Bilder av idrottskroppen

Britt-Marie Ringfjord
Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet

Vi lever i en visualiserad kultur där bilder på olika sätt hjälper oss att förstå, kommunicera och göra mening av den värld som omger oss. Stillbilder och rörliga bilder möter oss i vardagen inte minst genom de olika medier vi använder. I den medierade sporten används bilder för att förankra och illustrera berättelser om sport. Bilden fungerar då som en referenspunkt till verkligheten, som ur ett medievetenskapligt perspektiv kan förklara hur föreställningar om medierad sport konstruerar och representerar denna verklighet. Medievetare har länge intresserat sig för könsrepresentationen i mediernas framställningar av män och kvinnor i vitt skilda kontexter som t ex nyhetsrapportering, reklam, barnprogram och sport. Även om den här bildanalysen kommer att fokusera på mediernas innehåll, så är det ändå viktigt att betona att uppdelningen av forskningsfältet i tre bärande grundteman, produktion, innehåll och reception, inte innebär att vi kan lämna dess inbördes relationer helt därhän. Mediernas innehåll och uttrycksformer hänger ihop med såväl medieorganisationernas produktionsvillkor och arbetsprocesser som publikgruppernas sammansättning och respons på medieinnehållet. Syftet med den här artikeln är att med utgångspunkt i några bilder på idrottskroppar diskutera hur sporten i medierna representerar och konstruerar genus och vilken betydelse det kan ha eller få för människors meningsskapande processer. Visuell kultur handlar således om att förstå relationen mellan bilder och hur de tillskrivs mening av betraktarna. De könsstereotyper som cirkulerar på bild i medierna fungerar ofta som råmaterial för könsidentiteter på ett vardagligt plan (Kleberg, 2003, Gauntlett, 2002:4).

Det finns olika sätt att hantera och studera kulturell betydelseproduktion. Vilka tankar och vilka betydelser en medierad visuell symbol som en bild kan ges eller kan få, ser olika ut beroende på vilket perspektiv man väljer att utgå från. Den semiotiska analysen har en given plats inom medievetenskapen och i synnerhet för feministiskt inriktade mediestudier, där dess kritiska potential i analyser av meningsproduktion väl kompletterar genusperspektiven. En semiotisk bildanalys är kvalitativ och innebär att tecken och symbolers inbördes relationer tolkas i en specifik kontext (van Zoonen, 1994:74f). Bilder och texter hämtar sin betydelse från den kontext de ingår i och betydelser bygger i första hand på social interaktion. Om tecken över huvudtaget ska kommunicera mening så måste de förstås och användas kollektivt av en grupp människor, eftersom teckensystem snarare har en relationell och gemensam betydelse än en personlig och individuell betydelse. Vi kan jämföra med spelregler inom sport: det blir t ex meningslöst att spela fotboll om vi inte spelar efter gemensamma regler. Huvudsyftet för den semiotiska analysen är att komma åt de ideologiska och dolda betydelserna som finns bakom det tydliga och uppenbara i bilderna. Såväl teoretiska genusperspektiv som semiotisk analys utgår från att makt är relationsskapande processer. Innan bildanalysen startar måste vi emellertid först förstå och sätta oss in i sätt att avbilda och sätt att titta i ett historiskt och socialt sammanhang.    

Idrottskroppen nu och då

Symboliskt medierade former av idrott har en lång historia och människors idrottande som kulturfenomen har avbildats i form av väggmålningar, på krukor och statyer. Som viktiga kulturella artefakter finns de bevarade på museer, utställda att betraktas av besökare. Även om idrott som tävlingsform förekommit i de flesta kulturer är det kanske de grekiska och romerska bilderna av den idrottande kroppen som är mest bekanta för oss västerlänningar. Föremålen representerar en del av vårt kulturarv som samtidigt sätter in oss själva i ett historiskt sammanhang i förhållande till tidigare kulturers syn på idrott och vad som var viktigt under olika tidsepoker. Hur symboler och bilder från historisk tid till nutid bevaras, förmedlas och/eller förändras hänger ihop med den tekniska utvecklingen av medier, vilket kan beskrivas genom begreppet remediering som tar fasta på kommunikationsprocessens huvuddelar (produktion, innehåll och reception) och sätter dessa i relation till hur modern medieteknik förändrar och påverkar olika medieformat (Bolter & Grusin, 1999:45). Olika medier producerar på skilda sätt varierande typer av medieinnehåll, som ändå kan referera till samma kulturella fenomen. Bilden av idrottskroppen i tryck (tidning, bok, poster) produceras och representeras annorlunda mot hur bilden av idrottskroppen framställs i elektroniska medier (radio- och TV-program, Internet, dataspel), men trots dessa skillnader bygger bildinnehållet i grunden på gemensamma referenspunkter som gör att vi som publik ändå kan tolka och förstå symboliken för idrottskroppen. Symbolerna för idrott har kanske hämtats från en historisk kontext som från början bevarats som kulturskatter men de cirkulerar i vårt samhälle i remedierade former. Symboler har således flera betydelsenivåer, både som kulturella fenomen och i produktionstekniska former.

Medierna använder uttrycksformer och tydliga symboler som i första hand bygger på uppfattningar hämtade från den omgivande kulturens föreställningar om sport och idrott.[1] I massmedier förmedlas idrott från symboliskt skapade arenor som på olika sätt representerar vår kulturs sätt att tänka om sport (Dotner, 1996, s 14). Detta avspeglar sig i medierna genom tidningarnas fasta sportsidor, sporttidskrifter, radio- och TV-sportens återkommande utsändningar av sportprogram. I det moderna medielandskapet samsas också betalkanaler för TV-sport och tidningsredaktionernas egna webbsidor med idrottsorganisationers hemsidor och chattsajter för sportintresserade, som sammantaget visar att sport är något som har betydelse för vår kultur som uttryck för vårt sociala behov som människor. Den tekniska utvecklingen har också lett till förändringar i kommunikationsprocesserna där framför allt bilder av idrott används på olika sätt av olika medier. Både för producenter av medierade bilder och för olika publikgrupper finns helt nya sätt göra mening av idrott. Det finns också förutsättningar för interaktivitet genom ny teknik mellan olika intressegrupper som också förändrar vårt sätt att handla och tänka om sport som en del av vår kultur och vårt samhälle.

Hur sport presenteras av medierna visar således hur vår kultur till viss del uppfattar och gör mening av begreppen sport och idrott. Medierna är med i processen att bevara och tradera kollektiva minnen, speciellt i sport genom radio- och TV-utsända minnesprogram och specialnummer av tidningar, t ex. inför OS, som påminner oss om hur det gick sist och vilka framgångar över tid nationen Sverige haft inom olika idrottsgrenar. Den medierade sporten i allmänhet och de stora evenemangen i synnerhet presenteras alltså som periodiskt återkommande mediedramer som lätt kan anpassas till de moderna medieteknikerna. Mediernas ständiga återblickar, förhoppningar och spekulationer skapar sportens eviga berättelser där det förflutna vävs samman med framtiden. Medierna kan betraktas som en av många platser där samhällets värderingar och normer får möjlighet att cirkulera, vilket bl. a har betydelse för hur social gemenskap och identiteter utformas. En dimension av identiteten är genus – socialt kön eller könsroll – som bygger på socialt formade föreställningar om vilka egenskaper som kännetecknar vad som är maskulint respektive feminint i en viss kultur. Män och kvinnor tillskrivs sina könsidentiteter som grupp efter egenskaper som symboliskt tolkade delar upp människor efter kulturellt bestämda könsdrag. Den medierade sporten ger också uttryck för samhällets uppfattningar om vad som bör betraktas som manlig respektive kvinnlig idrott.

Det är ganska ovanligt att se den manliga kroppen exponerad på samma sätt som den kvinnliga i konsten och i populärkulturen. Män på bild är framställda av och för män i de flesta fallen och det är ovanligt att män poserar nakna på bild för att betraktas av kvinnor. Men osynliggörandet av den nakna manskroppen är emellertid ett sentida fenomen. Den manliga nakna kroppen var synnerligen närvarande i den antika Grekiska kulturen. I konsten representerade den normen för hur det gudomliga avbildades. En vanligt förekommande symbol för patriarkal makt och fortplantning i antikens konst var den erigerade penisen, som öppet avbildades för granskande blickar. Fallosen var också symbolen för lycka och den dyrkades av både män och kvinnor. Men under Kristendomen och Renässansen kom synen på den nakna manliga kroppen och dess organ som symboler för maskulinitet att förändras. Genom att dölja den manliga kroppen för granskande blickar bevarades också den patriarkala maktens ordning, enligt principen att det som är dolt omvandlas till en naturlig och för givet tagen sanning. I samhällen som definierar maskulinitet som stark, aktiv och i kontroll över den granskande blicken och femininitet som svag, passiv och det som kontrolleras av den granskande blicken, är det naturligtvis av vikt för den manliga kroppen att undvika att hamna i en situation som utsätter den för en granskande blick (van Zoonen, 1994: 97f). Relationer mellan maskulint och feminint bygger på en dikotomi, där förhållandet mellan två begrepp definieras genom frånvaro respektive närvaro av egenskaper. Begreppens innehåll bygger på relationellt tänkande där en närvarande egenskap samtidigt implicit förhåller sig till vad som inte definierar begreppet. Den maskulina kroppens framtoning är hård, utan mjuka kurvor och hålrum, den har raka linjer och platta konturer. På bild är den inte avsedd som objekt för åtrå och ska inte betraktas med samma begär som den kvinnliga kroppen, eftersom den inte är mjukt kurvig och feminin (ibid.:99, Becker, 1998:138).

 Myter om idrottskroppen

Från början var också idrottens kopplingar till krig mycket starkare än idag och den har i stället övergått till en mytisk funktion som är ideologiskt inbäddad. Medierna framställer modern idrott på ett sätt som kan påminna om krigsföring från historisk tid genom likheter med gamla tiders hjältesagor. I den moderna varianten av de gamla myternas glorifierade hjältar, berättas vår tids sagor om hur sporthjälten genom prövningar på idrottsarenan går segrande ur striden. Atleterna visar upp sin styrka och skicklighet, testar den mot medtävlare och en vinnare utses. Detta förstärks av att sportreportrar ofta använder sig av strids- och krigsmetaforer i sin rapportering från idrottsarenorna. Idrottskroppen blir också en symbol för manlig styrka i det moderna samhället. Sporten kan betraktas som en enkönad värld, som frambringar en extrem form av maskulinitet. Den manliga kroppen är en kraftig och härdad kropp, som förenats med en stark och kraftfull manlig själ. Denne man har i det moderna samhället bytt ut krigets uppoffringar för fosterlandets bästa, mot att försvara sin nation, sitt lag eller sin egen heder på idrottsarenan. Liksom soldaten tar idrottsstjärnorna emot folkets hyllningar för sina ärofulla prestationer, som utförts inför åskådare på plats och för en stor TV-publik (Wallin, 1998:90f, van de Berg, 1998:134ff).

Myter kommunicerar budskap om mening som ofta har dolda och underliggande betydelser. Myter är berättelser som förklarar en kulturs sätt att begreppsliggöra, tänka och förstå ett fenomen i verkligheten. Därför kan man säga att deras funktion är att förklara omvärlden för oss och göra den begriplig. Alla myter innehåller berättelser om oss själva och vår kultur som hjälper oss att förstå och handla enligt de regler som gäller i vårt samhälle – de berättar om vad som rätt och fel. Bilder som representerar vardagliga myter har två betydelsenivåer, en denotativ och en konnotativ nivå. Denotation är vad som fotograferas, konnotation är hur det fotograferas. Den första betydelsenivån är den direkta återgivningen av det objekt som kameran riktats mot. Bilden framstår då som bevis för fakta och objektiv sanning. Den andra betydelsenivån konnotationen är den mänskliga delen av processen som bär på en indirekt och antydd betydelse. Den kulturella tolkningen uppstår när bildens tecken och symboler möter betraktaren och dennes värderingar (Barthes, 1970:205, Sturken & Cartwright, 2001:19).

Själva myten existerar alltid före fotografiet och när vi tolkar en bild sätter samtidigt en kedja av föreställningar igång som bygger på den ursprungliga myten (denotativa nivån). Mytens funktion består i att få historien att framstå som naturlig, men är i själva verket ideologireproduktion (konnotativa nivån) av en dominerande samhällsklass, som tack vare en viss historisk bakgrund behärskar tolkningsföreträdet. Myterna döljer därför sitt historiska förflutna, vilket gör dem allmängiltiga och får dem att framstå inte bara som oföränderliga utan även rättvisa. Men det är fel att tro att myterna i en kultur är beständiga och allomfattande, de är kontextberoende i tid och rum och dominerande myter står alltid i förhållande till och utmanas av motmyter (Barthes, 1970:213ff). Relationer mellan myter och bilder har förändrats av modern medieteknik, eftersom myter i det moderna samhället även kan uppstå och bygga på en bild. Reklam är kanske de tydligaste exemplen vi har på hur myter om produkters egenskaper knyts till redan kända ansikten eller bekanta sociala kontexter i vårt samhälle. Varumärken för mat eller klädstilar innehåller även föreställningar som visar vilka symboler som är viktiga för att uttrycka vår kultur eller delar av den. Såväl mat som kläder har en mytologisk betydelse för idrott. Hur och vad man äter för att prestera bra resultat, vad man sätter på kroppen för att utöva idrott, och om man är man/kvinna eller elitidrottare/motionär. Medierad sport bygger alltså på myter om idrott som innehåller föreställningar om vad som är ”naturligt” manliga och kvinnliga sportaktiviteter. Här finns både dominerande myter och motmyter om sporters inbördes relationer och ideologiska betydelser för genusframställningar.  

Idrott tillskrivs också olika estetiska värden och betydelser beroende på sammanhang över tid och rum. En grekisk staty av en atlet som förlaga för en affisch eller en reklambild för kalsonger är båda exempel på hur vi i vår kultur tolkar och förstår idrott. Bilder hämtar sin betydelse från den kontext de ingår i, det vill säga i språket och kulturen, och konkretiserar vår uppfattning om den värld som beskrivs. Semiotisk analys betraktar verkligheten som språkliga konstruktioner av tecken och koder, där den sociala kontexten har betydelse för hur vi kommunicerar och kan användas för att undersöka vilka underliggande meningsstrukturer som finns i medierade texter eller bilder, som t ex myter/ideologier och komma åt de vanligaste läsningarna i en kultur. Precis som alla medietexter arbetar sportbilder enligt mönster som strukturerar tecken och koder efter både estetiska och ideologiska funktioner, eftersom de ska vara tilltalande att se på och ska förmedla ett budskap till betraktaren. 

Bilder av idrottskroppar sätter in kroppen i ett vidare sammanhang, eftersom bildens budskap som visuell symbol ramas in och förklaras av rubriker, ingresser och text. Vi måste således ta hänsyn till relationen mellan bilden och dess kontext när vi gör en bildanalys. Det finns flera nivåer av omgivande kontexter och vi möter alltid en bild med en viss förförståelse som styr våra tolkningar i en viss riktning. Begreppet intertextualitet anger att all text är inbäddad i en större kontext och ingår både i en gemensam genre och även hur genren står i förhållande till omgivande genrer (Drotner, 1996:22). När det gäller sport i pressen kan stillbilder klassificeras enligt genreprinciper efter olika kvaliteter, motiv och budskap som adresserar en specifik publik.[2] Sportgenren består av en mängd sporter som inbördes står i en kontextuell relation till varandra. Fotboll, bandy och golf är alla exempel på sporter som tillhör samma mediegenre, men som ändå klart urskiljer sig som olika idrottsgrenar vilket har betydelse för hur sport delas in och presenteras enligt sportgenrens interna klassificeringsprinciper. Alla medier satsar främst på att täcka in stora publiksporter som fotboll och ishockey på bekostnad av andra idrotter, i synnerhet de kvinnliga. Detta hänger delvis samman med att mångfalden av idrott tvingar fram ett snävare urval för mediernas sportrapportering som också fokuserar olika mycket på skilda sporter beroende på vilka publikgrupper man riktar sig till. I den meningen kan sport även bli exkluderande, eftersom det kan krävas specialkunskaper av publiken som gör att bara de som är väl insatta i sporten förstår mediernas sportrapportering.

Den hårda atletiska idrottskroppen

Sportbilder berättar något om hur visuella bildmetaforer kommunicerar kunskaper och känslor om sport. En bild kommunicerar ett budskap från ett ögonblick fruset i tid till en viss plats, där gester och uttryck både bekräftar och beskriver sporthändelser (Rowe, 1999:121).

Affischen nedan till vänster är hämtad från Myntkabinettets utställning 2004 Olympiska tecken, där föremål och minnessaker visades från de år Sverige varit värd för Olympiska Spel.[3]  Hjortzbergs affisch hade från början kanske inte så stort kulturellt värde, men den bygger på föreställningen om en atletisk idrottskropp och hur den i ett ”fruset” ögonblick bär konnotationer till en staty som förlaga. Den nakne mannen i förgrunden har en bronsfärgad och välmusklad kropp. Hans högra arm är höjd över hans huvud och i handen håller han en stång där en svensk flagga och gyllenbruna band är fästade. Armens rörelse är fruset i det ögonblick då flaggan bildar bakgrunden till hans kropp och de cirklande banden passerar framför hans könsorgan och döljer dem för betraktarens blick. Mannen och flaggan representerar tillsammans den svenska idrottsnationen. De övriga nakna manskropparna är perifert placerade i bakgrunden, en del av dem ser vi bara benen på. Samtliga kroppar på affischen har poser som tydligt framhäver maskulina slanka kroppar. En idrottsatlets kropp enligt myten bakom bilden bör således vara slank och vältränad.

Officiella affischen OS 1912
Konstnär Olle Hjortzberg.
Källa Kulturnät Sverige 2004-10-04.
 

2004-05-10
Källa Expressen 2004-10-04

 Bakgrunden antyder genom olika nationers flaggor idrottens förbrödring – för vi ser ju inga kvinnliga kroppar.[4] I den kontexten representerar affischen en historisk myt om Sverige som idrottsnation. Som museibesökare eller som faktaletare på Internet får vi en berättelse om vår nations idrottshistoria som säkert både kan bekräfta vad vi redan känner till men samtidigt visar vilka skillnader och förändringar som skett över tid i uppfattningar om idrott och genus genom visuell remediering.

Calvin Kleins kalsongreklam använder den internationellt kände svenske fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg som symbol för att marknadsföra sin produkt. Modellens kroppshållning och hudens färgton bär med sig tydliga tecken från Hjortzbergs affisch. Även om den tecknade affischen inte kan antas vara förlaga till annonsen, visar den ändå likheter som gör att vi kan sluta oss till att det finns en historisk och kulturell gemensam förståelse om hur den atletiska idrottskroppen ser ut och bör avbildas. Den bär för det första på tydliga tecken på maskulinitet som har en viss form, färg och pose, som remedieras genom tid och rum, från ett medium (affischen) till ett flertal andra medier (som bildillustrationer i press, TV och på Internet, eller i reklam samt på offentliga platsers annonspelare). Den gyllene färgen förstärker intrycken av kroppens muskler och markerar också att det inte är vilka kroppar som helst utan en maskulin kropp med gudomligt eller heroiskt ursprung. Vi kan hitta andra exempel på sportbilder där liknande perspektivval, poser och färger bygger på historiskt gestaltade ideal för antikens idrottskroppar. Bildens primära budskap är att detta är kroppar värda beundran. Som en symbol för idealkroppen bär de också med sig dolda budskap om vad en omgivande kultur anser vara normen för en kropp värd att beundra. På så sätt reproduceras myten både som ideologi i kulturen och i medierna. I båda fallen är det kroppen som är i centrum, men hur modellerna riktar blicken skiljer sig däremot åt.

På OS-affischen riktar elitidrottarna inte sina blickar mot en tänkt betraktare. Ögonen är delvis dolda, söker inte ögonkontakt med betraktarna och riktar publikens blick mot kroppen i stället. Modellens blick i Calvin Kleinreklamen är däremot riktad rakt mot den tänkte betraktaren och här har det hänt något i hur män traditionellt ”bör” avbildas. Ska blicken jämföras med pornografiska bilder av kvinnor och är det i så fall ett tecken på feminisering av män? Det traditionella sättet att avbilda en man som tittar direkt in i kameran är att han aldrig ler inbjudande på samma sätt som kvinnor gör. Hans blick är granskande och han stirrar tillbaka på betraktaren som en härskare ser på sin undersåte. Genom sin direkta och nästan aggressivt ovänliga blick riktad mot åskådarna motsägs den granskande blicken, och reducerar därmed betraktarens kontroll över makten i seendet. Modellens granskande blick förhindrar ovälkommen voyeurism från en tänkt kvinnlig betraktare och försöker reparera den traditionella maktbalansen som finns i en visualiserad genusekonomi. Maskulina drag förstärks ytterligare om modellen har en naken och välmusklad överkropp (van Zoonen, 1994:99).

Manliga modeller som pinupbilder för kvinnors granskande blickar framställs därför inte som erotiska eller sexuella objekt. I tidskrifter riktade mot kvinnliga läsare betonas i stället en romantisk blick eftersom mannen i den här kontexten inte stirrar tillbaka utan ler vänligt både med ögon och mun på ett övertygande sätt mot betraktaren. Blicken ger signaler till den granskande kvinnan att det här är en bekant man som hon kan lita på. Maktrelationen mellan den granskande blicken från kvinnan och mannen som objekt reduceras därmed eftersom ansiktsuttrycket förstärker ögonens budskap och den erbjudna betraktarpositionen påminner mer om hur vi tittar på bilder av en nära vän och inte en kropp (ibid.:101). En annan möjlig tolkning är att den manliga modellen i exemplet från kalsongreklamen uttrycker sensualism, genom sitt sätt att smeka sitt huvud samtidigt som han blickar tillbaka mot en tänkt betraktarinna. Sätten att exponera kroppen i bild har också förändrats i riktning mot en androgynisering där könen närmar sig varandra och delvis suddar ut gränserna mellan det maskulina och det feminina. Nya sätt att utrycka maskulin sensualism och sexualitet på bild reflekterar den västerländska kulturens syn på den maskulina kroppens föränderlighet i det moderna samhället. Bland flera maskulina kroppsideal som finns representerade i vår kultur finns även utrymme för en mjukare sensualism som ett möjligt alternativ.     

Det har också betydelse var vi ser dessa symboliska framställningar av idrottskroppar. Går vi runt på museet granskar vi föremålen på ett helt annat sätt än om vi sitter framför en dator, sitter hemma i soffan läser om Olympiska spel och affischer i en bok, eller om vi är på resebyrån och bläddrar i en broschyr. På museet måste vi kanske följa guidens förbestämda tur i en viss ordning. Vi kanske inte heller får röra vid föremålen som avgränsas med glasmontrar, räcken och skyltar som talar om att de inte får vidröras. Distans och närhet skapas på olika sätt till samma föremål beroende på kontext.

Det samma gäller kalsongreklamen. Ser vi den på en annonspelare på väg någonstans i bussen eller i bilen? Möter vi bilden i dagstidningen, ett sportmagasin eller som TVreklam? Det beror också på i vilka syften vi ser på bilderna. Letar vi fakta på Internet eller i en uppslagsbok granskar vi bilderna på ett helt annat sätt än om vi deltar i en guidad tur där själva upplevelsen av människor, miljö och föremål ramar in förståelsen och tolkningarna. Ser vi Calvin Kleins kalsongreklam, tänker vi kanske inte alls på producenten bakom reklamaffischen, utan tittar till lite extra om vi känner igen modellen på bilden. Måste vi veta något om idrottens historiska arv och dess kopplingar till OS för att göra mening av bilden? I en svensk kontext räcker det säkert med att man känner igen Fredrik Ljungberg som en symbol för svenska elitidrottares framgångar utomlands. Idrottsstjärnor som Ljungberg är ofta kända utanför idrottsarenorna av den breda allmänheten. Annonsen var dessutom ganska omtalad och diskuterad när den publicerades, så förförståelsen kanske redan fanns hos många. I det första fallet förankras symbolerna (kroppar, flaggor, poser, färger) genom textens inramning som anger de intertextuella hänvisningarna för hur bilden bör tolkas och förstås. Känner vi som åskådare till något om de Olympiska Spelen förstår vi genast att det handlar om idrottstävling på hög nivå mellan elitidrottare från olika nationer. I det andra fallet är kroppen avbildad mot en ren bakgrund som inte ger några ledtrådar till bildens intertextuella betydelse i idrottssammanhang. Den enda kontextuella hänvisningen är reklamloggan tvärs över modellens bröst. Bildkompositionen tyder snarare på en medveten strävan efter att presentera en estetiskt tilltalande bild som är öppen för fler tolkningar. Betraktaren kan avfärda bilden som reklam för en produkt man inte känner till eller har behov av. För modemedvetna konsumenter kan den strama stilen för hur Calvin Klein presenterar sina produkter vara igenkänningstecknet, eller så är det modellen som drar till sig uppmärksamheten genom sina framgångar som internationell fotbollsspelare.

The gaze – blickens disciplinerande funktion

Laura Mulveys begrepp the male gaze kan vara en utgångspunkt för att sortera bilder efter olika tittarpositioner kopplade till genus. The gaze definierar egenskaper i betraktandet och placerar det i en social kontext. För det första innebär the gaze att åskådaren/publiken använder sig av en granskande blick i förhållande till bilden. Nöjet att granska eller nöjet att bli utsatt för granskning är två möjliga genuspositioner som i det första fallet gäller för män och i det andra fallet gäller för kvinnor. För Mulvey är det de omedvetna patriarkala strukturernas konventioner och berättarkonstruktioner i de moderna Hollywoodfilmerna som placerar kvinnor i en objektposition för en manligt granskande blick (Sturken & Cartwright, 1999:76, Tudor, 1999:141). Det finns alltså en relation mellan samhällsideologier/myter och filmers berättarstrukturer för vad som är maskulina respektive feminina karaktärsdrag. 

Objektifieringen av kvinnan är något som ingår i produktionen av bilder, där den kvinnliga kroppen undermedvetet associerar till mäns rädsla för kastration. Därför framställs det kvinnliga objektet som erotiskt begärligt för en maskulin blick vilket leder till att män placeras i en aktiv position som kan kontrollera kvinnor med blicken. Mäns makt utgår från den granskande maskuliniserade blicken, vilket är den mest intima aspekten av representationsprocessen. Kastrationshotet inom psykoanalysen står för den pre-oidipala fasen då små pojkar upptäcker att modern saknar penis och därför inte liknar dem. Man utgår från att fysiska genitalier har en inneboende makt i över- och underordning mellan könen, som i sig inte förklarar denna makt. Fastän de fysiskt anatomiska könsskillnaderna inte är genusskillnader (socialt kulturellt konstruerade), så används de för att förklara genusskillnader (Hirdman, 2001, s 53f). Enkelt uttryckt är det den biologiska könsskillnaden som syns utanpå våra kroppar som gör att vi tillskrivs egenskaper som manligt eller kvinnligt, utan att de för den skull har med vårt biologiska kön att göra. Det finns nyansskillnader som är socialt eller kulturellt konstruerade men som förklaras genom biologiskt kön där kvinnors egenskaper kan maskuliniseras och mäns egenskaper kan feminiseras, beroende på vilket kön som utgör normen inom olika specifika områden. Maskulin och feminin är därför egenskaper som förekommer hos båda könen som har olika betydelser i olika historiska och kulturella kontexter. Sportbehå och suspensoar är exempel på symboler som laddats med kulturella värden efter biologiska könsegenskaper.

Kvinnor lär sig därför att se representationer av kvinnor och sig själva genom en manlig blick som gör att de absorberas av det patriarkala tolkningsföreträdet, vilket negligerar möjligheter till kvinnors motmakt och alternativa kvinnliga tittarpositioner (van Zoonen, 1994:97). Det kan också förklara hur könssocialisationen fortfarande verkar som en omedveten kraft när könsrollstänkandet bevaras genom för givet tagna kategorier som definierar individer utifrån könet. Vi intar automatiskt våra könspositioner utan att ens reflektera i interaktion med andra individer. Det sker en viss form av anpassning, beroende på det egna könet och de kön som vi för stunden samspelar med, som samtidigt bevarar könsstrukturernas maktbalans efter hierarkiska principer. Könet tillskrivs en biologisk identitet, förutbestämd av naturen och styrd av könshormonerna. På ett individuellt plan skulle detta betyda att man genom könspolariteten både definierar sig själv och förhåller sig till andra genom en naturgiven plan, som sätter gränser som inte går att ändra på.

Den mjuka estetiska kroppen

När det gäller bilder av elitidrottskvinnors kroppar finner vi ett annat symbolspråk.  Forskning om sportbilder bekräftar att män förekommer oftare på bild än kvinnor och att könen gör olika saker som upprätthåller mäns makt över kvinnor. Maskulinitetens viktigaste kännetecken är att avsaknaden av passivitet. Om modellen bara poserar utan att verka aktiv så finns det ändå rekvisita i bilden som på olika sätt signalerar hans aktivitet. Den maskulina aktiviteten förstärks ofta genom en exponerad bar och anspänd överkropp som betonar muskelstrukturen. Andra sätt att symbolisera aktivitet på bild är att framställa mannen tillsammans med sportprodukter eller yrkesrelaterade symboler. På så sätt verkar bilden ha tillkommit av en slump. Han är på väg någonstans och fångas av kameran mellan två aktiviteter (van Zoonen, 1994:101). Idrottskvinnor avbildas däremot oftare i passiva roller som inte alls har med idrotten att göra, vilket visserligen idrottsmännen också kan göra men i mindre utsträckning än kvinnorna. Även om fler kvinnor dyker upp i medierad sport så är de i relation till hur männens sporter täcks av medierna fortfarande ganska marginaliserade och hotar inte den maskulina dominansen. Både kvantitativa och kvalitativa bildanalyser visar också att dessa mönster av symbolisk reducering och underrepresentation av kvinnor tyvärr inte alls har försvunnit sedan de första studierna gjordes (Rowe, 1999:124, Messner, 2002:93). Idrottskvinnor förkommer i många sammanhang, både i och utanför den medierade sporten, men ofta utan sportförankring och de framställs snarare som passiva än aktiva idrottare. Genom perspektivval vinklas fortfarande kvinnlig idrott på ett visst sätt, så att fokus läggs på helt andra aspekter utanför sporten, vilket inte bara innebär att elitidrottskvinnorna marginaliseras utan också att deras idrottsprestationer förminskas och förlöjligas. Det finns även tydliga kopplingar mellan bilder av idrottskvinnor och mjukporr genom att medieframställningarna betonar de estetiskt tilltalande kvinnokropparna (Rowe, 1999:124, Messner 2002:98).

Om kvinnliga elitidrottares framgångar inte uppmärksammas av de traditionella sportmedierna kan kanske idrottskroppen åtminstone användas för att få uppmärksamhet i andra sammanhang utanför sportens finkulturella rum. Medieanalyser av reklam är ett vanligt förekommande forskningsområde som kritiskt granskar mediernas symbolspråk i kommunikationsprocesser. Reklamstudier med genusperspektiv tar fasta på hur kvinnokroppen exploateras och kommersialiseras som produkt. För att fortsätta med fotbollstemat och hur den kvinnliga idrottskroppen förekommer som estetiskt tilltalande objekt för feminina skönhetsideal i den vänsterländska kulturen vänder vi nu våra granskande blickar mot två bilder av kvinnliga fotbollsspelare. Bilden nedan till vänster föreställer herrmagasinet Slitz framsida där en blond gyllenbrun kvinna i gul bikiniöverdel med ett leende på läpparna möter betraktarens blick. Strax under midjehöjd håller hon en silverfärgad fotboll i sina händer och genom att använda en överkroppsbild kommer modellens bröst i centrum. Bildens budskap förstärks genom den ljust blå bakgrunden och texten på första sidan. Över tidskriftens namn kan vi läsa ”För män som vinner alla bortamatcher”. Vi får också veta att Majnumret presenterar en lista över ”Sveriges 100 sexigaste kvinnor” och att segrarinnan bland dessa ”skönheter” var Josefin (Jossan) Öqvist, forward i svenska damfotbollandslaget. Den gyllene kroppsfärgen bär på myten om den atletiska idrottskroppen, men i det här fallet som en gyllene gudinna som genom posen representerar de feminina sportidealen.  Tidskriftens huvudsakliga läsare är män och Jossan utnämndes till Sveriges sexigaste kvinna 2004 av tidningen Slitz (www.expressen.se).[5] Kontexten anspelar mer på sexuella undertoner än hennes insatser på fotbollsplanen, som här får en underordnad betydelse. Budskapet tydligt: bilderna säljs som ögongodis för män. Detta varugörande av kroppen är ett exempel på det symbiosförhållande som råder mellan massmedier och de kvinnliga idrottsstjärnorna, eftersom båda naturligtvis tjänar något på exponeringen.[6] 

Maj 2004.
Källa Slitz hemsida 2004-10-06
 

Victoria Svensson, 26 år, VM-stjärna i fotboll: "Jag har stora lår, men jag vet också att de är en naturlig del av mig eftersom fotbollen funnits i mitt liv så länge jag kan minnas." Februari 2004 Källa: Expressen 2004-11-14

Den andra bilden är hämtad från tidskriften Vecko-Revyns (VR) februarinummer 2004.[7] Bilden är till skillnad från de tidigare exemplen i svartvitt, vilket antyder ett mer dokumentärt och realistiskt sätt att representera verkligheten, men skulle också kunna anknyta till synen på den atletiska kroppen ur ett historiskt perspektiv. Reportaget sägs också mycket riktigt visa naturliga och oretuscherade kvinnokroppar på kända svenska kvinnor. Vi ser en blond naken kvinna mot en mörk bakgrund sitta på vad som förefaller vara ett golv. Den vita kvinnokroppen glänser som alabaster mot det mörka och får henne att skimra som ett ljus, där leder, muskler och senor accentueras och förstärker kroppens struktur vilket kan få oss som betraktare att associera till hur antika marmorskulpturer av kroppar också brukar avbildas. Hon famnar med sina armar sitt vänstra ben som hon dragit upp mot bröstkorgen och döljer på så sätt bröst och sköte. Hennes blick är riktad rakt mot en tänkt betraktarinna och vi ser en antydan till ett leende, som säger oss att posen för hennes kropp åtminstone inte är naturlig, även om bilden är oretuscherad och naturlig.

Hur vet vi då att detta är en kvinna? Utan tydliga kännetecken och en tolkande text under bilden skulle kanske detta mycket väl kunna föreställa en slank ung man? För det första brukar inte män avbildas på detta sätt och bilder på kvinnor har historiskt alltid producerats av män, för män (Hirdman, 2002:263f, Sturken & Cartwright, 2001:79ff). Makten över kvinnokroppen skapas genom relationer mellan kvinnoobjekt och manssubjekt. Den första relationen som kanske inte är så uppenbar är relationen mellan manliga fotografer och kvinnliga modeller, där fotografens kamera för bilden vidare till (manliga) betraktare (Sturken & Cartwright, 2001:79). En annan ledtråd kan vara den feminina frisyren om vi utesluter att bilden kommer från 70- eller 80-talet, då hårmodet för unga män föreskrev längre och permanentade lockar. Kvinnan på bilden omsluter sin kropp med armarna och exponerar den inte på samma sätt som männen gör i de exempel vi sett tidigare. Kvinnan är Victoria Svensson, en annan landslagsspelare ur damfotbollen elitskikt. Texten under bilden ger oss också ledtrådar till hur bilden bör förstås. Reportaget handlar om den naturliga kroppen och riktar sig mot en i huvudsak ung kvinnlig läsekrets. Implicit är budskapet att du duger som du är, men Vickans pose antyder snarast en osäkerhet som med ledning av texten "Jag har stora lår…”, även kan tolkas som att unga kvinnors syn på sina kroppar ställs mot skönhetsideal som kräver perfekta kvinnokroppar. Ingen av de kvinnliga modellerna här exponerar sina kroppar som de tidigare bildexemplen på manliga modeller. I fallet med Jossan får armarnas position en arrangerande funktion där bröstens storlek och form accentueras som förstärker de feminina karaktärsegenskaperna i bild.

Anja Hirdman som grundligt går igenom tidskrifterna VR:s och Fib Aktuellts (FA) innehåll i sin avhandling Tilltalande Bilder (2002) konstaterar att budskapet till de unga kvinnliga läsare är att du inte duger som du är. Kvinnors uppgift är att vårda sin kropp och sköta sitt yttre för att behaga en man. I männens motsvarighet FA har bilder på kvinnokroppar som mål att väcka de manliga läsarnas lust, medan VR lär sina kvinnliga läsare hur denna manliga lust ska väckas. Den här tidskriftsgenren konstruerar alltså vissa former av tilltal som riktas mot män eller kvinnor i respektive tidning, vilket ger innehållet en intim ton. Tilltalsformerna skapar möjligheter till identifikation samtidigt som de erbjuder en enkönad läsargemenskap. Hirdman menar att dessa genusrepresentationer bekräftar vår kulturs stereotyper om maskulint och feminint. Hennes slutsats är att kroppen under 1990-talet har utvecklats till en kommersiell produkt som marknadsför kroppsideal för konsumtion. Den kvinnliga kroppen i FA är varan som erbjuds till konsumtion av lust medan samma kvinnliga kropp i VR ska underkasta sig en mängd produkter för att väcka denna lust (Hirdman 2002:19,:280).

Den medierade sportens genusdikotomi

Vad innebär visuellt medierade bilder för hur genusskillnader uppfattas? Bilderna av de kvinnliga kropparna har helt andra poser och annorlunda inramning än de andra bilderna av idrottskroppar som tidigare analyserats, som förstärker de feminina dragen hos modellerna. Kvinnor visar inte bara upp sina kroppar på andra sätt än män.  I mediernas framställningar av idrottskvinnor återkommer ofta ett relationsmönster där hon verkar vara beroende av mäns makt. Hon framträder eller beskrivs ofta i relation till sin (manlige) tränare, sin partner eller när det passar, sina barn. Hennes beroendeförhållande till andra får henne att framstå som en individ som inte kan fatta självständiga beslut och aktivt driva sin egen idrottskarriär utan att förlita på sig andra. Kvinnan som idrottare måste förklaras och förklaringen ligger i att det är männen som kontrollerar hennes framgångar. På ett sätt kan vi säga att bilden av den kvinnliga idrottskroppen blir mer komplex än mannens eftersom hon har flera bottnar i sin genusidentitet som idrottskvinna. Men samtidigt reduceras hon i förhållande till hur de aktiva elitidrottande männen avbildas. Det vanligaste är att man lägger fokus på hennes utseende antingen hela hennes kropp eller också delas den upp i beståndsdelar där hår, bröst, mage, stjärt, lår och ansikte får särskild uppmärksamhet. Inom vissa sporter måste även hennes feminitet och sexualitet förklaras och bevisas, särskilt när det gäller sporter på elitnivå eller traditionellt manliga sporter (Rowe, 1999:125, Hirdman 2002:264).

Mulveys genusuppdelade tittarpositioner förklarar inte heller särskilt mycket om vad skillnader mellan maskulinitet och femininitet innebär socialt och kulturellt. Hennes feministiska filmanalyser kritiseras ofta för att förenkla verkligheten genom att ge samhällets patriarkala maktstrukturer skulden för genusuppdelningen. Hon bortser från sociala kontexters betydelse för hur människor inte bara tolkar vad som finns inskrivet i filmens narrativ utan även hur andra kulturella faktorer som social klass, etnicitet och generation också kan samspela med upplevelser och tolkningar av genusskillnader (van Zoonen, 1994:91, 95). Maktrelationerna mellan könen utgår visserligen fortfarande från en vit västerländsk heterosexuell manlig norm, men i mediernas mångfald av visuell kultur finns också utrymme för män och kvinnor med annat etniskt ursprung och andra sexuella preferenser, även om den västerländska kulturen dominerar i såväl mediernas produktionsled som innehållet. Vi måste alltså föra in fler faktorer som kan förklara likheter och skillnader mellan könen. Kvinnor och män gör ju även egna tolkningar och kan använda det symbolisk medierade innehållet på helt andra sätt än vad producenterna avsett med bilderna eller budskapen. Meningsskapandet av medierad sport, såväl som av andra mediegenrer, ser kanske olika ut mellan könen, men ändå finns förutsättningar för motläsningar och motmakt till dominerande tolkningar av medieinnehållet, som kan förena könen mer än de kanske skiljer dem åt.

Är det då möjligt att byta perspektiv och se Jossan och Vickan som starka kvinnor som fotbollsspelande tjejer kan känna igen sig i och ha som förebilder eller idoler? Och är Fredrik i så fall svag som man? Finns det andra och mer frigörande alternativ som inte ersätter en genusordning med en annan lika begränsande maktdiskurs? Om männen tidigare hade makten att betrakta den kvinnliga kroppen som objekt genom den granskande blicken, får kvinnor (och män) numer tillgång till manliga elitidrottskroppar genom den medierade sporten, som de kan detaljstudera och granska som ett objekt. Medieinnehållet tillför därför resurser som individer kan ta till sig eller helt förkasta när de själva formar sin egen genusidentitet. Detta skapar en dynamik som utmanar de deterministiska synsätten om sportmyternas ideologiska funktion som en naturkraft som inte går att förändra. Individer kan, som medieanvändare och sportpublik, stå emot den dominerande massproducerade meningen i budskap och innehåll genom att göra en egen läsning, som anpassas till deras egna specifika sociala kontexter. Den kulturellt skapade könspolariteten möts av en flyktigare form där genusidentiteter kan omskapas efter individens egna val och behov, under en dag, en vecka, ett år eller genom hela livet.

Vad som däremot kan skilja mellan kvinnors och mäns tillgång till olika genusdiskurser hänger ihop med hur den medierade sporten och andra mediegenrer fortfarande separerar olika områden efter stereotypa genusprinciper. Även om både kvinnor och män i princip har fri tillgång till tidskrifter som t ex Slitz och Vecko-Revyn exkluderas dock det ena könet till stor del av formen, innehållet och tilltalet. På liknande sätt fungerar den medierade sporten. Visserligen förekommer sportreportage om damfotboll oftare än tidigare i medierna, men trots detta får de manliga fotbollsspelarna större medialt genomslag än de kvinnliga. Kvinnor förkommer fortfarande oftare i uppvisningssporter som t ex friidrott eller tennis där mediefokus många gånger läggs på en estetiskt tilltalande kropp i tajta trikåer, och de förekommer sällan som motocrossförare eller ishockeyspelare. Män syns oftare i lagsporter som hårt kämpande fotbolls- eller ishockeyspelare än som killar i trikåer som dansar balett eller tävlar i gymnastik (för statistikuppgifter om könsfördelning i medierad sport, se www.mms.se och www.rf.se). Den medierade sporten hjälper till att bevara genusskillnaderna när vi som sportintresserad publik hänvisas till olika medierum beroende på vilket biologiskt kön vi själva tillhör.

När kvinnor inte heller syns försvinner de som alternativ till de av tradition maskulint dominerande sporter som fotboll och ishockey som redan har sina givna hjältar, och kvinnliga utövare på elitnivå hänvisas till andra mediegenrer för att överhuvudtaget få någon uppmärksamhet. Eftersom idrottsprestationer i medierna bedöms efter manliga normer där kvinnorna exkluderas om de inte passar in i den förbestämda mytens ramar, leder detta till att symbolen för damfotbollsspelare uttrycks genom en heterosexuell genusdiskurs som anspelar på myten om kvinnan som sexuellt attraktivt objekt. Medierna hjälper då till att förstärka gränserna mot den sista manliga bastionen, fotboll, genom att definiera kvinnliga fotbollsspelare som ”det andra” och det annorlunda könet, eftersom hon inte spelar bollsporter på samma sätt som män och därför kan värderas lägre både som elitidrottare och som kvinna. Som kvinna inom sportfältet fångas hon in av en maskuliniserad ideologisk maktstruktur som reproduceras såväl i medierna som i en omgivande kultur. Mediernas utrymme och täckning av alternativa genusidentiteter kan därför för sportintresserade män och kvinnor både vara begränsande och frigörande beroende på sammanhang och individuella förutsättningar.      

Om dagens män och kvinnor har fler möjliga genusidentiteter att välja mellan, verkar det ändå som den medierade sporten framställer män och kvinnor olika. Utan att dra allt för stora slutsatser av den här lilla analysen finns det dock några tendenser som samspelar med vad som generellt definieras som det kroppsfixerade samhället. Samspelet mellan hur kroppsfixering uttrycks i medier på olika sätt och vilken betydelse det har för konstruktioner av genusidentiteter bland unga idrottsutövare är ett mycket intressant tema för vidare forskning. Det är främst idrottskroppens yta som har hamnat i mediernas fokus. Både manliga och kvinnliga elitidrottsstjärnors kroppar exponeras som objekt i bild på ett sätt som skulle kunna ifrågasätta den manliga dominansen. Å den ena sidan finns det inte en idealkropp för varje kön och inte heller en för varje idrott. I dagens moderna samhälle cirkulerar bilder på idrottskroppar i olika medier som visar mångfalden av genusidentiteter som finns för idrottande kvinnor, män och ungdomar att förhålla sig till och kanske använda som mallar för en egen genusidentitet. Bildernas symbolspråk kan därmed öppnas för friare tolkningar där fler alternativ till möjliga genusidentiteter får utrymme. Samtidigt finns å den andra sidan tecknen som ändå talar för att bilderna fortfarande framhäver könsstereotypa drag som strävar efter att bevara de traditionella genusstrukturernas maktförhållanden. Den manliga kroppens yta, trots sin sensualism, framställs fortfarande som hård och muskulös, medan den kvinnliga kroppens yta framställs som mjuk och anpassningsbar. Maskulinitet och femininitet begränsas därmed till vissa förbestämda mönster som snarast understryker kulturella konventioner om kön genom att den som betraktar bilderna inte ska tvivla på om bilden föreställer en man eller en kvinna. Det innebär också att gränserna mellan maskulin och feminin idrottsutövning bevaras genom att män och kvinnor inom samma lagsporter ändå framställs i enlighet med sportmediernas traditionella genusdiskurser. 

Noter

[1] Sport och idrott är synonyma begrepp där betydelsen ofta flyter ihop. I massmedierna  är framförallt ”sport” allmänt förekommande och kan avse aktiviteter som utövas av både elitidrottare och motionärer. Simning eller golf är sådana exempel. ”Idrott” definieras snävare som institutionaliserade aktiviteter i samhället som i etablerade former bygger på gemensamma regler, normer och värderingar. ”Idrott” förutsätter någon form av organiserad utövning där formaliserade tävlingsmoment ingår.  För problematisering och diskussion kring begreppen se Schelin, 1985, Creedon 1994, Messner 2002, och Coakley 2003.

[2] Begreppet genre används för att skilja mellan olika typer av medieinnehåll. Genreindelningen bygger på uppfattningar om att ”vad” det är man ser/hör gemensamt delas av publiken och producenterna.

[3] Anmärkning:1912 var Sverige värdnation för hela sommarOS. 1956 var Stockholm värd för RyttarOS pga. karantänregler. www.myntkabinettet.se 2004-10-04

[4] Anmärkning: Historiskt har idrottstävlingar organiserats av och för män. Fram till 1912 deltog inga svenskor i Olympiska Spel, vilket följer den antika traditionen att idrottstävlingarna enbart var för männen. I Sverige anordnades ”Damolympiaden” på Slottskogsvallen i Göteborg första gången 1926. Männen var exkluderade som deltagare – men inte som sportjournalister vars reportage om idrottstävlingen fokuserade mer på kvinnornas ”estetiskt tilltalande” kroppar än deras idrottsprestationer. Två år senare i Amsterdam fanns 4 kvinnor i den svenska OS-truppen, som trots 2 svenska bronsmedaljer negligerades i medierna (Inga Gentzel 800m löpning, Ruth Svedberg diskus). Se Annerstedt, 1983:222ff, Haslum, 1997:40ff, Wallin, 1998:90f; särskilt Wallin, 1998 om pressens maskulina sportspråk och kvinnoidrott tidigt 1900-tal.

[5]  Anmärkning: Den typiske Slitzläsaren är man i landort 26 år. Antal läsare/månad 2003 var cirka 229 000, varav 15-20 procent utgjordes av kvinnor. www.slitz.se 2004-10-06

[6] Sexponering sammanfattar det fenomen att celebriteter som cirkulerar i olika mediesammanhang, exponerar sin kropp som sexuellt objekt i medier, för att öka sin visibilitet i fler medier. Se även Creedon, 1994 och Messner 2002 för ett utförligare resonemang kring sexponering av kvinnliga idrottsstjärnor.

[7] Anmärkning: Tidskriften ges ut 2ggr/månad och antal läsare/nummer 2003 var 265 000. På webbsidan presenterar man sig som en ungdomstidning för tjejer mellan 19 och 25, genomsnittsläsaren är dock 28,4 år.  Man uppger att 28 % av läsarna är killar. www.veckorevyn.com 2005-01-04

Källförteckning

Annerstedt, Claes (1983) Kvinnoidrottens utveckling i Sverige. Malmö: Liber Förlag

Barthes, Roland (1970) Mytologier. Lund: Bo Cavefors Bokförlag.

Becker, Howard (1998) Tricks of the Trade. Chicago, Ill.: Univ. of Chicago Press

Bolter, Jay David & Grusin, Richard (1999) Remediation – Understanding New Media. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Coakley, Jay (2003) Sports in society, Issues and Controversies, 8th edition. Boston: McGraw Hill.

Creedon, Pamela J, m fl (1994) Women, Media and Sport. London: SAGE Publications.

Drotner, Kirsten m fl (1996) Medier och Kultur. Kobenhavn: Borgen.

Gauntlett, David (2002) Media, Gender and Identity – an introduction. Routledge

Haslum, Rolf (1997) Stora och Lilla arenan, Ur Svenska idrottshistoriska föreningens Årsskrift, s 33-61. Stockholm: Svenska Idrottshistoriska föreningen

Hirdman, Anja (2001) Tilltalande Bilder, Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. Falun: Atlas.

Kleberg, Madeleine (2003) ”Feminism och genus i svensk medieforskning” i Kvinnovetenskaplig tidskrift Nr 2.2003

Messner, Michael A. (2002) Taking the field. Women, men and sports. Minneapolis: University of Minnesota Press

McRobbie, Angela (1991/2000) Feminism and youth culture, 2nd ed. Basingstoke: MacMilliam PressLdt.

Rowe, David (1995) Popular Cultures, Rock Music, Sport and the Politics of Pleasure. London: SAGE Publication Ldt.

Rowe, David (1999) Sport, Culture and the Media. Buckingham: Open University Press.

Schelin, Bo (1985) Den ojämlika idrotten. Malmö: Infotryck.

Storey, John (1993/1997) An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture, 2nd ed. Hemel Hempstead: Prentice Hall.

Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2001) Practices of looking. An introduction to visual culture. Oxford: Oxford University Press.

Vande Berg, L-E (1998) “The Sports Hero Meets Mediated Celebrityhood” i MediaSport(L A Wenner, m fl) London: Routledge.

Wallin, Ulf (1998) Sporten i spalterna. Kungälv: Livréna Grafiska AB

Wenner, Lawrence A, m fl (1998) MediaSport. London: Routledge.

van Zoonen, Lisbeth (1994) Feminist Media Studies. London: SAGE Publications.

Internetkällor

”OLYMPISKA TECKEN – minnen från Olympiska spelen i Stockholm 1912 & 1956” http://www.myntkabinettet.se/pressm/prmed37.htm 20041004

Fredrik Ljungberg, Viktoria Svensson  http://www.expressen.se/index.jsp?a=133439 2004-11-14 och  http://www.veckorevyn.com 20050104

Josefin Öqvist http://www.slitz.se/meny/tidning/gamla-nummer.asp?view=2004 och http://www.expressen.se  20040912,    

Årsstatistik 2003 www.MMS.se , 2004-01-30

Idrotten i siffrorwww.Rf.se , 2004-01-21Copyright © Britt-Marie Ringfjord 2005.


www.idrottsforum.org  |  Redaktörer Bo Carlsson & Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann