Utlagd den 4 maj 2004

Klicka här om du vill se och ladda ner artikeln som en utskriftsvänlig pdf-fil.
Läs mer om supporterkultur och huliganism på irottsforum.org

Stockholms idrottspublik.
Några reflexioner med anledning av en pågående undersökning

Mats Hellspong
Etnologiska institutionen, Stockholms universitet

Jag sysslar sedan några år tillbaka med en studie av Stockholms idrottspublik under 1800- och 1900-talet. I denna artikel tänkte jag ta upp en del frågor kring källmaterial och metoder, som jag har använder mig av. Jag är tacksam för att få några reaktioner och synpunkter på dessa funderingar och gärna också förslag på för mig okända källor.

Den moderna idrotten uppstod som bekant på 1800-talet i vårt land. Andra hälften av detta sekel såg de internationella idrotterna introduceras i landet och en föreningsflora växte fram. Men redan under 1800-talets första hälft skedde då och då i Stockholm vissa idrottsliga uppvisningar som lockade en nyfiken publik, t.ex. när ”snabblöpare” från kontinenten gjorde Stockholm den äran. Det i särklass viktigaste källmaterialet för kännedom om 1800-talets idrottspublik är den tidens tidningar. Dessa hade ju visserligen ännu inte avsatt särskilda sidor eller avdelningar för idrottsbevakning, det skulle komma till stånd först efter första världskriget. Men idrottsliga evenemang hade ett nyhetsvärde och skildrades, eller i varje fall omnämndes, i paritet med andra nöjeshändelser. Ibland omnämns också publiken. Mot slutet av 1800-talet börjar man måla upp mer levande scener från idrottstävlingarna, där publikens storlek, beteende och entusiastiska inlägg börjar kommenteras. Den speciella idrottspress som etablerades under slutet av 1800-talet (med Tidning för idrott i spetsen) är naturligtvis mest givande, men även de ordinarie stockholmstidningarna börjar kommentera publiken på t.ex. skridskotävlingar, hästkapplöpningar och roddevenemang. Skribenterna var allmänjournalister, särskilda sportjournalister förekom ännu inte.

Jag intresserar mig för uppkomsten av en särskild etikett, ett uppförandekodex, på idrottsläktarna under 1800-talet, hur en publik konfronterades med en dittills okänd sport och hur man förhöll sig till nyheten, även hur arrangörerna sökte styra och disciplinera den ovana publiken. Därför är pionjärdecennierna under 1800-talet av särskilt intresse för mig. Pressmaterialet förblir som sagt den viktigaste källan, särskilt i den mån man känner till när de viktigare evenemangen skedde och därför kan söka i pressen för vissa bestämda tidpunkter. Men även t.ex. dagböcker och memoarer från 1800-talet har sitt värde i detta sammanhang. För att ta ett exempel så tillhörde den bekanta Årstafrun, Märta Helena Reenstierna, publiken vid 1820-talets snabblöpares uppvisningar på Djurgården, och hon har kommenterat dem i sin berömda dagbok.

Idrottshistoriker har sällan uppmärksammat publiken. Ett undantag är Leif Yttergren, som i sin avhandling Täflan är lifvet från 1996, om den tidiga stockholmsidrotten, lämnar en del värdefulla uppgifter. Ett annat undantag är Torbjörn Andersson, som i sin avhandling Kung Fotboll från 2002 låter publiken ta ganska stor plats. Då rör det sig dock om fotbollspubliken under första hälften av 1900-talet. Andersson intresserar sig för fotbollsförbundets och klubbledningarnas systematiska försök att styra upp den ofta kaotiska och chauvinistiska fotbollspubliken. I hans avhandling ses ju fotbollen som ett slags gigantiskt folkligt uppfostringsprojekt. Idrottspublikens lust att självsvåldigt kommentera, lägga sig i, ibland till och med med stundom våldsamma metoder ta över ett evenemang, intresserar också mig. Jag är dels intresserad av att ställa detta beteende mot andra publikgruppers beteenden, t.ex. publiken på teatrar och i operahus, dels vill jag jämföra publikens beteende och reaktionsmönster i olika sporter. I hög grad kan man väl säga att olika sporters publiketiketter importerats till Sverige med sporterna själva, alltså att beteendeskillnaderna är tämligen internationellt förankrade. Men i detaljerna kan alltid nationella särdrag uppstå och det är särskilt lockande att söka efter sådana.

Mycket av den tidiga idrotten i Stockholm under 1800-talet utspelades i den öppna terrängen, utan särskilt effektiva avstängningsanordningar. Man tog i anspråk ängarna på Ladugårdsgärde, vägarna på Djurgården eller isarna över Stockholms vatten för idrottsevenemang, som därför var tämligen tillgängliga för samtliga intresserade stockholmare. Till de tidiga snabblöparna betalade publiken en alldeles frivillig avgift, som samlades in av inhyrda funktionärer. Naturligtvis gick utvecklingen relativt snabbt mot slutna anläggningar med stängsel och entréavgifter. Men det fördes en intressant debatt om idrottsföreningarnas rätt att avgränsa och avgiftsbelägga delar av marken i Stockholm. Den var särskilt intensiv beträffande Nybrovikens is. Stockholms Allmänna Skridskoklubb öppnade här en inhägnad bana för allmänheten 1884. Men arga insändare i tidningarna klagade över att den nya ordningen utestängda många som tidigare åkt gratis på isen där; man sade sig särskilt ömma för barnfamiljer och fattiga barn. Skridskoklubben försvarade den nya ordningen med att de tidigare förhållandena på Nybrovikens is varit mycket otillfredsställande. Olika arbetslösa personer hade då vakat över smärre isfläckar, sopat undan snön där och sedan med oklar rätt tagit betalt av dem som använt dem; folkhumorn kallade dem för ”isbjörnar”. Man påstod också att isen varit ett tillhåll för ligistelement. Debatten demonstrerade positiva och negativa reaktioner på ett slags privatisering av allmänningsområden i Stockholm, som övergick i olika idrottsföreningars disposition. De som inte ville betala några avgifter för att idrotta eller se på idrott men som ändå var intresserade kunde svara på utvecklingen genom att störa tävlingarna på olika sätt. Hästkapplöpningarna på Gärdet under slutet av 1800-talet stördes emellanåt av pojkgäng, som gömde sig i buskagen och skrämde passerande tävlingshästar med vilda och överraskande skrän.

Ämnet idrottspublik är naturligtvis mycket stort även om man begränsar sig till Stockholm. Skillnaden mellan beteendet på ett fullsatt Råsunda skiljer sig från publikbeteendet vid en match i lägre divisioner på t.ex. Spånga IP. Mig intresserar särskilt den stora masspubliken. Jag ser närmare på de verkligt stora idrottsevenemangen i Stockholm, eftersom jag förväntar mig att de varit nydanande och viktiga för utvecklingen av en publikkultur. Mycket viktiga evenemang blir därför Nordiska spelen under 1900-talets första decennier och framför allt de Olympiska spelen 1912. Där utvecklades massarrangemangen rent tekniskt och där introducerades olika internationella publikbeteenden, t.ex. hejaramsor och klackbeteenden, för en svensk allmänhet.

Nordiska spelen, som första gången hölls 1901, är intressanta i många bemärkelser. De var ambitiösa försök att lansera de nordiska länderna (i praktiken snart Stockholm) som vintersportens vagga och centrum. I dag kan projektet att marknadsföra Stockholm som vintersportstad tyckas dumdristigt och dömt att misslyckas. Det var också till sist 1930 det opålitliga vinterklimatet som tog knäcken på spelen, men många av dem blev onekligen sportsliga och publika succéer. Uppslutningen från kungahuset och Stockholms aristokrati var helhjärtad. Det är också intressant att studera hur spelen arrangerades som ett slags helhetsupplevelse för tillresta turister; banketterna, operaevenemangen och Skansenbesöken avlöste varandra och man lyckades till viss del mobilisera stockholmarna själva till att flaggpryda och illuminera sina hus och våningar.

Även för 1900-talets publikkultur spelar pressen en avgörande roll som källa. Efter 1920-talet är den nästan överrik. Men andra källor tillkommer. Det har sitt värde i sammanhanget att granska de olika arenorna för olika sporter i Stockholm för att bekanta sig med deras arkitektur, utformning och publikkapacitet. De flesta äldre idrottsanläggningar finns kvar med Stadion som juvelen i kronan, numera sorgligt litet använd. Men många är försvunna, som gamla Idrottsparken där Stadion nu ligger, skridskobanan på Nybroviken, galoppbanan i Ulriksdal, Sportpalatset på Kungsholmen eller Cykelvelodromen i Hornsberg. En intressant sidoeffekt av en systematisk publikstudie blir att man får en god bild av olika sporters uppgång och fall som publiksporter. Ta t.ex. konståkningen, en sport där Sverige ända in på 1930-talet var en världsmakt. Damernas VM på Stadion 1933 med Sonja Henie i startfältet drog en jättepublik och 10.000 stockholmare fick vända hem för att arenan var fullsatt. I dag är konståkningspubliken i Stockholm minimal.

Det tycks vara relativt svårt att få fram publikstatistik. Specialförbunden anser sig sällan ha sådan bevarad. Bäst tillgänglig är publikstatistiken för de stora bollsporterna fotboll, bandy och ishockey. Här har det uppenbarligen funnits personer som lyckligen förenar statistikerns talanger med kalenderbitarens. För fotboll finns publikuppgifter för allsvenskan ända från starten utlagd på nätet. Men för andra sporter, speciellt de individuella, är uppgifterna svårfångade. Man har nog mest att hämta ur pressen. Tillförlitligheten kan bedömas genom att man jämför olika tidningars uppgifter. I varje fall ungefärliga siffror går i de flesta fall att få fram. Men det är onekligen ett tidsödande arbete.

Ett annat intressant källmaterial är fotografier. Som ett komplement till pressuppgifter är bevarade bilder av stort värde. Personligen arbetar jag främst med Centralföreningens för idrottens främjande bildarkiv, som om jag minns rätt omfattar närmare 15.000 fotografier. Låt oss grovt räknat säga att 5% av detta material har ett intresse i detta sammanhang, alltså genom att man får se publiken. Man kan dra sina slutsatser om publikens könssammansättning, om klädseln, om intensiteten i engagemanget, om organisationen av evenemangen, av läktarutformningen och förekomsten av olika slags symboler och attiraljer.

Utvecklingen av det publika beteendet under 1900-talets andra hälfte bör relateras till TV:s framväxt som producent av idrottsevenemang och indirekt leverantör av publikbeteende. Rimligen har TV bidragit till att förändra de olika idrotternas inbördes positioner som publikidrotter. Att skidskytte nere i Europa kan vara en stor publiksport hade knappast gått upp för en svensk publik om den inte kunnat konstatera faktum i TV-rutan. Jag har dock inte denna gång för avsikt att följa upp TV:s idrottspublik. Sådan forskning är dock på gång i landet och det skall bli intressant att ta del av resultaten så småningom. Jag skulle dock våga mig på påståendet att  TV:s sportsändningar gjort både idrotten och idrottspubliken väl bekant i alla samhällets skrymslen och skapat ett slags bestående acceptans för idrotten i Sverige, pendlande mellan entusiasm och likgiltighet, men ytterst sällan aktivt avståndstagande. Många grupper i samhället som före TV-åldern stod helt främmande för idrotten, t.ex. äldre kvinnor, gör det inte längre. Följaktligen möter man i dag mycket sällan den von oben-inställning till idrotten som var vanlig ännu på 1950-talet, inte minst hos intellektuella.

Hittills har jag mest arbetat med pressmaterial från 1800-talet och 1900-talets början samt med arkivaliskt material från specialförbunden och Stockholms stads idrottsförvaltning. Men så småningom kommer jag också att göra intervjuer, t.ex. med sportjournalister, med idrottsplatsvaktmästare och med f.d. aktiva idrottsmän. Och framför allt skall jag ägna mig åt voyerism, alltså göra egna observationer från läktarplats i de mest skiftande sporter. Detta kommer troligen att bli mest nödvändigt när det gäller mindre utpräglade publiksporter, t.ex. bordtennis eller fäktning. Det är nämligen min erfarenhet, att tidningsspressens uppgifter om publikens beteende är mest knapphändiga när det gäller individuella sporter som just bordtennis och fäktning eller för den delen tennis och simning. Där beter sig publiken normalt mer tillbakahållet, varför journalisterna inte noterar deras närvaro med något närmare intresse. Här blir då intervjuer och observationer desto viktigare.

Teoretiskt försöker jag knyta denna studie till den sociologiska och historiska forskningen om publika beteendemönster. Erving Goffmans och Lyn Loflands arbeten om den urbana etiketten har relevans i sammanhanget. Richard Sennett diskuterar i sitt klassiska arbete The Fall of Public Man den moderna människans tendenser att bli allt mer personlig, allt mindre social. Det är möjligt att hans övergripande tankegång kan appliceras på idrottspublikens utveckling under andra hälften av 1900-talet från läktargemenskap till TV-tittande. Sennett har också viktiga förändringar i 1800-talets teatrar, som förändrade villkoren för åskådandet. Jag har själv i en artikel i boken Korallrevet från 1983 jämfört den moderna idrottspubliken med tidigare seklers teater- och operapublik. Där blev det tydligt för mig hur t.ex. det elektriska ljuset under 1800-talet kom att bli en revolutionerande faktor när det gäller teaterpublikens värderingar och beteenden. Även i min avhandling från 1982, Boxningssporten i Sverige, hade jag ett kapitel om tävlingskulturen, där jag analyserade boxningspublikens beteende. Min poäng där var att försöka visa, hur publiken genom olika ställningstaganden kan sägas bidra till att upprätthålla en serie värderingar kring boxning och hur en god boxare skall vara. Man gjorde det genom att uppskatta och applådera visade prov på mod, självbehärskning, uthållighet och hederlighet.

Till slut: Jag är mycket tacksam för alla slags tips om publikbeteende på idrottsläktarna i Stockholm (och för jämförelsens skull kanske även på andra orter). Det kan vara avsnitt i memoarer, dagböcker, sportjournalisters reportageböcker eller föreningars minnesskrifter. Fältet är oändligt vidsträckt och det är litet av en slump över vad man råkar hitta på egen hand. Min epostadress är Mats.Hellspong@etnologi.su.se.

  

Copyright © Mats Hellspong 2004.


Klicka här om du vill se och ladda ner artikeln som en utskriftsvänlig pdf-fil.

www.idrottsforum.org  |  Redaktörer Bo Carlsson & Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann