Barnidrott och vuxenmotion som kulturella uttryck

Lars-Magnus Engström
Idrottshögskolan & Lärarhögskolan, Stockholm
Samhällsförändringar

Barns och ungdomars idrottsvanor har i många år varit föremål för mitt forskningsintresse. Perspektivet har av givna skäl varit pedagogiskt. Uppmärksamheten har riktats mot de lärprocesser som sker utanför skolmiljön och då särskilt i idrottsliga sammanhang. Idrott måste, i kraft av sin utbredning med närmare två tredjedelar av alla barn som aktiva utövare, ses som en av våra viktigaste offentliga uppfostringsmiljöer. Fältet inbjuder därmed till en rad pedagogiskt relevanta frågeställningar. Idrottsutövning betraktas här som en kulturyttring, där identiteter, livsprojekt och sociala behov tillfredsställs och utvecklas.

Ett annat viktigt skäl att undersöka omfattning och inriktning av idrottsvanor är att fysisk aktivitet har stor inverkan på hälsan och välbefinnandet. Det råder idag vetenskaplig konsensus om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsotillståndet. En stillasittande livsföring innebär stora hälsorisker. Flera vanliga folksjukdomar, som hjärt-/kärlsjukdomar, så kallad åldersdiabetes, benskörhet, högt blodtryck m fl, är tydligt relaterade till fysisk inaktivitet. Särskild uppmärksamhet har under den senaste tiden riktats mot att andelen överviktiga och feta barn har ökat. En berättigad fråga blir därför; hur fysiskt aktiva är våra barn?

Den nya tekniken, särskilt när det gäller kommunikationer, har gjort det möjligt för oss som lever i västvärlden att undvika fysisk ansträngning. Att använda bilen när man ska förflytta sig någon kilometer uppfattas av många som självklart. Centralt placerade hissar och rulltrappor framstår som det givna och bekväma alternativet för förflyttning mellan våningsplanen. Vi tar i allt högre grad hjälp av datorer, maskiner, robotar, hushållsmaskiner etc. Det råder ingen tvekan om att vi i vardagen för ett mer stillasittande liv än tidigare generationer. Det gäller också barnen, som inte i samma utsträckning som tidigare går och cyklar till skolan eller ägnar sig åt spontan utelek. Datorspel och andra ”skärmbundna” aktiviteter lockar till spännande, men fysiskt föga krävande, verksamheter. Kanske är det så att barn idag hellre springer in för att uppleva något spännande i motsats till föräldragenerationen, som sprang ut för att få samma upplevelse.

Den uppkomna situationen har blivit paradoxal. Samtidigt som vi får säkrare kunskaper om att fysisk inaktivitet utgör en hälsorisk så rör vi oss mindre i våra dagliga liv. Detta gäller framförallt vuxna men även barn och ungdomar. Skolschemat inrymmer mindre obligatorisk tid för kroppsövning än för några decennier sedan och även om många barn, långt mer än hälften på många orter, är aktiva i idrottsföreningar avslöjar utformning av skolgårdar, lekplatser och andra arenor för lek och kroppsrörelse att vi i vårt moderna samhälle inte tycks vara särskilt angelägna att tillgodose våra barns behov av fysisk aktivitet. Trafikmiljön medför att många föräldrar ogärna släpper iväg sina barn att för att på egen hand ta sig till skolan eller till kamraterna. Man skjutsar för säkerhets skull barnen i bilen eller ser till att de på annat sätt transporteras till den aktuella platsen. Till detta kommer att datorer, TV och TV-spel lockar många till stillasittande.

Ett viktigt skäl att ämnet idrott och hälsa finns som ett obligatoriskt ämne i grundskolan, och ett motiv som många idrottslärare uppger, är att erfarenheterna under lektionerna skall locka eleverna till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet som ett viktigt inslag i en hälsosam livsföring. Frågan är om denna förhoppning infrias. Samma tanke föresvävar också förespråkarna för barns idrottsverksamhet under fritid, att även denna form av kroppsövning ska skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet och motion. Hur pass rimliga dessa antaganden är ska jag med hjälp av data från en longitudinell studie, samt från en tvärsnittsstudie, fortsättningsvis diskutera.

Den första undersökningen inom detta område genomförde jag 1968 bland ca 2000 slumpmässigt utvalda 15-åringar i olika delar av landet (Engström, 1974). Jag har sedan följt denna grupp långt upp i medelåldern, men även återkommit till andra ungdomsgrupper vid flera tillfällen senare. Min strävan har bland annat varit att försöka förstå varför det finns så stora olikheter mellan individer i idrottsvanor och varför det sker så stora förändringar med stigande ålder och också över tid. I föreliggande artikel ska jag översiktligt beskriva förändringar i barn- och ungdomsidrotten under de senaste decennierna. Jag ska också särskilt uppmärksamma vilken betydelse idrottsutövning och andra erfarenheter under ungdomsåren har för benägenheten att motionera som vuxen, för att slutligen peka på några pedagogiska konsekvenser av de iakttagelser jag gjort.

Barns och ungdomars idrottsvanor i förändring

Drygt 30 år senare (2001) genomförde jag tillsammans med medarbetare en ny studie av ca 2000 slumpmässigt utvalda barns och ungdomars idrottsvanor och fysiska aktivitet. Undersökningen omfattade elever i skolår 3, 6 och 9 (Engström, 2004). Härigenom möjliggörs en jämförelse mellan 15-åringar 1968 och 16-åringar 2001. Även om åldersnivån inte är exakt densamma vid de båda tillfällena kan intressanta iakttagelser göras om vad som hänt beträffande idrottsvanorna, i respektive utanför en förening, de senaste tre decennierna. Om man som kriterium för idrottsutövning ställer kravet minst två gånger i veckan, och accepterar aktivitet som spänner från tävlingsidrott till promenader, finner man följande förändringar. (Figur 1)

Figur 1. Andel 15-åringar 1968 och 16-åringar 2001 som ägnade sig åt idrott under fritid minst två gånger per vecka i förening eller utanför. Som idrottsutövning har medräknats allt från promenader, dans etc. till tävlingsidrott.

Vi finner att andelen medlemmar i föreningar har ökat högst påtagligt, särskilt bland flickor, samtidigt som det har ägt rum en mycket tydlig minskning av idrottsverksamhet utanför förening. Den så kallade spontana idrottsverksamheten har med andra ord minskat drastiskt. Fler är visserligen föreningsanslutna, men samtidigt har andelen som inte är aktiva på denna nivå fördubblats. Vi kan konstatera att idrottsrörelsen bär upp en stor del av barns och ungdomars fysiska aktivitet och en relativt liten andel barn som står utanför idrottsrörelsen förmår att på egen hand ägna sig åt fysisk träning flera gånger i veckan. Detta var den vanligaste formen för idrottsutövning bland barn och unga under 1960- och 1970-talen. Vidare finner vi att det finns mycket stora variationer i barns och ungdomars fysiska aktivitet. Man kan till och med skönja en polarisering av barnen i en idrottsligt aktiv föreningsansluten grupp och i en grupp som står utanför idrotten och som inte heller ägnar sig åt fysisk aktivitet under fritiden.

De trender i barn- och ungdomsidrotten som vi kan se i Sverige återfinns också internationellt (De Knop et al, 1996). Bland annat har man runt om i världen kunnat iaktta en ökad specialisering och stigande krav på träning och prestation, en ökad institutionalisering och minskad spontan idrottsverksamhet, en ökad social segregation och en ökad andel fysiskt inaktiva. Utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten, med tillhörande frågor och svårigheter, tycks således vara starkt knuten till det moderna samhällets utveckling och inte minst till tävlingsidrottens innehåll, värdesystem och principer för meningsskapande.

Det som i första hand kännetecknar den genomsnittlige pojken och flickan med låg fysisk aktivitet vid en jämförelse med dem med hög aktivitet är att han eller hon står utanför den organiserade idrotten. Att vara medlem i en idrottsförening tycks vara av avgörande betydelse. Detta gäller i synnerhet tonårsbarnen. Förhållningssättet till skolans idrottsundervisning är också starkt knutet till idrottsutövning och annan fysisk aktivitet under fritid. De som får ut mest av skolans idrottsundervisning är de barn som också är aktiva under fritid och vice versa. De barn som sällan eller aldrig är med i denna undervisning kompenserar sig inte för den uteblivna fysiska aktiviteten under sin fritid. Familjens ekonomiska standard är också av betydelse. Medelklassens barn återfinns oftare i idrottsföreningar och bland de fysiskt aktiva i skolans idrottsundervisning. De inaktiva hade också mycket få vänner som ägnade sig åt idrott.

Vuxnas motionsvanor

Med den samhällsutveckling vi haft, med minskad fysisk aktivitet som följd, är vi i Sverige hänvisade till att ta särskilda initiativ för att upprätthålla en god fysisk funktionsförmåga. Motionsutövning äger således rum under den tid som individen kan disponera fritt. Härigenom uppstår och utvecklas olika kulturformer som individen måste förhålla sig till och som kräver en rad investeringar inlärningsmässigt, socialt, ekonomiskt etc. för att deltagande ska bli möjligt. Vilka är det som ägnar sig åt dessa kulturformer? Varför blir vissa vuxna hängivna motionsutövare medan andra förblir ointresserade eller rent av avståndstagande? Vilka villkor ska vara uppfyllda för att människor ska ägna sig åt regelbunden motion och går det att redan i ungdomsåren förutsäga vem som med stor sannolikhet kommer att ägna sig åt motion som vuxen? I det följande ska jag diskutera och försöka besvara dessa frågor.

Parallellt med att den fysiska aktiviteten har förskjutits till fritiden och ”kultiverats” så har fritiden i sig kommit att få allt större betydelse i människors liv. Fritidssysselsättningarna utgör, på ett helt annat sätt än förr, väsentliga inslag i människors livsstil och ger nya möjligheter att uttrycka sin personlighet och visa andra vem man är. Här ges rika möjligheter till val av aktiviteter som uttrycker en personlig stil. I den uppsjö av valmöjligheter, som åtminstone till synes står till buds i dagens konsumtionssamhälle, blir själva hanterandet av dessa valmöjligheter ett uttryck för den personliga smaken och livsstilen. Val av semesterort, kläd- och musiksmak samt inte minst val av fritidssysselsättning, däribland idrotts- och motionsvanor, blir tydliga indikatorer på och markörer för denna livsstil. Fritiden måste nu planeras, och tillmäts ibland lika stor eller större betydelse än studier och arbete. Det är ur detta perspektiv som vuxnas motionsvanor måste ses.

I den uppföljningsstudie som tidigare nämnts har jag kunnat studera förändringar i idrotts- och motionsvanor från ungdomsåren upp i medelåldern (Engström, 1999). Vid den senaste datainsamlingen, då hela undersökningsgruppen kontaktades, var deltagarna 41 år gamla. En fjärdedel av denna grupp, boende i Skåne län, har undersökts sex år senare vid ca 47 års ålder (Engström och Lindgärde, 2004). Om man ställer upp ett kriterium för motion till minst en gång i veckan på en ansträngningsnivå som lägst motsvarar snabb promenadtakt finner man att andelen aktiva sjönk mycket kraftigt under tonåren. Andelen motionsutövande kvinnor ökade mellan 25 och 30 års ålder för att sedan vara lika stor t o m 41 års ålder. I denna ålder var det ungefär lika många kvinnor som män som var aktiva, d v s ca 40 procent. Resultaten från Skåne län, år 2001, indikerar att andelen motionsaktiva tycks sjunka något från 41 till 47 års ålder och då omfatta knappt 40 procent.

 

Figur 2. Andelen aktiva motionsutövare i olika åldrar i Skåne län. Samma individer har följts från 15 till 47 års ålder. Kriterium: Minst en gång i veckan på en ansträngningsnivå som lägst motsvarade snabb promenad.

Andelen motionärer förändras i högsta grad med det kriterium som ställs på fysisk ansträngning. Med en mycket generös definition av vad som kan räknas till motionsutövning, som inkluderar lätta promenader någon gång i veckan, kan man påstå att nio av tio ägnar sig åt denna verksamhet. Med ett högt ställt krav, hård regelbunden träning, finner vi att inte ens en av tio uppfyller detta kriterium. Bland medelålders kvinnor och män kan ungefär fyra av tio sägas vara motionsutövare, d v s de ägnar sig frivilligt åt motion minst en gång i veckan på en ansträngningsnivå som lägst motsvarar snabb promenadtakt. Observera att detta avser frivilligt vald motion. Räknar man med ansträngning under arbete, på väg till och från arbete etc. så finner man med säkerhet fler aktiva. Det kriterium för motion som jag valt innebär heller inte att aktivitetsnivån ur hälsomässig synpunkt är tillräcklig. Så är definitivt inte fallet. För att upprätthålla en god hälsa krävs att man är fysiskt aktiv oftare, helst varje dag. Det kriterium jag valt för motion säger snarare något om vilka som frivilligt valt att ägna sig åt motion.

Vilka är då dessa motionsutövare? Är det de kvinnor och män som redan i ungdomsåren var aktiva idrottsutövare? Eller är det snarare en fråga om en förvärvad insikt om att motion är nyttigt? Eller kan det vara så att motionsutövning kan förklaras av levnadsvillkor och social position, d v s var på samhällsstegen individerna kan placeras in? För att kunna svara på dessa frågor ska jag använda mig av den ovan nämnda uppföljningsstudien, där jag har information om samma individer från 15 till 47 års ålder.

Valet att ägna sig åt motion eller ej, liksom valet av motionsform, visade sig vara tydligt relaterat till aktuella levnadsvillkor och social position. Som indikatorer på levnadsvillkor och livssituation användes i en tidigare analys bostadsort samt vänners motionsutövande. Som indikator på social position användes utbildningsnivå. Bland dem som hade högskoleutbildning i kombination med att bo i stad och därtill ha många vänner som motionerade, så var vid 41 års ålder 62 procent av kvinnorna och 85 procent av männen regelbundet aktiva med motion (minst en gång per vecka på en ansträngningsnivå lägst motsvarande snabb promenad). Motsvarande andelar bland dem med grundskoleutbildning som högsta utbildning i kombination med att de bodde på landsbygden och därtill hade få eller inga vänner som motionerade var 21 respektive 15 procent. Med hjälp av tre frågor, som inte uttryckligen berör intresset för motion, ”vad har du för utbildning, var bor du och hur många av dina vänner motionerar” kan man ganska säkert förutsäga vem som ägnar sig åt motion eller ej.

Att motionsutövning är relaterad till social position och aktuella levnadsvillkor råder det således ingen tvekan om. Även sex år senare, när jag kontaktade de personer som då var 47 år och bodde i Skåne län och som utgjorde en fjärdedel av den grupp jag följt sedan 15-årsåldern, visade det sig att utbildningsnivån mycket tydligt var relaterad till motionsutövning. Bland de högutbildade återfanns ungefär dubbelt så många motionsutövare som bland de lågutbildade. En rimlig förklaring skulle kunna vara att de högutbildade redan från början tillhörde en grupp som redan som barn ägnade sig åt idrott i större omfattning än vad de lågutbildade hade gjort. Detta visade sig dock inte vara fallet. Idrottsutövning liksom medlemskap i idrottsförening i 15-årsåldern hade ett ganska svagt samband med motionsvanor i medelåldern. Däremot fanns det andra förhållanden under ungdomsåren som hade stark koppling till senare motionsvanor, som jag strax ska komma till.

En annan tänkbar förklaring till att många med högre utbildning motionerar skulle kunna vara att dessa, bland annat genom sina studier, har förvärvat bättre kunskaper och större insikter i att fysisk aktivitet är bra för hälsan. Kanske kan också ekonomin ha en viss betydelse. Högutbildade har ju högre inkomster än lågutbildade och motion kan ibland vara förknippad med kännbara utgifter. För att pröva dessa hypoteser delade jag in undersökningsgruppen i fyra kategorier som baserades på i vilken "socialgrupp" man vuxit upp samt vilken social kategori man hamnat i som vuxen. Grupp I-I bestod av dem som under sin uppväxt tillhört den högsta socialgruppen[1] och som sedan skaffat sig utbildning som minst motsvarade 3-årig teoretisk gymnasieutbildning. Grupp II-I hade vuxit upp i arbetarklass och sedan nått samma utbildningsnivå som grupp I-I. Dessa kan sägas ha gjort en så kallad klassresa. De som kommit från den högsta socialgruppen och därefter inte genomgått 3-årigt gymnasium var så få att de inte bildar något säkert underlag för analys. Däremot var det en tillräckligt stor grupp (II-II) som vuxit upp i arbetarklasshem och som sedan inte fortsatt sina studier på 3-årigt gymnasium.

Grupp I-I och II-I skiljer sig således inte utbildningsmässigt. Det visade sig också att dessa två grupper låg på ungefär samma inkomstnivå. I den första gruppen tjänade 50 procent 21.000 kr i månaden eller mer, medan motsvarande andel var 47 procent i den andra gruppen (i grupp II-II var det endast 12 procent som uppnådde samma inkomstnivå). Grupp I-I och II-I hade således samma utbildning och ekonomi men skilda uppväxtförhållanden. De borde med andra ord ha lika goda ekonomiska förutsättningar att motionera och lika goda kunskaper om riskerna med fysisk inaktivitet. Motionsvanorna skiljde sig dock åt.

Figur 3. Andelen motionsutövare vid 47 års ålder i relation till tidigare och nuvarande social position. (Se text ovan för förklaring av kategorierna)

Det är uppenbart att utbildningsnivå och ekonomi inte helt kan förklara varför vissa motionerar och andra inte. Erfarenheter från uppväxttiden, liksom andra både tidigare och rådande förhållanden, återverkar på benägenheten att motionera i medelåldern. De som gjort en klassresa befinner sig nästan mitt emellan den klass de nu tillhör och den de lämnat vad gällde motionsvanor.

Även valet av motionsaktivitet och intresset för olika sporter och friluftsliv visade på stora skillnader mellan olika sociala grupper. Idrotts- och motionsvanorna är med andra ord tydligt kulturellt och socialt präglade. Motionsutövning är ett påtagligt inslag i den växande medelklassens livsstil, medan förhållandevis få med lägre social ställning ägnar sig åt sådan verksamhet. Ekonomiska och materiella villkor ger givetvis olika förutsättningar för deltagande i idrotts- och motionsverksamhet, men dessa förhållanden kan, som jag visat, inte fullt ut förklara skillnaderna. I så fall borde de med jämförbar utbildning och ekonomi vara lika aktiva och utöva samma aktiviteter. En rimlig förklaring är att varje individ bär på ett slags "socialt och kulturellt arv", eller habitus som jag hellre benämner det, som påverkar benägenheten att ägna sig åt motion senare i livet (Bourdieu, 1986). Vad under ungdomsåren skulle möjligen kunna avspegla ett sådant ”kulturellt arv”?

Som tidigare nämnts var idrottsutövning under ungdomsåren endast svagt relaterad till senare motionsvanor som vuxen, ett faktum som kanske kommer som en överraskning för dem vars främsta argument för ungdomsidrotten är att denna ska vaccinera barnen mot fysisk inaktivitet för resten av livet. Däremot hade inställning till, och framförallt betyget i, ämnet idrott högt samband med senare motionsvanor. Av figur 4 framgår att av de med betyget 1 i idrott, eller gymnastik som det då hette, var det under 20 procent som var aktiva 33 år senare jämfört med dem som hade betyget 5, där ca 60 procent var aktiva motionsutövare vid 47 års ålder.

Figur 4. Andel motionsutövare vid 47 års ålder i relation till det betyg i idrott (gymnastik) de hade haft i skolår 8, 33 år tidigare.

Dessa resultat skulle kunna tolkas så att uppfattningen om, och inte minst framgången i, skolans idrottsundervisning är betydelsefull och kanske avgörande för senare engagemang i motionsaktiviteter. Motionsvanorna i medelåldern hade dock också ett tydligt samband med socialgruppstillhörighet under uppväxtåren liksom till skolframgången i teoretiska ämnen i år 8. (Figur 5)

Figur 5. Andel motionsutövare vid 47 års ålder i relation till betygssumman av fem teoretiska ämnen i skolår 8, 33 år tidigare.

Bland dem med höga betyg i teoretiska ämnen var ungefär dubbelt så många aktiva motionärer drygt 30 år senare jämfört med dem som hade låga betyg. Samma förhållande gällde vid en jämförelse mellan den högsta och lägsta socialgruppen. Kombineras betyg i teoretiska ämnen med socialgruppstillhörighet i 15-årsåldern finner man att mer än hälften av dem med höga betyg och som tillhörde den högsta socialgruppen var motionsutövare i medelåldern medan endast en femtedel av dem som hade låga betyg, och kom från lägre socialgrupp, ägnade sig åt motion.

Hur ska detta förstås? Min tolkning är att de elever, som med hjälp av sin bakgrund erövrat skolans framgångskod och till följd därav får höga betyg i både teoretiska ämnen och i idrott, också har större möjligheter att fortsätta sina studier och på så sätt nå högre sociala positioner som vuxna. Därmed hamnar de förhållandevis högt på samhällsstegen och kommer att tillhöra en grupp som ofta har motion och friluftsliv som viktiga inslag i sin livsstil. Men det kan också vara så att erfarenheter av skolans idrottsundervisning, och upplevelsen av framgång i detta ämne, är av betydelse för senare engagemang i motionsaktiviteter. Vad blir effekten om erfarenheter från skolans idrottsundervisning under ungdomsåren kombineras med aktuell social position vid 47 års ålder? I figur 6 illustreras andelen motionsutövare för olika kombinationer av inställning till ämnet idrott i år 8 med utbildningsnivå i 47 års ålder.

Figur 6. Andelen motionsutövare med positiva eller mindre positiva erfarenheter av skolans idrottsundervisning i relation till skilda utbildningsnivåer (högskola respektive grundskola som högsta utbildning).

Som framgår utgörs den mest aktiva gruppen av dem som hade goda erfarenheter av skolans idrottsundervisning i kombination med att ha högskoleutbildning. Om båda dessa villkor är uppfyllda tycks sannolikheten vara god att personen ifråga ägnar sig åt motion. Om därtill flertalet av vännerna också ägnar sig åt motion är sannolikheten mycket stor.

Några avslutande reflexioner

Resultaten visar att både uppväxtmiljön, erfarenheterna från skolans idrottsundervisning och den aktuella sociala miljön är av betydelse för benägenheten att ägna sig åt motion. Det kan också framhållas att själva uppfattningen om att man kan och bör påverka kroppen som ett led i ett hälsobefrämjande livsföring är ett uttryck för en viss livsstil och därmed färgat av ens livsvillkor och tidigare erfarenheter. Individens historia och det nära sammanhang som individen utvecklats i, och för närvarande befinner sig i, avspeglas i individernas livsstil och förhållningssätt till kropp, idrott och motion. Ojämlikheter i levnadsvillkor får till följd att manöverutrymmet för vissa grupper blir klart begränsat när det gäller valet att ägna sig åt någon fysisk aktivitet, vilket kan bidra till ett försämrat hälsotillstånd. De med lägre social position får härigenom minskade möjligheter att nå en god livskvalitet genom att de har en mer begränsad repertoar att välja ur än de med högre social position.

Människors habitus, som den t ex avspeglas i idrotts- och motionsvanor, formas i hög grad av uppväxtmiljön och de erfarenheter som där görs. Om dessa erfarenheter varierar blir också synen på kroppsövning olika i olika grupper. Den åldersgrupp som är i fokus i denna studie, födda 1953, tillhör en generation där flertalet pojkar men betydligt färre flickor hade erfarenheter av idrott utanför skolan. Dessa erfarenheter präglades av inlärning, lek och rekreation samt tävlingsidrott (för pojkarna). I medelåldern är det i första hand motionsaktiviteter som erbjuds och en rekreationsverksamhet av friluftskaraktär, som har en annan innebörd än vad som var aktuellt under ungdomsåren. I medelåldern krävs med andra ord förhållningssätt, kunskaper och färdigheter som skiljer sig från dem som gällde under uppväxtåren. Detta förklarar det bristande sambandet mellan idrottslig verksamhet under ungdomsåren och motionsvanor i medelåldern. Det är i grunden olika praktiker med olika principer för meningsskapande. Att ägna sig åt tävlingsidrott under ungdomsåren, vilket jag har visat är den vanligaste aktivitetsformen för dagens ungdomar, innebär en inlärning av en rad uppfattningar om vad som är det meningsbärande, särskilt i sådana aktiviteter där rangordning är ett viktigt inslag. Man får bland annat lära sig att

 • betrakta kroppen som ett instrument
 • det är viktigt att underkasta sig träning och en speciell livsföring för att nå ett visst mål samt att vara målmedveten, rationell och specialiserad
 • det är naturligt och stimulerande att tävla, att uppskatta konkurrens och att det är viktigt att prestera, helst att vinna
 • utvärderingen sker i jämförelse med andra
 • följa givna regler och underkasta sig domslut, att vara laglydig, lojal och följa gjorda överenskommelser samt att vara samarbetsvillig och inte oppositionell
 • visa fysiskt och psykiskt mod, anta utmaningar och kunna hålla sig kall i avgörande ögonblick 
 • kämpa och ej ge upp – även vid motgång och stor trötthet
 • flickor och pojkar, liksom kvinnor och män, ska träna och tävla åtskilda

Sammanfattningsvis får barn i tävlingsverksamheten lära sig att det är viktigt att vara duktig, att prestera goda resultat i jämförelse med andra barn av samma kön.

Om vi därefter skärskådar vuxnas motionsutövande gäller andra rationaliteter. Här går verksamheten ut på att

 • betrakta kroppen som ett objekt
 • det är viktigt att underkasta sig träning och en speciell livsföring för att nå ett visst mål – att vara rationell
 • kroppens kapacitet och utseende går att påverka med träning
 • fysisk ansträngning ska vara nyttig
 • det är hälsosamt att motionera
 • det är eftersträvansvärt att se vältränad ut (och frånstötande att se otränad ut)
 • belöningen kommer efteråt – investeringstänkande

Sammanfattningsvis blir budskapet i denna praktik att det är viktigt att träna sin kropp och att se vältränad ut. Tävlingsmomentet är nedtonat eller förkommer inte alls. Av uppenbara skäl är inte tävlingsidrott under ungdomsåren en särskilt bra förberedelse för motionsutövning som medelålders. Det är helt enkelt olika praktiker, som bara delvis överensstämmer. Skolans idrottsundervisning kan däremot ha större likheter med vuxenmotion.

Min slutsats blir att inlärningsmöjligheterna i skolan måste breddas och fördjupas. Det gäller framför allt sådana grundläggande kunskaper och färdigheter som utgör nödvändiga förutsättningar för ett aktivt deltagande i skilda motionsformer och friluftsaktiviteter. Exempel på sådana är att kunna simma, åka skidor och skridskor, hitta rätt i okänd terräng och att på egen hand utforma ett allsidigt fysiskt träningsprogram.

Jag hävdar inte att skillnaderna mellan sociala grupper skulle försvinna om skolan fick ökade resurser för att organisera fysisk aktivitet i olika former. Skillnader i smak och lust för olika aktiviteter skulle ändå bli tydliga markörer för identitet och grupptillhörighet. Min poäng är att genom att öka möjligheterna för så många som möjligt att finna någon praktik inom kroppsövningsområdet, som tilltalar just dem, så skulle fler bli fysiskt aktiva. Skillnaderna mellan olika sociala grupper skulle inte bli lika uttalade även om olika sporter skulle få skilda distinktionsvärden.

För vuxengenerationen anser jag det vara ett svårare projekt att få alla, eller ens flertalet i befolkningen att ägna sig åt de motions- och friluftsaktiviteter som nu ingår i medelklassens repertoar. Sådana aktiviteter, för närvarande t ex aerobics, spinning, joggning, golf, friluftsliv, skid- och skridskoåkning, förknippas med en särskild grupps intressen och livsstil och känns därför inte som naturliga och självklara aktiviteter för dem som inte tillhör eller inte vill tillhöra denna grupp. En viktig poäng med dessa aktiviteter är att de av vissa, men inte av alla, grupper igenkännes som värdefulla och statusgivande. Det måste således vara en ganska begränsad skara som ägnar sig åt aktiviteten ifråga för att den ska kunna upprätthålla ett tydligt distinktionsvärde. Skulle allt fler strömma till skulle värdet urholkas och attraktionskraften minska hos de ”ursprungliga” utövarna.

Det skulle däremot vara möjligt att få fler att ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet om innebörden i budskapet var att om man utför vissa aktiviteter med regelbundenhet, t ex en halvtimmas promenad per dag, så erhåller man en god hälsa och funktionsförmåga som förbättrar möjligheterna att ägna sig åt det man är intresserad av. Denna "kroppsliga tandborstning" skulle således inte förknippas med motion, idrott eller friluftsliv utan med fysisk aktivitet för att nå en god hälsa. Därmed skulle den inte få samma kulturella och sociala innebörd och heller inte vara lika starkt knuten till individernas habitus.

Många förändringar skulle kunna göras i vår yttre och inre miljö för att höja den fysiska aktiviteten. Det gäller allt från promenadstråk, gågator och cykelvägar till trappor och placering av gemensamma utrymmen och servicefunktioner på arbetet. Miljön ska stimulera till kroppsrörelse, inte förhindra den. Andra angelägna åtgärder rör barnens utemiljö, t ex lekplatser, skolgårdar och inte minst deras väg till och från skolan. Vi har i decennier framgångsrikt ägnat oss åt att ta bort den fysiska aktiviteten från vardagen. Nu måste vi ägna omsorg åt att lyfta in den fysiska aktiviteten i vardagslivet igen, så att den utgör ett självklart inslag i våra dagliga sysslor, något man gör utan att man särskilt tänker på det.

Avslutningsvis vill jag betona vikten av att alla barn ges möjligheter till en allsidig motorisk inlärning, där en rad aktiviteter lärs in. Motoriska färdigheter kan, till skillnad från styrka och kondition, liknas vid kapitalvaror; det man en gång lärt sig – t ex att simma – minns kroppen även efter flera decenniers uppehåll. Denna mänskliga egenskap måste bättre tillvaratas. Barns möjligheter till spännande utelek måste förbättras. Många barn tycks få sitt lek- och spänningsbehov tillfredsställt framför en TV, ett TV-spel eller en dataskärm av något slag med ett minimum av fysisk ansträngning. Hur ska vi kunna förändra denna stillasittande livsstil till en mer fysiskt aktiv? Och hur ska verksamheten bedrivas för att fler ska bli fysiskt aktiva som vuxna? Frågorna innebär stora pedagogiska utmaningar.

Noter

[1] Ca 25% av samtliga bedömdes tillhöra den högsta social gruppen (I) medan ca hälften hade en pappa med ett manuellt yrke (II)

Referenser

Bourdieu, Pierre (1986). Distinction. A social crique of the judgement of taste. London: Routledge &Kegan Paul.

DeKnop, P., Engström, L.-M., Skirstad, B. and Weiss, M. (1996). Worldwide Trends in Youth Sport. Human Kinetics, 1996.

Engström, Lars-Magnus (1974). Physical activities during leisure time. International Review of Sport Sociology, 2 (9).

Engström, Lars-Magnus (1999). Idrott som social markör. Stockholm: LHS Förlag.

Engström, L.-M. och Lindgärde, F. (2004). Motion och uppskattad hälsa bland medelålders män och kvinnor. Läkartidningen, nr 15, s. 1387-93.

Engström, Lars-Magnus (2004). Skola–Idrott–Hälsa. Studier av ämnet idrott och hälsa samt av barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och hälsotillstånd. Utgångspunkter, syften och metodik. Rapport nr 1 i serien Skola–Idrott–Hälsa,. Stockholm: Idrottshögskolan. www.gih.se


Copyright © Lars-Magnus Engström 2005.
Previously published under a different heading in Mångsidigt samspel. En vänbok till Siv Fischbein HLS Förlag 2005

www.idrottsforum.org  |  Redaktörer Bo Carlsson & Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann