Languages on this page:

Forskningen om rörelse, idrott och hälsa har växt i takt med att idrotten som samhällsföreteelse fått ökad ekonomisk betydelse och därmed ökad utbredning. Inte minst har idrott och hälsa i skolan, det som på engelska oftast benämns physical education hamnat i fokus som en följd av nya insikter om sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet, till exempel i anslutning till den epidemiska spridningen av barn- och ungdomsfetma. För att samla ihop och bringa reda i det omfattande utbudet av publicerade forskningsresultat har några forskare samlat ihop gällande kunskap i en omfattande men tillgänglig kanon, om man så vill. Handbook of Physical Education är sammanställd av David Kirk (Leeds Metropolitan Unversity), Doune Macdonald (University of Queensland) och Mary O’Sullivan (University of Limerick), och utges av Sage Publications. Claes Annerstedt har läst boken för forumets räkning, och han slår fast att det här är fråga om ett oundgängligt standardverk som är ett måste för alla lärare och studenter inom idrottslärarutbildningen och idrottsvetenskapliga utbildningar.

Viktig handbok för idrottslärare

Claes Annerstedt
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskoleDavid Kirk, Doune Macdonald & Mary O’Sullivan (red)
Handbook of Physical Education
864 sidor, inb.
London: Sage Publications 2006
ISBN 978-0-7619-4412-6

Låt mig med en gång säga att boken The Handbook of Physical Education blir ett standardverk för alla utbildare, forskare och studenter som är intresserade av kunskapsområdet Idrott och hälsa

Denna omfattande (838 sidor!) bok ger en genomarbetad och intressant översikt över fältet physical education (PE), eller som vi säger på svenska, Idrott och hälsa. I boken beskrivs och analyseras området på ett mångfacetterat sätt, utan att bli alltför ytlig. Den har ett tillbakablickande perspektiv, beskriver dagsläget, pekar ut framtida utmaningar och anger riktningar som ämnesområdet eventuellt kan tänkas utvecklas mot. Physical education var en gång i tiden ensam och allsmäktig på det akademiska idrottsfältet, men konkurrerar numera med andra beteckningar som t ex idrottsvetenskap (sport science), träningslära (exercise science), rörelselära (human movement studies, kinesiology) och allt vad det heter, och Idrott och hälsa är idag bara ett fokusområde inom det bredare fältet idrottsvetenskap.

Redaktörerna är bara att gratulera till att ha fått ihop en så kunnig och erfaren författarstab till de olika rubriker man valt att inkludera i detta innehållsrika verk. Författarna är alla välkända forskare med specialkunskaper inom det område man tilldelats att beskriva och analysera. Detta borgar för att kvaliteten är god, beläsenheten stor och att skilda perspektiv och förhållningssätt redovisas. Den enda kritik som går att finna är att, som brukligt är, så dominerar författare med engelska som modersmål, dvs amerikaner, engelsmän och australiensare. Det gör också att referenserna från just nordamerikanska studier dominerar stort, vilket naturligtvis inte är helt lyckat. Dock bör det påpekas att författarna bemödat sig om att inkludera en mängd olika teoretiska ansatser och perspektiv samt åtminstone försökt inkludera referenser även från spanska, franska och tyska språkområden. Bland författarna finns trots allt några personer som inte har engelska som ”hemspråk” och dessa är så få att alla enkelt kan nämnas här: de kommer från från Frankrike (Amade-Escot), från Spanien (Devis-Devis), från Belgien (Behets, De Martelaer, Theeboom och Vergauwen), från Cypern (Tsangaridou) och från Taiwan (Chang). Således finns vare sig forskare från Skandinavien, Tyskland eller Östeuropa representerade i boken.

Handboken består av 45 kapitel och dessa har delats in i sex sektioner:

  • Teoretiska perspektiv på PE
  • Tvärvetenskapliga bidrag till forskning om PE
  • Lärda och lärande i PE
  • Undervisare, undervisning och lärarutbildning i PE
  • Läroplaner i PE
  • Differenser och tvistefrågor i PE

I de olika kapitlen identifieras exempelvis hur pedagogiska aspekter på Idrott och hälsa har varit marginaliserade, men hur sådan forskning fullkomligt exploderat under de allra senaste decennierna. Undervisning, lärande och bildning om, i och genom Idrott och hälsa är numera en tydlig forskningsfokus och det är om detta de flesta kapitlen i boken handlar. Boken fångar kärnan inom den forskning som bedrivs inom området och belyser hur detta omfamnar olika forskningstraditioner och perspektiv samt hur nya spirande intresseområden som exempelvis flickor och idrott, pojkar och maskulinitet, mångfald och etnicitet samt genus blommat upp som nya distinkta forskningsområden.

Detta är inte en bok som man läser från pärm till pärm, utan skall betraktas som ett uppslagsverk att utgå ifrån då man t ex som forskare eller ambitiös student tar sig an ett nytt område och vill bilda sig en översikt över ett fält. Det finns en mängd intressanta kapitel som behandlas i boken, som t ex betygsättning, lärstilar, studentperspektiv på idrottsämnet eller etnicitet, för att bara nämna något av det spännande innehållet. Själv fastnade jag framför allt för kapitlen om situerat lärande, om coaching och coachingutbildningar och om didaktiska perspektiv, men i boken finns, som sagt, det mesta representerat. Kapitlet om coaching av Trudel & Gilbert är visserligen intressant och har en pedagogisk ansats med tonvikt på situerat lärande, men det kan ändå tyckas lite malplacerat i en forskningsöversikt om ämnet Idrott och hälsa. Det enda jag personligen saknar i boken är ett kapitel om komparativa aspekter på ämnet idrott och hälsa (PE). Vad ämnet syftar till, innehåller och hur det är utformat skiljer sig åt från land till land och detta får implikationer också för forskningen på ämnet. Tyvärr problematiseras inte detta i boken, utan vad PE är tas för givet som entydigt och likartat världen över.

Boken markerar utan tvekan ett landmärke inom forskningsområdet PE och kommer att vara ovärderlig för utbildare och studenter inom lärarutbildning och idrottsvetenskapliga utbildningar världen över under lång tid framöver. Alla som är intresserade av idrott, hälsa, hälsopromotion och idrottsvetenskap kommer att ha stor glädje av boken och det kommer att vara omöjligt att behandla fältet utan att referera till och förhålla sig till denna bok. Boken är ett absolut måste för personer som arbetar med lärarutbildningar i Idrott och hälsa och den ger ett mycket värdefullt bidrag till forskningsområdet. Som prästen brukar uttrycka det: den anbefalles varmt!© Claes Annerstedt 2009.


Köp boken från Bokus.se

Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra Adlibris.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann