Håkan Larsson
Befattning Professor i idrott, inriktning utbildningsvetenskap
Adress Gymnastik- och idrottshögskolan, Box 5626, 114 86 STOCKHOLM
hakan.larsson@gih.se
Forskningsinriktning

Pedagogik, utbildningsvetenskap, genus, idrottspedagogik, vetenskapsteori och forskningsmetodik

Pågående projekt Konstruktionen av kön och synen på kroppen i skolans idrottsundervisning (KIS-projektet, tillsammans med Birgitta Fagrell och Karin Redelius, GIH); det mångvetenskapliga forskningsprogrammet Skola-Idrott-Hälsa (SIH-projektet, tillsammans med medarbetare vid GIH); samt ASIA, China, Curriculum changes, the content of schooling and teacher education models (ett forskningsprojekt kring läroplansreformer och lärarutbildning i samverkan med Beijing Institute of Education och Liacheng University, Kina).
Nyligen avslutade projekt Som hand i handsken (utvärdering av handslaget avseende ”satsa på flickors idrott”, tillsammans med Jenny Svender, 2005-2007) och Vem har en “sexuell läggning”? Heteronormativitet och välvilja i läroböcker (granskning av läroböcker, på uppdrag av Skolverket, tillsammans med Maria Rosén, 2005-2006).
Publikationer i urval
  • Queering physical education. Between benevolence towards girls and a tribute to masculinity. Physical Education & Sport Pedagogy , article ahead of print edition, published on the Internet 2007-12-19 (tillsammans med Birgitta Fagrell & Karin Redelius)
  • Som hand i handsken – en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? (tillsammans med Jenny Svender). Riksidrottsförbundet, FoU-rapport nr. 2007:12
  • Idrottsdidaktiska utmaningar (red. Håkan Larsson & Jane Meckbach), Stockholm: Liber, 2007
  • (Hetero)sexualiseringen av idrott. Sexighet som ett sätt att ’bejaka sin kvinnliga identitet’ i relation till den maskulina idrotten, i Sexualiseringen av idrottens offentliga rum, Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2007, ss. 36-50
  • Leve idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström (red. Karin Redelius & Håkan Larsson). Stockholm: HLS Förlag, 2006
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–03–07