Fysisk aktivitet och muskelfunktion bland skolbarn: Om Susanna Stenevi Lundgrens avhandling

Ingegerd Ericsson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskolaDen 28 april 2011 försvarade Susanna Stenevi Lundgren, Enheten för klinisk och molekylär osteoporosforskning, sin doktorsavhandling i medicin med titeln Muscle Function and Physical Activity in Pre-Pubertal School Children. Opponent var docent Roland Thomeé, Göteborgs universitet.

I studien jämfördes en grupp barn som haft daglig skolgymnastik (225 min per vecka) under ett år med en grupp som haft skolgymnastik 60 min per vecka. Vidare utvärderades effekten av aktiv/inaktiv transport till och från skolan under ett års tid, och därtill presenteras normalvärden för barn i ålder 6-12 år. De variabler som utvärderades var muskelstyrka, muskelmassa, fettmassa, hopphöjd och balans.

Avhandlingen bygger på data insamlade inom ramen för Bunkeflo-projektet, vilket är ett av skälen till att Ingegerd Ericsson var närvarande under disputationsakten och flitigt antecknade vad som framkom. Forumets läsare har nu möjlighet att ta del av en kortversion av avhandlingen och dess forskningsresultat från Ingegerds penna.Susanna Stenevi Lundgren försvarade sin doktorsavhandling Muscle Function and Physical Activity in Pre-Pubertal School Children den 28 april. Disputationen ägde rum på Skånes Universitetssjukhus och opponent var docent Roland Thomeé från Göteborg.

Avhandlingen bygger på fyra artiklar med data insamlade i Bunkefloprojektet, på engelska kallad the Pediatric Osteoporosis Prevention (POP) Study. En motivering till att studien genomfördes var att innan fysisk aktivitet rekommenderas generellt i samhället, för att förebygga svag muskelstyrka, bör en utvärdering av medelintensiva träningsprogram göras. Skolan är då den ideala arenan, möjligen den enda, där alla barn kan nås.

Studiens syfte var att utvärdera om ökad fysisk aktivitet i skolan påverkar utvecklingen av muskelfunktionen hos barn. Dessutom presenteras normalvärden för muskelstyrka och mjukdelsvävnad hos barn före puberteten samt om muskelutveckling påverkas positivt av att gå eller cykla till skolan jämfört med att åka bil eller buss.

En interventionsgrupp bestående av 68 pojkar och 53 flickor hade utökad schemalagd fysisk aktivitet 45 minuter varje skoldag samt vid behov extra motorisk träning 60 minuter per vecka. Interventionsgruppen jämfördes med en kontrollgrupp, 46 pojkar och 50 flickor, som hade skolans ordinarie idrottsundervisning 60 minuter per vecka. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna före projektstart när det gäller längd, vikt eller Body Mass index (BMI).

Förändringar i muskelstyrka i knäets sträckar- och böjmuskulatur studerades genom mätningar med dynamometer. Hopphöjd mättes med hjälp av en elektronisk matta. Information om kroppssammansättning, mängden ”lean body mass” (muskulatur) och mängden fettvävnad, erhölls genom helkroppsröntgen med ”dual-energy X-ray absobiometry” (DXA). Postural kontroll, som är en viktig del i männinskors vardag och avgörande för grovmotoriska basfärdigheter hos barn, prövades med ett balanstest, som innebar att hålla balansen på ett ben 30 sekunder, både seende och blundande. Fysisk aktivitetsnivå mättes med ett frågeformulär och med accelerometer (stegräknare), som barnen bar under fyra dagar. Data analyserades i statistikprogrammet SPSS.

Resultaten efter ett år visade att såväl pojkar som flickor i interventionsgruppen hade signifikant större ökning av de olika muskelvariablerna än pojkar respektive flickor i kontrollgruppen. Däremot fanns inga skillnader i hopphöjd mellan grupperna. Samtliga barn i studien hade, enligt värden från accelerometer-undersökningen, fysiska aktivitetsnivåer som uppgick till rekommenderade nivåer om 60 minuter måttligt intensiv fysisk aktivitet per dag. Normativa värden för muskelstyrka, hopphöjd och kroppssammansättning hos barn i åldrarna 6-12 år visade att alla variabler ökade med ökande ålder, men fram till puberteten fanns inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor. Det fanns heller inga skillnader mellan pojkar och flickor i muskelstyrka, lean mass, fettvävnad eller hoppspänst i denna åldersgrupp.

Slutsatsen är att fram till puberteten ökar muskelstyrkan närmast linjärt hos både pojkar och flickor utan några mätbara könsskillnader.  En utökning av måttligt intensiv fysisk aktivitet i skolan till 225 min per vecka, dvs. en idrottslektion per skoldag, är en framgångsrik strategi för att förbättra muskelstyrka och muskelfunktion bland flickor och pojkar före puberteten.
Copyright © Ingegerd Ericsson 2011


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann