ISSN 1652–7224  ::  Publicerad den 6 juni 2009
Klicka här om du vill se och ladda ner artikeln som en utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om svensk idrott, idrottspolitik och idrottsforskning på idrottsforum.org
Läs mer om extremsporter på idrottsforum.org

Languages on this page:

PARKOUR
– livsstil eller modern urban idrottslig aktivitet?Mats Johnsson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola
För en lite till åren kommen redaktör vars äventyrligheter i livet inte sträckt sig bortom Vietnamdemonstrationer och anarkistiskt kollektivboende förefaller de moderna ungdomssporterna, de så kallade äventyrs- eller extremsporterna, svårbegripliga. Varför riskera livet bara för kicken? Men det finns svar på sådana undringar. Jennifer Hunt föreslår fyra ingångar: en psykoanalytisk, att risktagandet skulle styras av en oförlöst oidipal konflikt; en genusrelaterad, att risktagandet är kopplat till en kulturellt betingad maskulinitetskonstruktion; en strukturellt funktionalistisk, som relaterar risktagandet till uppnåendet av en atletisk identitet; samt en fjärde, med utgångspunkt i symbolisk interaktionism, som fokuserar hur deltagarna handskas med rädslan och vidmakthåller sin identitet vid utförandet av riskfyllda identiteter – ofta med humorns hjälp. Hunt själv lutar mot den första förklaringen i en studie av djuphavsdykare. Men det finns andra förklaringsmodeller. I en litteraturstudie framhåller Eric Brymer bland annat en tidig studie av David Groves, som fann att äventyrarna hade noggrann koll på alla variabler inklusive väder och utrustning; det var inte så farligt. An annan studie framhåller att utövarna har extremt hög koncentration under de svåraste riskmomenten. I en artikel för idrottsforum.org lyfter Gunnar Breivik fram Giddens teori och senmodernitetens speciella riskklimat och Marvin Zuckermans biosociala teorier. Och det finns fler forskare med fler teorier. En sak är emellertid empiriskt säkerställd: äventyrssporterna är här för att stanna – redan 2003 hade var sjunde britt deltagit i en sådan aktivitet – och det traditionella idrottslandskapet håller på att ställas på ända. Här kan man tala om idrott i förändring!

Det senaste tillskottet i buketten av äventyrs-/extremsporter är parkour, en fransk uppfinning som har sina rötter i militära hinderbanor men som fått sin tillämpning i staden, där utövarna tar sig fram likt en fredlig stadsgerilla. Mats Johnsson har under ett par års tid följt ett gäng traceurer, som utövarna kallas, i Malmö för att få kunskap om och förståelse för sporten. Numera finns parkour överallt, i spelfilmer från James Bond till Bollywood, i reklamfilmer, i turistreklam för till exempel London och Malaysia, på Facebook, där parkour får fler än 500 träffar, ja, det finns till och med kurser i parkour, till exempel his Parkour Generation i London och på Gerlev Idrætshøjskole i Danmark. Man kan också hyra ett gäng traceurer att uppträda på företagsträffar eller i köpcentret. Men grunden i det hela är unga människor som förkastar traditionell idrott för fria fysiska aktiviteter – när de själva vill.Det finns egentligen inget självklart svar på ovanstående rubrik eller frågeställning. Den är för utövaren högst individuell. Det är en av de erfarenheter jag bär med mig efter att under ett par år ha följt en grupp unga individers utveckling inom Parkour i Malmö.

Det som väckte mitt eget intresse för parkour var då jag på hemväg från en semester 1999 gjorde några dagars uppehåll i Paris. Jag fick här se några individer som utförde rörelsesekvenser med hög precision och säkerhet i hård urban miljö. Jag viste då inte att detta var Parkour, en redan etablerad aktivitet bland många unga, framförallt i Frankrike och England. Jag kunde se att mycket av det de gjorde hade stora likheter med gymnastik som är mitt eget kunskapsområde.

Jag beslöt mig 2007 för att dokumentera och utveckla mitt kunnande inom parkour, eftersom jag under de år som följde efter att ha sett det först, kunde se att parkour växte och hade börjat synas även i Sverige. Detta har utmynnat i en magisteruppsats på området som lades fram i juni 2009. Jag upptäckte, då jag på allvar började forska inom området, att det i princip inte finns någon som forskat på området eller skrivit något mer uttömmande. Det som står att finna är mest artiklar i tidningar och tidskrifter. För att förstå fenomenet som sådant och för att få en större insikt och förståelse om ämnet beslutade jag mig för att ta kontakt med utövarna själv. Jag visste att det fanns ett gäng killar i Malmö/Lund-trakten som höll på att träna men jag visste inte riktigt hur jag skulle få tag på dem. I en artikel i Sydsvenska Dagbladet fick jag fram några namn, bland annat Alexander Segerstein. Jag bjöd honom på lunch som kom att vara många timmar då samtalet blev mer och mer intressant. Det visade sig att Alexander är en av pionjärerna inom parkour i Sverige, och en förebild för många parkourutövare så kallade traceurer (eller traceuser om kvinnor, från franskans tracer, spåra eller rita, jämför engelskans trace). Via Alexander kom jag i kontakt med fem yngre killar, då i 14–16-årsåldern som jag sedan följt kontinuerligt under två år. Detta har gett mig en unik inblick i utövarens vardag. Jag har varit noga med att inte blanda mig i verksamheten med den kunskap jag själv har som bland annat gymnastiktränare. Jag har följt gruppen genom staden till de olika ”spots” (platser) där de utövar sina olika tekniker och dokumenterat genom intervjuer, observation, film och fotografering.

I denna artikel sammanställer jag en del av de resultat jag kommit fram till och som ligger till grund för min magisteruppsats.
Traceurerna Felix och Oscar från Malmö ser fler möjligheter med lekplatsen än vad den var tänkt för
eller vad arkitekten/pedagogen föreställt sig.Parkour vs. free running

Det började redan tidigt uppstå varianter av parkour. Parkour, från franskans parcourir som betyder att gå igenom, och parcours, bana, står från början för effektiv och ändamålsenlig förflyttning från punkt A till punkt B. Det går ut på att få ett flyt i sina rörelser och att bemästra olika former av hinder som kommer i ens väg. Man skall inte se hindret som enbart ett hinder utan något som skall övervinnas genom att man lär sig att bemästra olika tekniker. Free running handlar också om förflyttning men här finns också rörelser som volter och skruvar och liknade som mer går att härleda till gymnastik och akrobatik. Företrädarna vill inte se några begränsningar i rörelserna utan bejakar all form av rörelseglädje, även rörelser som inte är nödvändiga för själva förflyttningen eller för att bemästra hindret.

Det är främst två personer som står som ikoner för utvecklingen av parkour och free running. David Belle från Frankrike är den som stått som företrädare för parkour och hans landsman Sébastien Foucan för free running. De var båda från början (1990) som 15-åringar med och startade gruppen Yamakasi tillsammans med ytterligare ett antal vänner. De bodde alla i förorten Liesse i Paris. Båda verkade under hela 1990-talet som inspiratörer i främst Frankrike och England. I slutet av 1990-talet valde de att gå skilda vägar då de hade utvecklat olika filosofier och tankegångar om vad parkour skulle stå för. Andra orsaker som påverkade separationen var medias uppmärksamhet. De blev inbjudna att mot betalning ställa upp i reklamfilm. Den mest kända och en av de första var med David Belle i BBC1 ”Rush hour”. Både David och Sébastien har synts i filmer som Banlieu 13 (ses som en kultfilm för utövarna) och de båda senaste James-Bond filmerna. I dag verkar Sébastien Foucan främst i England där han i samarbete med organisationen Parkour Generations bedriver mer organiserad parkour/free running verksamhet. David Belle bor fortfarande i Frankrike och utbildade sig till brandman men är fortfarande aktiv parkourutövare och föreläsare, och ledare vid ”gatherings” eller ”jams” (träffar för utövare). De flesta utövare jag träffat tycker inte att det spelar så stor roll vad det ena eller det andra kallas, men det finns de parkourutövare som strikt håller på skillnaden mellan parkour och free running.

”Parkour, l'art du déplacement, freerunning, the art of movement... they are all the same thing. They are all movement and they all came from the same place, the same nine guys originally. The only thing that differs is each individual's way of moving.” Don't try to separate them or waste energy debating whether this is this or that is that - that leads only to separation within yourself. You must find out why YOU practise, that is all. After that you will find your way. Labels count for nothing. Just move. (Rendezvous II. Westminster 2007).  
Att använda sig av det som finns till hands är signifikant för parkourutövaren.
De mest vardagliga ting blir i traceurens ögon till något spännande och utmanande.Vad gör traceuren?

Ser man till mängden aktivitet och vad som görs i min undersökningsgrupp så ligger den kroppsliga kunskapsnivån hos utövarna mycket högt. De flesta tränar någon kvalitet nästan varje dag i veckan, som balans, styrka, koordination, spänst och smidighet. Detta sker i den miljö de befinner sig i, staden. Flera av personerna i min undersökningsgrupp har också insett genom erfarenhet att det krävs grundläggande styrketräning och smidighetsträning för att klara av de moment eller rörelser man vill utföra.

Några av de vanligaste tekniker eller kvaliteter som tränas och utövas är ”Equilibre” som handlar om att gå, springa eller krypa längs med en upphöjning till exempel på ett murkrön; En annan är ”Saut de bras” eller ”Cat leap” som innebär att passera ett hinder med hela kroppen men som avslutas med att man hänger kvar i en ihopkrupen ställning med händerna över toppkanten; Ytterligare grundläggande tekniker är ”Saut de chat” (katthopp) eller ”Kong vault” och ”Roulade” eller ”PK-roll”, där den förstnämnda innebär att dyka över ett hinder med endast en hastig handisättning med ett fråntryck som får kroppen tillbaka till en vertikal position (kan liknas med ett gymnastiskt mellanhopp); den senare nämnda PK-roll innebär att man rullar diagonalt över ryggen på underlaget till exempel efter ett hopp. Denna teknik är i stort sett densamma som kampsportsrullningen som också har till syfte att undvika skada och att snabbt komma i balans igen. Eftersom parkour har ett franskt ursprung så finns de flesta uttryck på franska men de engelska har mer och mer tagit över utanför Frankrike. Personerna i gruppen jag undersökt använder sig i princip av de engelska uttrycken men också med en del mer ”hemmagjorda” uttryck. Även om en hel del av uttrycken finns på rörelser och tekniker så går det inte att dra en parallell till exempelvis gymnastiken. Inom gymnastiken finns det en gemensam terminologi som är internationell och där rörelsen finns beskriven in i minsta detalj för att kunna poängbedömas.

Observation på Pauliskolan 080504

Killarna träffas på Gustav Adolfs torg som vanligt. Efter hälsningar (klicks) med knogar som möts och några klappar på axlarna, blir det gemensam vandring till Pauliskolans skolgård. Här joggar killarna enskilt runt en stund upp på bänkar och gör lite hopp i trappor. Det sker ingen organiserad uppvärmning utan var och en sköter sitt. Någon börjar med precisionshopp mellan ett par murar (jämfotahopp till stående i balans på motstående mur), andra går balansgång uppe på runda järnräcken som skall hindra gångtrafikanter från att falla ned i en trappa. En kille kryper fram på alla fyra på ett annat runt järnstaket (cat balancing). Killarna har lite koll på varandra och ger ibland uppskattande kommentarer eller något dräpande om det sker något misstag. Plötsligt tar en av killarna sats mot en vägg där det ligger ett utskjutande tak bredvid. Två steg på väggen med en snabb vänsterhand på en list och kroppen skjuter iväg uppåt där högerhanden når takets plåtkant och vänsterhanden följer direkt därpå. Slutligen häver han sig upp med hjälp av armarna och ställer sig upp på taket med ett nöjt flin på läpparna. Resten av gruppen avbryter och samlas för att se om också de kan klara av att komma upp. Flera gör trevande försök med bara fotisättningar på väggen för att se hur högt de kan nå. Det krävs lagom mycket fart och tryck mot väggen för att få upp den första handen till listen och en stor portion av mod för att våga trycka ifrån för att nå takets kant. Killarna diskuterar vilken teknik som är bäst och de ger varandra tips och idéer. Några lyckas efter flera försök, medan några av de mindre erfarna killarna får ge sig. Slutligen samlas alla för att sitta ned en stund för att dricka och diskutera vilken nästa ”spot” för dagen skall bli.

Hur uppstod parkour?

Från början i Frankrike fann många traceurer inspiration hos Georges Hébert (1875–1957). Hébert var en fransk gymnastikpedagog och författare till bland annat boken ”Methode naturelle”. Hans metod och filosofi är fortfarande grunden i fransk idrottsundervisning och utvecklingen av den militära hinderbanan, ”le parcours de combatant”. Hébert är också innovatören till dagens utformning av lekplatser. Georges Hébert beskriver i ”Methode naturelle” hur ursprungsfolk i Afrika lever och sköter sin kropp, och utifrån detta utvecklade han en egen filosofi och träningsmodell om hur man med enkla medel kan sköta sin kropp och sin hälsa genom att använda sig av naturen. Ett av Héberts mer kända citat lyder, i engelsk översättning, ”One’s got to be strong to be useful, not only to oneself, but to others”.

“Methode naturelle” som metod täcker inte bara de kroppsliga kvaliteterna utan ser också till saker som att kroppen har fått tillräckligt med energi, mental förberedelse och vila för att kunna övervinna vilket fysiskt eller mentalt hinder som än står i vägen.

George Hébert skapade sina modeller för kroppsträning utifrån det han sett hos ursprungsbefolkningar i Afrika och andra platser under sina resor som marinofficer runt om i världen. Han kunde se de vältränade, ändamålsenliga, smidiga och motståndskraftiga kropparna hos människorna i de primitiva stammar han besökte under sina resor, helt utan någon annan utbildare än naturen själv.
Skolgårdar efter skoltid eller på helger är populära ”spots” för traceuren. ”Här blir man sällan störd eller bortkörd.”År 1902 befann sig Hébert i en St. Pierre på ön Martinique under ett vulkanutbrott. Han lyckades genom en heroisk fysisk och mental insats rädda många människor från en säker död. Denna händelse gjorde honom övertygad om att fysisk styrka kombinerad med mod och en stor portion allturism är det man skall ta fasta på vid all fysisk träning. Då Hébert avslutat sin sjöofficerskarriär blev han anlitad som utbildare i fysisk aktivitet och gymnastik vid högskolan i Reims i Frankrike. Här fortsatte han sitt arbete med att utveckla och förfina de träningsmodeller han tidigare skissat på som sjöofficer. Hébert fann också inspiration hos de modeller för kroppsträning och filosofi som redan utvecklats under den grekisk-romerska storhetstiden. Många av Héberts träningsmodeller gick ut på att förflytta sig i naturen, att lyfta stockar och bära sten, att klättra på olika sätt och att krypa och åla sig fram.

Den vid denna tid (början av 1900-talet) rådande och så populära pedagogiken för kroppsträning från svenske Pehr-Henrik Ling ansågs av Hébert vara förlegad och inadekvat. Han menade att Lings metoder var allt för strikta och styrda och föga utvecklande för en harmonisk kropp. Inte heller förberedde den människan för de moraliska och psykologiska kvaliteter man behöver i livet.

Till skillnad från Ling gjorde Hébert ingen skillnad mellan den manliga och den kvinnliga kroppen med avseende på fysisk kapacitet. En annan stor skillnad var att Hébert ansåg att det var av stort värde att tävla och mäta sig med andra, samt att finna glädje och nöje i utförandet, som skapade personer med sund moral och en sund kropp.

Liksom hos Hébert ser parkourutövaren funktionaliteten som det viktigaste. Att förflytta sig från punkt A till punkt B med minsta möjliga motstånd och högsta ändamålsenighet och fart är det essentiella. Det finns även här inslag av estetik men det är känslan av ”flow” (att vara ett med sin rörelse) som är det väsentliga, det vill säga att förflytta sig ”kattlikt” mjukt och effektivt, med rörelser som flyter in i varandra. Dessa utövare använder sig inte av volter, skruvar och andra mer gymnastiska företeelser i sin förflyttning.

Som nämnts ovan är David Belle förespråkare för parkour och Héberts träningsmetoder, vilket kanske inte är så underligt, då hans pappa var fransk mästare i militär hinderbana.

”Spots”

Det kan vara lätt att raljera över lekplatsens iordningställda uppsättning av redskap som en plats för lek och spontanitet. Alla sakerna på lekplatsen är säkerligen uttänkta för ett syfte eller ett pedagogiskt tänk. Ofta kan man ändå se barnen i leken använda redskapen på ett för planeraren fullständigt nytt sätt eller så är buskarna omkring lekplatsen än mer spännande än lekplatsen i sig (Ehn & Löfgren, 2001). Lekplatsen med dess torn, räcken och broar har för traceuren blivit till en ”spot”, som inbjuder till träning eller förflyttning över, genom eller under dess olika delar, långt ifrån den pedagogiska tanke som skaparen av lekplatsen hade. Staketen eller räcken som ska skydda för fall balanserar man uppe på eller svingar sig under eller hoppar över. Taken balansera man över och gör hopp ned ifrån i stället för att skydda sig inunder.

Hur kommer framtidens lekplatser att se ut? Det är spännande med tanke på att fenomenet parkour redan finns med på agendan hos både arkitekter och kulturgeografer.

Jag ser inte lekplatsen som en lekplats bara för mindre barn, utan ett ställe för att hitta nya utmaningar och kreativa lösningar. (O)

Fredrik Lovéus, en traceur från Stockholm, uttrycker sig på följande sätt angående lekplatser: ”Skulle man konstruera den perfekta klätterställningen, skulle det inte längre finnas någon utmaning”.

En kanadensisk undersökning 2003 beställd av Secrétariat au Loisir et eu Sport (SLS), är en statlig byrå vars syfte är att främja aktiv fysisk livsstil, skulle studera om skateparkerna i Montreal och Québec utgjorde en trygg och säker miljö för skateboardåkare. Undersökningen kom till stånd för att man upptäckt att flera av de arenor som byggts var underutnyttjade. Studien visade att arenorna kunde anses vara tillfredställande säkra, men inte utformade så att det tillfredställde eller bidrog till åkarnas utveckling eller krav (Dumas & Laforest, 2008). Undersökningen visade att det inte föreligger några klara bevis för den strategi som de flesta organ som styr över idrott i andra sammanhang använder sig av stämmer överens med skateboardåkarnas krav eller idéer.

Ska man bygga ”spots”?*

– Jag förstår inte varför, det skulle… allt som är kul… vi tränar ju i gympasalar och man skulle kunna säga att vi arrangerar våra egna ”spots” liksom. Där kanske vi arrangerar små delar som kanske finns på olika ”spots”. Kanske fokuserar på det eller bygger upp en stor hinderbana eller vad som helst. Så det tycker jag definitivt, det är bara bra. Det är bara skoj liksom...

Nä, egentligen är det halva grejen att träna på alltså utomhus på alltså grejer man hittat på själv, så att man inte har färdiga grejer att göra liksom, det pajar ju det kreativa liksom. Men det är klart att det att det hade varit kul att ha ett ställe att träna på liksom ett ställe som där i Danmark liksom. Man kan göra det, jag hade nog inte brytt mig och nog åkt dit och tränat någon gång men, men helst ska man träna ute, det känns mycket bättre att träna ute tycker jag. (F)
Att fatta beslut och göra överväganden är stora delar av traceuren” vardag.
I bland står man över för att man inte känner sig redo för just det där stora språnget.
Feedback sker oftast inom gruppen som är ute. ”Den viktigaste feedbacken är från dem som hållt på länge”.
Den egna feedbacken eller känslan av ”flow” är dock den viktigaste.På Gerlev Idrætshøjskole i Danmark har man i samarbete med streetmovement.dk byggt upp en konstgjord parkourbyggnad/”spot” i betong för att kunna träna utomhus. Några av delarna har samma mått som till exempel murarna till Köpenhamns tunnelbana har. Skolan ligger mitt ute på den danska landsbygden på södra Själland och är så långt ifrån stadsmiljö man kan tänka sig.

Så du kan tänka dig att man bygger något här i staden som är avsett för PK?

– Ja, det här är till för parkour och vill du inte träna här så gör du det inte. Det som skulle vara kul är att det skulle komma många nybörjare, för många ser det inte som, ja jag vet ju inte vad man skall göra för jag vet inte vad jag ska göra, men får de ett ställe som dom vet att det här är till för PK så kan man ju gå dit och testa liksom. (F)

Ett experimentellt projekt som planeras i södra Köpenhamn har benämningen ”Plug N Play”. Projektet handlar om att utforma ett område ämnat till saker som konst och teater, men också för att främja fysisk aktivitet. Där skall finnas överbyggda idrottsanläggningar för utomhussporter och idrottshallar. De utomhussporter som nämns är bland annat banor för inlineåkning och en parkourpark. Utformningen av denna park skall den danska parkourgruppen Jiyo stå för. Det är tänkt att områdets innehåll skall styras av de som bor där. Om något fungerar mindre bra så skall det kunna bytas ut. Experimentet kommer att vara mellan 2009 – 2013.

Den typiska traceuren är en ung man som har gjort staden till sin lekplats och träningsarena. Traceurer träffas genom att någon tar initiativ och skickar ett sms eller lägger en blänkare på parkour.se om att det händer något och att man ses vid en viss plats. Många av utövarna tillhör en informell gruppering med ett namn som kan kännas igen vid inlägg på till exempel Youtube. Det finns anhängare som kommer mer oregelbundet men är välkomna ändå.

I några av Paris ganska förslummade förorter har gruppen ”Yamakasi” framgångsrikt genomfört workshops för ungdomar för att de skall kunna hitta en mer meningsfull fritid och komma bort från det destruktiva beteende som kunnat ses inte minst i nyhetsmedierna under senare delen av 90-talet. Medlemmarna reser också runt för att utbilda och förevisa parkour på olika ”gatherings” (möten med parkour anknytning) runt om i världen. I projektet ”Jump Westminster” i London har utövare från Londonbaserade organisationen Parkour Generations, i samarbete med kommunen, polisen och de sociala myndigheterna, skapat workshops och utbildning i skolorna vilket fått till följd att brott och framför allt skador på miljön i stadsdelen Westminster har minskat drastiskt.
Avslutande reflektion

Jag är glad att jag lagt ned så mycket tid på att vara med undersökningsgruppens traceurer i deras dagliga verksamhet och djupt tacksam för att de orkat låta en femtioårig gubbe hänga på! Detta har gett mig en ovärderlig inblick i och förståelse för vad parkour är och hur dessa ungdomar ser på det de håller på med. De många mötena som spontant uppstått då jag varit med traceurerna samt alla timmars surfande på Internet har gett mig en inblick i traceurens vardag oavsett vilket land de kommer ifrån. Även om det inte varit fler än fem personer som jag koncentrerat mig på, så tror jag att de svar jag fått genom intervjufrågornas utformning, samt via det jag kunnat läsa på parkourbloggar och hemsidor, är underlag nog för att detta ska vara en rättvisande bild av vad parkour är.

Det som fascinerat mig allra mest i min undersökning är killarnas totala hängivenhet inför det de håller på med, trots, eller tack vare, avsaknad av tränare eller andra vuxna som skulle kunna styra upp och hjälpa till med exempelvis feedback (Annerstedt, 2007). Flera av traceurerna uttrycker också just detta, att den friheten från ”vuxenvärlden” är något positivt. Jag har en känsla av att killarna i undersökningsgruppen är just de som inte vill bli styrda och har en stark egen drivkraft och förmågan att utveckla och förbättra sig på ett sätt så att de själva blir väldigt nöjda.

En annan sak som också tydligt framkommit under detta arbete vad gäller meningsskapande, är att parkour är något som verkligen kan passa alla och inte ställer upp massa barriärer eller hinder, utan rymmer en stor frihet och möjlighet till kreativitet. En av killarna uttryckte det så att ”Ibland kan man cykla hem och vara riktigt nöjd med att man inte gjorde det där svåra hoppet ändå, för att man egentligen inte var mogen eller redo för det”. Tala om självinsikt!

Att miljön har betydelse för fysisk aktivitet har jag också förstått av utövarna, men de fäster ingen större vikt vid att den är iordningställd. Tvärtom är det en av utmaningarna att finna nya ”spots” och att hela tiden utveckla de gamla. Kreativiteten är också något som är slående hos undersökningsgruppen. De hittade på nya rörelsekombinationer på samma ”spot” nästan varje gång de var där. George Héberts tankar om att använda naturen och dess omgivningar som träningsarena för kroppen syns tydligt i detta moderna urbana ”idrottsliga” sätt att ta sig an sin egen kropp och träning.

Källor

Annerstedt, Claes. (2007). Det tränade ögat. Idrottsforum.org

Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas. (2002). Varför vetenskap? Studentlitteratur Lund

Bonde, Hans. (2003). Gymnastik og national identitet. Idrottsforum.org

Bryman, Alan. (2004). Social Research Methods . Oxford Universaty Press. Lärarhögskolan i Stockholm

Bäckström, Åsa. (2005). Spår. Högskoleförlaget vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Dumas, Alex & Laforest, Sophie. (2008). What can skateboarding tell us about the struggles for legimacy in the fields of sports?  idrottsforum.org

Ehn, Billy & Löfgren Orvar. (2001). Kulturanalyser. Malmö: Gleerup.

Engström, Lars-Magnus. (1999). Idrott som social markör. Högskoleförlaget vid Lärarhögskolan i Stockholm

Ericsson, Ingegerd. (2005). Rör dig - Lär dig, Motorik och inlärning. SISU Idrottsböcker

Foucan, Sébastien. (2008). Free-Running, Find your way. Michael O´Mara Book Limited London

Gehl, Jan. (2006). Life between buildings. Arkitektens forlag. The Danish Architectural Press

Högberg, Jan-Ola. (2008). Effektiv Idrottsträning. SISU Idrottsböcker

Illeris, Knud. (2007). Lärande. Studentlitteratur

Larsson, Håkan, Meckbach, Jane. (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber

Roessler, Kirsten Kaya. (2007). Environmental Psychology and the Sporting Space Malmö: idrottsforum.org

Tidskrifter

Hallemar, Dan. (2007). Stadens genvägar. Medlemstidning för Sveriges arkitekter nr8 (2007)

Reiter, Olle. (2006). Moviums bulletin nr1. Centrum för stadens utemiljö

Dahlberg, Jenina. (2007). Parkour. Artikel i tidningen Glöd 2007-11-01

Elektroniska källor:

Wikipedia Parkour (080511) 

Wikipedia Georges Hébert (080428)

Wikipedia Yamakasi (080428)

Parkour.net (080312)Copyright © Mats Johnsson 2009.


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann