Languages on this page:

Arenabyggen är en aspekt av idrott som kommit allt mer i fokus i samband med idrottens kommersialiserting och att gränsen mellan sport och underhållning gradvis suddas ut. Arenaproblematiken rymmer en rad intressanta frågeställningar, till exempel finansieringsaspekten – vad betyder det att det oftast är offentliga medel som bekostar arenabyggen samtidigt som de ofta tas i bruk för kommersiella ändamål; miljöaspekten – vad betyder det för den urbana miljön att arenor placeras i utkanterna av städer med åtföljande infrastrukturella utmaningar; idrottsaspekten – vad betyder det för idrotten att dess tävlingsarrangemang i allt högre grad jämställs med rockkonserter och cirkuskonster? En ytterligare arenaproblematik som engagerar de bägge ingenjörerna Peter Culley och John Pascoe handlar om teknik och teknologi i samband med arenabyggen. Sven-Åke Wikers har för vår räkning läst deras Sports Facilities and Technologies (Routledge). Vår recensent, som är är en av Europas ledande experter inom arenautveckling, beklagar att arenautveckling i boken reducerats til en teknikfråga, och efterlyser ett helhetsperspektiv på utmaningen att bygga den nya generationens arenor som ska locka nya besökargrupper och vara ekologiskt hållbara.

Helhetssyn efterlyses

Sven-Åke Wikers
VD, ArenaProjekt i Sverige ABPeter Culley & John Pascoe
Sports Facilities and Technologies
278 sidor, inb., ill.
Abingdon, Oxon: Routledge 2009
ISBN 978-0-415-45868-9

Utvecklingen av idrottsanläggningar har varit dramatisk de senaste tio åren sedan man började få de första så kallade nya arenorna. Man kan dela in anläggningarna i två grupper hallar och arenor samt idrottsanläggningar och stadions. Den första gruppen hänvisar till täckta anläggningar med inomhusidrotter och den senare till öppna eller delvis täckta anläggningar som är mer väderberoende. Vi har definitivt lämnat den 4:e generationens arenor och stadions för några år sedan och är inne på 5:e generationens anläggningar med de krav som stad, omgivning, besökare och brukare ställer.

Vi har en helt annan konkurrens idag när det gäller att attrahera besökare då man värderar egentid, sin tid med vänner, familj och affärsrelationer mycket högre än för några år sedan. Det stora bekymret när det gäller att öka attraktionskraften i anläggningarna är att få potentiella besökare att lämna den bekväma tv-soffan eftersom man genom några få knapptryck och utan logistiska äventyr kan uppleva till exempel matchen från soffan.

För att klara av att attrahera fler besökare så måste attraktionskraften hos arenan eller stadion och dess innehåll höjas så att det blir värt besöket. Det är inte enbart evenemanget som skall bli bättre utan det är att få en helhetsupplevelse.

För att bli en anläggning som attraherar besökare och för att kunna konkurrera om tiden så krävs en oerhört hög service nivå, en förmåga och vilja att förstå vem som är ens kund samt att kunna attrahera även de som normalt inte går på en arena.

Dock har man kanske missat att vara visionär och framtidstänkande genom att man valt redovisningsprincipen istället för möjlighetsprincipen.
Om vi ser till förutsättningarna för att få en utvecklingskurva som är positiv och för att attrahera besökare, så krävs följande:
 • Anläggningen är förmodligen ”state of the art” så att det finns en utvecklingspotential.
 • Den är personlig och attraherar de olika besökargrupperna.
 • Anläggningen är mer och mer integrerad i omgivningen.
 • Den är absolut tillgänglig och mycket mer öppen än nuvarande anläggningar.
 • Arenan eller stadion är multifunktionell då ensyftesanläggningar eller anläggningar med få användningsområden inte blir livskraftiga.
 • Den är mer och mer ekologisk.
 • Nya material och teknologier används.
 • Anläggningen är en katalysator för återväxt inom idrott och ett friskare vardagsliv.

Det man byggt och utvecklat de senaste åren är bra, men vi måste se till att nya arenor blir attraktiva mötesplatser för människor som ger mervärde och upplevelser.

Som arenautvecklare och sakkunnig inom uppbyggnad av olika idrottsfaciliteter så ser jag ofta en brist på förståelse och kompetens när det gäller att utveckla nya anläggningar. Det som saknas är en förståelse för helheten och det som beskrivs ovan i texten, inte tekniken eller kraven. Sports Facilities and Technologies av Peter Culley och John Pascoe är mycket lärorik för den okunnige då den beskriver sporter, krav, funktion och teknik. Det finns en tydlig den röd tråd i boken och författarnas oerhört stora intresse för ämnet återspeglas i många exempel och detaljer. I de 30 kapitel som finns i boken så redovisar man en mängd olika exempel på vad man gjort och hur man gått till väga, mestadels i engelska anläggningar. Dock har man kanske missat att vara visionär och framtidstänkande genom att man valt redovisningsprincipen istället för möjlighetsprincipen. Visserligen går man in i tekniska detaljer och beskrivningar som inte saknar betydelse, men man måste ändå ställa frågor kring hur relevanta dessa är för den som skall bygga nytt, utöver ett värde att notera och beskrivning av metodik.

För en novis på idrottsanläggningar så är boken säkert fascinerande med sina detaljer och råd från existerande anläggningar. Ser man till den möjliga läsarkretsen för en bok som denna så är de som den vänder sig till förmodligen rätt pålästa, vana att anlita konsulter och utöver det så hårt styrda av lagar som styr upphandlingar att boken egentligen inte ger något värde till läsaren i form av kunskap. Boken innehåller kanske lite för mycket av gamla referenser/anläggningar för att man skall tycka att den känns modern.  För den som har ett allmänt intresse av sportanläggningar, teknologi och uppbyggnaden av anläggningarna så är det helt klart en trevlig läsning där man lätt kan se och förstå komplexiteten i sportanläggningar.

Det är kanske så att man skall se boken som ett litet uppslagsverk där man kan stämma av om man ”tänkt hela vägen”.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.comEnglish version

The development of sports facilities has been dramatic over the past ten years since the first of the so-called new arenas came along. We can split facilities into two groups, halls and arenas, and sports centres and stadia. The first group refers to covered facilities for indoor sports and the second to open or partially covered facilities that are more dependent on the weather. We definitely left behind the 4th generation of arenas and stadia a few years ago and are into our 5th generation of facilities with the requirements set by the city, the surroundings, visitors and users.

Competition to attract visitors is completely different today, as we value me-time, time with friends, family and business relations much higher than we did a few years ago. The major problem when it comes to increasing the power of attraction of these facilities is getting potential visitors to leave their comfortable TV sofa, since they can experience the match from their sofa by pressing just a few buttons and without any logistical adventures.

In order to attract more visitors, the arena or stadium and its contents must improve its power of attraction so that it becomes worth the visit. It is not just the events that need to be better; it is all about offering a total experience.

For a facility to attract visitors and be able to compete for time, a tremendously high level of services, the ability and willingness to understand who our customer is, and also the ability to attract even those who would not normally go to an arena, are all required.

If we look at the conditions required to achieve a positive development curve and attract visitors, the following are required:

 • Presumably, the facility must be “state of the art” so that there is development potential.
 • It must be personal and attract different groups of visitors.
 • The facility must be more and more integrated into the surroundings.
 • It must be extremely accessible and much more open that present facilities.
 • The arena or stadium must be multifunctional, as single-purpose facilities or those with few ranges of use will not be viable.
 • It must be more and more ecological.
 • New materials and technologies must be used.
 • The facility must be a catalyst for fresh growth in the areas of sport and a healthier lifestyle.

Those that have been built and developed over the past few years are good ones, but we must ensure they become attractive meeting places for people and provide additional value and experiences.

The book has a clear theme and the authors’ enormous interest in the subject is reflected in many examples and details.
As an arena developer and expert in the field of construction of different sports facilities, I often see a lack of understanding and expertise when it comes to developing new facilities. What is lacking is an understanding of the totality of arena development and what is described in the list above – not the technology, or the demands made. Sports Facilities and Technologies by Peter Culley and John Pascoe is very educational for the uninformed, as it describes sports, requirements, functions and technology. The book has a clear theme and the authors’ enormous interest in the subject is reflected in many examples and details. In the 30 chapters of the book, there are accounts of a host of different examples of things that have been done and how these have been approached, mostly with regard to English facilities. However, they have perhaps missed out on the chance of being visionary and forward thinking by choosing the reporting principle instead of the opportunity principle. They certainly go into technical details and descriptions, but we need to ask ourselves how relevant these are for those building from scratch, rather than being of value for noting and describing the methodology.

For the complete novice regarding sports facilities, the book will, no doubt, be fascinating with its details and advice from existing facilities. If we look at the potential readership of a book like this, those that it’s aimed at are probably rather well-read, used to engaging consultants and, in addition, so heavily guided by legislation governing procurement procedures that the book does not actually provide any value in the form of knowledge. Perhaps the book contains a few too many old references/facilities for it to feel modern.  For those who have a general interest in sports facilities, technology and the construction of these facilities, it will obviously make pleasant reading when you can easily see and understand the complexity of sports facilities.

Perhaps the book should be regarded as a reference work that you can check against to make sure you have “thought things all the way through”.© Sven-Åke Wikers 2011.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se

Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann