ISSN 1652–7224  ::  Publicerad den 16 februari 2011
Klicka här om du vill se och ladda ner artikeln som en utskriftsvänlig pdf-fil

Läs mer om svensk idrott, idrottspolitik och idrottsforskning på idrottsforum.org
Läs mer om idrottens rum och arenor på idrottsforum.org
Läs mer om idrott och genus på idrottsforum.org
Läs mer om sport management på idrottsforum.org

Languages on this page:

Är idrottsplatserna till för alla?Kajsa Haraldson
Institutionen för genusvetenskap, Södertörns högskola
Tidigt under hösten 2010 uppmanades examinatorer och handledare vid svenska universitet och högskolor att nominera uppsatser till en uppsatstävling arrangerad av World Village of Women Sport (WVWS). Temat skulle förstås vara idrott och kvinnor eller idrott och genus. Två priser om 10 000 kronor skulle delas ut, varav en inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Under hösten utvaldes och korades tre pristagare – det blev helt enkelt alltför svårt för juryn att välja mellan de olika bidragen. Idrottsbegreppet tolkades brett i alla uppsatser som nominerades, och de tre pristagarna har skrivit om idrottsplatsarbetare, konståkning respektive tränarutbildning. Forskningsfrågor om arbete, kvinnors hela livssituation och hur vi tolkar kropp och rörelse belyser från flera olika perspektiv förhållanden och villkor för kvinnor och idrott. Förstapriset på 10 000 kronor vanns av Kajsa Haraldson för uppsatsen ”En arena för alla? En studie om normbrytare på Stockholms stads idrottsplatser”, som lades fram på magisterprogrammet i genusvetenskap vid Södertörns högskola. – De tre pristagarna erbjöds att skriva om sina uppsatser till artiklar för publicering på idrottsforum.org. Alla ville vara med, och här presenteras vinnarbidraget.

Det pratas vitt och brett, inte minst i dessa spalter, om olika samhälleliga uttryck och avtryck som idrotten ger upphov till, utifrån abstrakta teoretiska resonemang, gärna ur ett makroperspektiv. Och det är klart, det är nödvändigt att analysera idrotten inverkan på olika strukturer och funktioner i samhället, lokalt, nationellt och globalt. Men ibland känns det som om idrottens mest grundläggande beståndsdelar, kropp och rörelse hamnar i skymundan, och inte minst de platser och utrymmen som kroppar i rörelse kräver. Tveklöst är detta ett viktigt fundament för hela det moderna fenomenet idrott, att det finns välskötta idrottsplatser, lätt och lika tillgängliga för alla som önskar använda dem. I de nordiska länderna är idrottsfolket väl försett med idrottsliga rum och arenor; bara i Sverige finns ca 30 000 idrottsanläggningar av skilda slag, och för var och en av dem gäller högt ställda krav på underhåll. Detta arbete utförs av en yrkesgrupp som sällan röner någon uppmärksamhet i idrottsforskningen – idrottsplatsarbetarna. Just den yrkesgruppen är föremål för Kajsa Haraldsons intresse, och mera specifikt har hon undersökt könsfördelningen bland idrottsplatsarbetare verksamma vid idrottsanläggningar i Stockholms stad. Hennes utgångpunkt är att arbetsmarknaden är starkt könssegregerad, och likaså idrotten, och idrottsplatserna befinner sig där dessa två sfärer korsas. Och mycket riktigt, idrottsplatsarbetarkåren är starkt mansdominerad. För att få klarhet i bakgrunden till detta förhållande har Kajsa Haraldson intervjuat ett antal kvinnliga arbetsplatsarbetare, och hennes artikel ådagalägger en del av de strukturella, praktiska och diskursiva anledningarna till att könsfördelningen bland idrottsplatsarbetare ser ut som den gör.Inledning

Vem har tillgång till en idrottsplats? ”Alla” tänker nog de flesta spontant. Om man ens någon gång funderar på saken. Men idrottsplatser är på flera sätt segregerade miljöer, särskilt när de granskas ur ett könsperspektiv. Stockholms stad driver idag ett tjugotal bemannade idrottsplatser. De anställda på idrottsplatserna bestod våren 2010 till cirka 95 procent av män – endast fem av totalt 102 anställda var kvinnor. Dessutom är det framför allt män som vistas på idrottsplatserna, som idrottsutövare och åskådare. Detta gör idrottsplatserna till mansdominerade arenor ur flera perspektiv. Jag har skrivit magisteruppsatsen En arena för alla? En studie om normbrytare på Stockholms stads idrottsplatser (2010) i ämnet genusvetenskap vid Södertörns högskola. Uppsatsen har sin utgångspunkt i den ojämna könsfördelningen bland Stockholms stads idrottsplatsarbetare. Genom att intervjua de fem kvinnliga idrottsplatsarbetarna, samt två före detta, har jag fått fram kvinnornas versioner av idrottsplatserna som arbetsplatser. De här sju kvinnorna har gjort otraditionella yrkesval, vilket gör dem intressanta att studera ur ett genusperspektiv.

Sveriges arbetsmarknad är på många håll mycket könsuppdelad, och detta har studerats i stor omfattning. Idrottsplatsarbetare är dock inte en yrkesgrupp som brukar förekomma i statistiska studier om könssegregering, eller i akademisk forskning, trots att denna yrkeskår utgör ett mycket tydligt exempel på hur kön styr yrkesval. Idrottsplatserna befinner sig där den könssegregerade arbetsmarknaden och den könssegregerade idrotten möts, och detta får effekter på vilka som upplever att de kan arbeta på idrottsplatser, och även på vilka som nyttjar dem. Där dessa två könssegregerade sfärer korsas befinner sig ämnet för min uppsats.

Ett sätt att förstå varför idrotten är så könsuppdelad som den ofta är, är att vända blicken mot de arenor där idrott utövas, och att studera vilka som arbetar där, vilka som vistas där samt hur detta står i relation till större strukturer. Min ambition har varit att genom att lyssna på de sju kvinnornas berättelser hitta vägar till att göra idrottsplatserna mer tillgängliga för fler personer – kvinnor och män, brukare och arbetare. Det här är en del i ett jämställdhetsarbete, och en strävan efter att öka mångfalden bland idrottsplatsernas anställda och i förlängningen även bland deras brukare.

I den här artikeln kommer jag inledningsvis att förklara hur jag har gått tillväga för att genomföra min undersökning, samt kortfattat gå igenom teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Vidare presenterar jag uppsatsens huvudresultat liksom resonemang kring jämställdhet och jämställdhetsarbete. Avslutningsvis diskuterar jag hur vi kan blicka framåt, och presenterar de intervjuade kvinnornas förslag på förändringar.

Tillvägagångssätt, teori och metod

Uppsatsens huvudsakliga material utgörs av intervjuerna med de sju kvinnorna (informanterna). I intervjuerna frågade jag bland annat hur de upplever sina arbeten, vad de tror att det beror på att de kvinnliga idrottsplatsarbetarna är så få samt vad de tror att man skulle kunna göra åt det. Utöver intervjuerna gjorde jag deltagarobservationer på några av idrottsplatserna. Jag visades då runt och fick se på när vissa arbetsmoment utfördes. Detta var viktigt för att sätta informanternas berättelser i ett sammanhang. Idrottsplatsyrket är ett fysiskt yrke, och en fysisk närvaro och insikt fördjupar förståelsen av det.[1]

I min uppsats har jag gjort kopplingar mellan informanternas utsagor och teorier och forskning om kön, organisation och idrott samt om den könsuppdelade arbetsmarknaden i Sverige. Jag har också dragit paralleller till teorier och forskning om jämställdhet och jämställdhetsarbete. Jag ville i uppsatsen problematisera själva strävan efter jämställdhet i sig, för att se vilka antaganden som kan ligga till grund för viljan att jämna ut snedvriden könsfördelning inom organisationer. Uppsatsen är en del i ett jämställdhetsarbete, samtidigt som ett av dess syften var att diskutera jämställdhet som begrepp. Jag genomförde alltså en jämställdhetsutredning, samtidigt som jag hade för avsikt att teoretiskt dekonstruera arbetets utgångspunkt.

Inom feministisk organisationsforskning förekommer ofta det så kallade doing gender-perspektivet. Man kan också tala om könsskapande processer. Det är denna typ av genusperspektiv jag använder mig av i uppsatsen. Kön ses inte som en statisk, given kategori, utan som en social konstruktion, och något som på olika sätt görs genom ständigt pågående processer – sociala, praktiska och diskursiva.[2] Kön skapas och återskapas hela tiden på olika samhälleliga nivåer som samverkar sinsemellan.[3] Att göra organisation är att göra kön och vice versa. Jag har i uppsatsen studerat idrottsplatserna som arenor för könsgörande, och utifrån ett normkritiskt perspektiv granskat de föreställningar och diskurser som omgärdar dem (med diskurs menas här ”sättet att tala om någonting”). För att minska risken att hamna i cementerande, könsbinära resonemang valde jag att använda mig av begreppen femininiteter och maskuliniteter, snarare än av kategorierna kvinnor och män. Utifrån intervjumaterialet resonerade jag sedan kring vilka typer av femininiteter och maskuliniteter som ges utrymme på idrottsplatserna, och hur de representeras i den specifika kontexten och i omgivande diskurser. Förutom kopplingar till kön gjorde jag även kopplingar till klass, ålder och sexualitet (ett intersektionellt perspektiv, vilket mycket kortfattat innebär att man ser till flera maktordningar simultant, och studerar deras samverkan). Genus utgjorde dock huvudsaklig analyskategori, i och med att uppsatsen har sin utgångspunkt i en fråga om könsrepresentation. Det är även genus som variabel som kommer att få störst utrymme i den här artikeln.

Det finns omfattande forskning om genus inom organisationer och på arbetsplatser. Mycket av den forskning jag har använt behandlar olika typer av könssegregerande mekanismer inom organisationer, samt vad som händer i yrkesgrupper med ojämn könsfördelning. Denna forskning har fungerat som ett ramverk när jag har tagit mig an mitt material. Även idrotten är intressant att studera som arena för könsgörande, och forskning om idrott och kön var av stor relevans för min analys. Idrotten är skapad av och för män, och den har historiskt även främst beskrivits av män. Detta har gjort den manliga normen inom idrotten väldigt stark. Fysisk ansträngning som företeelse är traditionellt starkt maskulint kodat, vilket är oerhört intressant i studerandet av idrottsplatserna, där den fysiska idrotten och det tunga idrottsplatsyrket möts.

Jag valde att göra en diskursanalys av materialet, och analyserade då informanternas sätt att tala om vissa saker. Exempelvis fokuserade jag på hur kvinnorna beskrev idrottsplatserna, hur de talade om sig själva, sina yrkesval, sina arbetsplatser och kolleger. Jag tittade även på hur de talade om kön och jämställdhet. Analysen har bland annat resulterat i en lista med konkreta förslag på hur man skulle kunna göra idrottsplatsarbetet mer tillgängligt för en bredare skara. Listan finns med i sin helhet i uppsatsen; här presenteras några av förslagen under rubriken Åtgärdsförslag. Innan jag presenterar dem tänkte jag dock presentera, och resonera kring, uppsatsens övriga resultat, samt kring olika sätt att se på jämställdhetsarbete.

Resultat

Idrottsplatsarbetares huvudsakliga arbetsuppgifter är att vårda is, klippa gräs, plocka skräp, skotta, måla och liknande. Viss sidoordnad verksamhet bedrivs också, till exempel plogning av sjöisar och iordningställande inför musikevenemang. Samtliga sju informanter talar med värme om sina arbeten och kolleger på idrottsplatserna. De beskriver sina arbetsuppgifter som roliga och varierande, och sina arbetskamrater som trevliga och ”go’a”. Det var väldigt roligt att göra den här utredningen, och få lyssna på deras berättelser. Den undersökning jag gjorde är framför allt en så kallad kvalitativ studie. Det innebär att en stor del av undersökningen har gått ut på att resonera kring frågeställningarna i relation till informanternas redogörelser, utan någon egentlig ambition att hitta entydiga svar på alla mina frågor. Vissa mönster kunde jag dock se i utsagorna, och dem kommer jag att redovisa här.

Listan med förslag tillhör de mer konkreta, praktiska resultaten av undersökningen. Jag har också kunnat dra slutsatser av mer teoretisk karaktär. I intervjuerna har jag bland annat funnit att idrottsplatsyrket omges av starkt maskulina diskurser. Yrket beskrivs bland annat som smutsigt och tungt, och det ses inte som ett ”tjejjobb” – inte ens av de tjejer som arbetar på idrottsplatser. Det tycks finnas en viss förståelse för varför kvinnor överlag inte söker sig till yrket. De flesta av informanterna säger dessutom att de har känt att de har behövt anpassa sig för att passa in i arbetsklimatet, ”tuffa till sig”, och att det behövs styrka och skinn på näsan för att klara av arbetet. Även om de inte säger sig uppleva detta som ett problem, så tyder det på att en viss stämning och jargong existerar på idrottsplatserna. Denna jargong beskrivs som ”grabbig” och ”gubbig”. Vissa omställningar tycks alltså krävas för att man (som kvinna) ska kunna inordna sig i gruppen. Detta är värt att fundera över. Vem är det som ska anpassa sig? Det är kvinnor som sägs behöva ”tuffa till sig”, inte män, och vad säger det om förutfattade meningar om kvinnor och män (förutom att män antas vara tuffa och starka, och att kvinnor inte antas vara det i samma utsträckning)? Män ifrågasätts inte som passande för det här yrket, trots att det garanterat finns män som skulle ha problem med fysiskt tunga arbetsuppgifter, smuts och grabbig jargong. Men män verkar i allmänhet anses mer självklara i rollen som idrottsplatsarbetare. Det är ett tydligt uttryck för den maskulina norm och kultur som råder i den här kontexten.

Några av informanterna menar att även männen fick anpassa sig när det kom en kvinna till arbetsplatsen. Till exempel fick de tona ner sin jargong, men de fick också ändra vissa praktiska saker i arbetsmiljön, bland annat ordna ett andra omklädningsrum där det tidigare bara funnits ett enda. Informanterna tror att kvinnors närvaro på idrottsplatserna skulle kunna bidra till att den grabbiga stämningen blir ”mjukare”, vilket flera av dem anser vara en fördel med att jämna ut könsfördelningen. Detta speglar ett mycket vanligt, men enligt min mening något riskabelt sätt att se på kön och jämställdhet. Att anta att kvinnor och män är olika och därför bör blandas, kan cementera skillnader mellan könen och mellan vilka yrken de väljer, istället för att utmana dem.

Även andra påtagliga förhållanden som kan tänkas bidra till mansdominansen bland idrottsplatsarbetare inom idrottsplatsarbetet diskuterades i intervjuerna. Idag finns till exempel inte en enda kvinnlig chef eller arbetsledare på Stockholms stads idrottsplatser. Några av informanterna säger sig inte kunna se några möjligheter över huvud taget att nå en chefs- eller arbetsledarposition, och det är ett problem ur ett jämställdhetsperspektiv. Den vertikala könsarbetsdelningen (som avser det faktum att kvinnor och män ofta befinner sig på olika poster och nivåer inom organisationer) på idrottsplatserna är mycket påtaglig, vilket inte bör betraktas som en slump. Det finns mycket forskning som har pekat på ledarskapet som till synes könlöst och neutralt men i realiteten starkt maskulint kodat.[4] Kompetens och makt associeras med män. Med hänvisning till detta anser jag att det finns anledning att vara försiktig med att nöja sig med den enkla förklaringen att alla chefer på idrottsplatserna är män därför att de flesta anställda är män. Denna förklaring ligger nära till hands, men situationen är sannolikt långt mer komplex än så. Vissa av mina informanter har haft/hade sina yrken som idrottsplatsarbetare väldigt länge, vilket mycket väl hade kunnat göra dem till potentiella chefer eller arbetsledare. Frånvaron av kvinnor på chefsposition sänder onekligen vissa signaler om vem som har möjlighet att avancera i den här organisationen. Att anställa fler kvinnor kan vara ett sätt att starta en god spiral – om fler kvinnor anställs som idrottsplatsarbetare avancerar troligtvis också fler kvinnor till enhetschefer och arbetsledare, vilket i sin tur skulle kunna leda till att ytterligare kvinnor anställs.[5]

I intervjusamtalen har jag fått antydningar om att rekryteringsprocessen, åtminstone tidigare, ibland har varit inofficiell i sin karaktär. Detta har kunnat innebära att befintliga anställda har efterfrågat sina (manliga) bekantas intresse när en tjänst har blivit ledig, vilket överlag har missgynnat kvinnor. Det är också så att det finns omständigheter som gör det svårt att förena idrottsplatsyrket med föräldraskap. De obekväma arbetstiderna (med en hel del helg- och kvällsarbete) gör arbetet svårt att kombinera med familjeliv och ansvar över framför allt små barn. Detta påverkar förmodligen antalet kvinnor på dessa arbetsplatser negativt, då det idag oftast är kvinnor som har huvudansvaret för hem och familj. Dessa mönster har klara kopplingar till de olika sociala förväntningar som finns på kvinnor och män. Kvinnor förväntas ta ett större ansvar för hem, familj och eventuella barn än män, vilket påverkar både kvinnors och mäns val och möjligheter i arbetslivet. Det här är ett tydligt exempel på hur olika samhälleliga nivåer samverkar och påverkar varandra. Bilden av kvinnor som mödrar och omvårdare återfinns på den privata, den organisatoriska och den samhälleliga nivån, och dessa nivåer tenderar att förstärka varandra sinsemellan. Det är alltså inte bara angeläget för arbetsmarknaden att den könsstereotypa ansvarsfördelningen i (hetero)hemmen förändras, utan det är på motsvarande sätt viktigt för jämställdheten i det privata att könssegregeringen på arbetsmarknaden luckras upp.[6]

Ytterligare en faktor som dök upp i samtalen med informanterna, och som sannolikt håller antalet kvinnor nere, är idrottsplatsyrkets fysiskt tunga inslag. Kroppslig ansträngning och vissa typer av fysiskt arbete är traditionellt maskulint kodade företeelser. De verksamheter som utövas på idrottsplatser är, liksom idrottsplatsarbetet, utpräglat fysiska. Idrott kan ses som en typ av kroppskultur, och eftersom idrotten i allmänhet traditionellt sett är skapad av och för män, är det just manliga kroppar som har fått gestalta idrotten.[7] Detta stärker banden mellan idrott och förförståelser om kön och maskulinitet, vilket i sin tur utgör en länk mellan idrottsplatsernas syften och deras anställda. Då samtliga informanter berättar att de upplever arbetet som påfrestande, och några dessutom tror att detta kan vara en av anledningarna till att så få kvinnor söker sig till idrottsplatsyrket, kan det vara idé att se över vilka hjälpmedel man skulle kunna få fram för att underlätta de tyngsta arbetsmomenten.

Jag vill dock inte tillskriva idrottsplatsyrkets fysiska karaktär och de obekväma arbetstiderna ett alltför stort förklaringsvärde i strävan efter att hitta orsaken till bristen på kvinnor i yrket. Jämförelser kan göras med exempelvis vården, en bransch som är starkt kvinnodominerad och till stor del feminint kodad. Många vårdyrken är fysiskt tunga och innebär inte sällan obekväma arbetstider. Trots detta är vårdsektorn kvinnodominerad, och här återkommer föreställningarna om kvinnor som omvårdare. Det är alltså troligt att det i grunden finns andra faktorer som påverkar könsfördelningen på idrottsplatserna, som är mer svåråtkomliga än obekväma arbetsuppgifter och arbetstider. Svensk arbetsmarknad är könssegregerad på ett strukturellt plan, och idrottsplatserna står inte utanför den strukturen. Dessutom är det inte bara arbetsmarknaden som är könssegregerad, utan även idrotten. Och även om ordet idrottsplats låter påskina att det är fråga om arenor där man idrottar i största allmänhet, är de aktiviteter som faktiskt bedrivs där klart begränsade till antalet. De idrotter som framför allt utövas på idrottsplatser är ishockey, bandy, fotboll och friidrott. Vad gäller bandy och ishockey utgör kvinnliga aktiva utövare endast fem procent, och inom fotbollen är siffran ungefär 25 procent. Inom friidrotten dominerar de kvinnliga utövarna antalsmässigt med 66 procent.[8] Men – direktobservationer av idrottsplatserna har faktiskt visat att män och pojkar dominerar i antal inom samtliga utomhusaktiviteter, även friidrotten, trots att de kvinnliga utövarna där till antalet är fler. Detta kan förklaras med att män och pojkar har tendens att träna mer än kvinnor och flickor.[9] Mansdominansen inom dessa sporter avspeglas tydligt i könsfördelningen bland idrottsplatsernas brukare. På flera av anläggningarna finns inte ett enda dam- eller flicklag som spelar ishockey och bandy. Vad gäller fotboll verkar könsfördelningen vara jämnare på vissa av idrottsplatserna, dock inte 50/50. Möjligen uppfattas könsfördelningen bland fotbollsspelare som jämnare än vad den är, när den jämförs med ishockey och bandy.

En gemensam nämnare hos fem av de sju informanterna är att de har ett uttalat sportintresse och att de tidigare har vistats mycket på idrottsplatser och andra idrottsanläggningar på sin fritid, som utövare och/eller åskådare. Idrottsintresset kan ha bidragit till att de upplevde idrottsplatserna som en miljö som var öppen för dem samt, i vissa fall, att de fick reda på när det behövdes folk till anläggningarna och då kunde söka de jobben. Flera av dem säger att idrottandet har varit en väg in i idrottsplatsyrket, vilket är värdefull kunskap för framtida rekrytering. Det visar tydligt på den koppling som finns mellan idrottsplatsernas verksamheter och idrottsplatserna som arbetsplatser. Att utöva idrott på en idrottsplats kan innebära en inkludering i sammanhanget, som också öppnar upp för möjligheten att arbeta på en sådan arena. Min tolkning av detta är alltså att om idrott i allmänhet (och ishockey, bandy och fotboll i synnerhet) skulle bli mindre könsuppdelade som aktiviteter, skulle kanske i förlängningen även könsrepresentationen bland idrottsplatsarbetarna förändras.

Både idrottare och idrottsplatsarbetare vistas på idrottsplatserna, och producerar och reproducerar på olika sätt dessa sammanhang. Flera informanter berättar att de med sin blotta uppenbarelse har väckt reaktioner ifrån besökare på idrottsplatser. En av dem berättar att det händer att folk kommer fram till henne och frågar efter vaktmästaren, trots att hon går omkring i blåställ med idrottsplatsens logga tryckt över hela ryggen. Hon beskriver att hon inte sällan möts av förvåning när hon förklarar att det är hon som är vaktmästaren. En annan säger att det ibland kommer fram barn och storögt frågar ”jobbar du här?”. Det är påtagligt att det bland brukarna kan finnas förväntningar på hur en idrottsplatsarbetare ser ut – och att det inte är en kvinna de föreställer sig. Detta mönster var mer framträdande bland de lite yngre informanterna, vilket tyder på att även åldersfaktorn spelar in. En idrottsplatsarbetare är inte en kvinna, och definitivt inte en ung kvinna. Den informant som ombads hämta vaktmästaren, trots att hon med hela sin utstyrsel utstrålade sin yrkesroll, var inte ens möjlig i den positionen för personen som ställde frågan. Bilden av idrottsplatsarbetaren som en (äldre) man var så stark att den gjorde henne osynlig.

Perspektiv på jämställdhetsarbete

Såväl informanterna som idrottsförvaltningens ledning verkar vara överens om att det vore bra och roligt om det kom in fler kvinnor på idrottsplatserna, och de tror att det skulle uppskattas av alla. Konsensus tycks råda kring jämställdhet som någonting positivt och eftersträvansvärt.

Det finns dock flera olika sätt att se på jämställdhet. Det är vanligt att man i jämställdhetsarbete inom organisationer fokuserar på den numerära könsrepresentationen, och ser den som enda och slutgiltigt mål. Alltså – när könsfördelningen på en arbetsplats är jämn (vilket i jämställdhetspolitiska termer brukar betyda minst 40/60[10]), är så att säga ”problemet löst”. Fokus ligger då på det kvantitativa jämställdhetsarbetet. Sett ur det här perspektivet består problemet av själva könsfördelningen i sig, och problemet är löst när könsfördelningen är utjämnad. Detta synsätt är enligt mig en aning förenklande. Ofta finns djupgående faktorer som påverkar vilka som söker sig till ett yrke och undviker ett annat. Dessutom kan ojämställda mönster kvarstå på antalsmässigt jämställda arbetsplatser, och då yttra sig till exempel genom att män i större utsträckning än kvinnor innehar chefspositioner, eller att män och kvinnor inte utför samma arbetsuppgifter trots att de har samma yrke. Om man dessutom anser att könsblandade grupper är bra därför att kvinnor och män till sina väsen är olika och förväntas bidra med olika saker, riskerar man att hamna i könsstereotypa, essentialiserande resonemang. Man fokuserar på könens påstådda olikheter snarare än på de olika villkor och förutsättningar som råder för kvinnor och män. Med detta könsbinära synsätt kommer också ofta en heterosexualiserande, heteronormativ diskurs. Förutom att de två könen ska komplettera varandra, förväntas de begära varandra.[11]

Ett annat sätt att arbeta med jämställdhet är att fokusera på, och kritiskt granska, de normer som styr människors yrkesval, alltså ett mer kvalitativt förhållningssätt. Man kan då synliggöra diskurser och föreställningar som omger yrken och arbetsplatser, för att på sikt kunna förändra dem. Ett kvalitativt jämställdhetsarbete bör förändra organisationernas strukturer, och skulle i det här specifika sammanhanget till exempel kunna innebära en omfördelning av maktresurser bland de anställda. Konkret betyder det som första steg att placera kvinnor i chefs- och arbetsledarposition.

Det finns dock mycket forskning som visar att själva antalet har en viss relevans, att gruppers numerära sammansättning har betydelse för individerna och deras prestationer.[12] Dessutom finns det en poäng med att olika människors erfarenheter tas tillvara överallt, inom alla yrken. Synligheten och närvaron kan också ha möjliggörande effekter – att personer med olika kön, ålder och bakgrund finns och syns på en yrkespost kan underlätta för fler att identifiera sig med den yrkesrollen, och att föreställa sig yrket som ett möjligt val. Detta kan i sin tur öka mångfalden i olika yrkesgrupper.

Varför är då egentligen ojämn könsfördelning på idrottsplatser ett problem? Jag skulle vilja uttrycka det såhär; den ojämna könsfördelningen är ett problem därför att den är symptom på någonting annat. Den är ett problem därför att det finns kopplingar mellan Stockholms stads idrottsplatser och större samhälleliga (makt)strukturer – alla har inte tillgång till alla arenor på samma villkor. Det finns, som vi har sett, lite olika sätt att närma sig problemet, och olika sätt att formulera det. Om problemet i sig anses vara att det arbetar för få kvinnor på idrottsplatser, då är lösningen att anställa fler kvinnor, och målet är nått när man har uppnått jämn könsfördelning i yrkesgruppen. Om däremot problemet är att idrottsplatser som arbetsplatser inte är lika tillgängliga och tillåtande för alla – kvinnor och män, unga och äldre, mammor och pappor – då blir istället lösningen att åtgärda det, alltså att förändra arbetsvillkoren och arbetsmiljön. Sett ur ett brukarperspektiv bör dessutom denna förändringsprocess inbegripa att idrottsplatserna och de sporter som utövas där görs mer tillgängliga för kvinnliga idrottare och besökare. Där har idrottsrörelsen ett stort ansvar. Det behövs även mer övergripande sociala förändringar, såsom omfördelningar av ansvar i den privata sfären, och överbryggande av avstånden mellan så kallade kvinno- och mansyrken på den svenska arbetsmarknaden.

I nästa avsnitt presenterar jag informanternas förslag på insatser, stora som små, för att öka mångfalden bland de anställda på Stockholms stads idrottsplatser.

Åtgärdsförslag

Alla som jag intervjuade hade konkreta och kreativa förslag på vad som skulle kunna göras för att få in fler kvinnor i yrket, vilket resulterade i en förslagslista, framför allt riktad till idrottsförvaltningens ledning samt till chefer och rekryteringsansvariga på idrottsplatserna (vissa av förslagen har redan nämnts i artikeln). Dessa förslag syftar inte enbart till att locka kvinnor, utan alla dem som traditionellt sett inte söker sig till idrottsplatsyrket, med syfte att öppna upp för möjligheter att göra arbetsstyrkan mer blandad. Förslagen för att få in fler kvinnor är dock mest framträdande, och de är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär.

Framför allt tycker de flesta att det är viktigt att satsa på rekryteringsinsatserna, och det fanns flera förslag på hur det skulle kunna gå till. Till exempel kan man hålla föreläsningar om idrottsplatsyrket på Arbetsförmedlingen, och därigenom låta nuvarande kvinnliga anställda berätta om arbetet, för att synliggöra kvinnorna och yrket för grupper som traditionellt inte söker sig dit. Man kan också utnyttja de anställda kvinnornas kontakter vid rekrytering. Man kan även göra något så enkelt som att sätta upp lappar i de kvinnliga idrottsutövarnas omklädningsrum när man söker folk till idrottsplatserna.

Ledarskapet måste ses över, och man bör satsa på att tillsätta kvinnliga chefer och arbetsledare på idrottsplatserna. Dessutom kan man införa rotation på arbetsledarrollen och tidsbegränsa tjänsten som arbetsledare och enhetschef. Detta för att skapa motivation och möjligheter att avancera. Ytterligare en möjlig åtgärd är att införskaffa fler hjälpmedel som underlättar de tyngre arbetsuppgifterna. Det skulle inte bara göra arbetet lättare för kvinnorna, utan för alla. Man kan även underlätta kombinering av idrottsplatsarbete och familjeliv på olika sätt, exempelvis genom att se över arbetstiderna och möjligheterna till flexibel arbetstid i perioder för dem som önskar och behöver. Sist med inte minst bör de här förslagen skrivas in i idrottsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.

Sammanfattning och avslutning

Det har byggts många nya arenor i Sverige de senaste åren, avsedda för idrott och nöjesevenemang. Ytterligare arenor planeras, och det satsas stora summor på dessa byggen. Jag tror att det är viktigt att man frågar sig för vem det är man bygger, och att man är medveten om att det inte är några ”neutrala” arenor som uppförs. Det här är anläggningar där uttalat manliga kulturer ofta frodas, bland anställda såväl som i omklädningsrum och på läktare.

En grundläggande feministisk ambition är att alla människor ska ha tillgång till alla sociala rum, på lika villkor. Även om kvinnor och män formellt sett har samma rättigheter, finns informella strukturer som styr, begränsar och blockerar våra valmöjligheter. Oavsett om de sju intervjuade kvinnornas yrkesval var resultatet av ett aktivt jämställdhetspolitiskt ställningstagande eller inte, så har de genom sina beslut brutit normer och rivit ner barriärer. Deras närvaro på dessa positioner möjliggör liknande val för andra. Därför kallar jag dem normbrytare. Jag vill framhäva den subversiva potentialen i att göra ett otraditionellt yrkesval, och på så sätt ser jag mina informanter som förebilder. De har, medvetet eller omedvetet, sett bortom stereotypa förväntningar på vad kvinnor anses kunna göra, och de har intagit en mansdominerad, maskulint konnoterad miljö och gjort den till sin arbetsplats. Dessutom verkar de trivas väldigt bra med vad de gör.

Som jag tidigare nämnt finns flera olika anledningar till att könsfördelningen bland idrottsplatsarbetare ser ut som den gör idag – strukturella, praktiska och diskursiva anledningar. Vissa har att göra med den fysiska arbetsmiljön, medan andra befinner sig på en mer vidspännande, samhällelig nivå. Att enbart anställa fler kvinnor och nöja sig när könsrepresentationen är jämn vore, som vi har sett, ett alltför onyanserat sätt att närma sig den här problematiken. Den maskulina andan i detta yrke går djupare än numerär könsfördelning, och situationen måste studeras och lösas därefter. I samtalen med mina informanter är det tydligt att det på idrottsplatserna finns förhoppning om förändring, det finns kreativitet och visioner. Ett första steg mot förändring är att synliggöra rådande strukturer. Min förhoppning är att uppsatsen kan öppna upp för reflektion och diskussion, och därigenom bidra till att destabilisera de könsgörande diskurser som omger idrottsplatserna.

Som det är nu passar detta yrke en sorts person med kvaliteter och livssituationer som ofta associeras med män, nämligen en fysiskt stark människa som inte har huvudansvar för eventuella barn. De ideal som omger idrottsplatsarbetare är alltså kopplade till en viss typ av maskulinitet, men de behöver inte nödvändigtvis förkroppsligas av biologiska män. Informanterna har visat att det finns utrymme även för femininitetspositioner. De formulerar en typ av femininitet i form av en tuff, fysiskt stark person med skinn på näsan och som inte är rädd för att ta i, och det är denna femininitet kvinnorna positionerar sig i, och som anses behövas i idrottsplatsyrket. Kanske är det viktigaste av allt att rucka på föreställningarna om vad en kvinna och en man kan vara och vad de kan göra, samt att reflektera kring kvinnor, män, femininitet och maskulinitet som begrepp, och vad vi väljer att fylla dem med. Både idrottsplatsyrket och yrkesutövaren är förpackade i stereotypa diskurser. De kvinnor jag har intervjuat i arbetet med min uppsats bidrar till att utmana denna stereotyp, och att tänja på ramarna för vad en idrottsplatsarbetare kan vara. Varje gång en brukare möts av en idrottsplatsarbetare som inte är en äldre man, utan istället av en av mina informanter, måste de omförhandla bilden av idrottsplatsarbetare, vilket jag menar är en förtjänst i sig.

Den könssegregerade arbetsmarknaden, dess uppdelning i maskulint och feminint kodade yrken, är ingenting som en enda yrkeskår eller organisation kan förändra på egen hand. Detsamma gäller de sätt att tala (och tänka) om idrottsplatsarbete som bäddar in yrket i maskulinitet. Men genom att ta tillvara de intervjuade kvinnornas erfarenheter och kunskaper kan idrottsförvaltningen arbeta för att öka mångfalden bland de anställda på idrottsplatserna samt förändra villkoren för deras närvaro – vilket de också har alla ambitioner att göra. Förändringar av den här typen tar tid, och möts inte sällan av motstånd. Men på sikt skulle det kunna få fler människor att uppleva idrottsplatserna som tillgängliga och trygga miljöer – både som arbetsplatser och som sociala rum – vilket skulle vara en stor jämställdhetspolitisk vinst.

Litteratur

Arvastson, Gösta och Ehn, Billy (red.) (2009). Etnografiska observationer. Lund: Studentlitteratur

Blomdahl, Ulf (1996). ”Missgynnas kvinnor av de offentliga satsningarna på fritidsområdet?” i Fritid i förändring. Om kön och fördelning av fritidsresurser, SOU 1996:43. Fritzes, Stockholm

Dahl, Ulrika (2005). ”Scener ur ett äktenskap. Jämställdhet och heteronormativitet” i Kulick, Don (red.), QueerSverige. Stockholm: Natur och Kultur

Fundberg, Jesper (2003). Kom igen gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter. Stockholm: Carlssons bokförlag

Haraldson, Kajsa (2010) En arena för alla? En studie om normbrytare på Stockholms stads idrottsplatser

Holgersson, Charlotte (2003). Rekrytering av företagsledare. En studie i homosocialitet. Stockholm: EFI

Kanter, Rosabeth Moss (1977). Men and Women of the Corporation. New York: BasicBooks

Löfström, Åsa (2004). Den könsuppdelade arbetsmarknaden. Betänkande av Utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden, SOU 2004:43. Fritzes, Stockholm

Rosenberg, Tiina (2002). Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas

Wahl, Anna (1992). Könsstrukturer i organisationer. Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling. Stockholm : EFI

Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia och Linghag, Sophie (2001). Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur

Information från Riksidrottsförbundets hemsida

Noter

[1] Se t ex Arvastson et al (2009), s. 19 och 24 f

[2] Se t ex West & Zimmerman (1987)

[3] Wahl et al (2001), s. 48

[4] Kanter (1977), s. 197 ff och Holgersson (2003), bl a s. 34 ff

[5] Ett antagande som grundas i teorier och studier om organisationer, kön och homosocialitet, se t ex Kanter (1977) och Holgersson (2003).

[6] Löfström (2004), s. 27

[7] Fundberg (2003), s. 29

[8] Siffror ifrån Riksidrottsförbundets hemsida; Andel kvinnor inom idrotten – tidsserie, http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_266/scope_128/ImageVaultHandler.aspx

[9] Blomdahl (1996), s. 223.

[10] Löfström (2004), s. 42

[11] Dahl (2005), s. 50 och Rosenberg (2002), s. 100 f

[12] Kanter (1977), s. 206 ff och Wahl (1992), s. 254Copyright © Kajsa Haraldson 2011.

All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author.

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann