolsystemet och utbildningen av idrottslärare. Här blir man lite stolt som svensk när man inser att Linggymnastiken är en av de största exportvarorna från Sverige. Kapitlet omfattar den amerikanska idrottsutvecklingen inom kroppsövningsfältet och trender från mitten av 1700-talet fram till dags datum. Det följande kapitlet omfattar målet och syftet med Physical Education och det nuvarande amerikanska National Standards for Physical Education med viktiga lärande mål i skolämnet. Här skrivs en tydlig definition av Physical Education respektive Physical Activity fram. Kapitlet avslutas med ett antal filosofiska tankar (idealism, realism, pragmatism, naturalism, existentialism, humanism och konstruktivism) om utbildning i relation till idrottsämnet. Det avslutande kapitlet sätter fokus på de många olika uppgifter som en idrottslärare har allt från planering och undervisning till andra uppgifter som exempelvis möten och föräldrarkontakter.

Del två behandlar idrottslärarjobbet med fokus på att undervisa i ämnet och att möta, entusiasmera och motivera elever samt bedöma deras kunskaper. Kapitel 4 presenterar stegvis hur man bygger upp idrottsundervisningen och hur man skapar en grund för kvaliteten i undervisningslokalen (klassrum, idrottshallen eller utomhus) och olika instruktionssätt (undervisningsformer). En grundläggande kärna inklusive begrepp för undervisning av idrott (mycket fokus på idrottsaktiviteter och övningar) behandlas därefter. Kapitel 5 omfattar olika motivationsteorier och strategier för att få sina elever att delta i undervisningen och motiverade till att lära sig idrotter och i förlängning få förståelse för vikten av livslång fysisk aktivitet. Det avslutande kapitlet handlar om management med fokus på att förebygga säkerhet, utveckla strategier för att kunna hantera dåligt uppförande från eleverna och utveckla positiva metoder i sin lärargärning.

Tredje delen diskuterar hur man ska planera olika idrottslektioner och lärandemål i ämnets olika moment. Kapitel 7 fokuserar på innehåll och progression i grundskolans tidigare åldrar (Elementary School) och för de äldre eleverna (Secondary School och även High School). Här beskrivs detaljrikt vad elever ska lära sig och här återfinns också begreppsförklaringar. Kapitel 8 omfattar hur man ska gå till väga vid utformande av planering och komponerade av lektioner inklusive utförandemål och lärandemål. Författaren framhåller att utförandemål är hörnstenar i varje lektion och motiverar detta väl. Det avslutande kapitlet i denna del omfattar betyg och bedömning. Begrepp och terminologi gås igenom och vidare förklaras formativ respektive summativ bedömning inklusive validitet, reliabilitet och objektivitet i relation till betyg och bedömning. Flera exempel ges på hur bedömning och underlag inklusive skrivna test kan se ut.

Den avslutande fjärde delen – om tillvaron bortom klassrummet – omfattar två kapitel där det första beskriver teknologins användande inom undervisning och som kommunikationsverktyg, och det andra informerar om alternativa karriärer inom idrottsfältet om man efter utbildning inte erhåller jobb som idrottslärare.

Som avslutning vill jag framhålla att boken tar avstamp i teori och applicerar på undervisningen i idrott från olika perspektiv. Den är lättläst! En normativ handbok som stödjer tänkandet kring lärarollen och undervisningen – kanske något som vi i Sverige inte längre fäster så stor uppmärksamhet vid utbildningen av den svenska läraren i idrott och hälsa. De metodiska frågorna har idag kanske kommit i skymundan i lärarutbildningen. Lärande och betygsättning i ”skills” står i de svenska kursplanerna för ämnet idrott och hälsa inte längre i fokus. Vissa delar av boken kan mycket väl lämpa sig i den första ämneskursen i idrott och hälsa eller inför den första vfu-kursen i den nya ämneslärarutbildningen. Så varför inte – du som lärarutbildare i Sverige, köp den!


© Jane Meckbach 2011.

Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Kristian Sjövik