Languages on this page:

Sport management handlar om att få en idrottslig verksamhet – i princip en idrottsförening eller klubb men också till exempel ett tävlingsarrangemang – att fungera, såväl ekonomiskt och juridiskt som personellt. Det handlar alltså om att leda idrottslig verksamhet, och för detta finns det utbildning på högskolenivå i större delen av världen inklusive, självfallet, de nordiska länderna. Det finns numera också omfattande forskning om den aspekt av idrotten som innefattas i begreppet sport management, det finns nationella och internationella föreningar för akademiska forskare, det finns akademiska tidskrifter, och det genomförs internationella konferenser kring sport management. Det finns självfallet också läroböcker för sport management-studenter, och nu dessutom en lärobok för den som vill forska om sport management, nämligen Qualitative Research in Sport Management av Allan Edwards och James Skinner (Elsevier Butterworth-Heinemann). Vi gav boken till Christian Widholm, som leder sport management-utbildningen vid Södertörns högskola, och han har nästan bara goda ord att säga om boken; möjligen har den fått lite väl snäv titel, den kan nämligen fungera som metodlärobok för all idrottsforskning, och annan forskning dessutom.

Väl genomförd metodbok

Christian Widholm
Södertörns högskolaAllan Edwards & James Skinner
Qualitative Research in Sport Management
451 sidor, hft.
Oxford, Oxon: Elsevier Butterworth-Heinemann 2009
ISBN 978-0-7506-8598-6

Alla som studerat ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne vid högskola eller universitet är sannolikt bekant med den förmenta konflikten mellan de kvantitativa respektive kvalitativa perspektiven som härrör ur en mer grundläggande diskussion om skillnaden mellan positivism och konstruktivism.

Det är mot bakgrund av denna motsättning som redaktörerna Dr Allan Edwards, verksam i Irland, och Dr James Skinner, verksam i Australien, legitimerar metodhandboken Qualitative Research in Sport Management. Därav det något polemiska anslaget: ”Despite our strong endorsement of qualitative research, we suggest that there is a strong position for quantitative research within sport management indeed some suggest […] that quantitative approaches […] continue to dominate” (s. 5) Detta har enligt Edwards och Skinner lett till ett forskningsfält som har “adopted a somewhat naïve and unreflecting empiricism” (s. 5). Samtidigt säger författarna att de “strongly support both quantitative and qualitative approaches” (s. 5). I ljuset av uttalanden som ”[p]ositivism […] could be viewed as excessively narrow and inflexible and therefore unlikely to successfully capture either the hidden complexities or the commercial and cultural contexts of sport or the sport management environment.” (s. 25) framstår försvaret för den kvantitativa metoden som en tom gest. Arbetet är emellertid ingen stridsskrift och överlag är tonen tentativ, inte polemisk och kategorisk.

Boken är indelad i sex delar. I första delen presenteras diskussioner kring den verkligt grundläggande forskningsproblematiken, exempelvis den om kunskapens och verklighetens beskaffenhet, det vill säga epistemologi och ontologi. Här erbjuds en generell, men ambitiös, presentation av den kvalitativa metodens framväxt generellt samt dess sakteliga intåg i studier som rör sport management. Sålunda tecknas i detta avsnitt en evolutionistisk berättelse där vi rör oss från positivism till poststrukturalism.

Sammantaget uppfattar jag boken som ambitiös, stringent och allsidig.
Del två rör planeringsfasen inför en studie. Del tre diskuterar datainsamling och en diskussion av olika typer av empiri. Del fyra, ”Analyzing the Sport Management Data”, kan sägas vara en generell presentation av kvalitativa metoder. Här görs emellertid en grundläggande distinktion mellan två traditioner, eller som författarna uttrycker det ”underlying philosoph[ies]” (s. 131), inom kvalitativ metod där den ena utgörs av hermeneutiken och den andra av semiotiken. Diskussionen är konkret. Exempelvis illustrerar Edwards och Skinner hur valet av hermeneutisk respektive semiotisk utgångspunkt påverkar empiriurvalet. Här förs också en principiell diskussion kring uppfattningen att val av metod och datainsamling är väsensskilda moment i forskningsprocessen (s. 132). Vidare diskuteras det grannlaga arbetet med att koda empirin samt problematiken kring det slutgiltiga urvalet av empiri som presenteras i analysen (s. 134ff). Avsnittet inrymmer kort sagt grundläggande insikter som forskaren ska ha prickat av innan några slutsatser formuleras.

I del fem, som utgör huvuddelen av boken, presenteras ett smörgåsbord av kvalitativa metoder. Närmare bestämt avhandlas fjorton mer eller mindre olika metoder. Strukturen i dessa kapitel är i stort sett desamma. Först en introduktion, sedan en historik. Därefter varianter på metoden sedan något om metodens för- och nackdelar. I dessa kapitel, liksom genom hela boken, inkluderas faktarutor som delas upp utifrån rubrikerna ”In Profile” (här presenteras en idrottsforskare som använt kvalitativ metod), ”Research Brief” (här presteras i korthet en fallstudie som knyter an till den problematik som diskuteras i respektive kapitel) och ”Action Research Case Study” (här presenteras en specifik metod, i detta fall Action Research, utifrån en sammanfattning av en verklig fallstudie). Den sistnämnda typen åskådliggör sålunda diskussionen kring en särskild analysmetod. Exempelvis konkretiseras diskursanalys under rubriken ”Dicourse Case Study” genom Lane Robert Mandlis arbete The (Re)Presentation of ”The Boxer”: A Discourse Analysis and Deconstruction (2006). Bokens sista del, ”Writing the Sport Management Report”, visar konkret hur en disposition kan se ut.

Edwards och Skinners metodhandbok är på många sätt ett lyckat arbete. Vi har att göra med en pedagogisk handbok som torde fungera bra som uppslagsverk, för det går knappast att plugga in alla metoder som presenteras, samt lägga på minnet de för- och nackdelar som författarna anser att varje metod inbegriper. Jag kommer troligen att gå tillbaka till boken och låna formuleringar för att definiera metodologiska termer och angreppssätt.

Boken innehåller bra tablåer där exempelvis generella skillnader mellan olika vetenskapstraditioner illustreras (s. 38). Det finns också instuderingsfrågor i slutet på varje kapitel. Dessutom hjälper bokens person- och sakregister vid jämförelser av till synes snarlika metoder. Författarna erbjuder också genomarbetade bakgrundsteckningar till de kvalitativa metodernas ställning idag. Sammantaget uppfattar jag boken som ambitiös, stringent och allsidig. Jag anser dock att det finns tre problem med boken. Ett av dessa beror på att boken i stort är så bra.

Baksidestexten säger att boken vänder sig till ”any student” som studerar fenomen inom sport management med hjälp av kvalitativa metoder. Men fungerar boken för alla svenska studenter? Boken är avancerad och den engelska terminologin är inte översatt till svenska i en handvändning. För den lysande c-studenten passar kanske boken, men troligare är att den fungerar bättre på magister/masternivå och uppåt.

En invändning av det mindre slaget avser det berömvärda inslaget med ett slags faktarutor där en verklig case study exemplifierar (kap. 8-21) hur metoderna använts i skarpt läge, se ovan. Inslaget är som sagt lovvärt, men ett litet minus är möjligen att i fyra fall utgörs exemplen av redaktörernas egna arbeten. Detta kommenteras inte.

Den sista invändningen syftar på titeln som enligt min mening är en aning missvisande, eller begränsande. Jag vill hävda att vi har att göra med en metodhandbok för samhällsvetenskapliga idrottsanalyser i stort – den skulle dessutom med fördel kunna begagnas utanför idrottsstudiernas hägn. Den faktiska titeln, och de presumtiva associationer om ett väl avgränsat och måhända snävt forskningsfält, kan emellertid resultera i att somliga forskare, som inte anser sig intresserade av sport management, sorterar bort den. Det vore synd.© Christian Widholm 2011.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann