Languages on this page:

Utgivningen av OS-relaterad litteratur inför sommarspelen i London i juli fortsätter att göra avtryck på forumets recensionssidor. I förra uppdateringen hade vi ju två historisk-sociologiska/sociologisk-historiska titlar; i föreliggande uppdatering handlar det mest om historia, i och för sig av en renommerad historiker av facket men knappast en i egentlig mening vetenskaplig text. Utgivare är English Heritage, som, förutom att förmedla engelsk idrottshistoria för en bred läsekrets i bokserien Played in Britain, sedan 1880-talet arbetar för att bevara olika uttryck för det engelska kulturarvet, såsom gods och gårdar, omistliga naturområden, och så vidare. Historikern ifråga är Martin Polley, Senior Lecturer vid University of Southampton vars Sport History: A Practical Guide recenserades i april 2007, och boken heter The British Olympics: Britain’s Olympic Heritage 1612–2012. Vi skickade boken till en annan historiker av facket, Björn Sandahl, som trots dess populärvetenskapliga anslag imponeras av djupet och bredden och de omfattande referenserna – och inte minst de 300 illustrationerna i färg och svartvitt. Särskilt uppskattat av vår recensent var kapitlet om Stoke Mandeville Games, tävlingarna för ryggmärgsskadade krigsinvalider som så småningom kom att bli det vi idag känner som Paralympics.

Brittisk olympisk historia i koncentrat

Björn Sandahl
Södertörns högskolaMartin Polley
The British Olympics: Britain’s Olympic Heritage 1612–2012
200 sidor, hft., ill.
Swindon, Wilts: English Heritage 2011 (Played in Britain)
ISBN 978-1-848020-58-0

De olympiska spelen i London 2012 närmar sig och detta börjar även göra avtryck i den idrottshistoriska litteraturen. Senast utkommen är The British Olympics vilken, som namnet antyder, gör ett försök att sammanfatta den brittiska OS-relaterade idrottshistorien. Även om vetenskapliga ambitioner i stort saknas ges här intressanta perspektiv över den engelska idrottshistorien i allmänhet och relationen till de olympiska spelen i synnerhet.

Detta handlar alltså om en historisk översikt över idrott med temat relationen till de olympiska spelen, såväl antika som moderna. Det rör sig inte om någon ny forskning, även om boken innehåller en omfattande litteraturförteckning, utan en samlad redogörelse över tidigare forskning. Ansatsen är ambitiös. I de första kapitlen får läsaren följa banden mellan de antika spelen och England såväl avseende spelen som sådana, som återupptäckten och utgrävningarna av den antika spelplatsen. Därefter följer ett antal kapitel som fokuserar på olika brittiska idrottsevenemang under perioden 1600-1900 med antika inslag. Cotswold och Wenlock ges varsitt kapitel, men även mer okända evenemang som the Liverpool Olympic Festivals och Morpeth Olympic Game behandlass.

Beskrivningen av de moderna olympiska spelen inleds med en redogörelse för Coubertins relation till England samt, självklart, omfattande redogörelser för de olympiska spelen i London 1908 respektive 1948. Av förklarliga skäl utgör dessa båda kapitel bokens huvuddel. Därefter följer en oväntad pärla i form av ett kapitel tillägnat the Stoke Mandeville Games. För dem som är obekanta med evenemanget så rör det sig alltså om de spel som föddes genom idrottsevenemang som gick av stapeln vid Stoke Mandeville-sjukhuset 1948 för andra världskrigsveteraner med ryggmärgsskador, samtidigt med de olympiska spelen i London.  Spelen fick en fortsättning 1952 och kom med tiden att utvecklas till det vi idag känner som Paralympics. Detta kapitel utgör en välkommen andhämtning från elitidrottsparadigmet och belyser samtidigt en tämligen okänd men betydelsefull del av elitidrottens utveckling under 1900-talet.

I de avslutande två kapitlen framträder en ganska nostalgisk ton och fokus sätts på brittiska olympier och på det brittiska olympiska arvet i form av historisk parafernalia. Dessa kapitel är antagligen de som är minst intressanta för en icke-brittisk medborgare, men givet målgruppen för boken är innehållet kanske mindre förvånande. Inte desto mindre ges här intresseväckande redogörelser för flera framträdande brittiska deltagare i de moderna olympiska spelen.

Som noterades ovan är det vetenskapliga perspektivet inte i centrum i The British Olympics. Istället kan man säga att den utgör ett gediget och informativt försök att sammanfatta Englands relation till spelen, därtill skrivet av en meriterad idrottshistoriker. Produktionen är mycket påkostad och bildmaterialet rikt. Ett stort antal av bilderna är dessutom i färg. Här finns vid sidan om bilder från OS 1908 och 1948 ett stort antal bilder, skisser och även ritningar över arenor och evenemangsplatser. Intrycket är professionellt, något som förstärks av den omfattande litteraturförteckningen.

Överlag är också författaren framgångsrik. Här ges en rik presentation av engelsk idrott och engelska idrottsevenemang med olympisk koppling. Möjligen är dock just denna koppling också bokens svaghet. I stort följer presentationen evenemang för evenemang i kapitel för kapitel. Undantag görs för kapitlet om kopplingen till de antika spelen samt kapitlet om Coubertins relation till de olympiska spelen.

Men den engelska idrotten utmärker sig historiskt på flera sätt. Det var här den moderna idrotten ”föddes” och den engelska idrotten exporterades i hög utsträckning till resten av världen under en lång period. Man frågar sig här hur den relativt unika brittiska idrottshistorien påverkade och påverkades av den olympiska rörelsen. Kapitlet om Coubertin snuddar vid frågan och även om referenser står att finna här och var i de olika kapitlen finner man efter ingenstans ett samlat grepp av denna fråga. Vid avslutad läsning slås man av att just ett sådant kapitel hade utgjort en naturlig avslutning. Tyvärr är så inte fallet.

Överlag kan dock The British Olympics rekommenderas till alla med ett intresse för den brittiska olympiska historien. Det samlade intrycket är att boken är gedigen, informativ och med ett mycket högt produktionsvärde. Den kan därmed sägas utgöra en utmärkt introduktion för den som vill veta mer om den brittiska olympiska historien.


© Björn Sandahl 2012.


Köp The British Olympics från Adlibris.se

Kjøp The British Olympics fra Adlibris.no
Køb The British Olympics fra Adlibris.dk
Buy The British Olympics from Amazon.co.uk
Buy The British Olympics from Amazon.com


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Kristian Sjövik