Languages on this page:

ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 9 maj 2012
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om sportfilm på idrottsforum.org

Detta att upprätta listor tycks vara ett universellt mänskligt behov, och antalet listor liksom spridningen av dem har ökat i takt med att världens informationsflöden vidgats; i och med det globala datornätverket internet har det antagit närmast groteska proportioner. Självfallet finns det mer eller mindre seriösa listor, och när en lista kan ges ut i bokform torde den både vara seriös och ha viss allmängiltighet. En företeelse som listas av alla och envar och med högst skilda ambitionsnivåer är film. Man kan med fog hävda att Internet Movie Database (IMDb) i grunden är en lista, om än av det mest avancerade slaget, och på dess hemsida uppmanas man dessutom att ”[c]reate a new list! Share your movie, TV & celebrity picks with everyone at IMDb, or make it just for you”. Man kan utgå från personliga preferenser, till exempel, eller genre, eller något annat. I dessa spalter har vi främst ägnat åt oss en speciell filmgenre, sportfilmen, och vi har, med Peter Dahléns benägna bistånd, hunnit med två listböcker hittills. Nu är det dags för en tredje, Encyclopedia of Sports Films av K. Edgington och Thomas L. Erskine, med James M. Welsh (Scarecrow Press). Och det är naturligtvis vår sportfilmexpert Peter Dahlén som uppmärksammar den nya listboken, som av allt att döma har vissa svagheter i förhållande till de tidigare två, men också ett antal fördelar.

Uppslagsverk om sportfilm

Peter Dahlén
Institutt for informasjons- och medievitenskap, Universitetet i BergenK. Edgington & Thomas L. Erskine, with James M. Welsh
Encyclopedia of Sports Films
550 sidor, inb., ill.
Lanham, MD: Scarecrow Press 2011
ISBN 978-0-8108-7652-1

Förutom en hel del vetenskapliga monografier och antologier om sportfilm har det på senare år även publicerats ett par böcker som presenterar och beskriver sportfilmer ur ett ”100 bästa”-perspektiv, som Sports Cinema – 100 Movies: The Best of Hollywood’s Athletic Heroes, Losers, Myths, and Misfits av Randy Williams (2006), och The Ultimate Book of Sports Movies av Ray Didinger & Glen Macnow (2009).

Till den senare skaran av populärhistoriska framställningar kan nu också läggas Encyclopedia of Sports Films av K Edgington & Thomas L. Erskine, tillsammans med James M. Welsh. Här presenteras, på 494 sidor, ett stort antal filmer i alfabetisk ordning efter titel, från basketbollfilmen Above the Rim (2004) till ishockeyfilmen Youngblood (1986). I en femsidig introduktion redogör författarna kortfattat för några huvudtendenser i sportfilmens utveckling, samt klargör att de utelämnat följande kategorier sportfilm:

  • Dokumentärfilmer.
  • Filmer som idag inte finns tillgängliga på VHS eller DVD.
  • Filmer gjorda för TV, undantaget några ”exceptional titles” som alltså tagits med.
  • Filmer om hundshower, schacktävlingar, ”korsord”, skönhetstester etc., alltså filmer som, enligt författarna, är av mer perifer eller kuriös karaktär vad gäller (den låga) halten av mer konventionell sport i dem.

Det finns alltså ett mått av godtycke i det urval filmer som presenteras, men urvalet är å andra sidan väldigt stort och täcker de flesta – om än inte alla –sportfilmer som gjorts genom åren.

Ännu en form av urval tycks ha gjorts i sättet de olika filmerna beskrivs på: en del filmer ägnas över två sidor text, medan andra bara beskrivs i en enda mening, exempelvis Fat City: ”An alcoholic fighter on the decline crosses paths with a young up-and-comer.” Varför man gjort på detta vis är oklart, men förmodligen beror det helt enkelt på vilka filmer författarna själva hunnit se – att det är dessa som de skriver längre om. Dock tycks det även finnas en normativ (värderande) princip med i spelet, i det att de bara kortfattat – och ganska nedlåtande – beskriver vad de uppfattar som dåliga eller oseriösa sportfilmer, exempelvis Elvis Presley-filmer som Spinout: ”Elvis alternates between singing and driving in this contrived film that failed to produce any hits for the King.” Ur ett vetenskapligt perspektiv – socialhistoriskt eller narrativt – ska alla sportfilmer givetvis betraktas objektivt och likvärdigt för det de är, men detta är nu inte en vetenskaplig framställning: det är ett uppslagsverk om sportfilm.

De längre filmgenomgångarna är upplagda så att man först berättar lite om filmens eventuella förlagor och uppkomst för att sedan ge en mycket utförlig innehållsbeskrivning, varpå följer en avslutning där man ger filmen någon form av bedömning, ibland genom att citera en recension skriven av någon auktoritet inom filmkritiken.

Det finns också ett par ambitiösa och användbara Appendix i slutet av boken: en lista över de filmer som tagits upp baserad på vilken idrottsgren det handlar om (”Films by sport”), såsom ”Arm Wrestling”, ”Australian Rules Football”, ”Auto Racing”, ”Baseball”, Basketball” etc.; en kronologisk lista över alla filmer som tagits upp, från Harold Lloyd-komedin The Freshmen (1925) till nyinspelningen av The Karate Kid (2010). Det innebär alltså att boken utelämnar alla sportfilmer gjorda före 1925, förmodligen beroende på ovan nämnda urvalskriterium att utelämna filmer som inte finns tillgängliga: riktigt gamla sportfilmer utan klassikerstatus finns helt enkelt inte kommersiellt tillgängliga på VHS eller DVD.

Ett tredje Appendix listar alla filmer gjorda direkt för television eller som lanserats direkt på video eller DVD. Även denna lista är organiserad alfabetiskt efter idrottsgren: ”Auto Racing”, ”Baseboll”, ”Basketball”, ”Bowling”, ”Boxing”, ”Cheerleading”, ”Football”, ”Golf”, ”Horse Racing” etc.

Ett fjärde appendix listar – återigen alfabetiskt efter idrottsgren – filmer inspirerade av eller baserade på faktiska händelser, och det visar sig vara ganska många (139 filmer om jag räknat rätt), vilket säger något om tävlingsidrottens mytiska och berättarmässiga dragningskraft.

I ett femte Appendix har man – ånyo i alfabetisk ordning efter idrottsgren – listat dokumentärfilmer om sport (59 stycken + ”Various Bud Greenspan films” och ”Various Warren Miller films”), en kategori filmer som man alltså inte tagit med i själva genomgången.

Ett sjätte och sista Appendix gäller ”ESPY awards for best sports movie” (Excellence in Sports Performance Yearly Award), en lista som börjar 2010 och går bakåt till 2002.

För den som är intresserad av sportfilm är detta ett användbart uppslagsverk, även om det saknas en del filmer, exempelvis den kanadensiska ishockeyfilmen The Boys (1997), och den spanska fotbollsfilmen The Goalkeeper (2000), två filmer som jag själv har och som därmed bevisligen finns på DVD. Någon heltäckande Encyclopedia är det alltså inte, men de flera hundra filmer som omtalas räcker långt.


© Peter Dahlén 2012.


Köp Encyclopedia of Sports Films från Adlibris.se

Kjøp Encyclopedia of Sports Films fra Adlibris.no
Køb Encyclopedia of Sports Films fra Adlibris.dk
Buy Encyclopedia of Sports Films from Amazon.co.uk
Buy Encyclopedia of Sports Films from Amazon.com


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Kristian Sjövik