Karin Book
Befattning FD i kulturgeografi, lärare och forskare i bl a kulturgeografi, idrotts- och fritidsvetenskap
Adress Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 205 06 Malmö
karin.book@lut.mah.se
Forskningsinriktning

Stadsutveckling och -planering, lokalisering och användning av arenor, aktiviteter och transporter, turismgeografi, place marketing, urbana trender

Pågående projekt

Arenors lokalisering, betydelse och användning – En studie av Handlaget finansierade arenor i Malmö (utvärdering finansierad av RF)
IMPACT – implementation paths for actions towards sustainable mobility (finansierat av MISTRA)
Flygplatsen som arena för konsumtion och upplevelser (finansierat av Svenskt Centrum för Flygforskning)

Publikationer i urval
  • Book K. (2005) Arenors lokalisering, betydelse och användning – Förslag på kulturgeografiska perspektiv, Svensk Idrottsforskning, nr 3-2005, s. 75-79
  • Book K. (2001) Stadens struktur – samhälleliga drivkrafter och effekter, i Book & Eskilsson: Stadens struktur. Varför och hur?, Meddelande från Lunds Universitets Geografiska Institutioner, avhandlingar 141
  • Book K. & Eskilsson L. (1999) Centrum – utarmning eller renässans? KFB-Rapport 1999:13
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–09–19