Languages on this page:

ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 6 juni 2012
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om idrott och hälsa på idrottsforum.org

Alltfler människor väger alltmer. Är det en fetmaepidemi? Om det kan man ha olika uppfattningar. Viktökning är i huvudsak resultatet av obalans mellan intag och förbrukning av energi. Har det med idrott att göra? En del tycker att idrotten, genom att den förutsätter fysisk aktivitet, är ett ganska bra motmedel för att begränsa ohälsosam viktökning. Andra tycker att idrotten bör få slippa den sortens plikt, att det inte behövs den typen av motivation för att sporta. idrottsforum.org har en öppen attityd i de här frågorna, och ett brett anslag; idrott, fysisk aktivitet, kroppsrörelse, kropp, sund livsföring, balanserad kost – all de här sakerna hänger samman. Följaktligen tar vi hem, och låter recensera, böcker också om fetma. Två sådana titlar gav vi till Gisela Nyberg, Michael Gards The End of the Obesity Epidemic (Routledge) och Reversing the Obesogenic Environment av Rebecca E. Lee, Kristen M. McAlexander och Jorge A. Banda (Human Kinetics). Det handlar om två i de flesta hänseenden olika böcker om samma problem, vilket vår recensent framhåller. Den ena är en bok för forskare, den andra för studenter; den ena ifrågasätter, mer eller mindre övertygande, fetmaproblematiken, den andra har den som utgångspunkt; den ena lyckas irritera vår recensent genom att bagatellisera problemet med övervikt, den andra tar det på fullaste allvar. Men båda böckerna tillåter Gisela Nyberg sträcka på sig och konstatera att vi i Sverige har kommit ganska långt i det hälsofrämjande arbetet.

Fetmaepidemin: Ska vi stoppa den, eller har vi stoppat den?

Gisela Nyberg
Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska InstitutetRebecca E. Lee, Kristen M. McAlexander & Jorge A. Banda
Reversing the Obesogenic Environment
233 sidor, hft., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2011 (Physical Activity Intervention Series)
ISBN 978-0-7360-7899-3

Michael Gard
The End of the Obesity Epidemic
193 sidor, hft.
Abingdon, Oxon: Routledge 2011
ISBN 978-0-415-48988-1


Jag ska här recensera två böcker som handlar om övervikt och fetma, Reversing the Obesogenic Environment av Rebecca Lee, Kristen McAlexander och Jorge Banda, och The end of the obesity epidemic av Michael Gard. Alla författarna kommer från USA.

Jag började läsa The end of the obesity epidemic med föreställningen att det skulle handla om hur vi ska få bukt med övervikt och fetma i samhället. Ganska snabbt insåg jag att boken inte alls hade den inriktningen utan att det är en relativt provokativ bok. Gard argumenterar för att vi har kommit till en ny och kanske avslutande fas i fetmadebatten och att vi nu ska markera slutet på fetmaepidemin. Han baserar sitt resonemang på bland annat att ökningen av övervikt och fetma har stannat av i många länder, hälsan hos västerländsk befolkning är robust och livslängden fortsätter att öka.

Hans intention är att försöka granska och avfärda mycket av den retoriska och ideologiska partiskheten som finns på båda sidor av fetmadebatten hos både alarmister och skeptiker. Han demonstrerar att vetenskapen om fetma förblir osäker och att det är omöjligt att komma fram till en objektiv sanning varpå man kan basera politiska riktlinjer.

Gards förhoppning är att han ska provocera sina läsare till att hålla med eller inte hålla med honom och att man ska tänka över det man tror på och sina egna antaganden. Han kritiserar forskare för att använda sensationsord och uttryck för att få en dramatisk effekt såsom bland annat ”exponentiell ökning”, ”epidemi”, ”för första gången i historien så kan dagens barn dö yngre än sina föräldrar” och ”fetmapandemin är ett lika stort hot som global uppvärmning och fågelinfluensa”. Gard hävdar att en del forskare inte har belägg för sina uttalanden och har grundligt undersökt och letat upp varifrån dessa ord, uttalanden och statistiska beräkningar kommer och försöker sedan i boken bevisa att de inte håller. Jag som forskare tycker att det är intressant att läsa den kritiska granskningen han gör i boken och jag kan hålla med honom om att ”the worse the news, the better it travels”. Efter att ha läst boken så kommer jag att vara mer kritisk när jag läser eller hör uttalanden om övervikt och fetma och då måste man ju säga att Gard har lyckats med sitt budskap eftersom det var just ett av hans syften med boken.

Flera studier visar att ökningen av övervikt och fetma har stannat upp men samma trend syns inte i grupper med lägre socio-ekonomi och det väljer Gard att inte diskutera i boken.
I kapitel 5 tar Gard upp olika åtgärder som görs i samhället för att förebygga övervikt och fetma och hur det har lett till farliga effekter genom att onödiga, ineffektiva och oetiska aktiviteter genomförts på barn och framförallt då i skolan med syftet att förbättra kost och fysisk aktivitet. Jag känner mig mycket vinklad i mina egna åsikter i det här kapitlet som både idrottslärare och interventionsforskare i skolan och håller inte alls med Gard i hans resonemang och blir stundtals provocerad och irriterad av att läsa. I slutet av boken försöker Gard förstå argument från både alarmister och skeptiker och här tycker jag diskussionen blir lite långrandig och tungläst.

Det är svårt att hålla med Gard då jag tycker att han bagatelliserar konsekvenserna av övervikt och fetma. Jag anser att det finns många viktiga studier som visar på negativa hälsokonsekvenser som han inte tar upp. Han demonstrerar hur livslängden har ökat och hur dödligheten från hjärt- och kärlsjukdomar och cancer har minskat. I boken saknar jag en diskussion om skillnader i hälsa mellan olika socio-ekonomiska grupper. Flera studier visar att ökningen av övervikt och fetma har stannat upp men samma trend syns inte i grupper med lägre socio-ekonomi och det väljer Gard att inte diskutera i boken. Dessutom saknar jag en diskussion i boken om ökande hälsoekonomiska kostnader för samhället och ökade sjukvårdskostnader på grund av fetma. Boken är stundtals underhållande och intressant men också bitvis svår på grund av ett lite uppstyltat och komplicerat engelskt språk. Målgrupp för boken är framför allt personer som bedriver eller är intresserade av forskning om övervikt, fetma och hälsa.

Boken Reversing the Obesogenic Environment är jämförelsevis väldigt annorlunda. Den här boken passar för alla som jobbar med övervikt och fetma. Det är en lättläst bok med tilltalande tabeller och figurer som med fördel kan användas i undervisning. Efter varje kapitel finns det ett antal frågor att besvara som gissningsvis är tänkta för studenter.

Jag kunde inte låta bli att småle när jag började läsa första meningen i boken: ”Obesity is a crisis” och strax därefter kom ordet ”epidemic”. Böckerna är på många sätt varandras motsatser.

”Obesogenic” är en kombination av orden ”obese” och ”genic” som betyder ”något som skapar eller leder till fetma”. Våra gener har inte förändrats över tid men det har miljön runt omkring oss och därför lever vi nu i en obesogen miljö. Syftet med boken är att hjälpa läsaren att känna igen dessa faktorer som leder till en obesogen miljö och att föreslå hur vi i samverkan kan jobba för att ändra dessa faktorer.

Boken delas in i fem olika delar. Författarna börjar med ett historiskt perspektiv, går igenom risker och konsekvenser av övervikt och fetma och beskriver mätmetoder för att mäta kroppssammansättning. Därefter handlar det om den byggda miljön för fysisk aktivitet och hur man kan mäta den på olika sätt. Sedan diskuteras aktiv transport och vilken betydelse parker, grönområden, gång- och cykelvägar har för den fysiska aktiviteten. Positivt med boken är att för mätmetoder så visar författarna på olika exempel som kan användas i praktiken. I den tredje delen så handlar det om kosten och bland annat hur den har förändrats över tid – matproduktion, teknologi, import och export. Det diskuteras även vilka faktorer som uppmuntrar till konsumtion av energitäta och näringsfattiga livsmedel. Den fjärde delen tycker jag är mest intressant och den handlar om hur kultur och familj kan påverka kosten och den fysiska aktiviteten. I motsats till den första boken så tycker jag att författarna får med en viktig diskussion om sårbara grupper och ojämlikhet i hälsa i samhället. Sista delen tar upp media och marknadsföring i vårt samhälle. Jag gillar att det i texten återkommer små grå rutor med ”implementation policy” där kan ta del av vad som implementeras inom olika områden. Exempelvis kan det i kostdelen handla om strategier för skolluncher i olika länder.

Författarna avslutar med att vi vet hur vi kan förändra världen, evidensen finns, så nu är det allas tur att agera!

I båda böckerna slås jag stundtals av att de kulturella skillnaderna är stora då vi i Sverige exempelvis har ett stort utbud av cykelvägar och grönområden, barn som rör sig relativt fritt utomhus, vårt lagkrav på näringsriktiga skolluncher och förbud mot TV-reklam riktad till barn. Jag tycker att det finns en hel del att förbättra för att förebygga övervikt och fetma i vårt svenska samhälle men jag måste också slå mig för bröstet och säga att jämförelsevis med många andra länder så har vi i Sverige kommit ganska långt i vårt hälsofrämjande arbete.


© Gisela Nyberg 2012.


Köp Reversing the Obesogenic Environment från Adlibris.se

Kjøp Reversing the Obesogenic Environment fra Adlibris.no
Køb Reversing the Obesogenic Environment fra Adlibris.dk
Buy Reversing the Obesogenic Environment from Amazon.co.uk
Buy Reversing the Obesogenic Environment from Amazon.comKöp The End of the Obesity Epidemic från Adlibris.se

Kjøp The End of the Obesity Epidemic fra Adlibris.no
Køb The End of the Obesity Epidemic fra Adlibris.dk
Buy The End of the Obesity Epidemic from Amazon.co.uk
Buy The End of the Obesity Epidemic from Amazon.com


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Kristian Sjövik