Paul Sjöblom
Befattning FD, Forskarassistent i historia med inriktning idrottshistoria
Adress Historiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Rum D858, Tel 08-164487
paul.sjoblom@historia.su.se
Forskningsinriktning

För närvarande arbetar jag med fyra parallella projekt, ett om elitidrottares existensvillkor, ett om framgångsrika föreningskulturer, ett om idrottsanläggningar i ett komparativt nordiskt perspektiv, och ett om Stockholms stads idrottspolitik efter 1945. Tanken är att framöver föra ihop projekten med min tidigare forskning till en bok som kan ge nya perspektiv på den svenska idrottsmodellen. Ett annan forskningsrelaterat perspektiv som intresserar mig, inte minst sedan mina år som Forskningschef och Publik chef på Nobelmuseet i Stockholm, är att göra idrottsforskningen ännu mer tillgänglig – den så kallade ”tredje uppgiften”. Och såväl då i relation till idrottspolitiska intressenter och idrottsrörelsens aktörer, vilka efterfrågar allt mer forskning som beslutsunderlag, som för att möta upp allmänhetens stora idrottshistoriska intresse.

Publikationer i urval
  • Fahlén, Josef & Sjöblom, Paul (2008), Idrottens anläggningar – ägande, driftsförhållanden och dess effekter, FoU-rapport 2008:2, Stockholm: Riksidrottsförbundet, 99s.
  • Norberg, Johan R., & Sjöblom, Paul (in press). The Swedish elite sport system – or the lack of it? In Svein Andersen & Lars Tore Ronglan (Eds.). Nordic elite sport – is organization and leadership the key? Oslo: Norwegian University Press, 25s.
  • Sandahl, Björn & Sjöblom, Paul (2004), ”Idrottsrörelse med identitetsproblem”, Svensk idrottsforskning, Organ för Centrum för idrottsforskning, Nr.2 2004, s.52-55.
  • Sjöblom, Paul, & Fahlén, Josef (in press). Swedish elite sport: Contested terrain. In Svein Andersen & Lars Tore Ronglan (Eds.). Nordic elite sport – is organization and leadership the key? Oslo: Norwegian University Press, 25s.
  • Sjöblom, Paul (2010). Kunskapsöversikt: Nutida samhällsrelaterad idrottsforskning i Sverige och några jämförbara länder, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, 66s.
  • Sjöblom, Paul & Fahlén, Josef (2010), “The Survival of the Fittest: Intensification, Totalization and Homogenization in Swedish Competitive Sport”, Sport in Society: cultures, commerce, media, politics, Vol.13, No.4, May 2010, s.704-718.
  • Sjöblom, Paul (2007), ”Nordisk idrottspolitik i brytningstid: Kritiska reflektioner från en svensk lokal horisont”, Idræt, nation og politik – nordiske komparationer, Idrætshistorisk årbog 2007, s.83-95.
  • Sjöblom, Paul. (2006), ”Röstmaximering – vinstmaximering – nyttomaximering: Föreningsidrottens attraktionskraft på stat, näringsliv och civilsamhälle”, i Idrottens attraktivitet: Idealism Kommersialism Politik. Idrottshistoriskt symposium 2005, Stockholm: Sveriges centralförening för idrottens främjande, s.162-171.
  • Sjöblom, Paul. (2006), Den institutionaliserade tävlingsidrotten: Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History 83, 551s
  • Sjöblom, Paul (2003), ”Hjälper det att tvivla på tävlingsidrotten? Kritiska betraktelser av den svenska idrottsrörelsen mot en dansk horisont”, Idrott, historia och samhälle, Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2003, s.83-99.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–11–02