Vardagsliv kontra imagebyggande: Planering och utveckling i den postindustriella staden

Karin Book
Idrottsvetenskap, Malmö högskola
Att kunna bedriva framgångsrik city marketing, marknadsföring av den egna staden, är den i särklass viktigaste funktionen för lokala politiker och tjänstemän i den nya, globaliserade världen. Detta gäller i princip alla städer, från gudsförgätna småstäder bortom allfarvägarna till världsstäder strax under New York-nivån. Det finns en rad olika knep att tillgripa för detta, som alla har det gemensamma målet att staden ska hamna i rampljuset, i första hand med hjälp av media; och ju längre ut från plumset ringarna går, desto högre reklamvärde och desto bättre för staden i en massa olika avseenden. Det kan handla om att locka till sig filmbolag i inspelningssyfte, som i fallet Trollhättan, eller att bli mötesplats för en stor internationell konferens, en miljökonferens kanske – hur många kände till Kyoto före avtalet? Eller kanske en världsutställning kan ge effekter? Se vad som hänt med Sevilla efter 1992. Sätten är många, och ett av de flitigast anlitade och mest effektiva är att ro hem ett stort internationellt idrottsevenemang, och då helst ett OS eller fotbolls-VM.

Karin Books artikel handlar om den moderna stadens utveckling, dels i generella termer, dels mer specifikt när det gäller gamla industristäders strävan att återfödas som kunskapscentra, turistmagneter, finansmetropoler, shoppingparadis. Med bland annat Manchester, England, som exempel visar Book på de nästan formelmässiga strategier som kommer till användning för att uppnå målen, och däri ingår idrotten – Manchester fick Commonwealth Games 2002. Den inneboende paradoxen är att en stad som Manchester tävlar mot ett par tre tjog städer över hela världen, och måste erbjuda detsamma som de andra och likaväl uppvisa något eget, unikt. Men det räcker inte med detta, parallellt med den utåtriktade marknadsföringen måste staden sälja sig till de egna invånarna, genom goda bostäder, social service, hållbara lösningar, det vill säga resurskrävande investeringar som blott marginellt fungerar som lockbete för turister. Karin Book guidar kunnigt sina läsare genom det komplexa spelet om turister, investeringar och prestige i denna nya, globala stadskamp.Inledning

Hösten 2002 tillbringade jag, tillsammans med min dåvarande kollega Lena Eskilsson, en tid i Manchester i syfte att studera industristadsförnyelse. Det finns nog ingen bättre stad i världen att göra det i än självaste industrialismens vagga. Det blev en fantastisk tid på flera sätt –mycket beroende på att staden är så mångfacetterad och dess planering så offensiv. Manchester har tampats och tampas med stora ekonomiska problem till följd av industrinedläggning och har tvingats att försöka hitta nya sätt att få fart på ekonomin och förbättra sin image. En tråd man spunnit vidare på är sin idrottstradition, med bland annat välkända fotbollslag. Manchester har ansökt om att få arrangera OS två gånger (OS 1996 och 2000) utan framgång. Däremot fick staden arrangera det stora sportevenemanget Commonwealth Games sommaren 2002, några månader innan jag besökte staden. Med OS-ansökan och Commonwealth Games följde en rad projekt, t ex byggandet av en velodrom och en ny idrottsarena. Andra stadsutvecklingsprojekt som genomförts nyligen omfattar centrumförnyelse, upprustning av det gamla dockområdet till ett postmodernt kultur- och konsumtionslandskap och anläggande av ett spektakulärt köpcentrum utanför staden. Flera stadsutvecklingsprojekt, inklusive de sportarenor som nämns ovan, har ägt rum i East Manchester som är den fattigaste delen av staden. Några av projekten i East Manchester har varit av social karaktär men huvudparten har haft andra syften och riktat sig till mer välbeställda och inflytelserika personer och företag. De stora satsningarna man gjort i Manchester har utan tvivel förbättrat stadens image och gett ett ekonomiskt uppsving. De har däremot inte lett till att klyftorna i staden blivit mindre och att de sociala problemen försvunnit.

 

En poster som minner om Commonwealth Games i Manchester. Foto: Lena EskilssonEtt bostadsområde i East Manchester som väntar på rivning för att ge plats åt modern bebyggelse för folk och företag med pengar. Invånarna i området har tvångsförflyttats till andra delar av staden. Foto: Karin Book


De stadsutvecklingsprojekt som Manchester satsat på är på intet sätt unika. Manchester kan snarare ses som ett typexempel på utvecklingen i den postindustriella staden. Vilka drivkrafter ligger bakom stadsutvecklingen och vad karaktäriserar denna utveckling? Jag är kulturgeograf och som sådan vill jag gärna förstå dels de rumsliga mönstren, dels den övergripande kontexten. Jag kommer därför att sätta in sport och city marketing (vilka är två viktiga beståndsdelar i dagens stadsutveckling) i en vidare urban kontext. Sport kan ses som en liten bit i ett stort urbant utvecklingspussel. Fokus i texten ligger på urbana förhållanden i västvärlden, även om en hel del av de utvecklingsdrag som presenteras också förekommer i andra delar av världen.

Om man studerar urban utveckling och planering idag så finns det två övergripande begrepp och tillika processer som måste beaktas; globalisering och hållbar utveckling – eller snarare strävan efter hållbar utveckling. Dessa begrepp stöter man på i en mängd olika sammanhang och de är välbekanta för de flesta.

Hållbar utveckling och urban planering

Vi börjar med att fokusera på det sistnämnda – hållbar utveckling (på engelska sustainable development). Begreppet började spridas på 1980-talet men dess verkliga genomslag kom efter FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio 1992. I samband med denna antogs Agenda 21 som kommit att bli vägledande för arbetet med hållbar utveckling över hela världen. Idag är det välkänt att begreppet hållbar utveckling omfattar tre olika aspekter: ekologisk eller miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. (Newman & Kenworthy, 1999; Hall, 2006)

Städer runt om i världen arbetar med att bli mer hållbara på en mängd olika sätt. I stadsmodellen nedan har jag summerat planeringsdrag som ofta används av städer i syfte att skapa en högre grad av hållbarhet (modellen utvecklades ursprungligen av Book & Eskilsson, 2001a). För enkelhetens skull kallar jag modellen Den hållbara staden.


Den hållbara staden – en stadsmodell (Utvecklad från Book & Eskilsson, 2001a)


I den hållbara staden är livskvalitet ett ledord. Staden ska vara till för alla invånare och tillgodose allas service- och bostadsbehov. Detta innebär ofta att det måste satsas lite extra på planeringen och utvecklingen av lågstatusområden. Dessa representeras i dagsläget främst av massproducerade områden uppförda under 1950-1980, men kan även innefatta äldre och yngre områden. I Sverige är miljonprogramsområdena bra exempel. Rumsligt sett är det vanligt att denna zon är belägen direkt utanför det som ofta benämns innerstaden. Satsningarna i dessa områden kan till exempel handla om fysisk och social upprustning (stadförnyelse) och olika projekt där medborgarna medverkar. I bostadsområdena är det viktigt med god tillgänglighet till service och fritidsverksamheter. FN och Världsbanken har tagit fram en lista med indikatorer för en hållbar stad och på denna pekas tillgången till lokala fritidsaktiviteter ut som en viktig ingrediens (World Bank, 1994). Ur ett idrottsperspektiv innebär detta fysisk och social tillgänglighet och närhet för alla invånare till olika typer av idrottsverksamheter.

Grönområden är viktiga både ur ett ekologiskt och rekreativt hänseende. Dessutom bör det finnas god tillgänglighet till rekreationsområden utanför staden.

Strävan i stadens centrum bör vara att skapa ett levande och blandat centrum till gagn för alla invånare. Den traditionella staden kan i viss utsträckning stå modell. Även här kan det förekomma olika typer av stadsförnyelseprojekt och tillvaratagande av byggnadsarv. De offentliga rummen är viktiga för det urbana livet.

 

Folk har samlats för att titta på fotboll på storbildskärm på en offentlig plats i Manchester. Foto: Lena Eskilsson


Planeringen i hela staden baseras på ett hållbart transportsystem med goda kollektiva förbindelser och gynnsamma förhållanden för gång- och cykeltrafik. Detta skapas bland annat genom en relativt hög täthet i bebyggelsen och en närhet till olika verksamheter.

För att staden inte ska svämma ut och ta omkringliggande landsbygd och naturmark i anspråk bör den hållbara staden ha någon typ av tillväxtgräns. Ny bebyggelse bör istället ske genom antingen förtätning inom den befintliga stadskroppen eller i form av nya samhällen, t ex new towns eller ekobyar, som står i förbindelse med staden.

Globalisering och urban planering

Marknadsföring av städer

Jag ska inte ge mig på att försöka definiera och problematisera alltför mycket kring begreppet globalisering i denna text. Det hade i sig kunnat fylla artikeln och mer därtill. Hur som helst, globaliseringen är en process som rymmer många olika delprocesser, såsom ekonomisk internationalisering (vilket oftast är det som åsyftas då globaliseringsbegreppet används), samverkan i internationella organ, spridning av produkter, idéer och kultur, internationell migration, turism med mera. Med globaliseringen har världen krympt och lokaliseringsflexibiliteten ökat. Idag kan en person eller ett företag besöka eller etablera sig i princip var som helst på jorden förutsatt att det finns goda fysiska och icke-fysiska kommunikationer till platsen. Därför konkurrerar platser och städer över hela världen med varandra om företagsetableringar, turister, investeringar och nya invånare. Man kan idag tala om en hårdnad urban konkurrens (se figuren nedan) eller, som Kotler et al (1993) benämner det, place wars .

I den urbana konkurrensen är det viktigt för städerna att marknadsföra sig och sätta sitt namn på kartan. Man talar i detta sammanhang om platsmarknadsföring, place marketing, city marketing eller place branding. Det är i sig inget nytt att städer marknadsför sig, det handlar snarare om att det intensifierats, vad som marknadsförs har förändrats och att marknadsföringen idag inte bara sker regionalt och nationellt utan i högre utsträckning internationellt. Idag kan man till och med läsa universitetskurser i place marketing – det kunde man inte för några decennier sedan. Städer ska marknadsföras och säljas likt andra produkter. Place marketing förekommer i alla typer av städer men i kanske allra störst omfattning i före detta industristäder som förlorat sin ekonomiska bas. (Kotler et al, 1993; Kotler, 1999, 2002; Ashworth et al, 2004)


En modell över kärnan i place marketing. Illustration: Karin Book & Lena Eskilsson (undervisningsmaterial)


”Marknadsföringsgurun” Kotler (se t ex Kotler et al, 1993) pekar på fyra olika strategier som städerna satsar på i syfte att sätta sitt namn på kartan; image, attraktioner, infrastruktur och människor. Egentligen handlar alla dessa strategier om att skapa en gynnsam och positiv image – det är det marknadsföringen i stort går ut på (se även Hall, 2006) . De flesta städer har någon typ av image, men den kan likaväl vara negativ som positiv. Många förre detta industristäder tampas eller har tampats med en negativ image, exempelvis engelska städer såsom Sheffield, Blackpool och Liverpool och skånska städer såsom Malmö och Landskrona. Städer kan också ha flera olika typer av, ofta kontrasterande, images. Exempel på sådana städer är till exempel Los Angeles och i dagsläget även gamla industristäder under upprustning som Manchester och Malmö. Jag brukar fråga studenter om vad de tänker på då de hör namnet på olika städer. När jag nämner Manchester associerar de både till fotboll, musikscenen, arbetslöshet och ruffiga industrimiljöer och Los Angeles inrymmer både associationer till filmstjärnor och Hollywood, bilism, kriminalitet och rasmotsättningar. För en mer ingående diskussion om innebörden av image, vilket inte är ett helt entydigt begrepp, se t ex Smith (2001, 2005). Smith (2005) använder också begreppet reimaging för att lyfta fram att många städer strävar efter att ändra sin image (se t ex före detta industristäder ovan).

I syfte att skapa en bra image satsar staden på olika typer av attraktioner (vilket mycket av resterande text kommer att behandla). Ett exempel på detta är att städerna bygger så kallade flaggskepp (flagship developments) med vilket menas spektakulära byggnader, byggnadsverk eller anläggningar (t ex Smyth, 1994). Ett annat begrepp som används i detta sammanhang är icon buildings. Den vanligaste typen av flaggskepp är höga byggnader, men även spektakulära sport- och nöjesarenor kan utgöra exempel. Syftet med denna typ av byggnader är att de med sin iögonfallande framtoning ska fungera som katalysatorer i den urbana utvecklingen och locka till sig mer uppmärksamhet, investeringar, besökare och så vidare.


Omslaget till foldern för utställningen ”Dream of Tower” på Dansk Arkitektur Center sommaren 2005.


Som nämnts ovan är infrastruktur, för t ex transporter, viktigt. God tillgänglighet är en absolut nödvändighet för att staden ska uppfattas som attraktiv. Det är emellertid så att transportinfrastrukturen har blivit mer än ett hjälpmedel för förflyttningar. I syfte att få uppmärksamhet investerar städer i nya spektakulära transportmedel, såsom monorail och helautomatisk light-rail. Dessa transportsystem har oftare en funktion som attraktioner snarare än funktionella transportlösningar.

Den fjärde, och i detta sammanhang sista, strategin är marknadsföring av människor. Detta inkluderar såväl humankapital i vidare bemärkelse (”Vi har rätt sorts människor med rätt sorts utbildning, kunskap och livsstil”) och specifika individer, såsom artister och idrottspersonligheter eller -lag. I Liverpool används Beatles i stor utsträckning i marknadsföringen av staden, i Manchester förs Manchester United och enskilda spelare i laget fram och miljonprogramsområdet Rosengård i Malmö hyllar sin före detta invånare Zlatan – som även används, fast då under namnet Ibra/Ibrahimovic, av andra europeiska städer i vars fotbollslag han spelat. I London kan man följa den så kallade Beckham-trail och då titta på David Beckhams födelsesjukhus, skolor och fotbollsplaner där han tränat – alltså både marknadsföring av människa och attraktion.

Som nämnts ovan är syftet med place marketing att locka investeringar, företag, invånare (rätt sorts invånare!) och turister. Idag är ett viktigt turistsegment sport-/idrottsturister. Dessa kan definieras och grupperas på olika sätt (för olika definitioner se t ex Turco et al, 2002; Hinch & Higham, 2004). Ett sätt att dela in dem är i aktiva turister, nostalgiturister och evenemangsturister. Dessa tre grupper omfattar såväl nöjes- som businessturister. Sammantaget handlar det om många människor och mycket pengar och detta turistsegment förväntas växa.

Marknadsföringsprojekt och rumsligt utfall

Inom den globala trenden med place marketing betonas det ofta att det är viktigt för städerna att utveckla sina unika kvaliteter och lokala traditioner. Det tycker jag låter både logiskt och bra. Därför är det förvånande och lite tråkigt att när städerna utvecklar strategier i praktiken så verkar de flesta glömma detta. Istället investerar alla i exakt samma projekt och koncept. Nedan illustrerar jag det rumsliga utfallet av dessa projekt och strategier i en stadsmodell som jag kallar Den globalt konkurrenssträvande staden (utvecklad från Book & Eskilsson, 2001a). Med denna vill jag bland annat visa att de projekt och den planering som städerna använder i syfte att marknadsföra sig utåt skiljer sig dramatiskt från de som städerna använder då de arbetar för en hållbar utveckling (jämför stadsmodellen ovan).


Den globalt konkurrenssträvande staden – en stadsmodell (Utvecklad från Book & Eskilsson, 2001a)


Fokus i den urbana planeringen och utvecklingen i syfte att skapa en konkurrenskraftig stad ligger på två zoner; stadens centrum och periferi. Zonen däremellan, som betecknas som en lågstatuszon bland annat innehållande bostadsområden från cirka 1950-1980 (se beskrivning ovan), anses attraktiv och olönsam att investera i. Därför kommer denna zon att förfalla och degradera ytterligare. Resultatet blir en socioekonomsikt och rumsligt polariserad stad, med tydliga likheter med det som Manuel Castells (t ex 1989) benämner dual city.

Stadens centrum har efter flera decennier av nedgång i många fall börjat få uppmärksamhet och ekonomisk nytändning. Detta kan bland annat förklaras med den nya typ av urbanism (här inte synonym med det nordamerikanska fenomenet New Urbanism även om det finns gemensamma nämnare), eller urbana livsstil, som uppstått.

Det är önskvärt att ha ett modernt businessdistrikt, ett så kallat Central Business District (CBD) eller ännu hellre ett Global Command Centre med internationella huvudkontor och styrfunktioner. På grund av ökat intresse för att bo i centrum, och möjligheter för fastighetsägarna att få en högre avkastning på sina bostadshus, pågår en gentrifieringsprocess i många innerstäder. Med detta avses en fysisk, social och ekonomisk uppgradering av (äldre) bebyggelse (se t ex Valentine, 2001). Med gentrifieringen brukar också följa ett exklusivare utbud av butiker, restauranger och andra verksamheter.

En annan typ av område som ofta rustas upp och omvandlas är gamla hamnområden. Om staden är lokaliserad vid vattnet har det nästan blivit obligatoriskt med så kallad waterfront development (det finns ingen riktigt bra svensk synonym men i vissa fall kan begreppet hamnförnyelse fungera). London Docklands är ett välkänt exempel på waterfront development, men kanske inte det mest typiska. Den vanligaste typen av waterfront development syftar till att skapa ett attraktivt turist- och konsumtionsområde. Bara för att visa på ett sådant exempel kan jag nämna Victoria & Albert Waterfront i Kapstaden. Den är Sydafrikas mest besöka destination och innehåller shoppingcenter, restauranger, barer, hotell- och konferensanläggningar och ett stort utbud av olika aktiviteter och evenemang. Och ett akvarium. Det har nästan utvecklats till en obligatorisk ingrediens inom waterfront development-konceptet (Book & Eskilsson, 1999).

Folk gillar att konsumera och för att locka folk med pengar måste staden kunna erbjuda exklusiv shopping. Butiker och märken vill gärna utmärka sig i den urbana djungeln och därför läggs stor kraft på butiksdesign (exteriört och interiört) och -koncept. I de större städerna finner man ofta idag så kallade flaggskeppsbutiker. Sportindustrin är långt framme när det gäller image- och konceptuppbyggnad. Pumas offensiva satsningar på sin image och dess butik på Hamngatan i Stockholm kan ses som ett exempel på detta. Även Nike och Adidas har satsat på stora koncept- eller flaggskeppsbutiker i Stockholm de senaste åren.


 

Nikes koncept- eller flaggskeppsbutik i Birmingham. Foto: Lena Eskilsson


Vi har sett en blomstrande café- och restaurangkultur i städerna de senaste decennierna. Detta har varit en viktig ingrediens i uppsvinget för städernas centrum och den nya urbanismen. I de centrala delarna av städerna finner man ofta nöjesområden. Dessa kan utgöra delar av det som idag kallas för Tourist Business Districts – en term som utvecklats från det mer välkända Central Business District. I vissa städer har man anlagt kongress-, konferens- och hotellkomplex i centrala lägen medan de i andra städer placerats i periferin. Oavsett lokalisering ses de som nödvändiga för att locka (affärs)turister och evenemang av olika slag till staden. I många nordamerikanska städer har dessa anläggningar utgjort centrala ingredienser i centrumförnyelseplaner tillsammans med nya sportarenor (Book & Eskilsson, 1999; Delaney & Eckstein, 2003). Arenorna används också i syfte att locka större (sport- eller nöjes)evenemang till staden. Även äldre (mer eller mindre historiska) traditionsbundna arenor används i stadens marknadsföring och lockar besökare, såsom Colosseum och Old Trafford nedan.


Colosseum i Rom. Foto: Karin Book


Old Trafford i Manchester. Foto: Lena Eskilsson


Om vi förflyttar oss till stadens periferi så hittar vi en rad utvecklingsprojekt även där. Till exempel är det vanligt att man här finner exklusiva förorter, vilka exempelvis kan vara utformade som så kallade neo-traditionella områden eller gated communities – eller kombinationer av dessa. Det senare innebär kontrollerade och för utomstående slutna, otillgängliga områden.

Infrastrukturens och tillgänglighetens betydelse i den urbana konkurrensen har redan nämnts. Därför är det viktigt att staden har en flygplats. Idag utgör flygplatser inte bara transportknutpunkter utan är ofta omfattande verksamhetsområden. Själva flygplatsen kan vara utformad för att locka till konsumtion, likt ett köpcentum (tänk på Kastrup/Copenhagen Airport!), och omgivande områden upptas ofta av företagsparker, hotell med mera. Flygplatser med omgivning kan idag ha karaktären av så kallade edge cities. Med detta menas businesscentra i stadens utkant (Book & Eskilsson, 1999).

Vidare har utbildning blivit viktigt i det kunskapssamhälle vi sägs leva i och alla, eller åtminstone många, städer av en viss storlek vill ha ett universitet eller en högskola. Detta kan bland annat kopplas till marknadsföringen av människor (humankapital) som omnämnts ovan. Universitet kan finnas både i innerstäderna (vanligast bland de gamla universiteten) eller i periferin i form av campus (vanligare bland de nya universiteten). Till utbildningsanstalterna är det attraktivt att knyta forskningsbyar eller mer högteknologiskt orienterade technopoles.

Privata sportklubbar och golfbanor är en annan ingrediens i stadens periferi. Varje stad med självaktning vill ha en eller flera golfbanor.

I stadens periferi, liksom i centrum, är möjligheterna till konsumtion viktiga. I periferin tillgodoses detta främst i form av köpcentra. I dagens städer har dessa centra i allt högre utsträckning gått mot att kombinera shopping, nöjen och upplevelser i allt större komplex – varav vissa kan betecknas som så kallade mega-malls. Några exempel på sådana centra är Bluewater i England, Mall of America i USA och världens största mega-mall i Kanada – West Edmonton Mall. En trend som kan skönjas de senaste åren är att vissa länder nått en mättnadsgräns när det gäller mega-malls och att en ny trend uppstått som motvikt. Denna nya trend är utomhus-köpcentra (outdoor malls) med karaktären av mer traditionell stadsmiljö i ny tappning.

Tills sist är nöjes- och upplevelseparker av olika slag samt sportarenor, eller kombinerade sport- och nöjesarenor, populära attraktioner i stadens periferi. Också dessa anläggningar har blivit större och större och allt mer spektakulära. Här kan man se en utveckling från (om vi blandar svenska och engelska begrepp) ”single-purpose-anläggningar” till ”multi-purpose-komplex”. Ett exempel på detta är sport-tema-komplex med stadion, hall of fame, museum och någon sorts temapark. Ytterligare ett steg längre är komplex som har ännu fler funktioner. Sport-tema-komplexet har utökats med restauranger och affärer (med eller utan sporttema), nöjen av olika slag, hotell med mera (för en likartad diskussion se Higham, 2005). Ett bra exempel på ett sport-tema-komplex är Disney’s Wide World of Sports.


Utvecklingen av sport-tema-komplex. Illustration: Karin Book


Det har blivit populärt att inom marknadsföringslitteratur tala om de fyra E:na som vägledande principer för till exempel satsningen på urbana projekt i syfte att förbättra en stads image (Pine & Gilmore, 1999). Utvecklingen av de stora komplex som beskrivs ovan täcker på olika sätt in de fyra aspekterna: Entertainment, Excitement, Education och Escapism.

En empirisk utblick

I den urbana konkurrensen finns det en typ av städer som ett har försprång – man skulle nästan kunna säga att de har en sorts monopolstatus. Det handlar om världsstäderna (world cities, global cities, se Hall, 1984; Sassen, 1991; Clark, 1996). Dessa städer, med New York i täten, har redan rätt image, de rätta adresserna (Wall Street, Broadway, Fifth Avenue), internationella organ (huvudkontor, FN:s högkvarter), välkända spektakulära byggnader/byggnadsverk (Empire State Building, Chrysler Building, Brooklyn Bridge och tidigare World Trade Center), välkända komplex och anläggningar (såsom sportrelaterade Madison Square Garden och Yankee Stadium) och symboliskt laddade platser (varav platsen utanför Rockefeller Center på bilden nedan är ett exempel).


En symboliskt laddad plats: det finns få filmer som utspelar sig i New York vintertid som missar en skridskoscen från Rockefeller Center. Foto: Karin Book


Som nämnts ovan är före detta industristäder aktiva när det gäller place marketing. Det är särskilt vanligt att just dessa städer använder sportrelaterade strategier såsom sportevenemang (events) och sportattraktioner av olika slag för att förbättra sin image. Kanske kan detta vara naturligt för dessa städer då industristäder ofta har en idrottstradition. Därför kan det finnas goda chanser att de lyckas skapa en trovärdig image. Gartner (1993) menar att imagebudskap som står i konflikt med varandra inte är effektiva.

Den stad som kanske mer än alla andra kommit att bli idealet för andra (industri)städer i omvandling är Barcelona. Startskottet för den urbana omvandlingen med en förändrad image som följd utgjordes av värdskapet för OS 1992. Som i så många andra städer är det just ett större internationellt evenemang (till exempel sportevenemang), varav OS anses smälla högst, som fungerar som en katalysator som driver igång en rad andra projekt. Därför är satsningar på evenemang vanliga ingredienser i städernas place marketing-program.

Om vi blickar österut – mot Asien – ser vi samma tendenser som i västvärlden. Asiatiska städer är långt framme när det gäller offensiva utvecklingsstrategier. Det är till exempel här vi idag finner de högsta och mest spektakulära byggnaderna i världen. Utvecklingen i Kina är särskilt snabb. Shanghai är en stad som utvecklats dramatiskt det senaste decenniet och som sannolikt kommer att vara en av världsstäderna inom en inte alltför avlägsen framtid. Ny, modern bebyggelse tillkommer i samma takt som gammal försvinner. Betänkligheterna angående bevarande är få. Just nu pågår en omdaning av Peking inför OS 2008. Endast ett par procent av stadens bebyggelse är kulturminnesmärkt och måste bevaras (Book & Eskilsson, 1999) . Resten får rivas och det är just det som sker. I framtiden kommer därför städer världen över tragiskt nog att se likadana ut, baserat på ett västerländskt ideal.

Bilden nedan fångar upp kärnan i många urbana utvecklingstrender idag. Den visar Caesar’s Palace i Las Vegas. Här kan man spendera sitt dygn – och sina pengar – i en artificiell miljö där man kan shoppa, spela, roa sig, titta på boxning, bada i den spektakulära badanläggningen eller spela golf på den ännu mer spektakulära golfbanan. På kvällen kan man sitta på en trattoria vid kanten av en något underlig kopia av Fontana di Trevi i en konstgjord låtsasurban inomhusmiljö. Så kan det vara när verkligheten blir ”hyper-reality” och det artificiella är värt mer än det naturliga i den postmoderna staden. Därför kan man åka skidor i Dubai (http://www.skidxb.com)!


Caesar’s Palace i Las Vegas. Foto: Karin Book


Vardagsliv kontra imagebyggande

Som läsaren säkert noterat så har fokus i artikeln legat på globala urbana marknadsföringstrender i form av till exempel flaggskeppsprojekt, snarare än hållbar urban utveckling. Det är inte så att städer är renodlat ”globalt konkurrenssträvande” eller ”hållbara” enligt de modeller som presenterats i artikeln. Städer världen över arbetar med både hållbar och spektakulär planering och är därför en blandning av de olika modellerna . Men varför fokuserar jag då så mycket på den konkurrenssträvande modellen? Det har att göra med att städer i mycket högre utsträckning satsar på det förstnämnda när de vill skapa en positiv image på den internationella arenan. Få städer skryter i dessa sammanhang om att de har god tillgänglighet till fritidsaktiviteter, grönytor i bostadsområdena, säkra cykelstigar och andra vardagligheter. Visst kan det hävdas att de storslagna marknadsföringsprojekten (såsom en flaggskeppsbyggnad eller värdskap för OS) kan få positiva effekter för den sociala hållbarheten i form av ökad lokalkänsla och stolthet samt upprustning av nedgångna områden (vilket förvisso inte behöver komma de sämre bemedlade tillgodo eftersom det ofta leder till ökade hyror och omflyttningar), men framförallt har det med ekonomisk vinning för vissa att göra. Ekonomisk hållbarhet för staden i sin helhet? Nja.

En effekt som satsningen på de storslagna projekten får är att alla städer i slutänden blir lika, eftersom alla städer satsar på likartade projekt. Det talas mycket om att allting, från evenemang, till shopping och interiören i köpcentret ska vara en ”upplevelse” (vi lever i upplevelseekonomin!). Men blir det en upplevelse när den kan upplevas överallt?

Så här långt har jag inte skrivit ett enda ord om vem det är som styr stadsutvecklingen. Jag har använt begreppet ”staden” som ett samlingsnamn för aktörerna. Men som Schimmel (2001:259 ) skriver: ”Policies are not made by cities, they are made by people who have various material interests in and different understanding of the decisions that are made”.

Mycket av den stadsutveckling vi upplevt de senaste decennierna styrs av marknadsorienterade aktörer i form av såväl offentliga som privata intressenter, ofta genom samarbete dem emellan i så kallade public-private-partnerships. Såväl privata som offentliga aktörer agerar idag entreprenörer i stadsutvecklingsfrågor. Dessa entreprenörer glömmer ibland att det finns invånare som bara vill ha en vardag som fungerar, inte nödvändigtvis ha ett OS utanför fönstret.

Despite claims to the contrary from the Olympic movement about social value of the Olympic Spirit, the Games are more about the spirit of corporatism than the spirit of community. The Olympics are not symbolic of the public life or the culture which is accessible to all local citizens (Hall, 2001:176).

När livskvaliteten för boende i städer eller kommuners rankas – av dess invånare eller oberoende bedömare – så är det faktorer såsom social service, trygghet och utbud av fritidsaktiviteter som väger tungt, inte om staden har en tjusig arena eller varit värd för fotbolls-VM eller OS (se t ex Fokus, v 26, 2006). När alla städer så småningom ser likadana ut så kanske det är mjukare värden och det lokalt specifika som förs fram i städernas reklam. Så, om staden ska vara konkurrenskraftig och hållbar på sikt så måste Anna och Ali få vara med och bestämma.

Epilog

När jag höll på med slutbearbetningen av denna artikel fick jag syn på en reklambilaga som medföljde Dagens Industri. Bilagan var en glassig tidning i syfte att marknadsföra Malmö finansierad av Malmö Stad (Malmö Stad, 2006). Med stort intresse tog jag del av vad som fördes fram i vackra ordalag och bilder. Öresundsbron – det ultimata flaggskeppet i regionen – finns naturligtvis med eftersom detta utgöra fundamentet för Malmös stads- och imageutveckling. Likaså den med svenska mått mätt spektakulära transportlänken Citytunneln beskrivs som en viktig satsning och drivkraft. Västra Hamnen (och den waterfront development som ägt rum där) omnämns. Särskilt lyfts flaggskeppet Turning Torso fram, men även World Trade Center som håller på att byggas. Att Malmö håller på att bli en kunskapsstad framhålls i reportage om Malmö Högskola och Forskningsbyn Medeon. Såväl hamnens (Copenhagen Malmö Port – CPM) som Malmö-Sturup Airports betydelse slås upp. Utvecklingen i Hyllie i form av den nya stora hochey-, sport- och nöjesarenan (en så kallad multiarena) och det spektakulära Hyllie Tower med sina planerade 180-200 meter finns naturligtvis med på helsidesuppslag. En annan sportarena som beskrivs är den planerade nya fotbollsarenan som byggs med tanke på klubben Malmö FF, vilken ses som ett starkt varumärke. Vidare får nöjeshuset Slagthuset utrymme i tidningen.

I reklamtidningen ger för Malmös utveckling betydelsefulla personer, bland annat Ilmar Reepalu, stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och turistdirektör Lars Carmén, sin syn på Malmös attraktivitet. Främst framhålls projekt som de ovan, det vill säga sådant som har med ”den konkurrenssträvande staden” att göra, men några små inslag från ”den hållbara staden” har smugit sig in. Reepalu beskiver den ekologiska tanken som ligger bakom omvandlingen av Västra Hamnen och som visat sig dra till sig internationell uppmärksamhet. Larsson pekar på att vissa förvisso inte har råd att bo i Västra Hamnen men att stadsdelen ändå blivit en mötesplats för alla malmöbor. Carmén talar att en kongressanläggning av internationell kvalitet, planer på en temapark och betydelsen av stora publika evenemang (såsom deltävlingen i America’s Cup 2005) för att locka besökare. Men mitt bland allt det storslagna sätter Carmén fingret på något som jag tror är mycket viktigt: ”Det som sker dagligen är också en turistdragare. Kanske det är bland det allra viktigaste för att locka folk. Staden ska vara attraktiv och vacker”. (Malmö Stad, 2006:36)

Referenser

Tryckta källor

Ashworth G., Voogd H. & Pellenbarg P. (2004) Place marketing : marketing in the planning and management of places. Routledge, London.

Book K. & Eskilsson L. (1999) Centrum – utarmning eller renässans? KFB-Rapport 1999:13.

Book K. & Eskilsson L. (2001a) Stadens struktur. Varför och hur? Meddelande från Lunds Universitets Geografiska Institutioner, avhandlingar 141.

Book K. & Eskilsson L. (2001b) The City of Tormorrow – Balancing Sustainability and Global Competitiveness. XII:th Metrex Meeting, Köpenhamn.

Castells M. (1989) The Informational City. Blackwell Publishers, Oxford.

Clark D. (1996) Urban World/Global City. Routledge, London & New York.

Delaney K. & Eckstein R. (2003) Public Dollars, Private Stadiums. The Battle over Building Sports Stadiums. Rutgers University Press, New Brunswick.

Fokus, v 27, 2006.

Gartner W. (1993) Image Formation Process. Journal of Travel and Tourism Marketing, vol. 2, s.191-215.

Hall C.M. (2001) Imaging, Tourism and Sport Event Fever: the Sydney Olympics and the Need for a Social Charter for Mega-Events. I: Sport in the City. The Role of Sport in Economic and Social Regeneration. Red:Gatton C. & Henry I.P. Routledge, Abingdon & New York.

Hall P. (1984) The World Cities. Third Edition. Weidenfeld and Nicolson, London.

Hall T. ( 2006) Urban Geography. Third Edition. Routledge, London.

Higham J. (red.) (2005) Sport Tourism Destinations. Issues, Opportunities and Analysis. Elsevier, Oxford.

Hinch T. & Higham J. (2004) Sport Tourism Development. Channel View Publications, Clevedon.

Kotler P., Haider D.H. & Rein I. (1993) Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. Free Press, New York.

Malmö Stad (2006) Expansiva Malmö. Reklambilaga som medföljde Dagens Industri 16/11, 2006.

Newman P. & Kenworthy J. (1999) Sustainability and Cities. Overcoming Automobile Dependence. Island Press, Washington.

Pine J. & Gilmore J. (1999) The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage. Harvard Business School, Bostson.

Sassen S. (1991) The Global City. New York, London, Tokyo. Princeton University Press, Princeton.

Schimmel S. (2001) Sport Matters: Urban Regime Theory and Regeneration in the Late-Capitalist Era. I: Sport in the City. The Role of Sport in Economic and Social Regeneration. Red:Gatton C. & Henry I.P. Routledge, Abingdon & New York.

Smith A. (2001) Sporting a New Image? I: Sport in the City. The Role of Sport in Economic and Social Regeneration. Red:Gatton C. & Henry I.P. Routledge, Abingdon & New York.

Smith A. (2005) Reimaging the City. The Value of Sport Initiatives. Annals of Tourism Research, Vol. 32, Nr. 1, s.217-236.

Smyth, H. (1994) Marketing the City. The Role of Flagship Developments in the Urban Regeneration. E & FN Spon, London.

Turco D.M., Riley R. & Swart K. (2002) Sport Tourism. Fitness Information Technology, Morgantown.

Valentine G. (2001) Social Geographies. Space & Society. Prentice Hall, Harlow.

World Bank (1994) World Development Report 1994. Oxford University Press, New York.

Internetkällor (anges i den ordning som de används i texten)
Copyright © Karin Book 2006.

www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann